19 maart 2024

BLUNDERBRUG AMSTERDAM STOORT BUSLIJNEN

De Amsterdamse buslijnen 40 en 62 hebben gisteren urenlang moeten omrijden wegens een storing aan de onlangs geheel vernieuwde Berlagebrug. Voor Beter OV vindt dat alle betrokkenen bij dit fiasco moeten worden geweerd bij volgende infrastructuurprojecten waar het Openbaar Vervoer, al dan niet zijdelings, bij betrokken is.

 

Het Amsterdamse OV-knooppunt Amstelstation is al geruime tijd per tram niet bereikbaar doordat de tramrails niet op de vernieuwde Berlagebrug bleken te passen. Gisteren raakte ook de bereikbaarheid per bus in het geding. Doordat de slagbomen niet meer omhoog konden, was de brug urenlang gestremd voor alle verkeer, dus ook voor de buslijnen 40 en 62.

 

Voor Beter OV concludeert dat de bij deze blunderbrug betrokkenen voortaan dienen te worden geweerd bij de planning en de uitvoering van infrastructuurprojecten. “OV-reizigers mogen nooit de dupe worden van prutswerk.”

 

 

27 februari 2024

ZIENSWIJZE NIEUWE CONCESSIE GVB

Op 11 februari bracht Voor Beter OV bij de Vervoerregio Amsterdam een zienswijze uit over de plannen voor de nieuwe concessie voor het GVB, die in 2025 moet ingaan. De zienswijze leest u onderstaand.

 

AAN: Vervoerregio Amsterdam

Amsterdam, 11 februari 2024

BETREFT: ZIENSWIJZE CONCESSIEVERLENING EN PvE CONCESSIE AMSTERDAM 2025

 

Geachte dames, heren,

 

Het ambitieniveau van het PvE en de Concessie Amsterdam, over welke u een consultatieronde houdt, is beschamend laag. Reizigers moeten volgens de plannen vaker gaan overstappen, zijn langer onderweg en worden door gewijzigde routes mogelijk geconfronteerd met hogere reiskosten. Voorts worden belangrijke gebieden, met name het stadscentrum en delen van de 20-40-gordel, veel slechter bediend en beginnen veel lijnen ’s morgens later en houden ze eerder op. Daarom richten wij ons met deze zienswijze tot u.

 

Het grondvest waarop dit PvE is gebouwd, is ten ene male verkeerd. Als basis hebben de opstellers van dit PvE gekozen voor het Vervoerplan van dit jaar, 2024. Dat  is onaanvaardbaar ambitieloos. Het falen van het GVB wordt nu verheven tot de grondslag van een vervoersaanbod voor de komende jaren. Inmiddels is de Coronapandemie voorbij, is de schokgolf van het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne achter de rug en heeft het GVB alle kansen gehad om het ontstane personeelstekort op te lossen. De keuze om desondanks het jaar 2024 als uitgangspunt te kiezen, laat zien dat de concessieverlener niet kiest voor een marktconforme onderhandse gunning, maar zijn oren veel te zeer laat  hangen naar de (on)mogelijkheden van de beoogde vervoerder. Wij zijn van mening, dat de basis voor de te verlenen concessie de door het GVB geleverde prestaties van het jaar 2019 moeten zijn, het laatste jaar waarin het GVB in ‘normale’ omstandigheden in staat was tot het leveren van voldoende aanbod en kwaliteit. Indien toch een PvE wordt vastgesteld dat het jaar 2024 als basis heeft, zullen wij mogelijk de Autoriteit Consument en Markt verzoeken de vereiste dat een onderhandse gunning marktconform dient te zijn, te controleren en eventueel te handhaven.

 

Wat betekent het kiezen van het jaar 2019 als grondslag? Het aanbod aan dienstregelingsuren dient minimaal dat van 2019 te zijn, inclusief de nachtexploitatie, en procentueel vermeerderd met het sindsdien toegenomen inwonertal van het bediengebied en van het aantal banen in dit gebied. Het dient de vervoerder vrij te staan om het extra aantal DRU’s naar diens keuze te verdelen over tram, bus en metro; maar het aanbod bij tram, bus en metro mag per modaliteit niet minder zijn dan in 2019. Met andere woorden: de groei dient te worden ingezet om verbeteringen in het net aan te brengen, en niet te leiden tot verslechteringen.

 

Het percentage overstappen voor reizigers mag niet hoger zijn dan dat in 2019. Ook de gemiddelde loopafstand tussen adressen en de dichtstbijzijnde haltes mag niet stijgen. Daarnaast mag het percentage reizigers dat tussen 400 en 800 meter van/naar een halte moet lopen in plaats van maximaal 400, niet stijgen. Immers, loopafstanden hebben te maken met hoever iemand kan lopen, en niet van de vraag of diegene naar een HOV- of een gewone halte loopt. Meer dan nu, moet ook worden meegewogen of hemelsbrede loopafstanden realistisch zijn, indien de hemelsbrede lijn wordt doorsneden door bijvoorbeeld de Amstel, de Sloterplas of een autosnelweg zonder viaduct. Ook mogen de reistijden van start- naar bestemmingshalte niet toenemen ten opzichte van 2019, dus routes die worden verlegd mogen niet leiden tot een gemiddeld langere reistijd. Bij die reistijd dient ook tijdverlies van overstappen (lopen en wachten) te worden meegenomen.

 

Ook de beschikbaarheid van liften en roltrappen mag het niveau van 2019 niet onderschrijden. Wanneer reizigers door routewijzigingen een langere route moeten afleggen, mogen deze reizigers niet worden geconfronteerd met extra reiskosten; dit geldt ook voor tijdelijke omleidingen bij werkzaamheden.

 

Het percentage rituitval mag niet toenemen ten opzichte van het jaar 2019. Op tramlijnen die met dubbele stellen rijden, en bij de metro, dienen trams/metro’s die de helft of 1/3 korter zijn dan gepland, in de uitvalcijfers dan ook voor 1/2 of 1/3 mee te tellen. Om het GVB aan te moedigen om rituitval te voorkomen, dient bij tram en bus de eerstkomende rit na een uitgevallen rit gratis toegankelijk te zijn. De in artikel 32 van het PvE  genoemde maximaal toegestane uitvalpercentages dienen niet alleen op jaarbasis, maar ook per kwartaal en per modaliteit te worden gemaximeerd, en wel op anderhalf keer het jaarmaximum (maar dus op jaarbasis niet meer dan het jaarmaximum). Het valt niet te rechtvaardigen dat de maximaal toegestane uitval op verbindende lijnen het dubbele mag zijn van dat wat geldt voor de overige lijnen. De verbindende lijnen zijn immers mede de ruggengraat van het systeem.

 

Voor wat betreft het in artikel 33 als ‘vertraagd’ tellen van lijnen ligt de lat veel te laag. Dat maximaal 18% van de ontsluitende lijnen meer dan 3 minuten te laat van het beginpunt mag vertrekken, is een totaal gebrek aan ambitie; dat behoeft geen verder betoog. Dat geldt evenzeer voor de betreurenswaardige punctualiteitseisen voor de andere lijnsoorten.

 

Alle in 2019 voor het reizigersvervoer opengestelde metro- en tramsporen dienen bediend te blijven, behoudens wisselcomplexen en bogen voor de tram bij kruisingen, maar inclusief de trajecten die wegens werkzaamheden niet konden worden bediend. Overdag, zeven dagen per week, dient op alle tramroutes minimaal 5 maal per uur (twaalfminutendienst) te worden gereden, in de avonduren minimaal een kwartierdienst. Bij de Metro dienen op zijn minst de frequenties van 2019 te worden geboden.

 

Rechtstreekse tram, bus- en metroverbindingen die er in 2019 tussen buitenwijken en centrumgebieden waren, mogen niet verloren gaan. Het PvE suggereert onterecht dat het stadscentrum en de 20-40-gordel onbelangrijk zijn, en dat lopen of fietsen alternatieven voor het OV zijn. De exploitatie van tram, bus en metro dient ’s morgens een half uur eerder op te starten dan in 2019, en ’s avonds een half uur langer door te gaan. Immers, in de jaren-60 werden de exploitatie-uren van het dagnet ingekrompen wegens de komst van nachtbuslijnen, maar het nachtbusnet is nagenoeg geheel vervallen, dus dienen de bedientijden weer te worden verruimd. Indien niet wordt gekozen voor uitbreiding van de bedieningstijden van de dagexploitatie, dienen de nachtbussen in het laatste uur voor de start van de dagexploitatie en het eerste uur na het einde van de dagexploitatie tegen het ‘overdagse’ tarief toegankelijk te zijn, inclusief het overstappen zonder dat opnieuw het starttarief dient te worden voldaan.

 

De elektronische reisinformatie is thans ver ondermaats. Telkens weer wordt op haltes aangegeven dat een voertuig onderweg is, terwijl dat in werkelijkheid niet rijdt. Voorts vallen informatieschermen uit of lopen ze een paar minuten achter op de werkelijkheid. Ook de informatie in voertuigen deugt vaak niet. Lijnen waarop kan worden overgestapt worden vaak incompleet weergegeven, of de informatie ontbreekt. In de Concessie dienen explicietere minimumnormen te worden opgenomen voor de kwaliteit van de reisinformatie. Ook in de komende concessieperiode dienen de gebruikelijke papieren vertrekstaten in de abri’s te hangen.

 

Bij storingen aan het OV-pay-systeem en andere betaalmethoden dienen reizigers niet te worden opgescheept met extra kosten, dus ook niet wanneer dat betekent dat reizigers gedurende de storing gratis moeten worden vervoerd. Bij fouten waardoor reizigers teveel hebben betaald, dient het teveel betaalde op de bankrekeningen van de gedupeerde reizigers terug te worden gestort, zonder dat reizigers daar zelf achteraan moeten.

 

Uiteraard dienen extra goede prestaties van de vervoerder te worden beloond. Evenzeer dienen sancties te worden opgelegd bij onderpresteren. Dit wordt doorgaans geregeld in een financiële bonus/malusregeling. Maar dat alleen is niet voldoende. Immers, het GVB is volledig eigendom van de Gemeente Amsterdam. Een boete of beloning komt dus neer op geschuif tussen en binnen de Gemeente en de Vervoerregio. Er moet dus meer gebeuren.

 

Wij stellen voor dat wanneer het GVB een bonus krijgt, deze deels ten goede komt aan een uitkering voor het voltallige personeel. Wanneer het GVB echter stelselmatig ernstig onderpresteert, zoals thans, dient dit te moeten kunnen leiden tot ontslag van de verantwoordelijke directieleden en/of de Algemeen Directeur van het GVB. Dat kan voor de zittende functionarissen redelijkerwijze uiteraard niet het geval zijn, maar bij nieuwe benoemingen in het topmanagement (ook bij het maken van carrière binnen het GVB) dient dit in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. De personele unie van Vervoerregio en Gemeentebestuur (als eigenaar van het GVB) maakt dat mogelijk.

 

Graag vernemen wij op welke wijze u gevolg zult geven aan de aanbevelingen in deze zienswijze. Uiteraard zijn wij tot een nadere toelichting op deze zienswijze van harte bereid. Een afschrift van deze zienswijze zonden wij aan het GVB.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maatschappij Voor Beter  OV,

 

Rikus Spithorst, voorzitter

 

 

6 februari 2024

GROTE DRIE

ONDERZOEK ACM INGEHAALD DOOR ACTUALITEIT

De vergelijking tussen GVB, HTM en RET is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zorgvuldig uitgevoerd. Helaas is deze ingehaald door de actualiteit. Het onderzochte jaar is 2022, en sindsdien is er  veel ten nadele veranderd. Ook zijn er in het onderzoek enkele hiaten. Dat constateert Voor Beter OV na bestudering.

 

Bij de gepubliceerde punctualiteitscijfers wordt voorbij gegaan aan het feit dat met name het GVB met te korte metro’s rijdt. Voor Beter OV vindt dat een metro die bestaat uit minder rijtuigen dan normaal, naar evenredigheid (33% of 50%) als uitgevallen dient te worden meegeteld. Dat is in het onderzoek niet gebeurd.

 

Er wordt wel gekeken naar de kosten per dienstregelingkilometer, maar niet naar de tarieven, en evenmin naar de zitplaatskans. Ook hebben alle drie de vervoerbedrijven frequenties verlaagd en/of lijnen geschrapt. Dat zijn allemaal zaken die de reiziger raken.  

 

Voor Beter OV vindt het een goede zaak dat de ACM de in de Wet Personenvervoer 2000 voorgeschreven benchmark zorgvuldig uitvoert. Immers, GVB, HTM en RET zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht, dus het is goed dat hun prestaties worden gemonitord. Maar het onderzoek van de ACM is niet bijzonder actueel, en suggereert dat het -gezien de omstandigheden, zoals nasleep Corona en krappe arbeidsmarkt- redelijk goed gaat met punctualiteiten rond de 90% bij alle bedrijven.  Uitsluitend de oplettende lezer ziet dat het een onderzoek over het jaar 2022 betreft. Sindsdien is de kwaliteit hard achteruit gegaan. Een door Voor Beter OV in het najaar van 2023 uitgevoerde meerdaagse steekproef bij het GVB wees uit, dat alleen al de rituitval de 20% overstijgt. Daarom hoopt Voor Beter OV dat de ACM een vergelijkbaar vergelijkend onderzoek naar de prestaties van GVB, HTM en RET over het jaar 2023 snel zal kunnen uitvoeren.

 

 

19 december 2023

METRO GVB FAALT OPNIEUW

Vandaag is het metroverkeer in Amsterdam de hele dag ernstig ontregeld geweest, waardoor veel reizigers op de Oostlijn tussen Amstel en Centraal op perrons achterbleven en daardoor aanzienlijke vertraging opliepen. Hoogste tijd om orde op zaken te gaan stellen, vindt Voor Beter OV. 

 

Aan het begin van de dag begaf een wissel in de Oostelijke metrotunnel het. Daardoor konden de lijnen 51 en 53 de hele dag niet tussen Overamstel/Van der Madeweg en Centraal Station rijden. Uitsluitend lijn 54 kon zijn normale route door de Oostlijntunnel rijden. Daardoor werd het vervoeraanbod dus gereduceerd tot 33%, ruim onvoldoende om de vervoervraag het hoofd te bieden. Het GVB zette geen versterkende busdienst in om het vervoer nog enigszins ordelijk te laten verlopen. 

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Belangrijke wissels mogen niet kapot gaan en dienen dus goed te worden onderhouden en gemonitord, zodat ook dreigende defecten tijdig kunnen worden opgemerkt en voorkomen. Dat een belangrijk wissel toch kapot is gegaan, wijst op slecht onderhoud. Dat is onaanvaardbaar, zeker voor een wissel dat zo cruciaal is, dat bij een defect nagenoeg de hele metrodienst op de Oostlijn moet worden stilgelegd. Mede gezien eerder chronisch gestuntel bij de metro-afdeling van het GVB is stevig ingrijpen dringend noodzakelijk geworden.”
 

 

 

8 december 2023

DAG 1 DIENSTREGELING GVB FIASCO

Op de eerste dag van de dienstregeling 2024 van het GVB is de dienstregeling van tram, bus en metro op een fiasco uitgedraaid. Dat constateert de Maatschappij Voor Beter OV op basis van een steekproef die de reizigersclub samen met reizigers vandaag hield.

 

De steekproef laat zien dat ruim 1/3 van de geplande tramritten in Amsterdam vandaag niet reed. Zowel bij de tram  als bij de bus zijn intervallen van 45 minuten te zien. Dit is extra kwalijk omdat op veel tramlijnen de frequenties sowieso nog steeds zijn verlaagd in een vergeefse poging aan het personeelstekort het hoofd te bieden. De tramlijnen 14 en 24 zelfs zijn ingekort, waardoor reizigers extra moeten overstappen, en in het geval van tram 14 in sommige gevallen zelfs extra moeten betalen. Ook reden vandaag in de ochtendspits de metrolijnen 50,51, 53 en 54 met vertraging en te korte metrotreinen.

 

Vanuit Amsterdam-Zuid is het Amstelstation nagenoeg onbereikbaar. Door een technische blunder op de Berlagebrug kan tram 12 daar niet rijden, en de frequente buslijn 65 is tussen Zuid en het Amstelstation eveneens vervallen. Wat overblijft is een buslijn met een schamele kwartierdienst, die niet aansluit op de ingekorte tramlijn 12 en de eveneens laagfrequente tramlijn 4. Het GVB heeft niet gereageerd op de door Voor Beter OV aangedragen oplossing en compensatie voor de gedupeerde reizigers. 

 

De website van het GVB vermeldt op de voorpagina nu de vertragingen, maar de uitgevallen trams en bussen worden daar verzwegen. Ook toont de website geen haltevertrekstaten, terwijl dat juist bij de ingang van een nieuwe dienstregeling wel wenselijk is omdat veel reizigers zo’n staatje printen en bewaren.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: "Natuurlijk spelen externe factoren (nasleep Corona, krappe arbeidsmarkt) een rol, maar ten opzichte van deze problemen loopt de dienstverlening zo ernstig in negatieve zin uit de pas, dat zulks naar mijn oordeel niet langer aanvaardbaar is. Niet alleen de ernst van de tekortkomingen, maar ook de lange duur daarvan speelt daarbij een rol. Eerder deze week stuurde ik een aantal vragen in een brandbrief aan het GVB. Het GVB is bezig antwoorden te formuleren op de gestelde vragen. Dat is mooi, maar praatjes vullen geen gaatjes. De ronduit beschamende start van de nieuwe, nog verder kaalgeslagen dienstregeling is een brevet van onvermogen.”

 

 

2 november 2023

“MAAK VERVANGBUS GRATIS”
AMSTERDAM BLUNDERT MET NIET PASSENDE TRAMRAILS

Door een blunder met tramrails die niet op de vernieuwde Berlagebrug in Amsterdam passen, kunnen er zeker tot medio 2024 geen trams naar het Amstelstation rijden. Voor Beter OV spreekt van stuitende incompetentie en wil dat reizigers ter compensatie van het ongemak en de opgelopen vertraging tussen het Victorieplein en het Amstelstation gratis mee mogen met de buslijnen die vanaf 10 november wél weer naar het Amstelstation kunnen rijden.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het aanbrengen van tramrails op een beweegbare brug is allesbehalve rocket science. Het is ronduit beschamend dat dit blijkt te zijn misgegaan. Tramreizigers worden nog langer geconfronteerd met ongemak door extra overstappen en vertraging. Ter compensatie dient de vervangende busrit tussen Victorieplein en Amstelstation gratis te zijn. Tijdverlies en ongemak heeft gewoon een financiële waarde, en het gepruts mag niet straffeloos ten koste gaan van de OV-gebruiker. Daarnaast is het aan de Amsterdamse verkeerswethouder en de GVB-directeur om, na onderzoek,  de verantwoordelijken voor deze miskleun met strafontslag te sturen. En dat onderzoek kan in enkele dagen klaar zijn. Nogmaals: we hebben het hier niet over rocket science.”

 

Het Amstelstation is een belangrijk OV-knooppunt, en daarom neemt Voor Beter OV de zaak hoog op. Voor Beter OV heeft vanmorgen het GVB om een nadere toelichting  gevraagd.
 

 

30 mei 2023

OV IN EN OM ROTTERDAM TOTALE CHAOS

Het Openbaar Vervoer in en om Rotterdam was vanmorgen een totale chaos, en Voor Beter OV wil dat hieromtrent de onderste steen boven komt.

 

Bij werkzaamheden onder auspiciën van ProRail tussen Rotterdam en Dordrecht ging het mis, waardoor  Rotterdam vanuit Dordrecht pet trein onbereikbaar was. Door een storing reden tot 9 uur in Rotterdam nergens metro’s; om logistieke redenen reed de RET slechts met lege metro’s naar eindbestemmingen. Op de buslijnen van de RET vielen, ondanks de toch al fors ingekrompen dienstregeling, vele tientallen ritten uit.

 

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Het OV in en om Rotterdam heeft vanmorgen het zoveelste brevet van onvermogen afgegeven. Vervoerbedrijven klagen steen en been over het feit dat veel reizigers het OV definitief de rug toe hebben gekeerd. De vervoerders gaan er hierbij aan voorbij dat het Openbaar Vervoer feitelijk geen serieus te nemen optie meer is, maar niet alleen de vervoerbedrijven zijn schuldig aan  deze leegloop. Ook hun opdrachtgevers zijn hier debet aan. Op geen enkele wijze worden vervoerbedrijven en infrabeheerders gehouden aan hun plicht tot het leveren van kwalitatief behoorlijke diensten.”

 

Voor Beter OV vraagt aan de directies van ProRail, NS, RET en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag om opheldering van het fiasco waarmee de reizigers vanmorgen zijn geconfronteerd.
 

 

 

23 mei 2023

GVB FAALT OPNIEUW MET METROSTORING

Ook vandaag is een belangrijk metrotraject in Amsterdam door een technische storing onbruikbaar. Dit keer betreft het het traject ten Oosten van Station Zuid. Vanaf dat station rijden al sinds de aanvang van de dienst geen metro’s naar Amsterdam Amstel en naar Duivendrecht. Het metrospoor is beschadigd doordat vannacht een werktrein is ontspoord.

 

Het GVB verwijst reizigers naar de NS-treinen richting Duivendrecht en BijlmerArenA, maar het is nog onduidelijk of reizigers zonder meerkosten van de NS-treinen  gebruik kunnen maken. De reis-app van het GVB negeert de storing en laat zien dat de getroffen metrolijnen 50 en 51 gewoon rijden.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De Amsterdamse metro wordt beschouwd als de ruggengraat van het OV in de Hoofdstad. Onterecht. Het aantal keren dat belangrijke metrotrajecten langdurig geheel uitvallen, is ronduit beschamend. En zeker net zo erg is, dat vervangend vervoer telkens volstrekt onvoldoende blijkt te zijn georganiseerd. Het is niet voor niets, dat wij de Amsterdamse Rekenkamer hebben verzocht om onderzoek te doen naar het reilen en zeilen van het GVB, het Gemeentebestuur en de Vervoerregio.”
 

 

 

10 mei 2023

GVB FAALT MET VERVANGEND VERVOER METROSTORING

Nu de Amsterdamse Noord/Zuidlijn (metro 52) niet rijdt tussen Centraalstation en Zuid, verwijst het GVB naar de resterende tram- en metrolijnen. Voor Beter OV verwachtte dat dat onvoldoende zou zijn om de gedupeerde reizigers behoorlijk te vervoeren, en nam vanmorgen poolshoogte in en om het Centraalstation. De conclusie is dat het GVB faalt in het bieden van behoorlijk vervoer.

 

Eerst het goede nieuws. Metro 51, die de reizigers via een omweg naar Zuid brengt, reed met metrostellen van zes rijtuigen, dus niet met te korte composities. Ook waren er op het perron van de Noord/Zuidlijn reisinformanten van het GVB aanwezig. Dit is mooi, maar uiteraard is dit niet bijzonder. Een metrolijn die op normale sterkte rijdt en aanwezige reisinformanten bij storing zijn de normaalste zaak van de wereld, en dus geen bijzondere prestatie. (Overigens vielen later op de dag op metro 51 ritten uit wegens logistieke problemen...) 

 

Dan het slechte nieuws. De geboden capaciteit op de tramlijnen 4, 14 en 24 was volstrekt onvoldoende. De frequenties van lijn 4 (kwartierdienst), 14 (kwartierdienst) en 24 (twaalfminutendienst) waren onvoldoende om de reizigers te vervoeren naar de metrostations Rokin (4, 14 en 24), Vijzelgracht en De Pijp (24) en Europaplein (4). Telkens moesten door overbelasting trams van de lijnen 4 en 24 reizigers op de haltes achterlaten. Dat werd nog verergerd doordat op lijn 14 tramritten uitvielen, waardoor gaten in de dienstregeling van een half uur ontstonden. 

 

Ook de reisinformatie op de elektronische informatieborden klopte niet. Er werden trams aangekondigd die niet kwamen opdagen, terwijl er ook trams kwamen voorrijden die niet op de borden stonden. Voorts schrijft de website van het GVB “Vanaf CS kun je met metro 51 naar Station Zuid, met tram 1, 7, 19 of 24 naar Vijzelgracht of met tram 24 naar De Pijp.” Bijzonder: de lijnen 1, 7 en 19 komen niet op het Centraalstation.

 

Tot overmaat van ramp reden in de stad meerdere instructietrams om rijles te geven aan toekomstige trambestuurders. Op zich een belangrijke zaak, maar in crisissituaties dienen deze trams te worden ingezet voor reizigersvervoer. Immers, de instructeurs kunnen gewoon passagiersritten rijden, en de leerlingen kunnen van nut zijn bij het verstrekken van informatie en verlenen van andere assistentie  aan passagiers. 

 

Al met al is de conclusie dat het GVB ook nu  de reiziger weer lelijk in de kou heeft laten staan. Het Gemeentebestuur dient als eigenaar van het bedrijf orde op zaken te stellen. Ook voor de Inspectie Leefomgeving en Transport ligt een taak. Het verkeer op metro 52 werd gisteren al om veiligheidsredenen stilgelegd: is er een situatie geweest die voor reizigers gevaarlijk was? 

 

 

9 mei 2023

METROSTORING: “GVB IS ERNSTIG NALATIG”

18:00 uur

 

Zojuist werd duidelijk dat de Noord/Zuidlijn ook morgen en donderdag niet zal rijden tussen Centraalstation en Zuid. Voor Beter OV heeft bij het GVB aangedrongen op behoorlijk vervangend vervoer.

 

17:00 uur

 

Het feit dat in Amsterdam de Noord/Zuidlijn al de hele  dag niet rijdt (afgezien van het stukje naar Noord sinds pakweg 13 uur) is onvergeeflijk. Ook serieus vervangend vervoer is niet geregeld, hierin is het GVB ernstig nalatig. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.

 

Het Amsterdamse metrosysteem sukkelt al jarenlang van storing naar storing. In dat licht bezien is het onaanvaardbaar dat het GVB geen serieus te nemen procedures achter de hand heeft om bij storingen de reizigers adequaat vervangend vervoer te bieden. Er wordt vandaag wel een  pendelbus gereden tussen Centraalstation en Noorderpark en Noord (de bussen hiervoor worden onttrokken aan andere buslijnen waardoor de reizigers van die lijnen lang moeten wachten en in propvolle bussen worden vervoerd), maar vanaf Centraalstation in Zuidelijke richting word achteloos verwezen naar de tramlijnen 4 en 24 en metrolijn 51. De tramlijnen 4 en 24 rijden door de organisatorische problemen bij het GVB met bijzonder lage frequenties, terwijl metro 51 ook een lage frequentie biedt en door tekort aan rijvaardig materieel ook vaak met te korte metro’s rijdt. Daarnaast vallen op alle lijnen nog ritten uit, bovenop de dus toch al karige dienstregeling. Al met al is hier dus geen sprake van een serieus alternatief voor de stilgevallen Noord/Zuidlijn. 

 

Een aantal metrobestuurders werkte vroeger op de tram. Voor Beter OV beveelt het GVB aan, deze bestuurders een opfriscursus op de tram te geven, zodat zij in de toekomst bij metroproblemen op de tram aan de slag kunnen om een beter alternatief te bieden dan wat het GVB nu presteert. 
 

 

8 mei 2023

ARMOEDEKAARTJE AMSTERDAM IS FIASCO

Al op de eerste dag is de uitdeelactie van OV-kaartjes voor mensen met een laag inkomen door de Vervoerregio Amsterdam op een mislukking uitgelopen. Dat concludeert de Maatschappij Voor Beter OV. Het lukt de Vervoerregio niet om de actie te beperken tot de doelgroep, het GVB en de andere vervoerders presteren qua dienstuitvoering ver onder de maat en het project biedt ook geen oplossing voor het gegeven dat de tarieven hoger zijn dan in de andere grote steden in ons land.

 

De Vervoerregio stelt dat de AVG (de wettelijke privacybescherming) het onmogelijk maakt om het inkomen van aanvragers van de gratis OV-kaartjes te controleren. Dit is echter niet juist: zo lukt het bijvoorbeeld prima om de Amsterdamse Stadspas uitsluitend te verstrekken aan mensen die op grond van leeftijd of inkomen daartoe gerechtigd zijn. Evenzeer kunnen huisbazen bij de Belastingdienst laten nagaan of het inkomen van een huurder wel of niet boven een bepaalde grens ligt. 

 

De timing voor het uitdelen van de armoedekaartjes is bijzonder slecht gekozen. Het GVB en andere vervoerders hebben fors geschrapt in de dienstregeling, en daarbovenop vallen dagelijks tientallen ritten uit. Al met al niet het juiste moment voor een kennismaking met het OV in Amsterdam en omstreken. Daarnaast is het onverstandig, de gratis kaartjes ook tijdens de spitsuren geldig te laten zijn. Door de grote uitval van trams, bussen en metro’s zitten de resterende ritten, zeker in de spitsuren, vaak overvol. Extra reizigers kunnen er dan niet bij. Het was beter geweest om de geldigheid van de kaartjes te beperken tot de daluren en de vakantieperiodes.

 

Het idee om mensen met een laag inkomen in de gelegenheid te stellen, af en toe van het OV gebruik te maken oogt sympathiek. Het grootste probleem wordt echter niet opgelost: de tarieven van het GVB liggen aanzienlijk hoger dan die in de andere grote steden in ons land. Dat probleem raakt alle reizigers, en niet alleen de minima, en deze kaartjesactie lost dat niet op.

 

De vervoerbedrijven zijn de lachende derde in dit verhaal. De Vervoerregio heeft voor 95.000 gezinnen 8 kaartjes beschikbaar, dus in totaal 760.000 kaartjes. Het budget daarvoor is € 5 miljoen. Dat komt dus neer op € 6,58 per kaartje, te verdelen onder de vervoerders in en om Amsterdam. Daar gaan nog wel wat kosten voor de Vervoerregio vanaf, maar het blijft mooi verdiend! 

Kortom: verkeerswethouder en OV-portefeuillehouder Melanie van der Horst (PvdA) maakt goede sier met een gebaar dat buiten gewoon slecht doordacht en slordig georganiseerd is.
 

 

12 april 2023

LAAT REKENKAMER FINANCIËN GVB ONDERZOEKEN

Voor Beter OV is bepaald niet overtuigd van de financiële noodzaak voor een kaalslag in het hoofdstedelijke openbaar vervoer. Daarom vraagt de reizigersorganisatie aan de Amsterdamse Rekenkamer een onderzoek in te stellen.


per internet en per brief
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Postbus 2002
1000 AE  Amsterdam

 

BETREFT: VOORSTEL ONDERZOEK NAAR GVB EN GEMEENTELIJK OV-BELEID

 

Amsterdam, 12 april 2023

 

Geachte dames en heren,

 

INLEIDING

 

Er is in Amsterdam veel te doen over het concept-vervoerplan 2023-2024 van het GVB, waarin forse inkrimping van het  OV-voorzieningenniveau wordt voorgesteld. Het Openbaar Vervoer is een belangrijke actor in de Amsterdamse mobiliteit, en daarmee ook in de Amsterdamse samenleving. Het GVB noemt reizigerskrimp en financiële tekorten als grondslagen voor zijn inkrimpingsvoorstel. Het is echter zeer de vraag, in hoeverre dit argument valide is. Daarom stellen wij voor dat u een onderzoek instelt naar de (financiële) doelmatigheid van het GVB, naar de rol van de Gemeente Amsterdam als eigenaar van het GVB, naar het infrastructuurbeleid van de Gemeente Amsterdam en naar de invulling van (mede) de Gemeente Amsterdam van het opdrachtgeverschap via de Vervoerregio Amsterdam en de dubbelrol die Amsterdam daarbij speelt.

 

IS ER WEL EEN PROBLEEM?

 

Het GVB prognotiseert dat ook in 2024 er zo’n 20% minder reizigers zullen zijn dan in januari 2020, vlak voor het uitbreken van de Coronapandemie. Het GVB stelt dat dit percentage ongeveer gelijk is als de reizigerskrimp in andere concessies, maar dat de financiële gevolgen voor het GVB veel groter zijn. Die stelling is onbewezen.

 

Het GVB lijkt de indruk te wekken, dat het reizigersaantal (en daarmee de reizigersopbrengst) 80% bedraagt van wat ‘normaal’ is. Hier valt wel wat op af te dingen. Voorafgaand aan de Coronapandemie was het reizigersaantal aanzienlijk hoger dan wat ‘normaal’ is. Er was zo’n toestroom van reizigers dat het GVB zich zelfs genoodzaakt zag om zitplaatsen uit de voertuigen weg te halen omdat er meer staande reizigers in de overvolle voertuigen passen, dan zittende. Ook verdiende het GVB veel geld aan toeristen die veelal uurnetkaarten of dagkaarten kochten in plaats van dat ze met een OV-chipkaart (en dus tegen een veel minder hoog tarief) reisden. Kortom, voor het uitbreken van de coronapandemie leefde het GVB op grote voet en in ongekende luxe. Met andere woorden: het huidige reizigersgebruik bij het GVB ligt thans in de buurt van wat ‘normaal’ is. Daarnaast is het zo, dat sinds het uitbreken van de Coronapandemie het aanbod al flink is teruggeschroefd. Deze vermindering bestaat deels uit afschaling van de dienstregeling en deels uit het  nog verder vervallen van ritten door bijvoorbeeld personeelstekorten of gebrek aan beschikbare voertuigen. De krimp in aanbod houdt dus nu al ongeveer gelijke tred met de krimp van het reizigersgebruik. Alleen al op grond daarvan ontbreekt een grondslag voor een verdere verschraling van het Amsterdamse OV.

 

Ook aan de inkomstenkant, waar het gaat om het reizigerstarief, zijn de opbrengsten bij het GVB onevenredig hoog. In 2023 steeg het basistarief voor het reizen op saldo van € 1,01 naar € 1,08. Dat is een stijging van bijna 7%. Ook het kilometertarief steeg: van € 0, 179 naar € 0,196. Dat is een stijging van ruim 11%. Wanneer we het GVB vergelijken met de vervoerder die het meest met het GVB overeenkomt, de RET (Rotterdam, ook zeer belangrijke rol voor metro), zien we dat de RET in 2023 een kilometertarief in rekening brengt van € 0,166. Rotterdam is dus 3 cent per kilometer, oftewel 15% goedkoper; het GVB is dus qua kilometerprijs aanzienlijk duurder dan zijn Rotterdamse evenknie.

 

De energieprijzen zijn weliswaar hoog, maar vertonen inmiddels een stevig dalende trend. Energieprijzen zijn verdisconteerd in het landelijke inflatiecijfer, dat overeenkomt met de door het GVB gehanteerde tariefstijgingen.

 

Kortom, het GVB verkeert in een goede financiële positie. De reizigerskrimp is opgevangen door een aanbodkrimp en de gehanteerde reizigerstarieven zijn hoog. Daarom is een financiële noodzaak om (als het GVB doelmatig is georganiseerd) het vervoersaanbod rigoureus in te krimpen vooralsnog niet aangetoond.

 

WAARDOOR MINDER REIZIGERS?

 

Er bestaat een neiging om het reizigersverlies toe te schrijven aan de (gevolgen van) de Coronapandemie. Maar dat is slechts de halve waarheid. Het OV-aanbod (lijnen, frequenties) en de kwaliteit daarvan (onverwachte uitval, niet-kloppende reisinformatie, door lagere frequentie of te korte metro’s uitpuilende voertuigen) zijn ook nu al fors verslechterd. Uit het onderzoek ‘Landelijk reizigersonderzoek 2022’ in opdracht van het Ministerie van IenW blijkt dat slechte kwaliteit een van de redenen is van reizigersvlucht bij het OV. Onze economie is na de Coronapandemie weer goed op gang gekomen, en dat zien we wel terug in fors toegenomen filedruk, maar dus niet in reizigersgroei binnen het OV.

 

Met andere woorden: het GVB heeft de reizigerskrimp hoogstwaarschijnlijk in hoge mate aan zichzelf te wijten. Dat betekent dat (de eigenaar van) het GVB de gevolgen van die reizigerskrimp zelf zal moeten  dragen, net zoals iedere andere onderneming dat zou moeten doen. Het mag niet zo zijn, dat een monopolist de gevolgen van eigen beleid afwentelt op de samenleving door verschraling van een essentiële dienst. De door de Gemeente Amsterdam als eigenaar van het GVB toegezegde garantstelling van 10 miljoen Euro is mogelijk onvoldoende om het voorzieningenniveau op peil te houden.

 

INFRASTRUCTUUR- EN ANDER VERKEERSBELEID

 

In zijn vervoerplan stelt het GVB voor, diverse tramtrajecten op te heffen. In sommige gevallen gaat het om trambanen die recentelijk voor veel geld zijn heraangelegd. Met name in de Noord-Jordaan is veel geld besteed aan heraanleg van sporen, het vernieuwen van een brug die geschikt moet zijn om het zware gewicht van trams te dragen en het creëren van een kopeindpunt in de Planciusstraat. Het is verbazingwekkend dat de Gemeente Amsterdam veel geld uitgeeft aan vernieuwing van tramsporen en andere OV-infrastructuur, terwijl het vervoerbedrijf dat in eigendom van de Gemeente is, voorstelt om die infrastructuur niet te gebruiken.

 

Ook het door Amsterdam als wegbeheerder opheffen van haltes maakt het OV minder  aantrekkelijk. Lange loopafstanden zijn vervelend. Voorts functioneren voorrangsregelingen voor het OV bij verkeersregelinstallaties vaak niet, hetgeen de doorstroming voor tram en bus, en dus een aantrekkelijke reissnelheid, belemmert. Maar slechte doorstroming betekent ook dat er meer voertuigen en personeel nodig zijn om dezelfde frequentie te bieden.

 

DUBBELROL GEMEENTE AMSTERDAM

 

De Gemeente Amsterdam heeft er als eigenaar van het GVB belang bij, dat financiële tekorten beperkt blijven. Een belangrijke manier om die tekorten terug te dringen, is vermindering van het te bieden vervoersaanbod door het GVB. Accordering van die verschraling vindt  plaats door de Vervoerregio Amsterdam, een orgaan waarbinnen de Gemeente Amsterdam door middel van afgevaardigde Gemeenteraadsleden een stevige stem heeft. Hier is sprake van een belangenverstrengeling.

 

VERZOEK OM ONDERZOEK

 

Er pakken zich donkere wolken samen boven het Amsterdamse Openbaar Vervoer. De voorgestelde versobering zal nog meer mensen het OV uitjagen, en mist grondslag. Aantrekkelijk OV is van groot belang voor de Amsterdamse samenleving. Daarom verzoeken wij u, zoals we in de inleiding al schreven, onderzoek in te stellen naar de (financiële) doelmatigheid van het GVB en de rol van de Gemeente Amsterdam, het College van BenW en de Gemeenteraad hierin, de dubbelrol van de Gemeente Amsterdam en het OV-beleid in het algemeen.

 

TOT SLOT

 

Als achtergrondinformatie vindt u bijgevoegd een deel van onze voorzitterscolumn van 27 maart jongstleden.

Wij hopen dat u ons onderzoeksvoorstel wilt honoreren. Het spreekt vanzelf dat wij bereid zijn tot een nadere toelichting op ons verzoek.

 

Hoogachtend,

 

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,


voorzitter


Column Rikus Spithorst 27 maart 2023

 

DE ROKENDE PUINHOOP VAN SCHMEINK EN VAN HUFFELEN

 

Als ietwat breekbare man van hoog-middelbare leeftijd voel ik mij niet meer fit genoeg om een fiets te gebruiken. Anders was de verleiding best groot geweest om er eentje te kopen, want als Amsterdamse OV-gebruiker wacht mij en vele anderen gitzwarte tijden. Daar kom ik zodadelijk uitgebreid op terug.
(…)
Maar goed, terug naar Amsterdam.

Afgelopen maandag. ’s Avonds met de metro naar station De Pijp. Daarvandaan is het twee haltes met tram 3 naar mijn huis. Of zo’n tien minuten lopen. Op de elektrische aanwijzer op de halte stond dat mijn lijn 3 over zeven minuten zou komen. Over zes. Over vijf. Vier. Drie, twee, één. Lijn 3 stond bovenaan het lijstje op het bord, dus zou als eerste aankomen. Daar naderde de tram. Zoals u wellicht weet, is het lijnnummer van de Amsterdamse tram zeer beroerd te zien, zeker bij donker, regenachtig weer. Maar gelukkig hebben we dus het elektrische bord op de halte. De tram stopte, ik stapte in, de deur ging achter mij dicht, en de tram ging linksaf in plaats van rechtdoor. Verplicht moest ik mee met een niet-aangekondigde lijn 24 tot het Heinekenplein. Witheet van woede begaf ik mij te voet naar mijn huis. Kwartier door de druilerige regen. Zelfs tot zoiets essentieels als fatsoenlijke reisinformatie is het GVB dus niet in staat. Met alle ellende van dien. Veel meer voorbeelden van foutieve informatie waardoor reizigers worden misleid heb ik onlangs met het GVB gedeeld. Een miljoenensysteem dat letterlijk nog niet één dag naar behoren heeft gefunctioneerd…

 

En niet alleen de reisinformatie is beroerd. Ook de frequenties worden slechter en slechter en uitval van trams, metro’s en bussen is aan de orde van de dag. Reizigers die het GVB de rug toe keren hebben alle gelijk van de wereld. Ik zeg het wel vaker: als een supermarkt zo met zijn klanten om zou gaan, kan de filiaalchef de deuren wel sluiten.

 

En een toekomstige verbetering? Vergeet het maar. Het GVB heeft een plan ingediend waarin totale kaalslag van het Amsterdamse Openbaar Vervoer wordt voorgesteld. Want er zijn geldzorgen.

 

Als reden geeft het GVB op dat er financiële problemen zijn doordat er nog steeds 20% minder reizigers zijn dan voor de Coronapandemie. Maar dat de veronderstelde afname van het aantal reizigers de schuld van Corona is, is slechts de halve waarheid. Hierboven schetste ik al de beroerde stand van zaken. Dus nogmaals, niet alleen maar door Corona hebben veel mensen het GVB de rug toegekeerd.

 

Bovendien heeft het GVB, ondanks een schat  aan informatie uit het OV-chipkaartsysteem (”de reisgegevens kunnen worden gebruikt om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraag”, zo heette het bij invoering) volstrekt foutieve voorspelingen gemaakt van reizigersstromen, waardoor het net nu inefficiënt is, mede door het beleid om zoveel mogelijk reizigers te dwingen van de Noord-Zuidlijn gebruik te maken. Daarnaast is het zo, dat de vermeende reizigerskrimp nu al wordt gecompenseerd door gekrompen aanbod. Verdere bezuinigingen vallen dus niet te rechtvaardigen met de ingeschatte afname van het aantal reizigers.

 

(…)

 

De voorgestelde aanpassing van de lijnenloop maakt dat veel reizigers vaker moeten overstappen, terwijl de frequenties van de desbetreffende lijnen worden verlaagd. Vaker overstappen is vervelend. Lagere frequenties zijn vervelend. Maar de dubbeling van én lagere frequenties én vaker overstappen geeft een soort van 1+1=3 effect. Naast ongemak lijdt dat dus tot zeer veel tijdverlies. Daarnaast zijn veel overstaphaltes uitgesproken oncomfortabel, zelfs zitgelegenheden in abri’s ontbreken nu en dan, en ook met de toegankelijkheid is het slecht gesteld. En zoals gezegd, de aangekondigde frequenties zijn beroerd, soms komt volgens de plannen in plaats van iedere 10, de tram slechts iedere 15 minuten.

 

Er wordt door het GVB weliswaar geschermd met een frequentieverhoging voor de Noord-Zuidlijn in de spits tot een zesminutendienst, maar dit is feitelijk geen verhoging. Het is slechts een gedeeltelijke invulling van beloften tijdens de besluitvorming over de aanleg. Toen was de Amsterdamse reiziger een zesminutenfrequentie in het vooruitzicht gesteld. Deze zogenaamde verbetering is dus niet meer dan een sigaar uit eigen doos, die overigens alleen in de spitsuren wordt toegepast, in plaats van zoals beloofd de gehele dag.

 

Het voorgestelde ontvlechten van de metrolijnen is trouwens een zwaktebod. Het telkens opgevoerde argument dat het Amsterdamse metronet zo gecompliceerd is, slaat nergens op, zeker niet als het wordt vergeleken met de lijnvoering van bijvoorbeeld de Londense metro, waar District Line en Metropolitan Line op verschillende trajecten naadloos op de zelfde sporen samenrijden.

 

Maar het wordt nóg erger. Ik zou bulderen van het lachen om zo veel incompetentie als het allemaal niet zo treurig was: verschillende voor veel geld recent  weer aangelegde of gerenoveerde tramroutes worden in de plannen niet meer gebruikt. Het betreft hier de routes door de Vijzelstraat en -gracht (lijn 24), en de Frederik Hendrikstraat, de Marnixstraat, het Haarlemmerplein en de Planciusstraat (lijn 3). De gedupeerde reizigers zoeken het maar uit. En ook een lijnwijziging in Amsterdam Oost kan pas doorgang vinden wanneer defecte tramrails zijn opgelapt.

 

Het GVB (dat een aantal jaren geleden dus zelf stelde, het zonder subsidie te kunnen stellen) beweert dat slechts 80% van de oorspronkelijke reizigers nog met het GVB reist, en dat de tegenvallende kaartverkopen tot financiële nood leiden. Ik schat in dat bij invoering van de plannen dit aantal zal teruglopen tot 70 of misschien wel 60%. Een serieus bedrijf voert verbeteringen in wanneer de klanten weglopen. Het GVB niet. Die zien als oplossing voor weglopende klanten gewoon een verdere verslechtering van het aanbod. Ik geloof niet dat dit is wat op Nijenrode wordt onderwezen, zullen we maar zeggen.

 

Maar goed, een enorme kaalslag dus in het verschiet. Maar ik mis iets belangrijks in de plannen. Hoeveel uren tram, bus en metro leverde het GVB per werk-, zater- of zondag omstreeks januari 2020, dus vlak voor de Coronapandemie? En hoeveel uren tram, bus en metro worden in de voorgestelde plannen geboden? Dat heb ik nergens in de plannen kunnen lezen.

 

(...)

 

En de reactie van de concessieverlener van het GVB, de Vervoerregio, op de in het vervoerplan opgeschreven kaalslagplannen hoeft uit slechts één woord te bestaan.

 

“Nee.”

 

 

25 maart 2023

 

GVB JAAGT REIZIGERS WEG MET STUITENDE PLANNEN

 

Het Amsterdamse GVB kondigt in het concept-vervoerplan 2023-2-24 (lees en huiver) een kaalslag aan op het voorzieningenniveau. Als reden geeft het GVB op dat er financiële problemen zijn doordat er nog steeds 20% minder reizigers zijn dan voor de Coronapandemie. In onderstaand commentaar plaatst Voor Beter OV een aantal kanttekeningen.

 

De aanleiding:

 

Dat de veronderstelde afname van het aantal reizigers de schuld van Corona is, is slechts de halve waarheid. Reeds nu is het OV in Amsterdam erg onaantrekkelijk doordat frequenties op veel lijnen aanzienlijk zijn verlaagd, en doordat een aantal bus- en tramlijnen al is opgedoekt. Daarnaast vallen veel ritten uit en zet foutieve reisinformatie veel reizigers op het verkeerde been, waardoor passagiers extra lang onderweg zijn. Dientengevolge hebben veel mensen het GVB volkomen terecht, en los van de Coronapandemie, de rug toegekeerd.

 

Verder heeft het GVB, ondanks een schat  aan informatie uit het OV-chipkaartsysteem (”de reisgegevens kunnen worden gebruikt om het aanbod optimaal af te stemmen op de vraag”, zo heette het bij invoering) volstrekt foutieve voorspelingen gemaakt van reizigersstromen, waardoor het net nu inefficiënt is, mede door het beleid om zoveel mogelijk reizigers te dwingen van de Noord-Zuidlijn gebruik te maken.

 

Verder is het zo, dat de vermeende reizigerskrimp reeds nu wordt gecompenseerd door gekrompen aanbod. Verdere bezuinigingen vallen dus niet te rechtvaardigen met de ingeschatte afname van het aantal reizigers.

 

De plannen:

 

Vaker overstappen is vervelend. Lagere frequenties zijn vervelend. Maar de dubbeling van én lagere frequenties én vaker overstappen geeft een soort van 1+1=3 effect.  De aanpassin van de lijnenloop maakt dat vele reizigers vaker moeten overstappen. Naast ongemak lijdt dat dus tot zeer veel tijdverlies. Daarnaast zijn veel overstaphaltes uitgesproken oncomfortabel, zelfs zitgelegenheden in abri’s ontbreken nu en dan, en ook met de toegankelijkheid is het slecht gesteld. De aangekondigde frequenties zijn beroerd, soms komt volgens de plannen in plaats van iedere 10, de tram slechts iedere 15 minuten.

 

Er wordt door het GVB geschermd met een frequentieverhoging voor de Noord-Zuidlijn in de spits tot een zesminutendienst. Dit is geen verhoging, maar slechts een gedeeltelijke invulling van beloften tijdens de besluitvorming over de aanleg. Toen was de Amsterdamse reiziger een zesminutenfrequentie in het vooruitzicht gesteld. Dus deze zogenaamde verbetering is niet meer dan een sigaar uit eigen doos, die overigens alleen in de spitsuren wordt toegepast, in plaats van zoals beloofd de gehele dag.

 

Verschillende recent  aangelegde of gerenoveerde tramroutes worden in de plannen niet meer gebruikt. Het betreft hier de routes door de Vijzelstraat en -gracht (lijn 24), en de Frederik Hendrikstraat, de Marnixstraat, het Haarlemmerplein en de Planciusstraat (lijn 3). De gedupeerde reizigers zoeken het maar uit.

 

Het ontvlechten van de metrolijnen is een zwaktebod. Het telkens opgevoerde argument dat het Amsterdamse metronet zo gecompliceerd is, slaat nergens op, zeker niet als het wordt vergeleken met de lijnvoering van bijvoorbeeld de Londense metro, waar District Line en Metropolitan Line op verschillede trajecten naadloos op de zelfde sporen samenrijden.

 

Besluitvorming:

 

Het GVB (dat een aantal jaren geleden zelf stelde, het zonder subsidie te kunnen stellen) beweert dat slechts 80% van de oorspronkelijke reizigers nog met het GVB reist. Voor Beter OV schat in dat bij invoering van de plannen dit aantal zal teruglopen tot 70 of misschien wel 60%.

 

De reactie van de vervoerregio hoeft uit slechts één woord te bestaan: “Nee.”

 

De Gemeente Amsterdam zal als grootaandeelhouder/eigenaar van het GVB de eventuele tekorten moeten bijpassen. Daarnaast zal de gemeente als eigenaar van het bedrijf binnen het GVB orde op zaken moeten (laten) stellen. Er gaat te veel mis, waardoor potentiele klanten terecht niet voor het GVB kiezen en bestaande klanten terecht weg zijn gelopen en terugkeer geen optie vinden. Dat valt enkel en alleen het GVB te verwijten en de Gemeente Amsterdam is als eigenaar eindverantwoordelijk.

 

 

9 maart 2023

STREEKSTAKING 15 MAART AFGELAST

 

Voor Beter OV neemt tevreden kennis van het bericht dat de FNV en het CNV de aangekondigde stakingsacties van 15 maart hebben afgelast, maar is daar niet verbaasd over.

 

Voorzitter Rikus Spithorst: “Dit is een veel voorkomende truc. Iets aankondigen of eisen dat absoluut onaanvaardbaar of onhaalbaar is, en dat later als wisselgeld weggeven. De bonden konden op hun vingers natellen dat het stilleggen van het busvervoer op een verkiezingsdag bij velen verkeerd zou vallen. Nu is het net alsof de bonden welwillendheid tonen, maar het aankondigen van de staking en deze nu weer afgelasten is puur voor op de bühne. Vergelijk het met het dreigement van vader tijdens de autorit naar Frankrijk in de zomervakantie tegen een jengelend kind op de achterbank: ik zet je uit de auto! Iedereen weet dat dat heus niet gaat gebeuren.”

 

Voor Beter OV vindt nog steeds dat het arbeidsconflict in het streekvervoer over de rug van de reiziger wordt uitgevochten en dat de eisen van de bonden onredelijk zijn..

 

 

2 maart 2023

 

NIEUWE METRO’S GVB TE KORT

 

Sinds het begin van deze week rijdt het GVB met zijn nieuwste metro’s (type M7) in de reizigersdienst. Deze metro’s zijn slechts drie rijtuigen lang, in tegenstelling tot de iets minder nieuwe metro’s die met hun zes rijtuigen wel aan de norm voldoen. De bedoeling was dat de M7-metro’s steeds in tweetallen zouden worden ingezet (dus twee maal drie is zes ruituigen), maar waar Voor Beter OV al eerder tegen waarschuwde, is vanaf dag 1 al realiteit: halve metro’s.

 

Onterecht wordt steeds gesuggereerd dat dit amper korter is dan de vierbaksmetro’s type BN en CAF die nu ook op het Amsterdamse metronet rijden. Die vierbakstreinen, echter, zijn een noodgreep wegens materieeltekort en technische problemen, en blijkens verklaringen van het GVB slechts een tijdelijke oplossing. De norm is echter zes rijtuigen, in ieder geval tijdens de drukkere uren. De metro’s M7 mogen met een lengte van drie rijtuigen niet dienen als camouflage voor het tekort aan rijtuigen.

 

Voor Beter OV heeft het GVB om opheldering gevraagd.

22 februari 2023

NIEUWE STAKINGSDAGEN REGIONAAL OV BUITENPROPORTIONEEL

De stakingen van een deel van het personeel in het regionale bus- en treinvervoer van vandaag en vrijdag zijn buitenproportioneel. De werkgevers hebben een prima loonbod gedaan: 8 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar.

Vakbond FNV beweert dat de stakingen ook in het belang van de reiziger zijn. Deze suggestie mist iedere vorm van realiteit. Ook in het verleden beweerde FNV dit, maar wanneer de werkgevers dan met een loonsverhoging over de brug kwamen, waren de acties ten einde, zonder verbeteringen van het Openbaar Vervoer. Dat zal dit keer niet anders gaan. Ook stellen de vakbonden dat de opdrachtgevers voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Maar daarvoor moeten ze niet bij de directies van de vervoerbedrijven zijn, maar bij hun opdrachtgevers: de provincies en de vervoerregio’s.

De bonden beweren ook dat de dienstroosters te zwaar zijn. Een rondgang langs streekvervoerders wijst echter uit dat de roostercommissies namens het personeel telkens akkoord zijn gegaan met rijtijden en dienstrooster!

Voor Beter OV roept reizigers op, morgen en vrijdag waardering te uiten aan de chauffeurs die gewoon aan het werk zijn, en daarmee tonen dat ze écht hart voor de reiziger hebben.

6 februari 2023

STAKINGSWEEK REGIONAAL OV BUITENPROPORTIONEEL

De stakingen van een deel van het personeel in het regionale bus- en treinvervoer van vandaag tot en met vrijdag zijn buitenproportioneel. De werkgevers hebben een prima loonbod gedaan: 8 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar.

Vakbond FNV beweert dat de stakingen ook in het belang van de reiziger zijn. Deze suggestie mist iedere vorm van realiteit. Ook in het verleden beweerde FNV dit, maar wanneer de werkgevers dan met een loonsverhoging over de brug kwamen, waren de acties ten einde, zonder verbeteringen van het Openbaar Vervoer. Dat zal dit keer niet anders gaan. Ook beweren de vakbonden dat de opdrachtgevers voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Maar daarvoor moeten ze niet bij de directies van de vervoerbedrijven zijn, maar bij hun opdrachtgevers: de provincies en de vervoerregio’s.

Ook PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop schaarde zich achter de stakingen, blijkbaar om zijn electoraat te paaien. De Hoop beweerde dat chauffeurs onderbetaald worden, terwijl hij dat niet met cijfers onderbouwt. Dat honderdduizenden reizigers door de stakingen worden gedupeerd, laat Habtamu de Hoop blijkbaar koud. Hiermee wordt duidelijk dat het Openbaar Vervoer bij de PvdA niet in goede handen is, reden om ook deze partij links te laten liggen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen.5 januari 2023

GVB: BLUNDER OP BLUNDER BIJ P+R

Voor Beter OV vindt de storing bij verkrijgbaarheid van de P+R-kaartjes bij Bijlmer-ArenA en de afhandeling daarvan een lelijke antireclame voor het OV.

De speciale, zeer vriendelijk geprijsde combikaartjes (voor parkeren en gebruik van het OV) zijn al enige dagen niet verkrijgbaar omdat er “verkeerde kaartjes in de automaten zitten”. Naar verluidt betreft het hier kaartjes die het in het jaar 2022 wél deden, maar in 2023 niet. Reizigers dienen zich nu te wenden tot de GVB-loketten op NS-station Bijlmer-ArenA. Daar staan regelmatig lange rijen.

Ook het NOS-journaal besteedde gisteren aandacht aan dit fiasco. Op de filmbeelden was te zien dat er van de drie beschikbare loketten slechts eén was geopend.

Dat leidt tot twee vragen.
Ten eerste: waarom is er niet voor voldoende personeel gezorgd, zodat reizigers niet zo lang in de rij hoefden te staan.
Ten tweede: waarom zijn er niet in de rij gewoon dagkaarten uitgedeeld aan de wachtenden? Dat had lang wachten en vooral imagoschade bespaard, hetgeen de inkomstenderving wel waard zou zijn geweest.

De combinatie van parkeren en gebruik van tram, metro en bus is een mooi marketinginstrument voor het OV. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben juist een tegengesteld resultaat. Reizigers komen op deze manier in de verleiding om bij een volgend bezoek gewoon met de auto de stad in te rijden.
 

14 november 2022

VEEL GELD VOOR UITBREIDING AMSTERDAMSE METRO

Voor Beter OV is blij met de toezegging vanuit Den Haag van 4,1 miljard Euro voor de hoognodige uitbreiding van het Amsterdamse metronet. De KLM, Schiphol, regiogemeenten en NS leggen ook nog 1,3 miljard op tafel.

Het geld zal worden besteed aan het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en aan het doortrekken van de ringlijn naar de nieuwe woonwijk Haven-Stad, waarvan de eerste huizenblokken inmiddels zijn gebouwd. Er komt er ook onderzoek naar verdere verlenging van deze ringlijn naar het Centraal Station.

Voor Beter OV heeft meermaals doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol bepleit, ook in samenspraak met stedenbouwkundige Ronnie Zijp. Ook een qua aantal vliegbewegingen gekrompen Schiphol trekt nog steeds veel reizigers en medewerkers, die bij voorkeur gebruik maken van het OV. En door de aanleg van de metro daarnaartoe kunnen stoptreinen vervallen en komt er op het spoor ruimte vrij voor meer Intercity’s en internationale treinen die vluchten binnen Europa kunnen vervangen en tevens Amseterdam Zuid beter bereikbaar maken.

Ook juicht de reizigersorganisatie de ontsluiting per metro van de nieuwe wijk Haven-Stad per metro toe. Voorzitter Rikus Spithorst: “Er is een enorme woningbouwopgave, maar het gaat niet alleen maar om woningen en winkels: ook een goede, duurzame bereikbaarheid is van levensbelang. In afwachting van de komst van de metro zal Haven-Stad per bus en/of tram al van meet af aan goed per OV bereikbaar moeten zijn, zowel richting Centraal Station als richting binnenstad.”

Voor Beter OV waarschuwt ook. De aanleg van de Noord/Zuidlijn liep technisch en financieel totaal uit de hand door incompetentie van de gemeente Amsterdam. Het is dus zeer de vraag of het opdrachtgeverschap voor de komende metro-uitbreidingen wel bij de gemeente Amsterdam moet worden belegd.
 

27 oktober 2022

BOTBREUKEN NA TRAMBOTSING ROTTERDAM

Voor Beter OV is geschrokken van een ongeluk, vanmiddag in Rotterdam, waarbij twee trams met hoge snelheid op elkaar zijn gebotst. Ongeveer tien reizigers raakten gewond, waarbij ook sprake is van botbreuken.

Volgens een ooggetuige boorde op de Schiekade bij de Heer Bokelweg een tram van lijn 4 zich in de flank van een lijn 25 die met hoge snelheid door rood reed. Door de harde klap ontspoorden twee trams en vlogen glasscherven door de lucht.

Het is niet bepaald de eerste keer dat in Rotterdam trams op elkaar botsen waarbij reizigers ernstig gewond raakten. Voor Beter OV kijkt uit naar de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar de trambotsing van hedenmiddag.

 

foto’s: leo gijswijt


25 oktober 2022

GVB BLUNDERT OP DAG BEKENDMAKING PRIJSSTIJGING

Gisteren trakteerde het Amsterdamse GVB de reiziger op de zoveelste blunder, uitgerekend op de dag dat de Vervoerregio op instigatie van het GVB het voorstel bekendmaakte dat de tarieven volgend jaar 8½ procent zullen stijgen om, aldus portefeuillehouder Melanie van der Horst, te voorkomen “dat de hoogwaardigheid van het ov onder druk komt te staan.” Alsof het zo goed met die kwaliteit gesteld is... Frequenties zijn voor veel lijnen fors verlaagd, en daarnaast vallen nog vaak ritten uit. Daarnaast zijn de nieuwe trams nogal spartaans ingericht en veroorzaken ze veel geluidshinder.

Van 5 tot 8 uur gisteravond reed het overgrote deel van de Amsterdamse metrolijnen niet. Het was de zoveelste storing van het nieuwe-maar-uiterst-gebrekkige beveiligingssysteem. Vele duizenden reizigers liepen daardoor forse vertraging op, mede omdat de storing ook in de middagspits plaatsvond.

Voor Beter OV is het met de voorgestelde tariefstijging niet eens. Wegens “hoge brandstofprijzen” heeft toenmalig verkeersminister Karla Peijs de vervoerbedrijven -of beter gezegd: de reiziger- al eens getrakteerd op een extra tariefstijging. Die extra stijging is nooit teruggedraaid toen de brandstofprijzen weer daalden. De vervoerbedrijven in stads- en streekvervoer krijgen de brandstofprijzen nu dus dubbel gecompenseerd. Ook is het onjuist dat de tariefstijging is losgekoppeld van de kwalitatieve teruggang van het OV dat de reiziger in en om Amsterdam wordt geboden.

19 oktober 2022

HINDER REGIONALE OV-STAKINGEN BLIJFT BEPERKT

Door een staking in het streekvervoer rijden er vandaag, morgen en vrijdag op meerdere plekken in het land minder streekbussen en regiotreinen. In Limburg rijden de Arriva-treinen helemaal niet omdat dienstleiders daar ook het werk hebben neergelegd en daarmee namens vakbond FNV werkwilligen het werk onmogelijk hebben gemaakt. Voor Beter OV vindt dat gedrag onfatsoenlijk, maar is tevreden omdat de streekbussen en regionale treinen in de rest van het land voor ongeveer 70% gewoon rijden.

Ook lukt het de streekvervoerders goed om in reisplanners aan te geven, welken treinen en bussen wel, en welke niet rijden. Daardoor blijft de reizigershinder binnen de perken.

Voor Beter OV erkent het stakingsrecht binnen de grenzen van het redelijke, en hoopt dat ook de komende dagen de reizigershinder beperkt zal blijven.


15 juli 2022

GROTE UITVAL BUS GVB

15:00 uur

Het GVB laat het volgende weten:

“Net als bij anderen in onze sector is er bij het GVB ook krapte ontstaan bij rijdend personeel.

“Dat heeft bij ons te maken met een hoger ziekteverzuim dan voor corona: door corona zelf, door long covid gevallen en hoge werkdruk. Ook het werven van nieuwe collega’s valt niet mee, met name door krapte op de arbeidsmarkt en hoge uitstroom door vergrijzing.

“Om onze reizigers een betrouwbare dienst te kunnen bieden, is er een team druk bezig om tal van maatregelen door te voeren om overal wat capaciteit vandaan te halen. Van terughalen pensionado’s en het schrappen van lange werkoverleggen tot inzet van management-medewerkers als conducteur.”

Het is Voor Beter OV bekend dat met ingang van de zomerdienst wat minder personeel nodig is. Het GVB heeft toegezegd, ons op de hoogte te houden van de (verwachte) situatie als de zomerdienst weer voorbij is.

7:00 uur

Voor Beter OV vindt de massale rituitval bij het GVB onaanvaardbaar. De dienstregeling is wegens Corona toch al uitgedund, dan mag de reiziger verwachten dat de resterende ritten gewoon rijden.

Gisteren werden de buslijnen van het GVB in Amsterdam getroffen door massale rituitval. Er vielen ritten uit op de buslijnen 21, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 48, 61, 66, 369. Ook vanmorgen, aan het begin van de nieuwe dag, om 6:50 uur, is het mis op de buslijnen 34, 37, 41, 42, 43, 47, 48 en 66. Het overgrote deel van de buslijnen is dus door de uitval getroffen.


Voor Beter OV heeft gistermiddag aan het GVB om opheldering gevraagd, en om een prognose voor de dienstuitvoering voor de komende tijd. De uitleg van het GVB leest u hier wanneer het GVB deze heeft gegeven.

29 maart 2022

OORLOG OEKRAÏNE LEIDT TOT TEKORT AAN SPOORSTAVEN


Voor Beter OV is bezorgd over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de railsector in ons land. Doordat veel staal in Oekraïne wordt geproduceerd, en de levering daarvan is stilgevallen, stokt de fabricage van railstaven voor trein, tram en metro. Ook de fors gestegen gasprijzen leiden tot stillegging van de fabricage van spoorrails, waartoe staal moet worden omgesmolten en in de vorm van rail gegoten. Ook is niet te voorspellen hoe de prijsontwikkeling ten gevolge van deze schaarste zal zijn.

Dat betekent dat spoorvervangingswerkzaamheden spaak kunnen lopen doordat nieuwe spoorrails in onvoldoende mate beschikbaar zijn. Ook is het door de onvoorspelbare prijsontwikkeling van -in het bijzonder, maar niet uitsluitend- spoorrails voor aannemers erg lastig om offertes uit te brengen.

Er is nu overleg gestart tussen ProRail, andere spoorinfrabeheerders, aannemers en het ministerie van IenW om te komen tot een oplossing voor deze problematiek.

Naar de mening van Voor Beter OV dient dit overleg gericht te zijn op waarborging van het vervoer van reizigers en goederen. Continuïteit is van belang, maar ook een eerlijke verdeling van financiële risico’s. De kosten mogen niet uitsluitend worden afgewenteld op de reiziger, die een hogere gebruiksvergoeding ziet doorberekend in de treintarieven. Het OV is nu extra belangrijk omdat, eveneens door de oorlog in Oekraïne, ook voor particulieren de benzine- en dieselprijzen de pan uit rijzen, waardoor vervoer per personenauto voor velen welhaast onbetaalbaar is geworden.


2 februari 2022

COMMENTAAR OP UITGEDUNDE DIENSTREGELINGEN

Veel vervoerders hebben aangekondigd dat ze wegens hoog personeelsverzuim wegens Corona (ziekte en quarantaine) hebben gesneden in de dienstregeling. Een veelgehoord argument daarvoor is dat de overige diensten dan met grote zekerheid wél kunnen worden gereden. Een deel van de inkrimpingen is al ingegaan, de komende weken wordt nog verder in de dienstregeling gesneden. Het gaat hier overigens niet uitsluitend om rijdend personeel, maar bijvoorbeeld ook om onderhoudsmonteurs.

Het afgelopen weekend was er met name bij de NS veel ongeplande uitval. Maandag laten we buiten beschouwing wegens de storm die over ons land trok, waardoor veel bovenleidingen door rondwaaiende takken en andere rommel beschadigd raakten. De afgelopen dagen werd de resterende dienst vrij goed gereden.

Voor Beter OV heeft wel een aantal opmerkingen en aanbevelingen.


Hoeveel uitval bij de NS?

De NS stelt dat 85% van de treinen blijft rijden. Dit betreft 10% op korte termijn op te heffen treinen plus de 5% die in december al waren geschrapt. Overigens is dit getal niet echt maatgevend. Het moet gaan om het aangeboden aantal zitplaatskilometers: een Sprinter met 200 stoelen die wél rijdt kan je rekentechnisch niet op één hoop gooien met een Intercity met 1.000 stoelen die niet rijdt.

Voor alle vervoerders moet gelden dat het percentage opgeheven aanbod niet hoger is dan het percentage ziekte- en quarantaineverzuim ten gevolge van Corona (dus totale verzuim minus het normale verzuim in deze tijd van het jaar). De uitsnijdingen mogen niet worden misbruikt als een verkapte bezuinigingsmaatregel.

Capaciteit:

Vervoerders dienen te zorgen, zeker nu ten tijde van de Corona-pandemie, voor een veilige situatie waarbij reizigers voldoende afstand kunnen houden en niet als haringen in een ton worden vervoerd. De treinen en metro’s die blijven rijden dienen behoudens op de stilste uren van de dag op maximale lengte te zijn. Bussen die blijven rijden dienen van het grootst beschikbare (en waar mogelijk gelede) model te zijn. Het doel hiervan is dus het vermijden van te grote drukte in voertuigen. Frequenties mogen nergens slechter zijn dan de minimumeisen in de geldende eisenprogramma’s en concessies.

Aansluitingen, eerste en laatste ritten:

Bij het uitdunnen van dienstregelingen dienen aansluitingen in stand te blijven. Dus het moet (ook tussen verschillende vervoerders) niet zo zijn dat aansluitingen verloren gaan doordat op trajecten niet het ene half uur vervoerder X zijn dienst opheft, en op het aansluitende traject vervoerder IJ dat juist op het andere halfuur doet, waardoor telkens lange wachttijden voor reizigers ontstaan. Reeds nu gaat dit bijvoorbeeld rond Zoetermeer al mis tussen streekbussen en treinen. Voorts dienen de eerste en laatste ritten/verbindingen te allen tijde te blijven rijden.

Reisinformatie:

Alle reisinformatiekanalen dienen ruim van tevoren de juiste dienstregelingen en reisadviezen te presenteren. Digitale vertrekborden op stations en haltes dienen goed te functioneren, omdat deze de juiste informatie geven, in tegenstelling tot papieren vertrekstaten op stations en haltes.

Toeslag en GTBV:

Ook op de HSL rijden minder treinen. Dat houdt in dat reizigers langer moeten wachten. Daardoor valt het heffen van een toeslag op dit traject -tussen Schiphol en Rotterdam- niet te rechtvaardigen.

De Geld-terug-bij-vertraging-regeling dient, behoudens gevallen van overduidelijke misbruik, te worden gehanteerd op basis van de normale dienstregeling, dus niet op basis van de ingekrompen dienstregeling.

ProRail:

Waar wij begrip hebben voor de personeelsproblemen bij de vervoerders, hebben wij dat minder voor de tekorten bij ProRail. Daar was de personeelssituatie op verkeersleidingposten sowieso al precair, los van de gevolgen van de coronapandemie.


29 december 2021

HARD INGRIJPEN EN SCHADELOOSSTELLING METRO AMSTERDAM NODIG

Voor Beter OV vindt dat het gehannes met de Amsterdamse metro niet langer aanvaardbaar is. Door onbekwaam ontwerpen en beheren van het nieuwe beveiligingssysteem valt nagenoeg het gehele metronet keer op keer urenlang stil. Daarnaast vallen dagelijks veel metroritten uit wegens technische problemen aan de voertuigen. Ook rijden dagelijks te korte treinstellen, waardoor zelfs in deze coronatijd de drukte onaanvaardbaar is, met gezondheidsrisico’s van dien. Reizigers dienen financieel gecompenseerd te worden.
Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst zei in mei al: “Reizigers zijn geen proefdieren voor spielerei met een totaal ongeschikt beveiligingssysteem dat keer op keer de geest geeft. Dit is de zoveelste keer dat het systeem op alle Amsterdamse metrolijnen geheel uitvalt. Eerder werd gesuggereerd dat het Amsterdamse metrosysteem ‘bijzonder gecompliceerd’ is, maar dat is kletskoek. Dat sommige lijnnummers deels samenlopen en dat er verschillende materieeltypen rijden, is niets bijzonders. Allerlei metrosystemen in de hele wereld kennen deze omstandigheden ook, en daar werkt de beveiliging probleemloos.”

Het nieuwe beveiligingssysteem:
De gemeente Amsterdam en leverancier Alstom zijn niet in staat, het nieuwe systeem betrouwbaar werkend te krijgen. Voor Beter OV bepleit het definitief uitschakelen van het nieuwe systeem op alle metrolijnen behalve lijn 52 (die niet met het oude systeem is uitgerust). Het oude systeem, dat draait op oude computerprogramma’s is weliswaar technisch achterhaald, maar is nog altijd veel betrouwbaarder dan het nieuwe high-tech systeem dat dus telkens urenlange massale uitval veroorzaakt. Gedurende deze terugvaloptie kan een nieuw systeem van de grond af worden opgebouwd en geïmplementeerd. Er zijn ook nog genoeg metrostellen die geschikt zijn voor het oude systeem.

Materieel:
De nieuwe serie metrostellen waarvan thans het eerste nieuwe exemplaar is afgeleverd, kan worden ingezet op metrolijn 52. De stellen die nu op metro 52 rijden, kunnen dan worden ingezet op de overige metrolijnen om zo het tekort aan beschikbare metro’s op te lossen. Het duurt even voordat de nieuwe metro’s zijn afgeleverd en getest, maar dit is de snelste oplossing, temeer daar het overnemen van tweedehands metro’s van andere bedrijven in het verleden al onhaalbaar is gebleken. Overigens zijn de nieuwe metrostellen geen zes, maar drie rijtuigen lang, en rijden ze in principe steeds gekoppeld tot combinaties van zes rijtuigen. De opdrachtgever dient het GVB te verbieden, buiten de superdaluren met korte treinen te rijden, want die zouden dan nog korter zijn dan de nu al veel te korte vierwagenstellen die nu vaak rijden in plaats van zeswagenstellen.

Geen ontvlechting:
Volkomen terecht worden er door de Amsterdamse verkeerswethouder vraagtekens gesteld bij suggesties, het metrosysteem te ontvlechten, door het simpelweg opheffen van metrolijn 51 die nu een rechtstreekse verbinding biedt tussen de ringlijnstations en Amstelstation/universiteitscampus Weesperplein/Nieuwmarktbuurt. Het biedt geen oplossing voor het probleem dat nu aan de hand is, namelijk dat het gehele metronet behalve soms de nu reeds ontvlochten lijn 52 door computerstortingen komt stil te staan. Daarnaast moeten reizigers in het ontvlochten systeem vaker overstappen, en moeten zij soms ook een langere afstand (via metrostation Van der Madeweg) afleggen, waardoor ze niet alleen extra reistijd kwijt zijn, maar ook extra moeten betalen wegens de langere reisafstand.

Schadeloosstelling:
Gebruikers van het Amsterdamse metrosysteem dienen een financiële compensatie te krijgen voor de slechte kwaliteit die is geleverd. Dat kan door gedeeltelijke terugbetaling van abonnementskosten en betaalde ritprijzen via het reizen op saldo. Het GVB dient het loket te zijn (de reizigers zijn immers daar klant), waarbij de gemaakte kosten door het GVB dienen te worden verdeeld in rituitval en te korte treinen (rekening GVB) en stilvallen metrosysteem (rekening gemeente Amsterdam/Alstom).
Vervoerders verwijzen vaak naar artikel 8:108 BW, dat vervoerders ontheft van schadeloosstelling bij uitval/vertraging. Dit wetsartikel is echter bedoeld om vervoerders te beschermen tegen claims wegens uitval door uitzonderlijk slecht weer of stremmingen die veroorzaakt zijn door andere externe overmacht. Maar het falen van het OV-systeem zelf is wat anders, en verwijzen naar 8:108 BW is misbruik van recht.

Voor Beter OV brengt vandaag zijn opmerkingen en eisen onder de aandacht van de Gemeenteraad, de Regioraad, de wethouder/portefeuillehouder OV, het GVB, de Reizigersadviesraad en de Inspectie Leefomgeving en Transport.20 oktober 2021

GVB ROTZOOIT MET REISINFORMATIE

Recentelijk (en nog steeds) blunderde het Amsterdamse GVB met reizigersinformatie over een aantal tijdelijk geschrapte haltes van buslijn 48 tussen Centraal Station en de nieuwbouwwijk bij de Houthavens. In de Spaarndammerbuurt worden belangrijke haltes nu niet aangedaan, maar op het Centraal Station is daarover geen enkele informatie. Niet op de elektronische vertrekborden, niet als poster in de vitrines met vertrekstaten, niet op de voorzijde van de bussen. Ook in de bussen is er geen enkele informatie: niet op posters, niet in de lichtkranten en niet in de omroep. Zelfs de chauffeurs informeren de reizigers niet. Twee weken na ingang van deze omleiding worden reizigers nog steeds onaangenaam verrast.

Voor Beter OV bracht deze ernstige vorm van desinformatie onlangs onder de aandacht van het GVB Maar dat heeft niet geleid tot verbetering, zo blijkt.

De afgelopen dagen werden passagiers van de eveneens omgeleide tramlijn 3 op het verkeerde been gezet. Vanaf de halte De Pijp doet tram 3 richting Oost tot voorbij het Oosterpark (en terug) zijn haltes niet aan. De elektronische vertrekinformatie op haltes gaf echter gewoon de vertrektijden van tram 3 aan. Reizigers die op de halte naar deze vertrekinformatie keken, wachtten rustig op hun tram 3. Die dus niet kwam. Dat er in de vitrinekasten weliswaar een mededeling hing, doet niets aan de ernst van de zaak af. Immers, wanneer reizigers via het meest actuele informatiemiddel de aankondiging zien dat hun tram over enkele minuten zal arriveren, gaan zij niet op zoek naar informatie die het tegendeel beweert.

Voor Beter OV vindt het onbestaanbaar dat de voor heel veel geld (voor rekening van reiziger en belastingbetaler) aangelegde informatie-infrastructuur zo belabberd wordt beheerd en gebruikt door het GVB.

Het GVB heeft toegezegd, deze week met tekst en uitleg te komen. Voor Beter OV zal de kwestie ook onder de aandacht van de Vervoerregio Amsterdam brengen.

16 mei 2021

VOOR BETER OV EIST STOP METRO-EXPERIMENT AMSTERDAM

Voor Beter OV eist onmiddellijke stopzetting van het experimenten met een nieuw beveiligingssysteem bij de Amsterdamse metro. Vandaag vielen opnieuw alle metrolijnen uit door een storing in dit experimentele systeem. De GVB-directie en de voor het systeem gemeentelijke dienst dienen onmiddellijk op de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 een einde aan het gebruik van het falende systeem te maken, en het betrouwbare oudere systeem weer aan te zetten, zo stelt de belangenorganisatie. Om dat te bereiken heeft de reizigersorganisatie melding gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Reizigers zijn geen proefdieren voor spielerei met een totaal ongeschikt beveiligingssysteem dat keer op keer de geest geeft. Dit is de zoveelste keer dat het systeem op alle Amsterdamse metrolijnen geheel uitvalt. Eerder werd gesuggereerd dat het Amsterdamse metrosysteem ‘bijzonder gecompliceerd’ is, maar dat is kletskoek. Dat sommige lijnnummers deels samenlopen en dat er verschillende materieeltypen rijden, is niets bijzonders. Allerlei metrosystemen in de hele wereld kennen deze omstandigheden ook, en daar werkt de beveiliging probleemloos.”

Indien in de toekomst opnieuw getest moet worden met dit beveiligingssysteem waar dan alle kinderziekten zijn uitgehaald, dienen deze testen in de nachtelijke uren te geschieden, zodat reizigers niet worden gedupeerd, stelt Voor Beter OV.

27 november 2020

ALTERNATIEF VOOR KAALSLAG NACHTBUSSEN NOODZAKELIJK

Voor Beter OV heeft begrip voor de moeilijke financiële positie van de Amsterdamse vervoerder GVB wegens de fors teruggelopen reizigersaantallen en de daarbij behorende opbrengsten, en de sobere financiële steun vanuit Den Haag. Daarom valt het voorgenomen deels opheffen van nachtbussen te begrijpen.

Het nachtnet vervult een belangrijke functie voor het woon-werkverkeer van mensen die zeer vroege of late diensten moeten draaien. Die mensen kunnen straks mogelijk niet met het OV naar hun werk, terwijl het vaak om laagbetaalde banen gaat, en een auto dus onbetaalbaar is. Dit probleem kan -en moet- worden opgelost door de dienstregeling op een aantal belangrijke “overdagse” tram-, bus- en metrolijnen ’s morgens wat eerder te beginnen, en ‘s avonds wat langer door te laten gaan. Op die manier kan in Amsterdam de belangrijke rol van het OV in het woon-werkverkeer ook in tijden van inkrimping gewaarborgd blijven.

6 september 2019

OOK TERUGGAVE TEVEEL BETAALD REDUCTIETARIEF BUS 55 GVB

In tegenstelling tot wat de website van het GVB meldt, en is overgenomen door diverse andere media, hebben ook reizigers die tegen gereduceerd tarief reizen, recht op teruggave van de teveel betaalde reissom voor bus 55, die de metro in Amsterdam/Amstelveen vervangt.

Na lang aandringen van Voor Beter OV was besloten om het extra geld dat saldoreizigers betalen voor de vervangende buslijn 55, terug te betalen. Vandaag verscheen op de website van het GVB en in de media het bericht dat deze teruggaveregeling uitsluitend voor reizigers tegen vol tarief zou gelden. Reden voor Voor Beter OV om bij het GVB aan de bel te trekken, en ook teruggave voor reductiereizigers te verlangen.

Eerder vanmiddag liet het GVB ons weten dat de teruggave ook van toepassing is op reizen die tegen kortingtarief zijn gemaakt. De website van het GVB is echter (om 16:30 uur) nog niet aangepast, evenmin als berichten in andere media. Daardoor worden reizigers met een reductietarief op het verkeerde been gezet. Het is begrijpelijk dat media zich baseren op de informatie die zij van het GVB ontvangen.

Voor Beter OV vindt het verkeerd melden van de teruggaveregeling op de website van het GVB en het op basis van door het GVB verstrekte informatie ook verkeerd melden door andere media zeer onzorgvuldig, en spreekt van misleiding van de reizigers.


31 juli 2019

REIZIGERS BETALEN MOGELIJK LANGER TEVEEL VOOR AMSTELVEENBUS

Eerder maakte Voor Beter OV bezwaar tegen het feit dat de vervangende bus naar Amstelveel duurder is dan de trams die door spoorwerk niet kunnen rijden (zie het bericht hieronder). Ook Het Parool deed navraag bij het GVB, maar zag af van publicatie van een artikel over deze zaak omdat de omleiding per bus, aldus het GVB, slechts zes weken zou gaan duren.

Inmiddels worden de werkzaamheden aan het tramspoor naar Amstelveen geplaagd door tegenvallers. Dit is niets bijzonders, slechts zelden zijn werkzaamheden aan de Amsterdamse spoorinfrastructuur tijdig geheel gereed, en dat is bij het GVB zeer goed bekend.

Tijdens sloopwerkzaamheden bij halte Uilenstede is het werk onlangs stilgelegd na de vondst van asbest tussen de perronplaten en het betonnen dak van de lift. Door het oponthoud wordt de nieuwe lift nu anderhalve week later geplaatst dan gepland.

Ook bij Zonnestein zijn er problemen ontstaan. Er kon daar niet op tijd worden begonnen met de graafwerkzaamheden, vanwege problemen met de afvoer van grondwater.

Bij de haltes Onderuit en Oranjebaan duren de sloopwerkzaamheden 'iets langer' dan gedacht vanwege de betondikte.

De Vervoerregio gaat er vooralsnog van uit dat de tramlijnen volgens planning op 26 augustus weer in gebruik worden genomen. Voor Beter OV heeft daar een hard hoofd in.

17 juli 2019

GVB OPNIEUW IN DE FOUT MET TARIEF VERVANGENDE BUS AMSTELVEEN

Opnieuw berekent het GVB extra geld voor het gebruik van een vervangende busdienst tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen. Saldoreizigers op de busdienst die de tijdelijk opgeheven tramlijnen 5 en 6 vervangt, betalen extra. Reizigersclub Voor Beter OV is verbijsterd. Voorzitter Rikus Spithorst: “Na veel vijven en zessen is voor de andere vervangende buslijn naar Amstelveen afgesproken dat de te hoge ritprijs wordt gecorrigeerd, en nu komt het GVB doodleuk met een nieuwe afzettersbus op de proppen.”

Het extra bedrag dat reizigers van bus 55, die de sneltram 51 naar Amstelveen vervangt, moeten betalen is al sinds begin dit jaar bron van onvrede. Mede na herhaald aandringen door Voor Beter OV heeft de Vervoerregio Amsterdam, onder leiding van de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma, deze extra hoge ritprijs teruggedraaid. Vanaf september kunnen passagiers met terugwerkende kracht het teveel betaalde terugclaimen. Dat het GVB vervolgens doodleuk bij saldoreizigers extra geld afschrijft voor een nieuwe vervangende buslijn 45 naar Amstelveen (die nodig is omdat ook de tramlijnen 5 en 6 naar Amstelveen de komende weken niet rijden), beschouwt Voor Beter OV als een klap in het gezicht van zowel de reiziger als verantwoordelijk portefeuillehouder Dijksma.

Er bestond enige onduidelijkheid over hoeveel reizigers met de vervangende buslijn extra betalen. Voor Beter OV heeft het prijsverschil geconstrueerd en constateert dat de vervangende bus van Amsterdam Zuid naar Amstelveen Centrum 20 cent duurder is. *

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Eventuele extra vervoerkosten die het GVB maakt wegens werkzaamheden aan het tramspoor, horen ten laste te komen van het onderhouds- of vernieuwingsbudget, en niet op het bordje van de betalende reiziger te worden geschoven. De stadsvervoerbedrijven van Rotterdam en Den Haag laten de reiziger niet opdraaien voor deze projectkosten, er is dus geen enkele reden om de Amsterdamse OV-gebruiker wél extra geld af te troggelen. Het GVB stelde onlangs met veel bombarie dat het bedrijf financieel zeer gezond is, maar als dat wordt bereikt door passagiers het vel over de oren te halen, heb ik daar erg weinig bewondering voor.”

Voor Beter OV zal de Vervoerregio Amsterdam vragen, beleidsregels vast te stellen die een einde maken aan het extra laten betalen van reizigers bij infrastructurele werken.

* Het GVB erkende tegenover Voor Beter OV dat de vervangende bus duurder is, maar hulde zich desgevraagd in nevelen over de exacte hoogte van dat prijsverschil. Daarom is Voor Beter OV zelf aan het rekenen geslagen, door de ritprijs van bus 45 (€ 2,06) te vergelijken met de ritprijs via metro en Connexxion-bus (€ 1,86). Een prijsverschil van 20 cent per keer.

15 juli 2019

VERVANGBUS GVB NAAR AMSTELVEEN OPNIEUW TE DUUR?

Ruim een half jaar na het in dienst komen van een vervangende buslijn voor de metro naar Amstelveen, komt er een oplossing voor de te hoge ritprijs die door het Amsterdamse GVB voor deze busdienst bleek te worden berekend. De komende weken zal niet alleen de metro naar Amstelveen, maar ook de tram naar Amstelveen niet rijden. Voor Beter OV heeft bij het GVB nagevraagd of de buslijn die deze tram vervangt, wél meteen de juiste ritprijs in rekening brengt. Het kan niet zo zijn, dat voor de ene vervangbus de te hoge prijs eindelijk wordt teruggedraaid, en bij de volgende vervangbus doodleuk opnieuw te veel geld bij reizigers wordt afgeschreven.

Zodra het GVB uitsluitsel heeft gegeven, zullen wij de uitkomst op deze plaats publiceren.

13 mei 2019

GVB STAPELT BLUNDER OP BLUNDER BIJ OMLEIDING TRAM

In Amsterdam worden de tramsporen en -wissels vernieuwd op de belangrijke T-kruising bij de Marnixstraat en de Elandsgracht. Zulke klussen moeten nu eenmaal gebeuren, en dat daarbij enige reizigershinder ontstaat is onontkoombaar en acceptabel.

Maar de manier waarop het GVB de omleiding van tramlijn 5 -die Amstelveen via Leidseplein met de Westergasfabriek verbindt- heeft georganiseerd en afgehandeld, is een beschamende vertoning.

Allereerst bleek het GVB de verkeerscapaciteit van de De Clercqstraat verkeerd te hebben ingeschat. Ongunstig afgestelde verkeerslichtinstallaties en te korte tramhaltes leidden tot te weinig capaciteit om zowel de tramlijnen 13, 17 en 19 aan te kunnen. Het GVB had vooraf blijkbaar niet gekeken of de route Bilderdijkstraat - De Clercqstraat - Marnixstraat al die trams wel kon verwerken. Dat bleek niet het geval, waardoor met name tramlijn 5 enorme vertragingen opliep.

Daarom werd besloten, tram 5 tussen de Bilderdijkstraat en het Marnixplein niet via de Marnixstraat, maar via de Frederik Hendrikstraat te leiden. Gevolg hiervan was, dat op alle haltes een foutieve route op de informatiekaarten stond. Nog erger was, dat de dynamische reisinformatiepanelen ook op de vervallen haltes gewoon bleven vermelden dat de trams van lijn 5 onderweg waren. Daardoor werden reizigers op het verkeerde been gezet. Op de website van het GVB werd de reisinformatie pas twee uur nadat de route van tram 5 was verlegd aangepast. Helaas raakte de website van het GVB kort daarna in het ongerede, zodat reizigers ook daar niet de juiste reisinformatie konden achterhalen.

Kortom: Het GVB ging niet na of de alternatieve tramroute de vervoervraag wel aankon en maakte van de reisinformatie een rommeltje. Zelfs toen de website van het GVB weer in de lucht kwam, werd vergeten bij de vervallen haltes ook de halte Marnixstraat/Rozengracht te vermelden. Gevolg: de reisinformatie is nog steeds niet op orde.

Overigens werd op de reisinformatiepanelen op sommige haltes ook ten onrechte vermeld dat de halte eveneens was opgeheven voor tramlijn 17. Die reed wel gewoon via die haltes.

Tram 5: volgens het bord komt 'ie wel, in het echt komt 'ie niet. Halte Marnixstraat/Rozengracht

Tram 17: volgens het bord komt 'ie niet, in het echt komt 'ie wel. Tram 5: wel op het bord, niet in het echt.

Halte De Clercqstraat/Bilderdijkstraat


11 april 2019

KLANTENBAROMETER 2018 DRIE GROTE STEDEN:
HTM GROTE WINNAAR, GVB VERLIEZER


De jaarlijkse klantenbarometer wijst voor de drie grote steden de Haagse HTM als winnaar aan, de Rotterdamse RET als middenmoter en het Amsterdamse GVB als hekkensluiter.

Bij het bedrijfsonderdeel bus was de HTM de winnaar en het GVB de hekkensluiter;
Bij het bedrijfsonderdeel tram behaalden HTM en RET een gedeelde eerste plaats en was het GVB opnieuw hekkensluiter;
Bij het bedrijfsonderdeel metro eindigden GVB en RET gelijk (bij de HTM was de Randstadrail meegeteld als tram, eindigend met een hogere score dan de metro’s van RET en GVB).

De klantenbarometer is een jaarlijks tevredenheidsonderzoek dat door CROW onder OV-gebruikers wordt gehouden. Het volledige onderzoek vindt u hier .

29 maart 2019

VRAAGTEKENS BIJ BUSVERSTERKING NOORD/ZUIDLIJN

Voor Beter OV is overvallen door de maatregelen die het GVB neemt om de capaciteitsproblemen op de Noord/Zuidlijn aan te pakken.

Vanaf aanstaande maandag worden in de tegenspitsrichting de stations overgeslagen, zodat de metro’s weer sneller op het beginpunt van de spitsrichting zullen zijn aangekomen. Daardoor kan de frequentie met het zelfde aantal beschikbare metrotreinen in de spitsrichting worden verhoogd van een 6-minutendienst naar een 5-minutendienst.

In de ochtendspits rijden de metro’s wel van Amsterdam-Noord naar de Zuidas; in de middagspits rijden de metro’s wel van de Zuidas naar Amsterdam-Noord.
In de tegenovergestelde richting kunnen reizigers gebruikmaken van vervangende bussen, die onder de lijnnummers 57 en 58 beschikbaar zullen zijn. Om voor de buschauffeurs goed herkenbaar te zijn, wordt reizigers verzocht hun OV-chipkaart nabij de metrostations duidelijk zichtbaar omhoog te houden.

Voor Beter OV vindt dat de reizigersaantallen beter hadden moeten worden ingeschat. Dat de Noord/Zuidlijn veel meer reizigers trekt dan was begroot, is als zodanig een mooi resultaat, maar de noodmaatregelen dragen niet bij aan de comfortbeleving van het OV, aldus de reizigersclub. Voorts is het de vraag of de vervangende busdienst goed kan rijden, op diverse trajecten is sprake van grote verkeersdrukte. Daarnaast wijst de reizigersclub op het belang van eerlijk afrekenen: saldoreizigers dienen in de bus niet extra te moeten betalen voor de langere routes van deze bussen.

Naschrift:

Een eerste evaluatie van de proef leest u hie r.


7 maart 2019

GVB BLUNDERT OOK MET TARIEF AMSTELVEENBUS

Voor Beter OV is verbijsterd door het in rekening brengen van extra kosten aan gebruikers van buslijn 55, die de sneltram naar Amstelveen vervangt. Het GVB, dat voor deze misser verantwoordelijk is, sprak zelfs van “een eerlijke ritprijs, op basis van gereden kilometers en kosten die GVB ook moet maken”. Dit dedain jegens de reizigers is een serieus te nemen OV-bedrijf onwaardig. Er is niets eerlijks aan het extra laten betalen voor een omleiding voor een eigen project van het GVB, en eventuele meerkosten wegens extra te rijden kilometers dienen ten laste van het project te komen, en niet de reizigers uit de zak te worden geklopt.

Reizigers worden dus in uitpuilende bussen vervoerd, moeten extra overstappen, zijn langer onderweg en moeten dan ook nog meer betalen. Het nadelige prijsverschil kan voor saldoreizigers oplopen tot 49 cent per rit.

Inmiddels heeft het GVB bakzeil gehaald en vindt het bedrijf dat mensen niet extra hoeven te betalen. Maar het zal niet lukken om de systemen op zeer korte termijn aan te passen, aldus het GVB, dat stelde dat reizigers zelf het teveel betaalde mogen terugvragen. Voor Beter OV vindt dit zeer omslachtig en dus reizigersonvriendelijk, en heeft er bij het GVB op aangedrongen dat in de bus folders hangen, waarop reizigers hun bankrekeningnummer kunnen invullen, en aankruisen, hoeveel extra ze hebben betaald. Deze folders zouden dan bij de chauffeur moeten kunnen worden ingeleverd, waarna het GVB voor terugbetaling zal zorgen. Het GVB gaat de haalbaarheid hiervan nu onderzoeken.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Reeds eerder overlegde ik met het GVB over mogelijke capaciteitsproblemen met bus 55, en over eventuele verkeershinder. Maar dat het GVB qua tarief zo de plank zou misslaan had ik niet zien aankomen. Daarom is deze reizigersvriendelijke compensatieregeling door mij voorgesteld. Helemaal waterdicht is deze niet, maar dat verlies moet het GVB dan maar nemen. Het zal het vervoerbedrijf wellicht aansporen, de systeemfouten zo snel mogelijk recht te zetten.”

4 maart 2019

GVB BLUNDERT MET AMSTELVEENBUS


De capaciteit van buslijn 55 van het GVB, die de wegens werkzaamheden gestremde sneltramlijn 51 vervangt, blijkt onvoldoende. Wegens een “groot reizigersaanbod” rijden de bussen met forse vertragingen van 20 minuten. Ook blijven passagiers wegens capaciteitsgebrek achter op de haltes. Voor Beter OV spreekt van een beschamende vertoning omdat het aantal te vervoeren passagiers precies bekend was, en er dus willens en wetens onvoldoende bussen zijn ingezet.

Reizigers leveren massaal hun privacy in, doordat hun reisgedrag met behulp van de OV-chipkaart nauwkeurig wordt vastgelegd. Bij de introductie van de OV-chipkaart heette het, dat dit gebeurt om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dat blijkt op de route Amsterdam Zuid - Amstelveen Westwijk dus niet te zijn gebeurd.

Bus 55 zal gedurende minimaal twee jaar de sneltram vervangen. Al eerder uitte Voor Beter OV bij het GVB bezorgdheid over de capaciteit van deze vervangende buslijn. Aan GVB-directeur Van Huffelen en OV-portefeuillehouder Dijksma van de Vervoerregio vraagt de reizigersorganisatie om onmiddellijk orde op zaken te stellen en het busaanbod met onmiddellijke ingang uit te breiden.

31 januari 2019

U-OV MAAKT PUINHOOP VAN TRAMDIENST

Tot ver na het middaguur reden in en om Utrecht geen trams. Als reden gaf U-OV (een productnaam van vervoerder Qbuzz) op dat dat werd veroorzaakt door ijzelvorming aan de bovenleiding, ondanks dat er ’s nachts anti-ijzelritten waren uitgevoerd.

Voor Beter OV vindt het veel te gemakkelijk dat U-OV het weer de schuld geeft. Het weer in en om Utrecht verschilde niet van het weer in de rest van de Randstad. Trams, sneltrams en treinen reden in Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam vanmorgen wel gewoon. De conclusie moet dus zijn dat er te weinig anti-ijzelritten waren uitgevoerd.

Ondanks de uitval van de trams, werden in de ochtendspits door U-OV geen vervangende bussen ingezet. Reizigers werden via sociale media naar de reguliere buslijnen doorverwezen. Die buslijnen konden de extra drukte niet aan, waardoor passagiers achterbleven op de haltes.

Overigens was der informatie op de tramhaltes ver beneden peil. De digitale informatieborden toonden het bericht dat de tram met vertraging reed. De waarheid was dus, dat de trams in het geheel niet reden. Passagiers stonden dus nietsvermoedend te wachten tot ze een ons wogen.

Al met al waren de verrichtingen van Qbuzz en zijn merk U-OV een serieuze vervoerder onwaardig. Onvoldoende maatregelen om de tram gebruiksklaar te houden, geen vervangende bussen en beroerde reisinformatie.

24 januari 2019

“PROBLEMEN STROOMVOORZIENING TRAM AMSTERDAM OPGELOST”

De afgelopen dagen ondervonden veel Amsterdamse reizigers ernstige hinder van de problemen bij het GVB. Door een kapotte transformator konden veel trams de remise aan de Havenstraat niet (of niet op tijd) verlaten om aan hun dienst te beginnen.

Een nieuwe transformator is vandaag geïnstalleerd. GVB-directeur Van Huffelen heeft ons laten weten dat ze verwacht dat de problemen hiermee tot het verleden behoren. Wij vinden dat morgenochtend het uur van de waarheid zal zijn, maar delen het optimisme van de GVB-top.23 januari 2019

TRAMVERKEER AMSTERDAM OPNIEUW CHAOS

18:30 uur

Het GVB laat weten, veel heil in ons advies te zien:

Het grote probleem is de stroomvoorziening, hierdoor kunnen we zeer beperkt uitrijden vanuit de Havenstraat. Goede nieuws is dat het vervangende transformator onderweg is naar de Havenstraat. Zodra deze is geïnstalleerd zijn de problemen verholpen. Dat betekent wel dat we morgen en mogelijk vrijdag nog met beperkte snelheid kunnen uitrijden. We doen er echter alles aan om de hinder voor de reiziger te beperken.

Dat doen we, zoals je zelf ook voorstelt, door meer trams op de Lekstraat te stallen. Hierdoor ontstaat meer ruimte op de Havenstraat waardoor sneller alle de trams uitgereden zijn. Bovendien kunnen de trams op de Lekstraat onder spanning blijven in tegenstelling tot op de Havenstraat. Dit beperkt weer storingen als gevolg van een te lage temperatuur in de tram doordat ze spanningsloos staan.

Trams voor lijn 19 stallen in Diemen is ook een goed idee en hebben we meegenomen in de overwegingen. Er is echter voor gekozen om de 11/12G in de Havenstraat te laten omdat deze wagens storingsgevoeliger zijn en alles daar aanwezig is om eventuele storingen snel te verhelpen.

Verder krijgen de bestuurders speciale instructies voor het wegrijden uit de Havenstraat, dat gaat tenslotte anders dan normaal. Op deze manier gaat het zo soepel mogelijk, wat ook weer bijdraagt aan de snelheid van uitrijden.

Er wordt door de operatie keihard gewerkt om ondanks de beperkingen zo goed en snel mogelijk de trams op straat te krijgen en houden om zo de hinder voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.15:00 uur

Voor de tweede achtereenvolgende dag raakte het tramverkeer in Amsterdam ernstig ontregeld door problemen met de stroomvoorziening in de remise Havenstraat. Door die storing konden nauwelijks trams uitrukken om aan hun dienst te beginnen.

Om voor de komende dagen een betere tramdienst te waarborgen, adviseert Voor Beter OV het GVB, zoveel mogelijk trams naar de andere remise (remise Lekstraat) over te brengen, zodat daarvandaan een betere start van de tramdienst kan worden gerealiseerd. Ook wordt voorgesteld, een aantal trams te stallen op het terrein van de hoofdwerkplaats in Diemen, die dan de dienst op tram 19 kunnen starten.

Voor Beter OV vindt het opnieuw in het ongerede raken van de tramdienst niet aanvaardbaar, en verwacht dat het GVB alles op alles zet om het tramverkeer op peil te houden.

17 december 2018

GEEN E-MAIL? DAN BENT U DUURDER UIT BIJ GVB

We werden benaderd door een ontevreden reiziger. Die kreeg een brief van het GVB: zonder e-mailadres vervalt de mogelijkheid een jaarabonnement in maandelijkse termijnen te betalen.

Voor Beter OV is verbaasd over deze aankondiging. Het GVB loopt immers amper risico qua wanbetalers. Bij mislukken of storneren van een automatische incasso kan de desbetreffende OV-chipkaart op de zogeheten blacklist worden geplaatst. Dan kan een niet-betalende abonnementhouder er niet langer mee inchecken.

Het niet meer in termijnen kunnen betalen van een jaarabonnement treft de minder draagkrachtige reizigers hard. Zij kunnen niet in een keer tien maal het maandbedrag ophoesten, en zitten dus vast aan het betalen van het volle pond: twaalf keer het maandbedrag. Het GVB troggelt op deze manier de reizigers onvrijwillig een mailadres af.

Voor Beter OV vindt deze dwangmaatregel onwenselijk. Het zogeheten “harvesten” van mailadressen mag dan in de wereld van de snelle marketeers bon ton zijn, Voor Beter OV is hier geen voorstander van. Zeker niet in een tijd waarin keer op keer de gegevensbestanden van grote bedrijven en overheidsdiensten wereldwijd worden gekraakt, waarbij allerlei persoonlijke informatie van klanten wordt buitgemaakt.

Aan het GVB is vandaag om opheldering gevraagd.


27 juni 2018

“ZIJ NEMEN HUN SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID”
WAARDERING VOOR WERKWILLIGE CHAUFFEURS


Voor Beter OV heeft veel waardering voor de regionale buschauffeurs die ondanks bedreigingen en intimidatie door stakers vandaag toch aan het werk zijn gegaan.

In tegenstelling tot wat de bonden beweren (“slechts 15 procent is aan het werk”) zijn blijkens gegevens van de werkgevers en observaties van door Voor Beter OV geworven waarnemers tussen de 30 en 40 procent van de chauffeurs uitgereden. In de meeste regio’s hebben deze werkwilligen gezorgd voor een nooddienst, waardoor relatief veel reizigers toch konden worden bediend.

Voor Beter OV neemt met grote vreugde kennis van het feit dat de stakingsbereidheid steeds verder afkalft, en dat steeds meer chauffeurs hun verantwoordelijkheid nemen voor de sociaal-maatschappelijke rol die zij als openbaar-vervoerders vervullen.

25 juni 2018

FNV NEEMT REIZIGERS IN DE MALING OVER UITGESTELDE STAKING

In tegenstelling tot wat de FNV publiekelijk beweert over het uitstel van de oorspronkelijk voor afgelopen maandag aangekondigde staking (“dan geven we de bemiddelaars twee dagen extra tijd”), is de staking uitgesteld als gevolg van een procedurefout binnen de FNV. De subsectorraad had de landelijke staking voor onbepaalde tijd uitgeroepen, maar is daartoe niet bevoegd. In plaats daarvan moest de hoofdsectorraad tot een staking besluiten, maar de leden van die sectorraad wensten niet in het weekend te werken. In een uitgelekt intern bericht van de FNV staat een onvervalst staaltje framing te lezen: “Als we tegen de pers zeggen dat we die 2 dagen nodig hebben om een allerlaatste kans te benutten om een staking te voorkomen, scoren we weer een extra puntje bij het publiek dat we alles hebben gedaan om een staking te voorkomen.”

Naast dit staaltje manipulatie van de publieke opinie, worden werkwilligen ook geïntimideerd. Er is een oproep verspreid om werkwilligen te fotograferen en hun namen door te geven. Voor Beter OV erkent -tenzij door de rechter verboden- het stakingsrecht in ons land, maar is ook van mening dat werkwilligen niets in de weg mag worden gelegd. Overigens heeft ook een foto van onze voorzitter in meerdere personeelskantines op het prikbord gehangen, en niet met begeleidende teksten van vriendelijke aard. Overigens staat de fotografeeroproep haaks op het op verzoek van de bonden geldende verbod voor reizigers om OV-personeel te fotograferen.

Voor Beter OV acht de eisen van de stakers trouwens buitenproportioneel. Reeds nu genieten buschauffeurs in het regionaal vervoer een zeer royaal salaris alsmede goudgerande secundaire arbeidsvoorwaarden. Verdere salarisverhogingen of doorbetaalde rustpauzes of vrije tijd worden uiteindelijk opgehoest door de reiziger: hetzij door een slechtere dienstregeling, hetzij door hogere tarieven. En nogmaals, het personeel in het streekvervoer heeft het in het geheel niet slecht: de gemiddelde leeftijd van een chauffeur is 55 jaar, en een fulltime-chauffeur van die leeftijd heeft nu 28 vakantiedagen en 26 ATV-dagen, heeft doorbetaalde pauzes en verdient ruim 2300 euro netto. De werkgevers hebben een loonbod gedaan van 2,75% per jaar voor drie jaar, dus in totaal 8,25%. Voor Beter OV roept de werkgevers op, de vakbonden niet verder tegemoet te komen, aangezien -zoals hierboven al gesteld- de reiziger uiteindelijk de dupe wordt van goudgerande afspraken.

Voor Beter OV vertrouwt op nakoming van de regels over schadeloosstelling van abonnementhouders, en heeft de vervoerbedrijven vanavond verzocht om hier duidelijk over te communiceren.

Onderstaand leest u een intern bericht van vakbondsman Lutz en een citaat uit een bericht van vakbondsman Beuzenberg. Beide documenten zijn in het bezit van Voor Beter OV.

Ik snap de teleurstelling maar een ding is helder er wordt jullie geen akkoord door de neus geboord, het laatste wordt hebben sowieso de leden nadat eerst de subsectorraad zijn zegje heeft gedaan vertrouwen we nu daarop
Goed het is zo als het is je houd het niet meer tegen en als we tegen de pers zeggen dat we die 2 dagen nodig hebben om een allerlaatste kans te benutten om een staking te voorkomen, scoren we weer een extra puntje bij het publiek dat we alles hebben gedaan om een staking te voorkomen. Ik denk dat we zo het beste eruit komen al verdient het allemaal geen schoonheidsprijs. Het is ingewikkeld en luistert nou daarom mijn advies om dit nou te slikken, uiteindelijk gaat het om een goed akkoord en daar blijven voor vechten!!!!!
Benutten we dus de extra dagen om eea goed voor te bereiden, is ok meegenomen dat ik in het weekend niet hoef rond te rijden om spullen rond te brengen, wel een schrale troost maar het is niet anders.
Groet en later meer
Lutz


Wanneer geconstateerd wordt dat werkwilligen op apart gemaakte diensten rijden, leg dit dan vast met foto’s en namen van betrokken chauffeurs.
Pieter Beuzenberg
Bestuurder Vervoer


1 mei 2018

PERSBERICHT VAN DE WERKGEVERS OPENBAAR VERVOER (VWOV)

Voor Beter OV publiceert integraal het persbericht van de werkgevers in het streekvervoer. Een FNV-bondsbestuurder ging vanmorgen op Twitter over tot persoonlijke aanvallen op onze voorzitter. Dat gedrag, plus de inhoud van het persbericht van de werkgevers, toont de onredelijke houding van de FNV aan.

Ook op tweede dag staking rijden vervoerders deels

‘We kunnen gelukkig in het hele land nog beperkt rijden. Wat er kan is per regio en vervoerder verschillend’, zegt Fred Kagie voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) over de tweede dag van de staking in het ov: ‘We zien in alle bedrijven ook vandaag dat het draagvlak voor de staking minder groot is. In Utrecht bij U-OV (Qbuzz) staakt slechts 20% van de chauffeurs. Het bedrijf rijdt met verschillende bus- en tramlijnen in de stad en streek en bedient de ziekenhuizen en revalidatiecentra. Connexxion rijdt in alle gebieden waar ze vervoer aanbiedt. Van deze vervoerder zijn meer dan honderd lijnen zijn operationeel om belangrijke bestemmingen voor reizigers, zoals treinstations en ziekenhuizen, bereikbaar te houden. Ook de bussen van- en naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden, net als de regionale treinen.’ Elke vervoerder houdt reizigers via zijn eigen kanalen op de hoogte van de lijnen die rijden.

Fred Kagie: ‘De bonden staken omdat zij aangeven dat wij afspraken niet zouden gaan uitvoeren op regionaal niveau. Maar dat is niet waar. We hebben überhaupt nooit de kans gehad om de afspraken tot uitvoering te brengen. Onze chauffeurs doen geweldig werk. We willen ons sterk maken voor een goede cao. Wij hebben de thema’s die nu spelen juist bespreekbaar gemaakt in het onderhandelingsresultaat dat we met de vakbonden bereikten op 15 januari 2018. ’

Kagie licht verder toe: ‘We hebben toen het glas geheven met elkaar op het onderhandelingsresultaat. Dit was 8,3% loonsverhoging, goede afspraken over de werkdruk en werkgelegenheidsgarantie. Daar hebben we met elkaar voor getekend. Dat resultaat heeft de FNV voorgelegd aan een slechts een klein deel van de leden. Alleen leden die bij de bijeenkomsten kwamen konden stemmen, zo’n 10%. FNV heeft drie daarna maanden genomen om het resultaat voor te leggen en terug te koppelen. Wij, de werkgevers, kregen daarna een week om bij het kruisje te tekenen voor nieuwe eisen. En nu hebben we te maken met een 48-uurs staking die onze reizigers treft. Wij moeten ons vanaf dit punt herbezinnen hoe we verder gaan in deze onderhandelingen.’


26 april 2018

RECHTER STAAT OVERDREVEN STREEKVERVOERSTAKING TOE

De staking in het streekvervoer, die de vakbonden FNV en CNV hebben aangekondigd voor 30 april en 1 mei, mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank Utrecht vandaag bepaald. Voor Beter OV is teleurgesteld omdat de OV-reiziger opnieuw mag worden misbruikt als kop van jut om de werkgevers onder druk te zetten.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV, die de vervoerders Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz vertegenwoordigt) stapte naar de rechter vanwege het voornemen van vakbonden om een landelijke 48-uurs staking te organiseren in het openbaar vervoer. De werkgevers vinden het middel maatschappelijk ontwrichtend en vinden bovendien dat de vakbonden niet zorgvuldig zijn geweest. De rechter weegt het recht om te staken heel zwaar, waardoor de staking toch door mag gaan. De precieze motivatie volgt. Fred Kagie, voorzitter van de VWOV: “We zijn enorm teleurgesteld in deze uitkomst voor al onze reizigers. We moeten vanaf dit punt kijken hoe we verder gaan in de onderhandelingen.” Rikus Spithorst van de Maatschappij Voor Beter OV: “werkgevers dienen een staking niet op te vatten als drukmiddel, maar als vijandige handeling. Daarom hoop ik dat de bonden niet voor hun staking zullen worden beloond, maar juist afgestraft doordat de werkgevers geen enkele verdere concessie meer doen. Zaken als ARBO- en rijtijdenwet worden reeds nu nageleefd, en in januari waren de werkgevers de bonden al ruimschoots tegemoet gekomen. ”

Op 15 januari bereikten de werkgevers en de vakbonden FNV en CNV na een lang en complex proces een gezamenlijk onderhandelingsresultaat. Resultaat was 8,3% loonsverhoging in drie jaar en goede afspraken over de werkdruk met extra plaspauzes. De FNV nam daarna drie maanden de tijd om het resultaat aan haar leden voor te leggen en terug te koppelen. Het resultaat is door de leden afgewezen. Op 7 maart was deze uitslag bekend. Werkgevers verzochten driemaal schriftelijk om inhoudelijke punten, maar kregen geen reactie.

Op 16 april spraken de werkgevers opnieuw met de bonden. Pas toen is de reden van afwijzing inhoudelijk toegelicht. Bonden gaven werkgevers in het overleg één week om nieuwe eisen te beoordelen. De VWOV wilde hier meer tijd voor. Daarop dreigden de bonden met een landelijke 48-uurs staking op 30 april en 1 mei, die nu door de rechterlijke uitspraak inderdaad doorgaat.

5 april 2018 19 uur

INDIENSTSTELLING NOORD/ZUIDLIJN VOORBARIG

Het vasthouden aan de startdatum van 22 juli voor de Amstetrdamse Noord/Zuidlijn is voorbarig. Dat stelt Voor Beter OV in reactie op het besluit om op 22 juli van start te gaan. Zelfs verkeerswethouder Litjens en het GVB sluiten niet uit dat de Noord/Zuidlijn getroffen kan worden door ernstige storingen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst sprak vanmiddag met het GVB. "Ik ben zeer bezorgd over de gevolgen van storingen op de Noord/Zuidlijn. Indien de lijn door storing stilvalt, duurt het zeker een uur voordat er vervangende bussen (Noordelijk deel) en trams (Zuidelijk deel) beschikbaar zijn. Het feit dat er serieus rekening mee wordt gehouden dat er ook na 22 juli storingen zullen zijn, houdt in dat het besluit om de Noord/Zuidlijn op die datum in gebruik te nemen en het tram- en busnet daar o op af te stemmen, voorbarig is. Er rijden dan nog maar amper bussen tussen Noord (en het achterland) en het centrum van de stad. Ook de gebrekkige tramverbindingen van het CS met belangrijke delen van de stad zijn dan geen alternatief meer voor een stilgevallen Noord/Zuidlijn."

Over enkele weken gaat de bevoegdheid voor de Noord/Zuidlijn over van de Dienst Metro en Tram naar het GVB. Het GVB kan dan, indien de technische problemen nog niet zijn opgelost, alsnog besluiten tot uitstel. Voor Beter OV begrijpt dat zo'n beslissing een moeilijke is, maar roept het GVB toch op, deze beslissing te nemen als er straks onverhoopt nog steeds onvoldoende zkerheid voor een voldoende betrouwbare Noord/Zuidlijn is.


5 april 2018 12 uur

NOG VEEL VRAGEN OVER OPENING NOORDZUIDLIJN

Vanmiddag wordt mogelijk duidelijkheid verschaft over de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens zal vanmiddag mededelen of de (na uitstel op uitstel op uitstel) geplande openingsdatum van 22 juli zal worden gehaald of niet.

Dit besluit had al enige tijd geleden genomen moeten worden, maar een onderzoek bracht aan het licht dat er grote problemen zijn met de beveiliging van de treinenloop en met het informatiesysteem. Daarnaast werd geconstateerd dat de samenwerking tussen met name de Dienst Metro en Tram en het GVB slecht verliep.

Voor Beter OV vindt dat, naast duidelijkheid over bovengenoemde kwesties, ook nog duidelijkheid over onderstaande zaken moet komen. Het merendeel van deze vragen is al in een eerder stadium bij het GVB neergelegd. Onbevredigende antwoorden zouden de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn moeten uitstellen.

I
De Noord/Zuidlijn zal, zeker in het begin, best storingsgevoelig zijn. Er moet van uit worden gegaan dat de Noord/Zuidlijn geheel kan stilvallen. Hetzelfde geldt voor de Oost-, Amstelveen- en Ringlijn, trouwens. Hoe snel is het GVB dan in staat om “op de begane grond” een behoorlijk alternatief te bieden? Na een half uur? Na een halve dag? Het GVB is hiermee bezig, maar concrete duidelijkheid is er nog niet.

II
En dan de reistijden voor de passagiers. Een groot gedeelte van de reizigers “behoudt dezelfde reistijd of gaat er op achteruit”, communiceerde de Gemeente Amsterdam ooit. Tja. Hoeveel procent behoudt hetzelfde, en hoeveel procent gaat erop achteruit? En hoeveel minuten dan? En nog belangrijker: nog maar kort is het bekend dat de frequentie van de Noord/Zuidlijn moet worden verlaagd. Dat betekent dus langer wachten. Maar ook een grotere kans dat je je bovengrondse aansluiting mist. Is er een herberekening van de reistijden gemaakt? Wat zijn de uitkomsten van zo’n herberekening?

III
Over de tarieven: Wat kost een ritje met de Noord/Zuidlijn? Welke afstanden worden gehanteerd voor de berekening van de kilometerprijs? Is een ritje met de Noord/Zuidlijn van bijvoorbeeld het Centraal Station naar De Pijp duurder dan een ritje met de tram naar het Heinekenplein (of in theorie naar de Albert Cuypmarkt)? En maakt het straks voor wat betreft de ritprijs uit of men van het Zuidstation naar het Centraal Station met de Noord/Zuidlijn reist of met sneltram 51?

IV
Er diende nogal wat aan de infrastructuur op de begane grond te worden aangepast aan de nieuwe lijnvoering van tram en bus. Denk aan de aanleg van haltes en het aanpassen van verkeerslichten. Hoe staat het daar mee?

Aan het einde van de middag overlegt Voor Beter OV met het GB over bovengenoemde zaken.


29 maart 2018

STARTDATUM NOORD/ZUIDLIJN NOG STEEDS ONGEWIS

De voor het einde van deze maand beloofde duidelijkheid over het wel of niet op 22 juli starten van de reizigersdienst op de Amsterdamse Noord/Zuidlijn is er tot op dit moment nog niet gekomen. Deze duidelijkheid had er al voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen moeten zijn, doch verkeerswethouder Pieter Litjens (VVD)verklaarde enkele weken geleden tegenover Voor Beter OV dat die duidelijkheid pas eind maart kon worden gegeven, maar dat het hier niet ging om het strategisch over de verkiezingen heen tillen van slecht nieuws.

Gisteren heeft Voor Beter OV aan zowel GVB-directeur Alexandra van Huffelen als aan verkeerswethouder Pieter Litjens om uitsluitsel gevraagd over de startdatum van de Noord/Zuidlijn. Beiden hebben deze vraag niet beantwoord.

Voor Beter OV beschouwt het uitblijven van een reactie als slecht nieuws. Eerder was de uitkomst van een onderzoek naar de stand van zaken rond de Noord/Zuidlijn dat er grote problemen waren: rond de beveiliging van het metroverkeer waren nog zorgpunten, en daarnaast verliep de samenwerking tussen onder andere het GVB en de gemeentelijke Dienst Metro en Tram niet goed. Beide zaken vormen een risico voor de indienststelling van de Noord/Zuidlijn.

7 maart 2018

“VERTROUWEN IN START NOORD/ZUIDLIJN 22 JULI”

In een spoedoverleg met Voor Beter OV heeft GVB-directeur Alexandra van Huffelen verklaard dat ze nog steeds vertrouwen heeft in het halen van de geplande startdatum van de Noord/Zuidlijn. “Er moet nog wel een hoop gebeuren, zoals aan het verder inregelen van het treinbeveiligingssysteem en de reisinformatie, maar de betrokkenen werken er keihard aan en er zijn flinke stappen vooruit gezet.” Ook heeft Van Huffelen aangegeven dat de zesminutendienst voldoende zal zijn om de reizigers in de Noord/Zuidlijn zonder capaciteitsgebrek te vervoeren. De lagere frequentie komt door een combinatie van het enkelsporige eindpunt op station Zuid in samenhang met het safe-haven-principe. In de toekomst zal zeker vaker kunnen worden gereden, aldus de GVB-directeur.

Voor Beter OV vindt dat de capaciteit, en vooral het comfort, op de Noord/Zuidlijn nader moet worden beschouwd, en dat ook de gevolgen voor de reistijden dienen te worden berekend. Daarnaast blijft Voor Beter OV van mening dat verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens (VVD) ruim voor de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen hom of kuit moet geven over de startdatum van de Noord/Zuidlijn. Voor Beter OV sprak daarom vandaag eveneens met wethouder Pieter Litjens. Die liet weten dat er geen verband is tussen de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen en het definitieve besluit om op 22 juli wel of niet van start te gaan met de Noord/Zuidlijn. De beslissing valt eind maart omdat dat het laatste moment is om voldoende tijd te hebben voor de voorbereidingen voor ingebruikname. Met Van Huffelen is Litjens van mening dat er nog veel problemen liggen, maar dat het oplossen daarvan op schema ligt. Ook Pieter Litjens verwacht dat de Noord/Zuidlijn op 22 juli voor het publiek kan worden geopend.

Onderstaand leest u het interne bericht van het GVB over de berichten over dreigend uitstel. Dit bericht wordt nu door ons gepubliceerd met toestemming van het GVB.

Onafhankelijke toets startdatum Noord Zuidlijn

Begin dit jaar is een door een team van onafhankelijke experts onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van 22 juli als startdatum voor de Noord/Zuidlijn. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GVB, Metro en Tram en de Vervoerregio Amsterdam (VRA). In het rapport stellen de onderzoekers dat zij nog niet kunnen bevestigen dat 22 juli inderdaad de startdatum is waarop de Noord/Zuidlijn kan rijden. Hiervoor liggen er nog teveel zorgpunten. Zij adviseren om eind maart opnieuw de stand van zaken in het project te bepalen en op basis hiervan te oordelen of 22 juli wel of niet haalbaar is.

Waarom nu nog geen groen licht?

In het onderzoek worden zorgen geuit die voor alle betrokken partijen herkenbaar zijn. Eén van deze zorgen gaat over het treinbeveiligingssysteem. Sinds het onderzoek zijn we gelukkig alweer een stuk verder, maar juist dit onderdeel moet robuust en werkbaar zijn. Zover zijn we nog niet. Ook de reizigersinformatie via de borden op de stations, schermen in de bussen en trams, de OV-apps: we staan nog niet waar we willen zijn. Wat dit laatste punt betreft zijn we alternatieven in kaart aan het brengen om onze reizigers zo goed als mogelijk te kunnen informeren als ze onderweg zijn of hun reis willen voorbereiden. Voor alle aanbevelingen uit het onderzoek geldt, dat we deze zullen overnemen. We zijn er allemaal op gebrand om op 22 juli te rijden en we blijven daarop sturen.

Aangepaste dienstregeling

Vooropgesteld: er wordt al tijdenlang met man en macht gewerkt aan het op tijd afkrijgen van deze enorme klus. Tegelijkertijd zien we dat er ruimte is om een aantal zaken beter en vooral doeltreffender te organiseren. Dergelijke maatregelen zijn vrijwel direct ingevoerd. Een ander punt betreft de dienstregeling per 22 juli aanstaande. De eerste jaren gaan we elke 6 minuten met een metro rijden, maar dan wel de hele dag door. Dat voorstel hebben wij met de Noord/Zuidlijn neergelegd bij de Vervoerregio Amsterdam. In de oorspronkelijke dienstregeling gingen we ervan uit dat er elke 5 minuten (in de spits) tot 7,5 minuten (overdag) een metro zou rijden. De frequentie van elke 6 minuten is voldoende om het verwachte aantal reizigers op de Noord/Zuidlijn te vervoeren en ook voldoende om de reizigersstroom bovengronds te bedienen. De Noord/Zuidlijn en het nieuwe bovengrondse lijnennet functioneren als één samenhangend geheel.
Bij projecten met een omvang als deze, zullen er altijd opstartproblemen zijn wanneer de Noord/Zuidlijn gaat rijden. Dat kan betekenen dat we moeten uitwijken naar andere maatregelen wanneer er tegenslagen zijn. Dat kan dus ook van invloed zijn op het bovengrondse netwerk.

We gaan er alles aan doen om per 22 juli te gaan rijden, ook als dat betekent dat de kwaliteit van onze dienstverlening in het begin misschien nog niet op het niveau ligt waar we deze het liefst gezien hadden. Vanzelfsprekend zullen we nooit concessies doen op het terrein van veiligheid.

Veel te doen

Op het moment dat u dit leest, wordt er keihard gewerkt aan het oplossen van de belangrijkste knelpunten. Er moet nog veel werk verzet worden door ons allemaal. Met een kleine vijf maanden te gaan, begint de tijd te dringen maar we hebben er alle vertrouwen in dat we 22 juli gaan halen.NOORDZUIDLIJN MOGELIJK LATER OPEN EN MET LAGERE FREQUENTIE

Voor Beter OV verlangt vandaag nog opheldering over de nieuwe problemen die rond de ingebruikname en het na ingebruikname te bieden aantal ritten met de Noord/Zuidlijn bekend zijn geworden. Diverse media melden dat er meningsverschillen zijn. Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeert dat de betrokken organisaties onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en de strakke eenduidige sturing en het toezien op naleving van afspraken gemaakt vanuit het gemeenschappelijk belang ontbreekt.

De commissie adviseert om nog te wachten met het definitieve besluit over de datum van ingebruikname van de Noord/Zuidlijn. Ook is er nu sprake van het terugbrengen van het aantal ritten van 12 per uur naar 10 per uur. Dat terugbrengen van het aantal ritten zal naar de mening van Voor Beter OV leiden tot grote drukte in de treinstellen: passagiers zullen als haringen in een ton worden vervoerd op een manier die een hedendaags OV-systeem onwaardig is. Ook leidt een lagere frequentie tot langere reistijden voor passagiers gezien de gedwongen overstap op de Noord/Zuidlijn omdat de wachttijd dus langer wordt.

Reeds in augustus 2017 (scrollt u gerust even naar beneden) uitte Voor Beter OV bezorgdheid over de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn, tot grote ergernis van de betrokkenen. De nieuwste berichten duiden er nu op dat die zorgen wel eens bewaarheid kunnen worden. Voor Beter OV wenst nog deze week duidelijkheid, mede ook omdat de huidige verantwoordelijke wethouder Litjens (VVD) nog voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen hom of kuit moet geven over de vraag of het Noord/Zuidlijnproject onder zijn verantwoordelijkheid wel of niet tot een goed einde is gebracht.

22 februari 2018

WAARDERING VOOR BESLUIT ROTTERDAMSE WETHOUDER OM OP TE STAPPEN

Voor Beter OV heeft waardering voor het besluit van de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg om af te treden. Het aftreden volgt op een vernietigend rapport over de gang van zaken rond het totaal uit de hand lopen van de kosten en de planning van de ombouw van de Hoekse Lijn tot een metroverbinding.

Als verantwoordelijk wethouder reageerde Langenberg veel te laat op alarmerende berichten over het project en stelde hij de Rotterdamse gemeenteraad veel te laat op de hoogte van de problemen, aldus het rapport.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst over het aftreden: “Ik ken de heer Langenberg persoonlijk, en het doet altijd zeer wanneer iemand die je kent en waardeert helaas sneuvelt in de politieke arena. Maar de heer Langenberg heeft ernstige steken laten vallen. Daar horen dan politieke consequenties bij, en het siert hem dat hij zelf aan zijn optreden de uiterste consequentie verbindt: opstappen. Daarmee geeft de heer Langenberg het signaal af, dat falen van bestuurlijk verantwoordelijken niet zonder gevolgen mag blijven. Bij de wijze waarop hij verantwoordelijkheid neemt, steekt de plucheplakkerij van andere lokale OV-bewindspersonen zoals de Utrechtse wethouders Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en Victor Everhardt (D66) die de aanleg an de Uithoftram financieel en qua planning totaal uit de hand lieten lopen, schril af.”

4 januari 2018

STAKING STREEKVERVOER

Vandaag staakt een deel van de medewerkers in het streekvervoer. De bonden zijn ontevreden over het voorlopige CAO-bod dat de werkgevers hebben gedaan. Dat bod bevatte onder meer verbeteringen van seniorenregelingen, een loonstijging van 2% en een hernieuwde werkgelegenheidsgarantie. Ook wilden de werkgevers in gesprek over de vermeende plasproblematiek (chauffeurs beweren dat ze urenlang moeten rijden zonder in de gelegenheid te zijn, een plaspauze te nemen). De bonden FNV en CNV vinden dit bod onvoldoende om over verder te onderhandelen, en zijn eind vorig jaar van de onderhandelingstafel weggelopen.

Voor Beter OV wil zich niet op detailniveau in het CAO-geschil mengen. Wel wordt opgemerkt dat 2% loonsverhoging niet weinig is, dat OV-personeel ook in het streekvervoer beschikt over de grote luxe van een werkgarantie, iets wat van veruit de meeste werknemers in Nederland niet gezegd kan worden, en heeft vraagtekens bij verhalen over niet kunnen plassen. Alle dienstroosters voldoen aan het rijtijdenbesluit. Voorzitter Rikus Spithorst: "Van een bouwvakker wordt verwacht dat hij spierballen heeft, van een fotomodel wordt een zekere charme verwacht. Van een buschauffeur mag worden verwacht dat hij geen zwakke blaas heeft. In het algemeen zit een chauffeur niet langer dan pakweg twee uur op de bus, een periode die een gezond persoon ophoudtechnisch zou moeten kunnen volhouden. Wellicht kunnen chauffeurs bij een medische (her)keuring aan een bijzonder soort van blaastest worden onderworpen."

Voor Beter OV erkent het stakingsrecht, en onderschrijft dat dat ook voor medewerkers in het OV geldt. Het feit dat deze staking in ieder geval ruim vantevoren bekend is gemaakt, stelt de reizigersorganisatie -in tegenstelling tot wat het geval is bij wilde stakingen- tamelijk mild. Passagiers zijn door de tijdige aankondiging in de gelegenheid, passende maatregelen te nemen. Dat neemt niet weg, dat reizigershinder een gemakkelijk wapen is, waar bonden vaak naar grijpen om hun zin door te drukken. Voor Beter OV vindt dat abonnementhouders dienen te worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door verlenging van de geldigheidsduur met een dag.


15 november 2017

WEL BUSSEN BRUNSSUM ONDANKS VANDALISME

17:00 uur

Arriva heeft ons vanmiddag laten weten dat de bussen in en via Brunssum vandaag overdag steeds hebben gereden, en dat dat ook vanavond het geval zal zijn. Met de reiziger die gisteravond gewond raakte gaat Het naar omstandigheden goed; hij zal naar verwachting geen blijvenD letsel aan het stenengooi-incident overhouden.

De politie heeft diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen en roept burgers op tot waakzaamheid en het melden van verdachte situaties/personen.

11:00 uur

In Brunssum zijn afgelopen zondag en gisteravond meerdere Arriva-bussen bekogeld met waarschijnlijk stenen. Hierdoor zijn ruiten gesneuveld en raakte een passagier gewond. In het belang van de veiligheid van reizigers en chauffeurs is Arriva gisteravond gestopt met rijden van de lijnen 20, 29, 36, 37 en 56 door Brunssum. Arriva laat weten dat de politie uiteraard is ingeschakeld.

Voor Beter OV vindt hiervan, dat het een schandaal is dat onschuldige burgers (chauffeurs en reizigers) in gevaar worden gebracht door enkele idioten die stenen naar bussen gooien. Het is goed dat de politie ingeschakeld is en het is te hopen dat de daders worden gepakt en daarmee de bekogelingen snel tot het verleden behoren.
Het kan van chauffeurs niet verlangd worden, dat zij als rijdende bowlingbaan gebruikt worden. Evenmin zitten reizigers erop te wachten, onvrijwillig als kegelspel te worden benut. Het tijdelijk stilleggen van de betroffen diensten is daarom gerechtvaardigd en in het belang van ieders veiligheid.

Voor Beter OV verwacht dat de politie alles in het werk stelt om de openbare orde in Brunssum te kunnen handhaven.
Voorzover dit niet mogelijk zou zijn, dient de politie uitdrukkelijk aan te geven waar en wanneer vanwege de veiligheid niet gereden kan worden. Van Arriva mag worden verwacht dat op de overige plaatsen en tijdstippen het OV concessiegetrouw wordt uitgevoerd.
Voorzover op last van de politie niet gereden kan worden, is dat uitermate hinderlijk voor de reiziger - maar het is niet anders.
Voorzover naar het oordeel van de politie gereden kan worden, en Arriva toch van mening is, dat beter niet gereden kan worden, dient Arriva de desbetreffende reizigers ander vervoer aan te bieden, danwel de reiziger schadeloos te stellen voor in redelijkheid gemaakte kosten voor alternatief vervoer.

Arriva dient ook reizigers die hinder of schade hebben ondervonden door het niet kunnen rijden van bussen te helpen bij het verhalen van de schade op daders. Daarnaast dient ook de door Arriva zelf geleden schade op de daders te worden verhaald. Voor Beter OV hoopt dat het de politie zal lukken om daders op te pakken.

13 november 2017

OMGELEIDE TRAMDIENST GVB ONTAARDT IN CHAOS


Door een sinkhole in de Amsterdamse Marnixstraat moesten de tramlijnen 10, 13, 14 en 17 gedurende anderhalve week omrijden. Sinds afgelopen vrijdag rijden deze trams weer via de Marnixstraat. Uiteraard is het voor een vervoerbedrijf lastig om opeens met een stremming op een belangrijk punt te worden geconfronteerd, maar dat neemt niet weg dat een vervoerbedrijf geacht mag worden, de ontstane problemen het hoofd te bieden. Wellicht niet meteen op de eerste dag, maar uiteraard wel op de dagen daarna. Er vielen gedurende de omleidingen erg slechte dingen te zien. Dat was voor Voor Beter OV reden om afgelopen donderdag bevindingen met het GVB te delen en vragen te stellen.

De reisinformatie op de digitale haltepanelen was zeer verwarrend en vaak zelfs onjuist. Vertrektijden verschenen gewoon in beeld, en uitsluitend de oplettende lezer zag de toegevoegde regel onderaan, met de mededelingen over omgeleide of ingekorte tramlijnen, die vaak warrig werden gepresenteerd. Overigens klopte ook van de halte-informatie van andere lijnen (dus ook niet-getroffen tram- en buslijnen) vaak weinig tot niets. Was het systeem niet bestand tegen zoveel wijzigingen, juist op een moment dat er extra behoefte is aan adequate informatie?

Onder het rijdend personeel van lijn 10 leek een soort arbeidersoproer te zijn uitgebroken. Afgelopen zaterdag heeft een van onze mensen een poosje aan het eindpunt Westergasfabriek de zaak gadegeslagen. Vier trams. Een vertrok leeg. De reizigers werden ingelaten in de tweede. Na een minuut of 10 werden ze daar weer uitgestuurd, deze tram vertrok eveneens leeg. Daarna werden de reizigers vervoerd met de derde tram, terwijl de vierde ook al aan het eindpunt was aangekomen. Observaties verder deze week lieten volgens de halte-informatie een uiterst onregelmatige dienstuitvoering op lijn 10 zien. Zowel in trams als zaterdag op het eindpunt hoorde men telkens personeelsleden op hoge toon tekeergaan tegen “die mensen op het hoofdkantoor die lekker aan de koffie zitten terwijl ‘wij’ het vuile werk kunnen opknappen”.

Ook de regelmaat van de lijnen 13 en 17 was vaak niet op orde.

Door de inkortingen van de lijnen 13 en 14 (het aantal benodigde trams voor lijn 17 naar Frederiksplein zal ongeveer gelijk zijn ten opzichte van dat naar CS) waren trams over. Zijn deze gewoon in de remise gestald? Zo ja, waarom zijn die dan niet gebruikt ter versterking van andere tramlijnen die extra drukte te verwerken kregen of marginaal langer onderweg waren (lijn 10)?

Komt er een evaluatie door het GVB? Worden de bovenstaande opmerkingen daar dan in meegenomen?

Tot heden ontving Voor Beter OV van het GVB geen inhoudelijke reactie. Wel is toegezegd, hier nader op terug te komen. Wij zullen u van de uitkomsten op de hoogte houden.

19 oktober 2017

REIZIGERS GVB BETALEN EXTRA VOOR WEGBEZUINIGDE WISSELS

Sinds afgelopen donderdag rijdt tram 7 van het Amsterdamse GVB niet langer door de Witte de Withstraat. Dat komt doordat het GVB versleten wissels bij de Kinkerbrug niet wilde vervangen. Het GVB stelt dat het verdwijnen van tram 7 uit de Witte de Withstraat in goed overleg met de buurt is gebeurd, maar dat is onzin: er rijden al een eeuw trams door deze straat, dus de wens van een stel NIMBY's om de tram eruit te bonjouren is slechts een als schaamlap gebruikt gelegenheidsargument. Het gaat om een pure bezuiniging, en niets anders.

Tram 7 rijdt dus voortaan via Postjesweg en Hoofdweg. Dit betekent dat bewoners en bezoekers van de omgeving van tramhalte Van Kinsbergenstraat nu zonder OV zitten, en een eind moeten lopen naar alternatieve haltes. Ook verliezen grote delen van het winkelgebied Jan Evertsenstraat de directe verbinding met de omgeving van het Leidseplein. Tot overmaat van ramp zijn de geplande nieuwe tramhaltes voor tram 7 op de kruising van de Postjesweg en de Hoofdweg nog niet gereed “wegens een planningsfout”. Het zal nog tot medio 2018 duren, voordat deze haltes zullen worden aangelegd.

Voor Beter OV was, naast deze logistieke ellende, benieuwd naar wat het omrijden van tram 7 de reizigers zou kosten, en nam de proef op de som. Vorige week dinsdag -dus toen tram 7 nog via de Witte de Withstraat reed- kostte een ritje van Kinkerstraat/Bilderdijkstraat naar Bos en Lommerplein (exclusief starttarief) 50 cent. Dat werd nagegaan door deze reis af te leggen en bij het uitchecken op de kaartlezer naar de berekende ritprijs te kijken. Afgelopen dinsdag -dus toen tram 7 via Postjesweg en Hoofdweg reed- is deze reis opnieuw gemaakt. Bij het uitchecken bleek deze reis nu 55 cent te kosten, aldus het informatiescherm op de kaartlezer. De reiziger betaalt dus extra voor zijn omgelegde route.

Het GVB kiest er dus voor om versleten wissels niet te vervangen, en bespaart daar een aanzienlijk geldbedrag mee, en klopt vervolgens ook nog extra geld uit de zakken van nietsvermoedende reizigers. Het stiekem verhogen van de ritprijs van tram 7 is pure misleiding. Voor Beter OV heeft gisteren aan het GVB zijn ongenoegen kenbaar gemaakt. Het GVB heeft daar niet op gereageerd. Voor Beter OV zal aan verkeerswethouder/OV-portefeuillehouder Pieter Litjens verzoeken, deze gang van zaken terug te draaien.


4 augustus 2017

UPDATE START NOORD/ZUIDLIJN AMSTERDAM

Vandaag had onze voorzitter een overleg met de Algemeen Directeur van het GVB over twee kwesties.

Wissels Noord/Zuidlijn

Het klopt dat er problemen met een aantal kruiswissels waren. Het betreft hier treinbewegingen over afbuigende sporen. Met behulp van slijpapparatuur is iets van de desbetreffende wissels afgeschaafd. Inmiddels wordt over deze wissels in de afbuigende stand proefgereden.

Klanttevredenheid

In tegenstelling tot wat de NRC schreef, zijn het GVB en portefeuillehouder Litjens geen voorstander van het geheel schrappen van het criterium "klanttevredenheid". Maar in de concessie is een aantal peildata opgenomen. Oorspronkelijk zou het meetpunt in de tweede helft van 2018 een jaar na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn vallen. Echter, door de vertraging van de oplevering van de Noord/Zuidlijn zou nu het ijkpunt daar nagenoeg mee samenvallen. Reizigers moeten altijd wennen aan een nieuwe situatie, en dat drukt de klanttevredenheid. Het uitstel van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn heeft dus een onvoorzien negatief effect op de meting van die klanttevredenheid, en daarvoor wordt een oplossing bepleit.

Voor Beter OV blijft bezorgd over de kwaliteit die de reizigers bij de start van de Noord/Zuidlijn zal worden geboden. Voor Beter OV heeft de uitnodiging van het GVB aanvaard om na de zomer verder te praten over met name de terugvalopties bij storingen aan het metrosysteem.

3 augustus 2017

WISSELS NOORD/ZUIDLIJN ONGESCHIKT VOOR METROVOERTUIGEN

Wissels in de Noord/Zuidlijn zijn ongeschikt voor de nieuwe metrovoertuigen die op die lijn moeten gaan rijden. Dat constateert Voor Beter OV na navraag bij het GVB.

Voor Beter OV vroeg aan het GVB of berichten over wissels op de Noord/Zuidlijn die niet kunnen worden bereden door de nieuwe treinen, die de reizigersclub bereikten, op waarheid berustten. Het GVB wilde dit niet ontkennen, en stelde voor om over de ontstane wisselproblemen te overleggen. Daarmee neemt Voor Beter OV vooralsnog aan dat de wissels inderdaad ongeschikt zijn.

Dat er naast de problemen met de beveiliging nu ook wissels blijken te zijn aangelegd waar de nieuwe metrotreinen niet veilig overheen kunnen, maakt volgens Voor Beter OV de geplande indienststelling van de Noord/Zuidlijn medio volgend jaar definitief onhaalbaar.GVB MOET INGEBRUIKNAME NOORD/ZUIDLIJN UITSTELLEN

Het GVB en OV-portefeuillehouder Litjens (VVD) zijn op de verkeerde weg door na de komst van de Noord/Zuidlijn het criterium "klanttevredenheid" uit de concessie van de Amsterdamse vervoerder te willen schrappen. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. In de onderhands (mooie term voor 'in een achterafkamertje geregeld') verleende concessie staat dat de klanttevredenheid na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn niet mag verslechteren, op straffe van een openbare aanbesteding. GVB en portefeuillehouder Litjens willen nu van die bepaling af.

Het is het GVB niet gelukt, van beveiligingsleverancier Alstom gedaan te krijgen dat de beveiligingsystemen voor zowel de Noord/Zuidlijn als de oude metrotrajecten op tijd geleverd en gebruiksklaar zullen zijn. Daarom worden ernstige storingen bij het metrosysteem verwacht, storingen die overigens bij de Oostlijn en de Ringlijn nu ook al strijk en zet zijn. Daar komt bij, dat het bus- en tramnet na de beoogde ingebruikname zich nagenoeg geheel op een feederfunctie voor de metro richt. Het gevolg daarvan is dat bij problemen met de metro het bovengrondse OV in tegenstelling tot nu geen werkbaar alternatief is: passagiers worden op een metrostation-zonder-metro afgezet in plaats van op hun werkelijke bestemming.

Dat de klanttevredenheid hierdoor bij de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn, medio 2018, zal dalen, is onontkoombaar. Voor Beter OV vindt het schrappen van de klanttevredenheid als concessievoorwaarde de verkeerde weg. Indien door een maatregel de tevredenheid van de reiziger daalt, moet niet het afrekenen op die tevredenheid worden geschrapt, maar dient de maatregel in kwestie te worden herzien of uitgesteld tot de kwaliteit wél op orde kan zijn.

Oorspronkelijk zou Voor Beter OV begin deze week met het GVB overleggen over de ontstane situatie. Dat overleg is door het GVB uitgesteld tot morgen. Gezien de actualiteit dat het GVB en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam af willen van de klanttevredenheid als concessievoorwaarde, maakt Voor Beter OV reeds nu zijn voorlopige standpunt kenbaar.

8 maart 2017

SALARISKORTING STAKERS QBUZZ IS TERECHT


Voor Beter OV is het volkomen eens met Qbuzz, dat salaris gaat inhouden van stakende buschauffeurs, en neemt met kracht afstand van de door de FNV geplengde krokodillentranen.

Buspassagiers in de regio Emmen werden zwaar gedupeerd door een wilde staking, vorige week maandag. Doordat die staking niet van tevoren was aangekondigd, strandden reizigers op bushaltes omdat ze niet in de gelegenheid waren, te anticiperen op de staking die immers niet was aangekondigd.

Vakbondsman Pieter Beuzenberg blijkt totaal losgezongen van de realiteit. Hij durft met droge ogen te beweren dat er geen staking was, maar een werkoverleg. Het belangrijkste kenmerk van een werkoverleg is, dat het tijdstip in overleg met de leiding wordt vastgesteld, zodanig dat de werkzaamheden redelijk ongestoord kunnen doorgaan en de klanthinder tot een minimum beperkt blijft. Het door het personeel stilleggen van het busverkeer en dan beweren dat het geen staking is, maar een werkoverleg, raakt kant noch wal. Dat verschilt in niets van het dragen van een broek, en dan beweren dat je een jurk aan hebt.

Voor Beter OV erkent het in Nederland geldende stakingsrecht, maar vindt dat de in de wet vastgelegde criteria wel dienen te worden gehanteerd. Een belangrijk criterium is dat een staking altijd tijdig wordt aangekondigd. Dan kunnen passagiers daar rekening mee houden.

In het geschil tussen de chauffeurs en Qbuzz wil Voor Beter OV zich niet mengen. Het gaat over de dienstroosters en werkgelegenheid/baangarantie. De voorwaarden daarvoor liggen vast in de ARBO-wet, de Wet Personenvervoer, het Rijtijdenbesluit en de CAO. Maar bij een staking heeft de werkgever het recht om salaris in te houden over de niet-gewerkte uren. Voor Beter OV dringt er steeds op aan, dat bij wilde stakingen te doen. De directie van Qbuzz wordt daarom opgeroepen, voet bij stuk te houden. Het zonder aankondiging neerleggen van het werk is een schoffering van de reiziger, en dient daarom niet zonder gevolgen te blijven. Salarisinhouding is dan nog een licht middel; naar het oordeel van Voor Beter OV zou een wilde staking moeten worden opgevat als werkweigering, en dienen te leiden tot ontslag op staande voet.

4 januari 2017

DOOR FALENDE GVB-METRO MOETEN PLANNEN 2018 VAN TAFEL

Het GVB en de Vervoerregio Amsterdam dienen het Vervoerplan 2018 in te trekken. Dit vervoerplan kent een grote rol toe aan het Amsterdamse metrosysteem, en leidt “op de begane grond” tot een kaalslag in met name het lokale tramnet en het interlokale busnet. Het gevolg daarvan is, dat het bovengrondse OV geen alternatief biedt voor de metro indien deze uitvalt.

Gezien het grote aantal ernstige storingen bij de GVB-metro (de Amstelveenlijn valt keer op keer uit, wegens materieelgebrek worden metrodiensten regelmatig ingekort tot de Spaklerweg en alleen al deze week viel het totale metrosysteem twee keer urenlang geheel stil) valt niet te verwachten dat er volgend jaar aan de reiziger een voldoende stabiel metroverkeer kan worden geboden. Daarom dient het bovengrondse OV zodanig te zijn georganiseerd dat er voldoende alternatieve capaciteit wordt geboden om reizigers tijdens metrostoringen te vervoeren. Het onlangs vastgestelde Vervoerplan 2018, dat bus- en tramreizigers omleidt naar metrostations in plaats van hun werkelijke bestemming, is daarvoor onvoldoende. Buspassagiers vanuit Amsterdam Noord en de Noordelijke randgemeenten die volgens de plannen volgend jaar op een metrohalte de bus worden uitgezet, hebben geen alternatief als hun aansluitende metro uitvalt. Dat geldt evenzeer voor tramreizigers vanuit bijvoorbeeld Diemen en de Watergraafsmeer, die dan op het Weesperplein met de handen in het haar staan omdat hun tramlijn 9 niet langer naar het stadscentrum doorrijdt. Ook passagiers van de op te heffen tramlijn 14 hebben niets aan een alternatieve metroverbinding tussen West en Oost als die uitvalt.

Voor Beter OV heeft daarom de Vervoerregio Amsterdam en het GVB vandaag verzocht het Vervoerplan 2018 in te trekken. Daarvoor in de plaats zou een nieuw vervoerplan moeten worden gemaakt dat voldoende capaciteit op de “begane grond” biedt om de gevolgen van metrostoringen het hoofd te bieden. In een robuust OV-systeem zijn tram, bus en metro in staat elkaar te helpen om bij storingen de OV zo goed mogelijk overeind te houden. Het onlangs vastgestelde vervoerplan voorziet daar dus onvoldoende in.

2 januari 2017

DE MAAT IS VOL BIJ METROBEDRIJF GVB

Onze voorzitter strandde vanmiddag -hoe wrang wil je het hebben- om 14:15 uur in metrostation Wibautstraat terwijl hij op weg was naar een overleg met techniekdirecteur Mark Lohmeijer van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB. In plaats daarvan tot tegen 16 uur samen met een aanwezige inhuurbeveiliger de reisinformant uitgehangen door reizigers de weg te wijzen naar de halte van tram 3 (twee blokken verderop, en dan met lijn 4 naar CS) en de looproute naar Amstelstation (door het viaduct en dan nog even doorlopen). Daarna kwam de politie het metrostation ontruimen.

Het van 14 uur tot ver in de middagspits door een storing bij de verkeersleiding stilstaan van het gehele metronet zal wat Voor Beter OV betreft verregaande gevolgen hebben voor de leiding van het GVB en de politiek verantwoordelijken in Gemeenteraad en Vervoersregio. De Gemeenteraad en het college van BenW (eigenaar) en de Vervoersregio en het Dagelijks Bestuur daarvan (voorheen Stadsregio, opdrachtgever) zullen hun controlerende en uitvoerende taken nu moeten oppakken door een stevig ingrijpen. Dat het gehele metronet van 2 uur ’s middags tot en met de middagspits is stilgevallen, is onaanvaardbaar. Temeer daar grote metro- en sneltramstoringen bij het GVB aan de orde van de dag zijn. Voor Beter OV beschouwt de grote storing van vandaag als de spreekwoordelijke druppel, qua emmer.

Rond 17:30 is het metroverkeer voorzichtig hervat, maar op de lijnen 5 en 51 is blijkens een twitterbericht van het GVB in Buitenveldert/Amstelveen een nieuwe storing losgebarsten, waardoor het sneltram-/metroverkeer daar weer stil is komen te staan.

31 december 2016

OV MET OUD EN NIEUW VOORZIET IN BEHOEFTE

De RET geeft het goede voorbeeld met Oud en Nieuw. De metro rijdt zowel voorafgaand aan, als na afloop van het vuurwerk bij de Erasmusbrug. Ook met Oud en Nieuw voorziet het OV dus in een behoefte.

Voor Beter OV wenst alle reizigers met, en medewerkers van het OV een voorspoedig 2017, de mensen van de RET in het bijzonder.

1 december 2016

GEDUPEERDEN STAKING HTM MOETEN KOSTEN CLAIMEN

Voor Beter OV vindt de wilde staking die vanmorgen bij de HTM is uitgebroken, volstrekt onaanvaardbaar, en roept reizigers die schade hebben geleden op, zich bij de HTM te melden. Reizigers kunnen niet op een wilde staking anticiperen door vervangend vervoer te regelen of afspraken te verzetten.

Het overleg over rij- en rusttijden tussen directie en personeel, dat voor vandaag gepland stond, zou niet moeten doorgaan, vindt Voor Beter OV. De norm zou moeten zijn óf praten, óf staken. Maar niet allebei tegelijk. Indien de HTM-directie gedurende de staking toch in overleg treedt, houdt ze de rug niet recht en geeft ze een vrijbrief om gesprekken onder druk te zetten met wilde acties.

Reizigers die door de wilde staking schade hebben geleden, moeten door of via de HTM schadeloos worden gesteld. Dat kan doordat de HTM behulpzaam is bij het verhalen van de schade op individuele stakers, of door het vergoeden van de schade door de HTM zelf. Die vergoeding kan dan worden bekostigd uit de salarisinhouding van de stakers. Reizigers wordt aangeraden, hun schade te claimen bij de HTM (info@htm.nl) met een kopie aan Voor Beter OV (info@voorbeterov.nl). Ook abonnementhouders dienen te worden gecompenseerd indien zij daar behoefte aan hebben.

18 november 2016

INSPECTIE ONDERZOEKT VEILIGHEID AMSTELVEENLIJN

De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt een onderzoek in naar de veiligheid van de Amstelveenlijn. Dit onderzoek komt er mede op aandringen van Voor Beter OV.

Woensdag vond voor de derde keer binnen een jaar tijd een ernstige botsing tussen twee voertuigen van het GVB plaats. De materiele schade was opnieuw erg groot, en opnieuw raakten passagiers gewond. Dit ongeval was voor de Maatschappij Voor Beter OV de druppel die de emmer deed overlopen. Voor Beter OV zocht nog dezelfde dag contact met ILT, maar kreeg te horen dat ILT op formele gronden geen onderzoek kon starten. Dit is omdat de Amstelveenlijn onder de Lokaalspoorwegwet valt, en daardoor niet ILT, maar de decentrale overheid bevoegd is.

Vervolgens heeft Voor Beter OV zich tot de Stadsregio Amsterdam gewend. Die heeft, als bevoegd orgaan, aan ILT verzocht en gemachtigd om onderzoek te gaan verrichten. Hierdoor is het door Voor Beter OV wenselijk geachte onderzoek alsnog mogelijk gemaakt.

Voor Beter OV is blij dat er een onderzoek naar de veiligheid op de Amstelveenlijn komt. Hoewel het OV veel veiliger is dan de auto, staat deze veiligheid op de Amstelveenlijn, gezien de ernstige botsingen tussen (snel)trams onderling, blijkbaar onder druk.

20 oktober 2016

VERVANGT HTM OV DOOR BELBUS?

Media melden dat de HTM overweegt om reguliere busdiensten te vervangen door belbussen. Voor Beter OV is het daar volstrekt mee oneens, en nam contact op met de HTM.

Geachte heer Bierman,

Media suggereren dat de HTM overweegt om reguliere buslijnen te vervangen door belbussen, zoals wij die ook in zeer dunbevolkte gebieden kennen.

Zo’n voornemen is een grote stad onwaardig. Belbussen zijn in theorie (in de praktijk vertoont de uitvoering nagenoeg zonder uitzondering een beschamend kwaliteitsniveau) een oplossing voor regio’s waar regulier OV volgens sommigen echt niet zinvol geëxploiteerd kan worden. Maar het moge duidelijk zijn, dat dit op Den Haag niet van toepassing is.

De busdiensten van de HTM zorgen voor een onmisbare verdichting van het tamelijk grofmazige tramnet. Naast het verzorgen van economisch belangrijke verbindingen, heeft het OV ook een sociale functie. Die wordt met een onhandig -uur-van-tevoren-bellen-en-hopen-dat-de-bus-komt-systeem ernstig ondermijnd. Daar komt nog bij, dat dit systeem voor de reiziger veel duurder is dan het reguliere OV.

Wij verzoeken u, ons te berichten dat het bericht in de media op een misverstand berust en dat van uitholling van het Haagse OV geen sprake zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
voorzitter


12 september 2016

GVB KIEST CAF ALS FABRIKANT NIEUWE TRAMS

Het GVB heeft na een aanbesteding het Spaanse bedrijf CAF aangewezen als voorkeursaanbieder voor de levering van een grote serie van nieuwe trams. Het gaat om 63 trams, met daarbij een optie op 60 stuks extra.

Om te komen tot de selectie van CAF is een aanbestedingstraject doorlopen. Met deze bekendmaking van het voornemen tot gunning aan CAF zal de komende weken een periode ingaan, de zogeheten ‘rechtsbeschermingstermijn'. Daarna kan de vervoerder overgaan tot het definitief gunnen van het contract. De aanbesteding van het nieuwe trammaterieel, in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en in samenwerking met de gemeente Amsterdam, is in juli vorig jaar gestart. De eerste nieuwe trams zullen naar verwachting vanaf de tweede helft van 2019 in gebruik worden genomen.

Modernisering
'We zijn verheugd dat CAF als beste aanbieder uit de bus is gekomen voor de bouw van ons nieuwe, duurzame trammaterieel', aldus GVB-directeur Alexandra van Huffelen. 'Deze aanschaf past in de verdere modernisering van ons GVB materieel en sluit aan bij de behoefte van onze reizigers waar het gaat om betrouwbaarheid, toegankelijkheid en comfort. Wij willen onze reizigers het comfort bieden dat past bij de hoofdstad van Nederland.' Naast reizigerscomfort, waren ook de inzetbaarheid op het gehele tramnet in Amsterdam, minimale wijzigingen aan de bestaande traminfrastructuur en duurzaamheid uitgangspunten voor deze bestelling. Van Huffelen: 'Met deze keuze verwachten we onze reizigers een uitstekende tram te kunnen bieden, die op het gebied van sociale veiligheid, toegankelijkheid en fysieke veiligheid aansluit op de laatste normen en inzichten.'

63 trams
GVB gaat in eerste instantie 63 nieuwe trams aanschaffen, met een optie op 60 extra trams. Deze voertuigen zullen oudere modellen vervangen en zullen onder andere worden ingezet op de vernieuwde Amstelveenlijn. Na de ontwerpfase, het opstarten van de productie, uitgebreide testen en toelating op het tramnetwerk, zullen de eerste nieuwe trams naar verwachting in de tweede helft van 2019 instromen. Naar verwachting rijden rond 2022 alle nieuwe voertuigen uit de basisbestelling.

Kennismaken
Volgend jaar wil GVB haar reizigers, belanghebbenden en andere geïnteresseerden laten kennismaken met de nieuwe tram. Dan wordt een ‘mock-up' van de tram getoond, een statisch model op ware grootte van een deel van de tram. Een uitgelezen kans om de nieuwe tram te ervaren en een mening te geven over de laatste keuzes op het gebied van bijvoorbeeld interieur, inrichting en toegankelijkheid van de trams voor de reiziger.

17/18 augstus 2016

AMSTERDAMSE TRAM 3 ONNODIG INGEKORT

18 augustus 2016

Openhartig contact met betrokkenen leidt voor Voor Beter OV tot de conclusie dat de tramkruising bij het Concertgebouw door oeverloos vergaderen intussen zo erg versleten was, dat enig uitstel bij de vernieuwing echt niet meer mogelijk was, zelfs niet tot er genoeg trambestuurders waren opgetrommeld. Door de ontdekte slechte staat van de kruising kon vervanging niet worden uitgesteld, terwijl het GVB niet op korte termijn kon beschikken over extra trambestuurders om de extra inzet wegens langere rijtijd door het omrijden te compenseren.

Voor Beter OV vindt het schandalig dat de Amsterdamse verkeerswethouder Litjens dit allemaal laat passeren. De reizigersnarigheid wordt mede veroorzaakt doordat tegen alle afspraken in de Ferdinand Bolstraat nog niet geschikt is voor tramverkeer. Was dit wel het geval geweest, dan had er door de werkzaamheden bij het Concertgebouw veel minder ver omgereden hoeven te worden, en waren de trampassagiers er niet zo bekaaid afgekomen.17 augustus 2016

De tijdelijke inkorting van de Amsterdamse tramlijn 3 tot het traject Muiderpoort - Frederiksplein is een slechte zaak. Het GVB besloot tot deze inkorting wegens spoorwerkzaamheden bij het Concertgebouw. Bij eerdere stremmingen van deze locatie reed tram 3 gewoon zoveel als mogelijk zijn gehele route tussen het Muiderpoortstation (Indische Buurt, Amsterdam-Oost) en de Zoutkeetsgracht (Haarlemmerplein, Jordaan).

De inkorting van tram 3 betekent voor reizigers onnodig overstappen, en dus ongemak en tijdverlies. Voor veel reizigers (naar Marnixplein en verder, maar ook naar locaties rond de Eerste Constantijn Huygensstraat, de Bilderdijkstraat en de Frederik Hendrikstraat) betekent het zelfs twee keer overstappen!

Gebrek aan trams kan de reden voor deze maatregel niet zijn: het is zomerdienst, frequenties zijn lager, dus er zijn trams genoeg. Voor Beter OV heeft het GVB om opheldering gevraagd; het GVB heeft toegezegd, deze morgenochtend te vertrekken. Tenzij het GVB met een heel goed verhaal komt, is de inzet van Voor Beter OV dat tram 3 met onmiddellijke ingang alsnog zoveel mogelijk zijn gehele route gaat rijden.


14 juli 2016

PLOTSELINGE OPHEFFING TRAMHALTE

Voor Beter OV maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen plotselinge opheffing van een tramhalte van de drukke tramlijn 1 in Amsterdam. Volgens plannen wordt vanaf aanstaande maandag de tramhalte van lijn 1 bij de Overtoomse Sluis opgeheven.

Voor Beter OV vindt de opheffing onaanvaardbaar omdat de vervangende halte ver weg is, en slechts bereikt kan worden door het oversteken van drukke autorijbanen. Daarnaast is de opheffing een overtreding van de wettelijke regels. Daarom eist de reizigersclub afgelasting van de opheffing.

Zie voor meer informatie onderstaande brief aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

De wethouder belast met het OV en het GVB van de Gemeente Amsterdam
De portefeuillehouder OV van de Stadsregio Amsterdam,

Amsterdam, 14 juli 2016

Geachte dames, heren,

Op de website van het GVB staat dit bericht, gedateerd heden: http://gvb.nl/nieuws/halte-overtoomse-sluis

Eerder heeft het GVB aan Voor Beter OV verzekerd dat het opheffen van haltes na het laatste rondje met onder meer opheffing van de halten Piet Wiedijkstraat en Amsteldijk niet meer aan de orde zou zijn, in afwachting van de reorganisatie van het lijnennet ivm de komst van de Noord/Zuidlijn.

Het plotseling opheffen van de halte Overtoomse Sluis van lijn 1 achten wij onaanvaardbaar. De vervangende halte Surinameplein is vanuit de Overtoombuurt slecht bereikbaar (lange afstand, veel oversteken van drukke autorijbanen) en het tegen de richting in lopen van/naar de Rhijnvis Feitstraat leidt tot een kostenverhoging voor de reizigers van/naar het westen.

Kortom, het opheffen van de halte Overtoom Sluis is zeer zeker niet wat in het bovengenoemde bericht wordt bestempeld als een “kleinere maatregel” waarvoor “geen inspraak openstaat”.

Namens de Maatschappij Voor Beter OV verzoek ik u met grote klem, de opheffing van de tramhalte af te gelasten, in ieder geval tot de discussie over het nieuwe lijnennet na de komst van de Noord/Zuidlijn is afgerond. Ik doe dit verzoek mede omdat opheffing op dit moment een overtreding zou zijn van de voorschriften voor advisering door reizigers en hun organisaties in de Wet Personenvervoer 2000 en het Besluit Personenvervoer 2000, en mogelijk ook van de inspraakverordening van de Gemeente Amsterdam.

Een kopie van dit bericht verzond ik aan de algemeen directeur van GVB. Een getekend exemplaar van dit bericht zal ik u per post doen toekomen.

Met vriendelijke groet, onder voorbehoud van alle rechten,


Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
voorzitter

8 juli 2016

NOORDZUIDLIJN STUITENDE INCOMPETENTIE

Voor Beter OV is het eens met het opnieuw uitstellen (dit keer tot 22 juli 2018) van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Zoals u hieronder leest, zijn veel zaken nog niet uitgewerkt.

Voor Beter OV beschouwt de bouw van de Noord/Zuidlijn als schoolvoorbeeld van stuitende incompetentie van alle bij het project betrokkenen. Veel beloften over het OV tijdens de bouw zijn geschonden, er blijkt een gebrek aan metrostellen, er waren ernstige verzakkingen van historische panden en kosten en bouwtijd zijn totaal uit de hand gelopen.


OPENING NOORD/ZUIDLIJN VOORALSNOG NIET AAN DE ORDE

Vandaag wordt bekendgemaakt wanneer de Noord/Zuidlijn in Amsterdam zou moeten gaan rijden (voor passagiers, dus). Voor Beter OV is van mening dat de lijn voorlopig nog niet kan worden geopend.

Beschikbaarheid:

Er zijn te weinig metrostellen om straks aan de gestegen behoefte te voldoen.

Aanpassingen aan tram- en busnet betekenen dus extra drukte in de metro, zowel voor de Oostlijn, de Ringlijn als de Noord/Zuidlijn, terwijl daar dus onvoldoende metrostellen voor beschikbaar zijn.

Vragen over gevolgen voor reizigers nog niet helder:

Nog niet is bekend, in hoeverre reizigers erop vooruit of achteruit gaan voor wat betreft reistijden (inclusief penalty wachttijden bij overstappen en langere loopafstanden van/naar adressen) en ongemak door toename van het aantal overstappen. Ook zijn de tariefgevolgen nog niet helder: soms betekent een afbuigende bus- of tramlijn met als gevolg een overstap op metro (NZlijn, Oostlijn of Ringlijn) dat de reiziger meer kilometers aflegt om op zijn bestemming te geraken. Het is niet fair om de rekening daarvan bij de passagier neer te leggen. Ook de zitplaatskans kan mogelijk verslechteren: metro’s hebben relatief weinig zitplaatsen.

Station Sixhaven:

Onderzocht moet worden, of er voldoende vervoerswaarde is voor opening van een metrostation Sixhaven. Zo ja, dan kunnen de werkzaamheden het beste worden uitgevoerd voordat de metro daar in dienst is gesteld.


15 juni 2016

WILDE BUSSTAKING ALMERE IS BRUG TE VER

Voor Beter OV keurt de wilde staking van het Connexxion-personeel in Almere af. De reizigersorganisatie is met het personeel van mening dat de vernielingen en het geweld rond de bussen in Almere onaanvaardbaar zijn, maar een wilde staking wijst Voor Beter OV per definitie af, omdat daardoor te veel onschuldige reizigers onevenredig zwaar worden getroffen.

Voor Beter OV kon er nog mee leven dat de busroute door de Almeerse kruidenwijk niet werd bediend omdat de veiligheid daar niet langer kon worden gegarandeerd omdat de bussen telkens met stenen werden bekogeld en ruiten sneuvelden. Maar het, nadat een boze passagier vanmiddag een ruit insloeg, geheel stilleggen van het Almeerse busvervoer is zonder aankondiging vooraf onaanvaardbaar.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “99% van de buspassagiers gedraagt zich in en om de bus prima. Deze overgrote meerderheid wordt door de wilde staking onterecht gedupeerd. De stakers schieten nu met een kanon op een mug. We kennen in ons land terecht het stakingsrecht, maar dat stelt niet voor niets dat stakingen van tevoren moeten worden aangekondigd. Dat neemt overigens niet weg, dat de veiligheidsproblemen, zoals stenengooien, berovingen en vechtpartijen natuurlijk wél moeten worden aangepakt.”

12 mei 2016

GVB OPNIEUW “OUT OF CONTROL” ?


Er zijn ernstige problemen gerezen binnen de top van het GVB. Diverse directeuren staan buitenspel, terwijl het met de dienstverlening aan de reiziger niet goed gaat.

GVB-directeur Karel van Gils is uitgerangeerd en zal niet meer aan het werk gaan. Van Gils was onder meer verantwoordelijk voor het metro-materieel. Onder zijn verantwoordelijkheid werd de constatering van Voor Beter OV, dat het GVB metrostellen tekort kwam, eerst ontkend. Thans, nu de oudere treinstellen zijn gesloopt, erkent het GVB opeens wél dat er een tekort is. Ook bij de tram-afdeling is een tekort aan materieel, ondanks het tegen het uitdrukkelijke advies van Voor Beter OV in slopen van een aantal nog heel behoorlijke trams.

Feitelijk maakt het GVB zich schuldig aan wat de NS terecht zeer kwalijk is genomen. Om financiële redenen voortijdig slopen van voertuigen, terwijl passagiers als haringen in een ton worden vervoerd. Van verschillende bronnen binnen het GVB bereiken ons berichten dat de heer Van Gils het met deze lage ambities niet eens was, en dat dat de bron is van de onenigheid binnen de GVB-top.

Naar verluidt zit vervoerdirecteur Inge Vermeulen ook al geruime tijd ziek thuis. Dat is, gezien de matige prestaties van het GVB (slecht op tijd, veel uitval, uitpuilende trams en metro’s) een ernstige zaak.

Gisteren heeft Voor Beter OV aan het GVB om opheldering gevraagd. Het GVB bevestigt ook tegenover Voor Beter OV het vertrek van de heer Van Gils, maar wil niets kwijt over de omstandigheden en positie van mevrouw Vermeulen, van wie wel wordt bevestigd dat zij niet aan het werk is, maar thuis zit.


29 maart 2016

WOEDEND OVER DREIGEND EINDE CONTANTE BETAALMOGELIJKHEID OP DE ARRIVA-BUS

Voor Beter OV is woedend over de door de vakbonden verspreide berichten dat vervoerbedrijf Arriva met de bonden zou hebben afgesproken, de mogelijkheid om op de bus tegen contante betaling een vervoerbewijs te kopen geheel af te schaffen. Uiteraard is de veiligheid van de chauffeurs van groot belang, maar contant geld is in ons land een wettig betaalmiddel; zeker voor nutsvoorzieningen als het OV dient dat zo te blijven.

Onlangs had Arriva de reizigersorganisatie nog verzekerd dat werd gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van contant geldverkeer op de bus, maar complete afschaffing van een contante betaalmogelijkheid was twee weken geleden nog niet aan de orde. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Wij worden nu voor het blok gezet door een deal die de vakbonden bij Arriva blijkbaar hebben afgedwongen. Maar uiteindelijk is het niet Arriva, doch zijn het zijn opdrachtgevers (de provincies die de OV-concessies beheren) die beslissingsbevoegd zijn over het al dan niet afschaffen van de contante betaalmogelijkheid.”

Voor Beter OV steunt wel het realiseren van alternatieven voor contante betaling, zoals het kunnen pinnen op de bus, en het meer betrekken van voorverkoopadressen bij de kaartverkoop. Ook een gratis OV-chipkaart voor minima kan tot verbetering leiden omdat het bedrag van € 7,50 voor aanschaf soms een probleem blijkt te zijn. Ook zijn veiligheidsmaatregelen mogelijk, zoals een afgeschermde chauffeurscabine, betere camera’s en de mogelijkheid voor chauffeurs om op knooppunten contant geld af te storten.

25 februari 2016

GRONINGEN BEGAAT HISTORISCHE VERGISSING

De gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met de nieuwe visie op de binnenstad. Hierbij hoort het weren van bussen van de Grote Markt én rond de A-Kerk. Voor Beter OV vindt dit een historische vergissing.

In en rond de stad Groningen is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het bereikbaar maken en houden van de stad. Een van de grote successen is de introductie van Q-link, waarbij de regio met de stad Groningen verbonden wordt via een snel, comfortabel en behoorlijk rendabel busnetwerk dat frequent rijdt. Hierbij is nodig dat deze bussen door het centrum van de stad rijden.

De aangenomen plannen zetten deze ontwikkelingen op zijn minst stevig onder druk. De omleiding over de Diepenring biedt door het drukke verkeer nu al geen oplossing en met de opening van de parkeergarage onder het nieuwe Forum zal de druk op deze weg alleen maar toenemen. Daarnaast vormt de loopafstand voor veel reizigers een barrière. Een halte aan de Diepenring is te ver weg voor veel reizigers, terwijl het Zuiderdiep door haar drukte en uitgestrektheid geen goed alternatief biedt voor zowel de Grote Markt als de A-Kerk. Vage plannen over golfkarretjes, kleine busjes of treintjes om de toegenomen afstand te overbruggen zijn slechts schijnoplossingen.

Voor Beter OV vindt het goed dat Groningen met een nieuwe binnenstadvisie komt waarbij de binnenstad een opknapbeurt krijgt, maar vraagt de gemeente Groningen de plannen voor het openbaar vervoer opnieuw te gaan bekijken. De veranderende vervoersstromen zijn onvoldoende in beeld gebracht, terwijl er ook onvoldoende onderbouwing van de veranderingen in de reistijden is vanwege zowel aan de oostzijde de drukte van het verkeer op de Diepenring als aan de zuidwestkant op de Eeldersingel en rond de Westerhaven.

12 februari 2016

WILDE STAKING GVB ZINLOOS SPIERBALLENGEDRAG


Voor Beter OV verwerpt de wilde staking van de buschauffeurs van het GVB in Amsterdam-Noord. Het is zeer ernstig dat chauffeurs recentelijk meermalen zijn overvallen, maar dat is nog geen reden om onschuldige passagiers in de steek te laten. Voorzitter Rikus Spithorst spreekt van “een volstrekt zinloos rondje spierballengedrag van vakbonden en Ondernemingsraad.”

Goedwillende reizigers verdienen het niet om als kop van jut te worden gebruikt. We kennen in ons land volkomen terecht het stakingsrecht, maar dat stelt wel enkele eisen, zoals het tijdig aankondigen van een staking. Dat weegt in het OV extra zwaar, omdat bij een wilde staking reizigers bijna letterlijk pas op de halte merken dat hun bus niet komt, en geen alternatief vervoer meer kunnen regelen naar bijvoorbeeld een belangrijke afspraak of doktersbezoek. Bovendien heeft 99,99 procent van de Amsterdamse buspassagiers nog nooit een buschauffeur overvallen.

De wilde staking is bovendien disproportioneel omdat het GVB reeds maatregelen heeft genomen om de overvallen tegen te gaan. Zo is de verkoop van dagkaarten gestaakt, waardoor de chauffeurs minder geld bij zich hebben en het overvallen nog amper wat oplevert.


OPLOSSINGEN OVERVALPROBLEMATIEK GVB

Voor Beter OV begrijpt de zorgen over het herhaaldelijk beroven van buschauffeurs in Amsterdam. Maar het probleem mag niet worden afgewenteld op de reiziger. Daarom neemt de reizigersvereniging afstand van de suggestie van veel Gemeenteraadsleden om te stoppen met de contante kaartverkoop op de bus.

Muntstukken en bankbiljetten zijn in een fatsoenlijk land nog steeds het primaire betaalmiddel, en dat geldt zeker voor nutsvoorzieningen zoals het OV, zo vindt Voor Beter OV.

Het probleem qua overvallen kan wel worden tegengegaan:

In alle trams en bussen ook de gelegenheid (liefst via het nieuwe, snelle contactloze systeem) te pinnen.

Aanmoedigen om met een OV-chipkaart te reizen, door minima (en liefst ook andere Amsterdammers die dat willen) eenmalig een gratis anonieme OV-chipkaart aan te bieden.

De buschauffeur de mogelijkheid bieden, zijn werkplek af te sluiten, net zoals de trambestuurder en conducteur. Dit is in het buitenland niet ongebruikelijk.

Dat het GVB stopt met het op de bus verkopen van dagkaarten, acht Voor Beter OV onvermijdelijk. Het is gunstig dat ze wel op de tram verkrijgbaar blijven, met name omdat de meeste dagkaarten door toeristen op de tram worden gekocht; bussen bedienen vooral de toeristisch onaantrekkelijke buitenwijken. Het valt te hopen dat de overvallers nu hun jachtterrein niet verplaatsen van de bus naar de tram.

5 februari 2016

GVB HEEFT BEDRIJFSVOERING NIET OP ORDE


Het gepruts met de op te heffen tramlijn 24 is het zoveelste bewijs dat de bedrijfsvoering bij de Amsterdamse vervoerder GVB niet op orde is. Dat concludeert de Maatschappij Voor Beter OV.

Trams puilen uit, terwijl rijtuigen werkeloos aan de kant staan omdat het GVB het niet de moeite waard acht, deze een onderhoudsbeurt te geven. Voor het binnenkort opheffen van tram 24 wordt echter “materieeltekort maakt het onmogelijk om een omleidingsroute te rijden” als reden opgegeven.

Het GVB heeft sowieso niet goed nagedacht over de problemen met de railinfrastructuur op het Concertgebouwplein die opeens tot de draad versleten bleek te zijn. Railinfra is, bij goed toezicht en onderhoud, nooit opeens versleten. Medio januari vroeg Voor Beter OV aan het GVB opheldering nadat een tipgever vertelde dat tram 24 zou worden opgeheven. Dat werd toen door het GVB weggewuifd, terwijl enkele weken later het bericht verschijnt dat tram 24 dus opeens met spoed moet worden opgedoekt.

Ook het gedrag van rijdend personeel heeft het GVB niet goed in de hand. Conducteurs liggen soms meer in hun hokje dan dat ze zitten, passagiers worden afgebekt en haltes voorbijgereden.

Voor Beter OV verlangt dat het GVB de terzijde staande trams ogenblikkelijk opknapt en in dienst stelt, en dat tram 24 zolang de bogen op het Concertgebouwplein onbruikbaar zijn zal blijven rijden, via de omleidingsroute Weteringcircuit - Frederiksplein - Van Woustraat - Ceintuurbaan - Roelof Hartplein. Daarmee behoudt ook de Stadionwegbuurt zijn rechtstreekse verbinding met het centrum en het Centraal Station. Bovendien wordt de reeds nu uitpuilende tram 5 in Amsterdam Zuid dan niet extra belast en worden enorme overbediening en opstoppingen op de De Lairessestraat en de Amstelveenseweg vermeden.

Ook na spoorvernieuwing dienen de bogen op het Concertgebouwplein in alle richtingen beschikbaar te zijn. Dat is onontbeerlijk voor een flexibel tramnetwerk, ook bij verstoringen elders. Tot slot vindt Voor Beter OV het raar, dat zo omzichtig wordt omgesprongen met bewoners in de Ferdinand Bolstraat, die hinder van een tramlijn zouden ondervinden. De Ferdinand Bolstraat is van oudsher een tramroute. Mensen die daar hinder van ondervinden, moeten daar dan niet gaan wonen.

1 februari 2016

OPNIEUW BOTSING SNELTRAM AMSTELVEEN


Voor Beter OV is bezorgd over de veiligheid van de sneltram van het GVB op het traject Amsterdam - Amstelveen. Eind december vond in Amstelveen een ernstige kop-staartbotsing plaats tussen twee sneltramstellen, en vandaag vond in Amstelveen opnieuw een ernstige kop-staartbotsing plaats, waarbij dit keer een sneltram achterop een stadstram botste.

Op dit moment is nog onduidelijk of er een verband tussen beide ongevallen bestaat, maar dit soort botsingen mag niet gebeuren, en al helemaal niet zo relatief kort na elkaar. Voor Beter OV heeft het GVB om uitleg gevraagd, en zal zich daarna beraden op het eventueel bij de Inspectie Leefomgeving en Transport indienen van een verzoek om de beide incidenten te onderzoeken.

21 oktober 2015

BUSSTAKING MEPPEL EN HOOGEVEEN STRENG BESTRAFFEN!

Voor Beter OV vindt de door de buschauffeurs in Meppel en Hoogeveen begonnen wilde staking volstrekt onaanvaardbaar. We hebben in ons land een goed stakingsrecht, dat echter wel enkele voorwaarden stelt. Stakingen dienen tijdig te zijn aangezegd, en dat is met name voor het OV van groot belang. Door het tijdig bekend worden van een staking kunnen passagiers ook tijdig op de hoogte zijn en maatregelen nemen, zoals een snipperdag, uitstel van bezoek of regelen van alternatief vervoer.

Voor Beter OV heeft weliswaar begrip voor de zorgen die de Meppeler en Hoogeveense buschauffeurs hebben over hun arbeidsvoorwaarden, maar vindt een wilde staking dus onacceptabel. Daarom dringt Voor Beter OV er bij Connexxion op aan, niet te zwichten voor de eis, bij de werkweigerende chauffeurs op het matje te komen. Het zou juist andersom moeten zijn: wegens werkweigering zou Connexxion zich alle haar ten dienste staande arbeidsrechtelijke sancties moeten toepassen. Strafontslag behoort daarbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

12 oktober 2015

“GVB MOET NAAR RECHTER”
VOOR BETER OV KEURT STAKING GVB AF


Voor Beter OV keurt de voor donderdagochtend aangekondigde staking bij het GVB af. De FNV voert over de rug van de reiziger een achterhoedegevecht tegen de nieuwe CAO voor rijksambtenaren, die door de andere vakbonden wél is ondertekend en die inmiddels ook door de rechter is bekrachtigd.

Voor Beter OV roept het GVB op, naar de rechter te stappen om de staking te verbieden.

Het GVB is geen partij in het conflict tussen de FNV en de Rijksoverheid. Het door de FNV betwiste loonakkoord gaat over ambtenaren en werknemers in het onderwijs. Maar GVB is geen Rijksoverheid en heeft een eigen CAO.

Aangezien de GVB-werknemers dus gaan staken vanwege een loonakkoord dat geen enkele uitwerking op henzelf heeft, dan is de rechter snel klaar bij een kort geding, verwacht Voor Beter OV. Immers, de staking dient dan geen enkel direct belang van de werknemers, alleen maar de politieke belangen van de organisator FNV.

“Als het GVB zijn reizigers serieus neemt, kan het bedrijf de gang naar de kortgedingrechter niet links laten liggen”, aldus Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst.

8 juni 2015

ARRIVA NEEMT IMPLEMENTATIE OV LIMBURG TER HAND

Voor Beter OV heeft als eerste indruk dat de vandaag door Arriva gepresenteerde plannen voor het OV in Limburg er op papier goed uitzien. Maar de detailuitwerking maakt duidelijk of die indruk terecht is. Wij hopen dat Arriva het allemaal waar kan maken, inclusief de beoogde samenwerking met NMBS en DB. Vooral de samenwerking met de Belgen zou nog wel eens een uitdaging kunnen worden.

We hopen dat dit het einde is van de soap rond de aanbesteding, en dat er niet nog een rechtszaak volgt van Veolia. Arriva heeft tenslotte een bod uit kunnen brengen zonder enige informatie over het OV ter plaatse, terwijl Veolia al jarenlang daar rondrijdt en daardoor juist een informatievoorsprong heeft.

We wensen Arriva en de provincie veel succes met de implementatie en zullen de gang van zaken nauwlettend blijven volgen.


15 april 2015

AMSTERDAM KRIJGT ELEKTROBUS

Vandaag werd het streven bekend dat de Amsterdamse stadsbussen van het GVB in de toekomst allemaal elektrisch worden. Voor Beter OV plaatst kanttekeningen.

Een Euro-VI-bus is ook erg schoon, dus het milieu-effect van een elektrobus dient niet te worden overschat. Niettemin geldt dat alles wat je kan doen voor een schonere en duurzamere stad, je niet moet laten.

Indien een elektrobus in aanschaf en gebruik duurder is dan gewone bus, dient dat extra te worden gesubsidieerd. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, waarin geld wordt vrijgemaakt om de extra investeringen te dekken of voor te financieren. Dat geldt wat ons betreft ook voor extra benodigde infrastructuur, zoals oplaadstations. Want afname van het busaanbod wegens geldgebrek door de komst van duurdere elektrobussen en hun infrastructuur (de Rijksbijdrage staat toch al onder druk) is niet aanvaardbaar. Overigens schijnt het totale kostenplaatje (aanschaf en gebruikskosten per kilometer gedurende de levensduur) bij de elektrobus niet ongunstig te zijn.

Ook dienen de bussen niet over minder zitplaatscapaciteit dan die van traditionele bussen te beschikken, en dienen ook zaken als comfort, toegankelijkheid en rijprestaties minimaal gelijk te zijn. Aan te leggen infrastructuur, zoals oplaadstations, dient gestandaardiseerd te zijn, zodat ook andere in Amsterdam opererende busbedrijven naadloos op het systeem passen..


20 maart 2015

TUMULT GRATIS TRAMKAARTJES BLIJKT STORM IN GLAS WATER

De afgelopen dagen besteedden diverse media aandacht aan het feit dat uitgeprocedeerde asielzoekers van de gemeente Amsterdam “een gratis OV-kaart krijgen”. Voor Beter OV wilde opheldering over deze kwestie, omdat het OV niet mag dienen als een soort rijdende daklozenopvang, die wordt overspoeld door groepen mensen die zich de hele dag hinderlijk in tram, bus en metro ophouden terwijl betalende reizigers een zitplaats moeten ontberen.

Een gesprek met de woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan bracht opheldering.

Het gaat niet om grote aantallen uitgeprocedeerde asielzoekers. Het betreft zo’n 60 personen, die ook niet -in tegenstelling tot wat de term “gratis OV-kaart” suggereert- abonnementen krijgen met onbeperkte toegang. De betrokkenen krijgen per dag twee uurnetkaartjes, hetgeen dus de gelegenheid biedt tot een heen- en terugreis naar en van een bestemming naar keuze, zoals een arts.

De suggestie dat het Amsterdamse OV wordt overspoeld door grote aantallen asielzoekers die de hele dag in de voertuigen rondhangen, is dus niet terecht. Voor Beter OV is blij, dat de gevraagde opheldering kon worden verkregen.

19 februari 2015

VEEL ONDUIDELIJK OVER REISTIJDEN OV-PLANNEN REGIO AMSTERDAM

De toekomstplannen van de Stadsregio Amsterdam zijn gebaseerd op drijfzand. In hoeverre OV-gebruikers sneller op hun bestemming zullen zijn, is in nevelen gehuld, maar in de plannen staat wel vast dat veel meer passagiers tijdens hun reis zullen moeten overstappen. De plannen (ook ter compensatie van de verminderde overheidssubsidie) gaan uit van reizigersgroei, maar dat is niet realistisch: uit onderzoek blijkt, dat het invoeren van een overstap lijdt tot een reizigersafname van tientallen procenten. De marginale reistijdverkorting die daar tegenover staat, zal hieraan weinig veranderen, temeer daar wachttijd op perron of halte in de beleving van de reiziger veel zwaarder weegt dan een in tijd uitgedrukte vergelijkbare reistijdwinst. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV in een eerste reactie op de plannen die OV-portefeuillehouder Litjens vandaag aan de leden van de Regioraad heeft gepresenteerd.

Litjens schrijft aan de Regioraad: “Het dagelijks bestuur verwacht dat uitwerking van de lijnennetvisie er toe zal leiden dat de reistijd voor ongeveer 90% procent deel van de reizigers korter wordt of gelijk blijft.” Uit deze onheldere formulering valt dus niet op te maken, hoeveel reizigers er in reistijd op vooruit zullen gaan (1%? 10%? 20%?), terwijl in ieder geval de resterende 10% langer onderweg zal zijn. Ook over tijdwinst of -verlies per reis is veel onduidelijk. Wanneer gaat het om slechts een enkele minuut? Kan het ook een kwartier betreffen?

In sommige gevallen zullen reizigers ook een langere route moeten nemen. Dat mag, als het aan Voor Beter OV ligt, niet leiden tot prijsstijging voor de hierdoor gedupeerde reizigers.

Voorts is het slecht gesteld met de zeggenschap van de Stadsregio Amsterdam over de indeling van wegen en de afstemming van verkeerslichten. Zo zijn tramhaltes opgeheven, terwijl meer dan een jaar later op die plekken de tram nog steeds staat te wachten. Nu niet wegens in- en uitstappers, maar voor een rood, nog steeds niet aangepast, verkeerslicht. Zonder duidelijke verbetering van dit soort zaken, komt van de beoogde versnelling van het OV niets terecht.

Ook dient de inrichting van belangrijke overstappunten te worden verbeterd. Het eindpunt van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam Noord zal, in tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen,  zeer sober worden uitgevoerd: verblijf zal daar niet plezierig zijn. Dat geldt evenzeer voor het Sloterdijkstation. Overstappende trein- en metroreizigers moeten zich tegenwoordig via een morsige gang en trap begeven naar een tram- en busplatform dat is weggemoffeld in een tochtgat onder een qua sociale veiligheid onaantrekkelijk spoorwegviaduct. Op Station Zuid zijn de loopafstanden veel te groot. Dus de geplande overstappunten leveren veel ongemak en onbehagen op.7 oktober 2014

ONTRUIMINGSOEFENING GVB-METRO

Vanavond tussen 8 en 10 uur houdt het GVB ontruimingsoefeningen in de metrostations Waterlooplein en Weesperplein.

Voor Beter OV onderschrijft het nut van zo’n oefening, zeker ook omdat allerlei nieuw aangebrachte veiligheidssystemen worden getest. Wel had Voor Beter OV vragen over het tijdstip van de oefening: gedurende de nacht zouden er geen reizigers hinder van hebben ondervonden.

Navraag bij het GVB maakte duidelijk dat het ’s nachts ondoenlijk is om aan voldoende (enkele honderden) figuranten te komen. Voor Beter OV heeft begrip voor deze omstandigheid en kijkt nieuwsgierig uit naar de resultaten van de oefening.

Reisinformatie vindt u op de website van het GVB.


16 juli 2014

ZORGEN OVER DIENSTREGELINGSAANPASSINGEN GVB AMSTERDAM

Het GVB schrapt metro- en busritten om de daardoor vrijgekomen capaciteit op andere trajecten in te zetten. Die gedachte is niet verkeerd, maar Voor Beter OV plaatst wel kanttekeningen.

Minder rijden met de metro in de stille uren, zoals ’s avond na tienen: een kwartierdienst is wel het absolute minimum. Extra probleem: als een metro uitvalt, is de tijd tussen twee metro’s meteen een half uur. Hoe garandeert het GVB dat dit niet zal gebeuren? Houdt het GVB een reservemetro plus bestuurder gereed? De betrouwbaarheid van de metro is beroerd, dus is het plan om een kwartierdienst te rijden zorgwekkend. En op welke tijden gaat de metro extra vaak rijden, dan? Voor wat hoort wat. (zoals met tram 1 en 26 wel gebeurt, op sommige dagen wat minder, maar op andere dagen wat vaker).

Tram 4 is, sinds het opheffen van tram 25 de hele dag regelmatig propvol. Alleen in de spitsen vaker rijden is onvoldoende voor deze lijn, die ook een stevige toeristische functie heeft, en ook beursgangers van en naar de RAI vervoert.

Wanneer lijnen vervallen betekent dat, dat reizigers via een andere route vaak meer kilometers afleggen. Dit mag niet nadelig uitvallen in de tarieven van de chipkaart, anders wordt de reiziger dubbel gepakt door deze bezuinigingsmaatregel: hij lijdt tijdverlies én geldverlies.


17 april 2014

NIEUWE DIRECTEUR GVB

Voor Beter OV is blij met de snelle benoeming van een nieuwe Algemeen Directeur bij het GVB. Juist in een ingewikkelde tijd met rijksbezuinigingen en groeiambities, is het goed dat het Amsterdamse vervoerbedrijf het relatief kort zonder Algemeen Directeur heeft moeten stellen.

Ook is Voor Beter OV vooralsnog positief over de persoon van de nieuwe directeur. Alexandra van Huffelen is gepokt en gemazeld waar het gaat om het reilen en zeilen van een groot nutsbedrijf en weet na haar wethouderschap in Rotterdam ook hoe in politiek opzicht de hazen lopen. Daarnaast geldt zij als open en toegankelijk.


5 april 2014

KAALSLAG OV GELDERLAND SLECHTE ZAAK

De Maatschappij Voor Beter OV ziet niets in het plan van de Provincie Gelderland om het openbaar vervoer te versoberen. Het plan om normale bussen te vervangen door e-bikes, deelauto’s en belbussen klinkt als een leuke oplossing voor de financiële problemen, maar is niet meer dan een mooi ingeklede bezuinigingsslag. Er zijn immers gebruikers van het openbaar vervoer die niets aan deze alternatieven hebben.

Mensen met een rijbewijs nemen doorgaans sowieso de auto, en naar een stadscentrum wil je niet met een auto. Minder valide mensen die door bezuinigingen op de WMO al in het openbaar vervoer gedwongen worden, hebben vaak ook niets aan deze alternatieve vormen.

Wat Voor Beter OV betreft steekt de Provincie haar energie niet in het met lapmiddelen verbloemen van de kaalslag in het OV, maar in het overtuigen van de Rijksoverheid dat verdere bezuinigingen op het openbaar vervoer onmogelijk zijn om zelfs een fatsoenlijk basisniveau te bieden. Daarnaast zou de provincie op zoek kunnen gaan naar andere inkomsten om het huidige OV-niveau te behouden.


31 maart 2014

NIEUWE BEZUINIGINGEN RET TREFFEN REIZIGER HARD

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is ontevreden over de nieuwste bezuinigingsmaatregelen van de RET. Reizigers moeten vaker overstappen, hetgeen betekent dat mensen de tram de rug zullen toekeren.

Om de vanuit Den Haag opgelegde bezuinigingen op te vangen, worden met ingang van het tweede kwartaal van 2014 in de avonduren diverse tramlijnen ingekort, en wordt het vervoer aan de uiteinden van deze lijnen vervangen door autootjes. Daarmee bespaart de RET op de personeelskosten (een tram heeft twee personeelsleden aan boord, namelijk een bestuurder en een conducteur, terwijl een autootje geschikt is voor eenmansbediening). Voor Beter OV is weliswaar voorstander van doelmatige besteding van de Brede Doeluitkering, maar is van mening dat deze aanpak niet in de haak is omdat passagiers daardoor tijdens hun reis moeten overstappen. Bovendien zijn de auto’s van de RET niet geschikt voor het vervoer van kinderwagens en rolstoelen.

Voor Beter OV organiseert dinsdagavond om 8 uur een demonstratieve bijeenkomst in Rotterdam Beverwaard, waar in de avonduren tram 23 reeds zal keren bij de nieuwe tramremise, en reizigers dus moeten overstappen op het vervangend autovervoer. Passagiers wordt gevraagd, bij de protestbijeenkomst bij de tramremise massaal aanwezig te zijn.

Autootjes RET te klein voor kinderwagens en rolstoelen


10 maart 2014

31 GEWONDEN BIJ DUBBELE TRAMBOTSING ROTTERDAM

Voor Beter OV leeft mee met de gewonden en andere betrokkenen bij de trambotsing op Rotterdam Zuid van vanmiddag. Er waren drie trams bij het incident betrokken en er raakten 31 passagiers gewond.

Voor Beter OV kreeg vragen over de tramveiligheid in Zuid-Holland. In dat kader benadrukt Voor Beter OV dat dit incident los staat van recente andere tramincidenten, waarbij trams, infra en personeel van de Haagse vervoerder HTM betrokken waren. Hier gaat het om trams en personeel van de Rotterdamse vervoerder RET.

De RET staat niet bekend als een onveilig vervoerbedrijf. Dat neemt niet weg, dat de oorzaak van het ongeluk van vandaag dient te worden achterhaald.


2 maart 2014

WEER ERNSTIG TRAMONGELUK DEN HAAG

Opnieuw is Den Haag getroffen door een ernstig tramongeluk waarbij mensen (ernstig) gewond raakten. Dit is het zoveelste incident in korte tijd. Ontsporingen en botsingen tussen trams komen in Den Haag veel te vaak voor en Voor Beter OV vindt de situatie niet langer aanvaardbaar.

Voor Beter OV heeft aan de HTM inmiddels om opheldering gevraagd over de zware aanrijding van vandaag, maar ook over de eerdere incidenten van de afgelopen maanden.

Verder vraagt Voor Beter OV om actie van ILT:


AAN:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Betreft: incidenten railvervoer Den Haag

Amsterdam, 2 maart 2014

Geachte dames, heren,

In de regio Den Haag hebben laatstelijk meerdere ernstige incidenten met railvoertuigen van de HTM plaatsgevonden. Bij diverse ontsporingen raakten zowel reizigers als medeweggebruikers gewond, een kop-staartbotsing tussen twee Randstadrail-voertuigen leidde eveneens tot letsel bij inzittenden en vandaag vielen bij een flankaanrijding tussen een tram en een Randstadrailvoertuig maar liefst 19 gewonden, van wie er zes met ernstig letsel naar het ziekenhuis dienden te worden overgebracht.

De oorzaken van al deze incidenten zijn weliswaar divers (en deels nog in onderzoek), maar de Maatschappij Voor Beter OV is bezorgd over de veiligheid van het Haagse tram- en Randstadrailverkeer. 100% veiligheid bestaat niet, maar bij de HTM is de laatste tijd sprake van een teveel aan incidenten waarbij mensen gewond raken.

Uw inspectie is de hoeder van alles wat rijdt. Om die reden verzoeken wij u, zich te buigen over de tekortschietende veiligheidsscore bij de HTM. Punten die nader zouden kunnen worden beschouwd zijn ondermeer:
•    Ontwerp, onderhoud en betrouwbaarheid van infrastructuur
•    Ontwerp, onderhoud en betrouwbaarheid van railvoertuigen
•    Opleiding en herinstructie van personeel
Wij benadrukken dat wij geen ‘groot alarm’ slaan en vinden dus ook niet dat door uw Inspectie op stel en sprong maatregelen moeten worden opgelegd, maar zijn wel van mening dat ILT zich -naast het doen van aparte onderzoeken naar specifieke incidenten- waar het gaat om de generieke veiligheid van het door de HTM verzorgde railvervoer niet afzijdig kan houden.

Graag worden wij door u geïnformeerd over uw bevindingen en aanbevelingen.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
Voorzitter


18 februari 2013

OOK ROLLATOR MAG IN DE TRAM


Voor Beter OV vindt dat de klacht van een passagier die niet met een tram van het GVB mee mocht, moet worden uitgezocht. Het gaat hier om een bejaarde vrouw die te horen kreeg dat haar rollator te breed zou zijn.

Voor Beter OV is daar verbaasd over. Het GVB laat in een eerste reactie ook weten dat personen met rollators mee mogen. Hoogstens kan het zo zijn dat bij grote drukte de reiziger wordt doorverwezen naar de volgende tram.

Het CDA in Amsterdam-Zuid roept reizigers op, soortgelijke incidenten te melden.


21 december 2013

METRO ROTTERDAM OPNIEUW GESTREMD

Van 4 uur 's middags tot het eind van de avond lagen grote delen van het Rotterdamse metronetwerk stil. De oorzaak is naar verluidt een computerprobleem bij de Centrale Verkeersleiding. Aan het eind van de avond waren de storingen nog steeds niet verholpen. Heel veel reizigers zijn gedupeerd: hun reis huiswaarts na het doen van de kerstinkopen werd een vervelende en tijdrovende belevenis.

Ook afgelopen dinsdag waren delen van het Rotterdamse metronet door storingen gestremd.

Voor Beter OV vraagt de RET om opheldering.


3 december 2013

BART SCHMEINK WEG BIJ GVB

Voor Beter OV is zeer teleurgesteld over het voor de buitenwacht onverwachte vertrek van GVB-directeur Bart Schmeink. Schmeink was nog maar twee jaar algemeen directeur bij het Amsterdamse vervoerbedrijf en verlaat het GVB met onmiddellijke ingang.

Schmeink was een gedreven, ambitieus en toegankelijk mens, die met het GVB stappen vooruit wilde zetten. Dat lukte helaas niet altijd. Een tegenvaller was bijvoorbeeld de totale puinhoop waarin de metrodienst deze zomer ontaardde. Er was nog een hoop te doen voor Bart Schmeink. Voor Beter OV vindt het jammer, dat hij deze klus niet heeft afgemaakt.


5 november 2013

GVB WEIGERT TELEVISIEDEBAT OVER METROPROBLEMEN

18:00 uur

Het GVB laat in een reactie weten, dat er geen sprake was van onwil, maar dat er helaas geen woordvoerder beschikbaar was om aan het programma mee te werken.

16:00 uur

Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB weigert medewerking aan een televisiedebat over de problemen bij het metrobedrijf. Het was de bedoeling dat het GVB met onder meer Voor Beter OV in debat zou gaan over de problemen waarmee het metrobedrijf te kampen heeft (gebrek aan rijvaardige metro’s en chaotisch toestanden op de overstapstations) en het door Voor Beter OV gemaakte compromisvoorstel waarbij de reizigershinder zoveel mogelijk zou worden beperkt (Amstelveenlijn doortrekken tot Weesperplein en gegarandeerde overstap metro 50 en 54 op Van der Madeweg).

Voor Beter OV vindt het allerminst charmant van het GVB, dat het bedrijf weigert mee te werken aan het debatprogramma over dit onderwerp, De Stelling Van Amsterdam op AT5. Voorzitter Rikus Spithorst: “Een bedrijf dat een nutsvoorziening levert, mag nooit het debat uit de weg gaan. Voor een groot deel gefinancierd uit gemeenschapsgeld, dien je te allen tijde verantwoording af te leggen over je prestaties. Met deze weigering maakt het GVB een heel slechte beurt. Daarnaast gaat hiermee voor ons een extra mogelijkheid om ons compromisplan nog eens uiteen te zetten, helaas verloren.”


26 oktober 2013

WIEBES MOET INGRIJPEN BIJ FALENDE METRO GVB

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is fel tegen het verzoek van het GVB, langer volgens de nooddienstregeling te mogen rijden. Reizigers moeten vaker overstappen, maar van de door het GVB gegarandeerde aansluitingen komt in de praktijk bitter weinig terecht. Daarom vraagt Voor Beter OV aan portefeuillehouder Eric Wiebes om in te grijpen.

De metropassagiers hebben het zwaar te verduren door de gevolgen van gepruts met de renovatie van de metrotunnel, gebrek aan rijvaardige metro’s en problemen met de stroomvoorziening die niet berekend bleek te zijn op de nieuwe metro’s. Dat het GVB nu wil doorgaan met de zeer magere dienstregeling is niets meer en niets minder dan een zwaktebod.

Voort Beter OV vraagt OV-portefeuillehouder Wiebes om bij het GVB in te grijpen. De Amstelveenlijn, die nu is ingekort tot de Spaklerweg, zou moeten doorrijden tot het Weesperplein. Dat scheelt voor veel reizigers een vervelende overstap.

Lees onderstaand de brief aan Eric Wiebes, waarin de ontevredenheid over het GVB wordt geuit, en het voorstel om de Amstelveenlijn tot het Weesperplein te laten rijden, wordt toegelicht.

AAN:
Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam
t.a.v. de heer E. Wiebes, portefeuillehouder OV


Amsterdam, 26 oktober 2013

Geacht bestuur,

Namens de Maatschappij Voor Beter OV reageer ik op de wens van het GVB om de metrodienst ook na 1 november 2013 ontvlochten te houden, en doe ik een voorstel dat zowel een bijdrage levert aan het oplossen van de problemen waarvoor het GVB zich ziet geplaatst, als de reizigershinder zoveel mogelijk beperkt.

Eerst maar even de theorie:

Ontvlochten metronetwerken zijn de norm in wereldsteden als Londen en Parijs. Maar daar staan dan wel zeer hoge frequenties tegenover, in de geest van 3-minutendiensten overdag. In Amsterdam ontvlechten hinkt op twee gedachten. Wel ontvlechten, want we noemen ons sneltramsysteem nu eenmaal een ‘metro’, maar niet de bijbehorende hoge frequenties bieden. In de Amsterdamse situatie wordt bij ontvlochten rijden van de metrodienst het bieden van aansluitgaranties op Van der Madeweg en Spaklerweg dan wel een voorwaarde. Maar van het bieden van behoorlijke aansluitingen op genoemde stations komt helaas niets terecht.

De praktijk van vandaag:

We nemen de Spaklerweg even als voorbeeld. Daar worden de aansluitingen heel vaak niet gerealiseerd. Stadinwaarts valt dat nog enigszins te verklaren door de vertragingen die lijn 51 oploopt, staduitwaarts natuurlijk niet. Het gebeurt dat de metro uit de tunnel op tijd is, terwijl dan de aansluitende 51 toch vertrekt op het moment dat de tunnelmetro stopt, tot grote frustratie van de reizigers die hun aansluiting letterlijk voor hun neus zien wegrijden. Ook zien we dat de aansluitende 51 in geen velden of wegen te bekennen is. Na een goede start, aan het begin van de zomer, is van de aansluitingen weinig meer over. Ook het aansluiten op de Van der Madeweg gaat vaak mis.

De argumenten van het GVB door te gaan met ontvlochten rijden:

Het GVB noemt verschillende argumenten, waarop ik hieronder zal ingaan.
Materieeltekort is deels te wijten aan de Gemeenteraad, die door al zijn bemoeienissen schuldig is aan de jarenlange vertraging van de aanschaf van M5. Dat neemt echter niet weg dat het gebrek aan materieel een gegeven is.
De komende verbouwing rangeerterreinen is niet zo’n goed argument. Er is tijd zat om ergens een tijdelijke oplossing te realiseren.
Het straks onttrekken van materieel aan de huidige metrodienst voor het proefbedrijf van de Noord/Zuidlijn is onaanvaardbaar als dat ten koste gaat van de reiziger. Bouw dan nu nog maar een paar extra M5’s daarvoor. Of gebruik het materieel uitsluitend 's avonds en 's nachts voor het proefbedrijf. Of zorg dat het nieuw te bestellen materieel deels tijdig aanwezig is, zodat daarmee het proefbedrijf kan worden uitgevoerd.
Het nu moeten constateren dat er problemen met de energievoorziening zijn, waardoor de M5-mertro’s op bepaalde baanvakken slechts beperkt ingezet kunnen worden, is een beschamende vertoning. Het energieverbruik van de nieuwe metro’s is al jaren bekend, dus had tijdig kunnen worden bepaald of de energievoorziening adequaat is en vervolgens tijdig maatregelen kunnen worden genomen om te zorgen dat dat alsnog en tijdig het geval is.
Het is kiezen tussen twee kwaden: weer gevlochten rijden met risico’s op storing (die overigens ook bestaan als je ontvlochten rijdt) of ontvlochten rijden met meer overstappen.  Maar eigenlijk zou in Amsterdam de norm moeten zijn: niet ontvlochten, en wel betrouwbaar. Niettemin hebben wij nagedacht over een aanvaardbaar compromis:

Vanaf 1 november:

Gezien de beroerde kwaliteit van de aansluitingen is het op de huidige manier blijven rijden geen aanvaardbare optie. Het lukt het GVB al zo’n 15 jaar niet om bij het metrobedrijf fatsoenlijke aansluitingen te realiseren. Daarom dient het aantal overstapbewegingen van reizigers zoveel mogelijk  te worden beperkt.
Een aanvaardbare optie zou zijn dat metro 51 niet keert op de Spaklerweg, maar op het Weesperplein. Daar ligt een derde spoor dat daartoe als keerspoor gebruikt kan worden. Op dat moment hebben Amstelveners en Buitenveldernaren betere keuzes: Overstapvrij naar CS met tram 5 of met overstap naar CS via Weesperplein (waarschijnlijk per saldo sneller), maar ook overstapvrij naar Amstelstation, Wibautstraat en Weesperplein (waar veel bestemmingslocaties zijn, en ook aansluiting wordt geboden op de trein en de belangrijke tramlijnen op de Binnenring).

De tegenwerping van het GVB, dat twee metrolijnen samen de tunnel in moeten, snijdt geen hout. Als je de 51 steeds als eerste de tunnel in laat rijden, kunnen op het Weesperplein (of om voor overstappers de drukte wat te spreiden op het Amstelstation of de Wibautstraat) de reizigers eruit, daarna kan de sneltram naar het keerspoor. De achteropkomende 54 (die zo’n twee minuten later de tunnel inrijdt) neemt de reizigers op en rijdt door naar het CS. Terugweg andersom. De 54 komt vanaf CS aan, laat reizigers uit- en instappen en rijdt verder de stad uit. Daarna rijdt de 51 vanaf het keerspoor naar het perron en pikt de reizigers richting Amstelveen op. Ook in deze richting kan de overstapdrukte over diverse stations (Weesperplein, Wibautstraat, Amstel) worden verspreid. En bij ernstige vertraging van 51 rijdt die helaas achter de 54 de tunnel in, waardoor de dienstregeling van lijn 54 dus niet wordt verstoord.

Mede namens de Maatschappij Voor Beter OV dring ik er met klem bij u op aan, dat u het GVB geen ontheffing verleent om na 1 november op de huidige, uiterst reizigersonvriendelijke, wijze te blijven rijden, maar dat u het GVB aanbeveelt, ons voorstel over te nemen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst
voorzitter


24 augustus 2013

DIENSTREGELING VIJF HAAGSE TRAMLIJNEN VERSTOORD


De dienstregeling bij de Haagse tramlijnen 6,12,15,16 en 19 is als een kaartenhuis ingestort. De rest van de dag rijden op deze HTM-lijnen minder trams. Voor Beter OV heeft bij de HTM om opheldering gevraagd. U wordt op deze pagina op de hoogte gehouden van de uitleg van de HTM over de oorzaak, over de ernst van de verstoringen en over de stappen die worden ondernomen om dit probleem op te lossen.

8 augustus 2013

BETERE SAMENWERKING OV IS GOEDE ZAAK

Voor Beter OV is blij dat de noordelijke OV-autoriteiten in overleg met alle vervoerders vanaf december 2014 willen zorgen voor het beter op elkaar afstemmen van de verschillende vervoersmodaliteiten. Door over de grenzen van de concessies heen te stappen kunnen vervoerders en hun opdrachtgevers aan de reizigers een beter reisproduct bieden. Zo’n samenwerking rust op drie belangrijke pijlers: aansluitingen, tariefintegratie en reisinformatie.

Te vaak komt het voor dat een bus net wegrijdt als een trein arriveert of dat er helemaal geen aansluiting is op belangrijke knooppunten. Ook het woud van verschillende tarieven en actiekaartjes is Voor Beter OV een doorn in het oog. Momenteel gelden in iedere concessie andere tarieven, waardoor het voor de grensoverschrijdende reiziger niet duidelijk is wat een reis kost of wat de voordeligste manier van reizen is. Voor Beter OV is daarom blij dat in Noord-Nederland de actiekaartjes beter op elkaar afgestemd zullen worden en ook gekeken zal worden naar meer integratie op tariefniveau.

De verbeteringen op het gebied van actuele reisinformatie die uiterlijk in 2020 gerealiseerd zullen worden zijn een goed initiatief. Voor Beter OV juicht het verder toe dat vervoerders weer gegarandeerde aansluitingen gaan bieden op elkaars diensten. Hierdoor wordt reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker.

Voor Beter OV hoopt wel dat een aantal verbeteringen in het noorden spoedig gerealiseerd zal worden, en niet pas in december 2014. De reizigersorganisatie roept andere OV-regio's op het noordelijke initiatief te volgen.


17 juni 2013

SAMEN KIJKEN NAAR OPLOSSINGEN VERSLECHTERD BUSAANBOD

De Maatschappij Voor Beter OV is blij met de bereidheid van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en busvervoerder Hermes om te kijken naar oplossingen voor het fors verslechterde openbaar vervoer in de regio’s regio Liemers (Westervoort, Duiven, Zevenaar) en de regio Lobith.

Stadsregio Arnhem-Nijmegen en vervoerder Hermes (Connexxion) erkennen in een gesprek met Voor Beter OV dat zij beseffen  dat de vermindering van het aanbod aan diensten in deze regio’s in december 2012 en opnieuw in juni 2013 een groep reizigers heeft getroffen die geen afdoende alternatief meer hebben omdat hun verbindingen zijn opgeheven.

Voor Beter OV had eerder dit jaar de Stadregio aangesproken op het wegvallen van verbindingen tussen kernen en industriegebieden en het bovenmatig verlengen van de reistijd en kosten om van het openbaar vervoer gebruik te maken, terwijl de regio juist het gebruik van het OV wil bevorderen in het kader van WMO-bezuinigingen. Het schrappen van busverbindingen omdat ze mogelijk een concurrentie vormen voor een treinverbinding mag in de ogen van Voor Beter OV niet betekenen dat reizigers die niets hebben aan de trein geen alternatief meer aangeboden krijgen.

Regionale en landelijke bezuinigingen bieden weinig ruimte om het aanbod uit te breiden, zo lieten de Stadsregio en Connexxion-dochter Hermes weten aan Voor Beter OV. Toch staan zij open om manieren te vinden om weer alternatieven te bieden voor getroffen reizigers en hebben zij de Maatschappij Voor Beter OV gevraagd daar actief aan deel te nemen. Dat doen wij graag, maar wij blijven kritisch. Wij vertrouwen er op dat de partijen zich inzetten om daadwerkelijk tot verbeteringen te komen.

30 mei 2013

BUSVERVOER REGIO ARNHEM-NIJMEGEN IN NEERWAARTSE SPIRAAL


Het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen wordt vanaf 2 juni verder verslechterd. Voor Beter OV vraagt om opheldering.

Lees onderstaand onze brief:

Tot onze grote schrik ontvingen wij het bericht van Hermes dat er per 2 juni a.s. een grote kaalslag in het openbaar vervoer in de regio Liemers zal plaatsvinden. Na de grote vermindering van het aanbod aan de reizigers in de regio per december 2012 die met name de forensen die niet naar Arnhem Centrum moeten troffen, komt er nu weer een vermindering aan. Sterker nog, zelfs de IKEA in Duiven zal op zaterdag niet meer vanuit de Liemers zélf bereikbaar zijn.

Sinds december 2012 was de frequente busverbinding tussen Zevenaar, Duiven, Westervoort en Arnhem met elk half uur een aansluiting naar het industrieterrein Nieuwgraaf (Makro, IKEA, diverse woonwinkels) als nagenoeg onmogelijk gemaakt. Slechts één bus per uur op de belangrijke as, en naar de woonwinkels was er vanuit de regio al helemaal niet meer te komen, tenzij een grote omweg gemaakt werd. Jammer, maar dat is nu eenmaal zo. Zelfs werknemers die werken op Nieuwgraag moesten maar via Westervoort gaan reizen. De files op de N810 naar Nieuwgraaf zijn dan ook niet verminderd, maar juist erger geworden.

Nu zie ik dat er nog een verdere vermindering komt in het OV: Lijn 64 en 65 gaan nog maar 1x per uur rijden, terwijl lijn 64 juist in de plaats van de opgeheven 61 in Zevenaar rond ging rijden. Lijn 65, welke ooit de verbinding vanuit Duiven naar het Woonwinkel cq Industrieterrein verzorgde maar werd omgezet naar een busje Westervoort - Doesburg zonder enige regionale vervanging wordt nu geheel opgeheven op zaterdag.

Hoe is het mogelijk dat de Stadsregio hier ooit mee in zee is gegaan? BRENG, de handelsnaam van Hermes, laat weten dat het in verband met bezuinigingen is, maar bovenal ter bevordering van de punctualiteit van de bussen. Dat is toch een vreemde verklaring, de punctualiteit Voor december reden er meer bussen, maar wel op tijd. Nu rijdt er minder maar met slechte punctualiteit. En daarvoor moeten de reizigers bestraft worden met nog minder aanbod zodat de vervoerder maar op tijd kan rijden? Dat is toch omgekeerd? Dit is een negatieve spiraal. Minder aanbod betekent minder reizigers. Er is juist een stimulatie nodig, geen vermindering!

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de zienswijze van de Stadsregio. Wat is de overweging geweest voor de portefeuillehouder om de vervoerder in onze regio deze kaalslag te laten uitvoeren? Hoe kan dit gebeuren onder de noemer "punctualiteitverbetering"?

De verloren reizigers van december zijn nu per auto onderweg, die komen niet zo snel meer terug. Laat dit niet nóg erger worden. Of hanteert u het motto “De beste bus, is geen bus”?

Martijn Coenen

Partner Maatschappij Voor Beter OV

16 mei 2013

ONJUISTE ARGUMENTATIE UITSTEL NIEUWE METROTREINEN AMSTERDAM

Voor Beter OV is niet verbaasd over het uitstel van de ingebruikname van de nieuwe Amsterdamse metrotreinen. Vertragingen, technische miskleunen en tegenvallers zijn nu eenmaal het handelsmerk van de Amsterdamse Dienst Metro. “Hoog tijd dat bij de verantwoordelijke dienst DIVV op managementniveau eindelijk eens schoon schip wordt gemaakt,” vindt Voor Beter OV.

Er is een hapering geconstateerd met het systeem dat gebruikt wordt tijdens de vertrekprocedure, de zogenoemde Trein-TV. Voor Beter OV onderschrijft de uitgangspunten dat de nieuwe metrotreinen veilig en betrouwbaar moeten zijn alvorens zij in gebruik kunnen worden genomen, maar is niet onder de indruk van de argumentatie dat het probleem wordt veroorzaakt doordat “een moderne metro moet communiceren met een bestaand systeem dat ruim 35 jaar oud is,” zoals het GVB in een verklaring stelt. Immers, in het bestek staat dat de metrotreinen de analoge signalen moeten kunnen oppikken en dat de metrotreinen op die-en-die datum gebruiksklaar moeten zijn. Daar heeft leverancier Alstom zich gewoon aan te houden. Niet de ingewikkeldheid van technische systemen, maar het onvermogen van de fabrikant om tijdig aan de technische eisen te voldoen, is de reden van het uitstel.

Oorspronkelijk zou de eerste nieuwe metrotrein aanstaande dinsdag in gebruik worden genomen, maar dit gaat dus niet door.


26 maart 2013

BUSHALTES CS MOETEN WIJKEN VOOR TOURINGCARS

De bushaltes van het GVB voor de lijnen 22 en 48 bij de Sint-Nicolaasbasiliek op de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station dreigen te verdwijnen. Stadsdeel Centrum wil op die locatie een parkeergelegenheid voor touringcars inrichten. Reizigersorganisatie Voor Beter OV is kwaad en wil dat dit plan niet doorgaat.

Het opheffen van de bushaltes van de GVB-lijnen 22 en 48 betekent dat passagiers die van/naar tram, trein, streekbus of metro willen overstappen, honderden meters extra moeten lopen. Ook voor buurtbewoners is dit nadelig, zij dienen verder te lopen en moeten daarbij ook een gevaarlijke oversteek maken: de oversteek van Damrak naar Prins Hendrikplantsoen is een beruchte blackspot.

Voor Beter OV is van mening dat er altijd naar moet worden gestreefd, de loopafstanden op OV-knooppunten zo kort mogelijk te houden. Niet alleen in het belang van comfort en snelheid, maar ook voor de toegankelijkheid van het OV voor reizigers die niet zo best ter been zijn.

Als het aan Stadsdeel Centrum ligt, moeten de bushaltes dus plaatsmaken voor parkeergelegenheid voor touringcars. Rikus Spithorst van Voor Beter OV: “Het OV moet dus op een OV-knooppunt wijken voor niet-OV gerelateerde bedrijvigheid? Dat kan toch niet waar zijn?”

Voor Beter OV heeft bij het Stadsdeel Centrum bezwaar gemaakt, en heeft daarnaast verkeerswethouder en OV-portefeuillehouder Eric Wiebes gevraagd, zijn invloed aan te wenden om dit slechte plan van tafel te krijgen.

14 maart 2013

METRO AMSTERDAM BLIJFT OMGEVEN DOOR INCOMPETENTIE

Voor Beter OV vindt de opmerking van de Amsterdamse verkeerswethouder Wiebes, dat de bouw van de Noord/Zuidlijn 40 miljoen minder kost dan gepland, een gotspe. Immers, deze metroverbinding valt juist honderden miljoenen duurder uit dan oorspronkelijk was begroot. Dus vrolijkdoenerij over 40 miljoen minder is totaal niet op zijn plaats.

Verder heeft Voor Beter OV grote zorgen over de bezuinigingen op het reguliere onderhoud van de metrolijnen. Daar gaat gemiddeld tien miljoen per jaar af.

Een absoluut dieptepunt is de voortgang van de renovatie van de Oostlijn, tussen het Amstelstation en het Centraal Station. Ook deze zomer zal deze metrotunnel geheel gesloten zijn wegens de zoveelste poging, de tunnel en de stations aan te passen aan de hedendaagse brandveiligheids- en andere eisen. Andere zomers was de metro ook gestremd, maar werd het werk stilgelegd wegens onhaalbare planningen, ruzies en overtredingen van de asbestwetgeving. Al vanaf mei zal de metrotunnel in de avonduren buiten dienst zijn. Wederom ontstaat er dus gigantische reizigershinder.

De gang van zaken rond het Amsterdamse metrosysteem is en blijft dus een beschamende vertoning, waarbij de tekortkomingen worden afgewenteld op de reiziger.


12 maart 2013

SEO TREKT BLUNDERRAPPORT OV IN

SEO Economisch Onderzoek heeft het rapport over de subsidiestromen in het stads- en streekvervoer na lang tegenstribbelen uiteindelijk toch ingetrokken.

Van alle kanten werd SEO gewezen op de waslijst van fouten, verkeerde aannames en regelrechte blunders in het rapport. SEO heeft met dit rapport de OV-sector veel schade berokkend. Kamerleden en ambtenaren bij IenM hebben hun tijd verspild aan dit verhaal, het imago van ‘onrendabele geldverslinder’ is in de ogen van velen door het rapport bevestigd en het zal de betrokkenen, waaronder de belangenorganisaties, veel energie kosten om deze foute beeldvorming weer recht te zetten. Eerder verlangde Voor Beter OV excuses van SEO. Die zijn er gekomen.


6 maart 2013

REACTIE SEO NA BLUNDER ONDERZOEK OV-SUBSIDIE

SEO-onderzoeker Koert van Buiren liet vanmorgen in een reactie op gisteren door Voor Beter OV gestelde vragen het volgende weten: De groei in uitgaven aan OV door provincies zijn van het CBS, die in 2011 concludeerde dat die waren verdubbeld. Uk kunt die cijfers op internet vinden. Voor de stadsregio's zijn daar geen cijfers over bekend en hebben we een aanname gemaakt over het deel van de BDU dat naar OV gaat en het deel dat naar andere onderdelen van mobiliteitsbeleid gaat. Dat laatste hebben we dus niet aan OV toegerekend.

Voor Beter OV is niet onder de indruk van dit antwoord. Het is niet chique dat het CBS nu impliciet verantwoordelijk wordt gesteld voor de fout en het is zeer onzorgvuldig, uitspraken over de financiële huishouding van de stadsregio’s te baseren op schattingen en aannames. Eén telefoontje naar de stadsregio’s had tot de juiste cijfers geleid. Maar voor SEO is onderzoek verrichten blijkbaar niets meer dan leentjebuur spelen met de cijfers van een ander en wat natte-vingerwerk voor de cijfers die je niet meteen kunt vinden.

De toonaangevende OV-deskundige Wijnand Veeneman laat zien dat het ook anders kan.


5 maart 2013

SEO BLUNDERT MET KNOEIRAPPORT OVER OV-SUBSIDIES

SEO blijkt grove fouten te hebben gemaakt in een rapport over ondermeer de subsidiestromen rond het OV. Daarmee is het OV in een kwaad daglicht komen te staan, met name doordat SEO de publiciteit met het blunderrapport heeft gezocht. Voor Beter OV eist in een open brief excuses aan alle bij het OV betrokkenen:

AAN: SEO, t.a.v. de heer Mr. Jacques Schraven, voorzitter

Amsterdam, 5 maart 2013

Geachte heer Schraven,

Door te blunderen met een onderzoek naar de rijksbijdrage voor het regionale Openbaar Vervoer heeft uw instelling zichzelf belachelijk gemaakt. Maar dat is verder uw probleem, even los van het feit dat wij alle OV-bedrijven en overheden met klem zullen oproepen, nooit meer van uw diensten gebruik te maken.

Wat veel en veel erger is, is het feit dat u met uw buitengewoon domme en onzorgvuldige onderzoek en de wijze waarop dat onderzoek is uitgevent, het Openbaar Vervoer een buitengewoon slechte dienst hebt bewezen.

Een ongelukje kan gebeuren, ook in een onderzoek. Een procentje fout bij de incidentele dure-brandstoftoeslag, dat kan iedereen overkomen. Een vergissing bij het wachten-op-aansluitingenpotje hadden wij allen over het hoofd kunnen zien.

Maar het feit dat u bij uw berekeningen begint met de zuivere OV-subsidie uit de GDU en eindigt met de in de BDU gecombineerde bijdrage voor OV, verkeersveiligheid en het onderhoud van provinciale wegen en feitspaden, en vervolgens durft te beweren dat de OV-subsidie is verdubbeld, dat is van een onvoorstelbare dommigheid. Is het u dan ontgaan dat er al jaren geluiden zijn over de problemen bij de financiering? Hebt u zich niet afgevraagd of een verdubbeling van de subsidie niet een beetje raar is, in tijden van bezuinigingen en doelmatiger omgaan met overheidsgeld? Blijkbaar niet.

In plaats daarvan suggereert u dat de overheid niet op de doelmatigheid van subsidies let, suggereert u dat OV-subsidie weggegooid geld is en schuift u en passant de vervoerbedrijven het imago van ongegeneerde zakkenvullerij in de schoenen.

Uw flauwekulonderzoek en met name de conclusies die u aan uw broddelwerk hebt verbonden (rijksbijdrage verdubbeld, reizigersgroei een paar schamele procenten), hebben ruimschoots de media gehaald.

Uw blunder is bijzonder pijnlijk voor alle betrokkenen bij het OV: vervoerders, politici, ambtenaren, directies en medewerkers van vervoerbedrijven, reizigers en belangenbehartigers. Zij zullen de handen vol hebben aan het corrigeren van de onjuiste beeldvorming bij het grote publiek en politici die met het OV weinig op hebben.

Het zou u sieren, wanneer u alle betrokkene ruimhartig excuses zou aanbieden. Wij zullen in dat geval door publicatie van die excuses op onze website uw excuses kenbaar maken aan alle betrokkenen.

Het is niet onze gewoonte, publiekelijk zo’n toon aan te slaan als in deze brief. Echter, pogingen om opheldering te verkrijgen van uw onderzoeker Koert van Buiren, hadden geen resultaat. Voicemail en e-mail bleven onbeantwoord.

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

voorzitter

VRAAGTEKENS BIJ RAPPORT SEO OVER OV-SUBSIDIES

SEO stelt in een rapport dat de bijdrage van de provincies en de stadsregio’s aan het OV in acht jaar tijd zo ongeveer is verdubbeld, terwijl het gebruik van het OV amper is gegroeid. Voor Beter OV is nog niet overtuigd van de juistheid van deze stellingen. Er zijn diverse vragen en opmerkingen:

De uitkomsten staan haaks op eerdere rapporten. Wie heeft gelijk?

De cijfers van SEO komen totaal niet overeen met die van een aantal decentrale overheden met welke wij vandaag contact hadden. Het lijkt er op dat SEO de hele BDU als OV-geld ziet, terwijl dit nieuwe fonds ook bedoeld is voor onderhoud aan autowegen en fietspaden.

SEO geeft nergens aan hoe zij tot getallen komen: wat is opgeteld, wat is vergeleken? Onduidelijk is of bij de opbrengsten de OV-studentenkaart meegeteld is. Dat scheelt al bijna 50% van de dekkingsgraad.

SEO heeft zeer arbitraire keuzes gemaakt, zoals de stelling dat trein buiten de BDU valt: ten onrechte, want in diverse provincies speelt de regionale trein een belangrijke rol. Daarmee zijn ook die kilometers ten onrechte uit de vergelijking gehouden. Is de subsidie aan die treindiensten wellicht wél meegerekend?


17 december 2012

RET REAGEERT OPENHARTIG OP VRAGEN OVER CONTROLETEAMS

De RET heeft snel en openhartig gereageerd op de vragen die Voor Beter OV gisteren stelde naar aanleiding van berichten in het AD over misstanden bij het personeel dat controles op het bezit van vervoerbewijzen uitvoert. Voor Beter OV heeft waardering voor de snelle en openhartige wijze van beantwoording.

Onderstaand leest u de verklaring van de RET.

Hogere kwaliteit, lagere kosten en efficiënte bedrijfsvoering zijn belangrijke prioriteiten voor de RET en hebben de afgelopen jaren goede resultaten opgeleverd. Dit geldt voor alle afdelingen: van bus, tram en metro tot en met de werkplaatsen en kantoor. Hierbij wordt onder andere een hogere productiviteit door de organisatie en individuele medewerkers bereikt. Dit geldt nu ook voor de afdeling Veiligheid.

De afdeling Veiligheid van de RET werkt aan het effectiever inzetten van controleurs in het openbaar vervoer in Rotterdamse regio. Ook worden controles gerichter gepland op plaatsen en momenten die het beste zijn voor de veiligheid van reizigers en het RET-personeel. Hiervoor wordt onder andere een nieuw registratiesysteem ingezet, gecombineerd met cameratoezicht.

Deze werkwijze heeft niet het schrijven van meer bekeuringen tot doel maar beoogt een effectievere inzet van het controlepersoneel. De RET beloont personeel niet extra voor meer bekeuringen. Ook is de inzet van controles niet gericht op plaatsen met defecte apparatuur zoals werd gesuggereerd in het artikel van het AD van afgelopen zaterdag. De inzet is wel gericht op plaatsen met een verhoogd veiligheidsrisico.

Het efficiëntere inzetmodel leidt ertoe dat er minder vrijheid is voor medewerkers binnen controleteams om zelf controles te kiezen en hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te vullen. Een kleine groep medewerkers binnen twee van de acht controleteams verzette zich hier tegen.

De RET vindt het belangrijk dat medewerkers hun mening, klachten en eventuele misstanden intern bespreekbaar kunnen maken. Daarom kent de RET mogelijkheden hiervoor. Naast het reguliere werkoverleg en de gang naar de leidinggevende beschikt de RET over vertrouwenspersonen, is er een gedragscodecommissie en een klokkenluidersregeling.

Enkele maanden geleden bereikten berichten van ongenoegen de directie. Deze berichten waren afkomstig van medewerkers binnen twee teams van de afdeling veiligheid. De directie, Ondernemingsraad en vakorganisaties hebben direct gehandeld en een (extern) onderzoek ingesteld, waarna een mediation traject is gestart. Dit proces is in goede samenwerking met de medewerkers verlopen.

Daarnaast ontving algemeen directeur dhr. Peters op een later moment enkele anonieme brieven waarin werd geëist dat zaken werden teruggedraaid en waarin werd gedreigd naar de media te stappen. Ook werd in deze brieven melding gemaakt van mogelijk strafbare feiten gepleegd door collega-boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar).

Integriteit is voor boa’s van extra gewicht. Het betreft beëdigde functionarissen die verplicht zijn mogelijk strafbare feiten of misstanden waarvan zij kennis hebben te melden. Dit is geen eigen keuze, maar een plicht van een beëdigd opsporingsambtenaar.

Naar aanleiding van deze brieven heeft dhr. Peters daarom samen met het Openbaar Ministerie (OM) (als toezichthouder) en de politie (als direct toezichthouder) met deze twee teams gesproken en hebben ook OM en politie hen gewezen op de bijzondere plichten die boa’s hebben. Iedereen is nadrukkelijk nog een periode in de gelegenheid gesteld mogelijke misstanden/strafbare feiten alsnog te melden. Ook zijn de schrijvers van de anonieme brieven in de gelegenheid gesteld zich te melden. Dit heeft niet tot nieuwe meldingen geleid.

Vervolgens heeft de RET onderzoek door een extern bureau laten verrichten naar zowel de in de brieven gesuggereerde strafbare feiten als naar de identiteit van de schrijvers van de anonieme brieven waarin de algemeen directeur werd gechanteerd.

Dit onderzoek heeft geen strafbare feiten kunnen vaststellen. Wel heeft het onderzoek aangetoond wie de anonieme brief heeft geschreven, en wie daar nog meer bij betrokken was. De resultaten van het onderzoek zijn met het OM en de politie besproken.

De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot de aanvraag van ontbinding van de arbeidsovereenkomst van twee medewerkers, tevens boa. Deze procedure loopt nog bij de rechtbank. We wachten de uitspraak af. Zoals gebruikelijk doet de RET geen uitspraken over personeelskwesties met individuele medewerkers.


16 december 2012

WEER ZORGEN OVER WERKHOUDING RET-KAARTCONTROLE

Voor Beter OV heeft aan RET-directeur Peters om opheldering gevraagd over berichten die stellen dat er sprake is van inimidatie van en door RET-kaartcontroleurs.

Onderstaand de brief die heden werd verstuurd.

AAN: RET, t.a.v. de Algemeen Directeur, de heer P.G. Peters.

Geachte heer Peters,

Door een in Rotterdam woonachtige reiziger die een van de voelsprieten van onze organisatie is, werden wij geattendeerd op een artikel in het AD. Dat artikel gaat in op tweedracht onder de controlemedewerkers van de RET over de vraag, hoe streng er moet worden opgetreden tegen reizigers zonder geldig vervoerbewijs, ook wanneer dat buiten hun schuld is, bijvoorbeeld wegens storing aan OV-chipkaartapparatuur. Ook zouden medewerkers van de RET met opzet escalerende opmerkingen hebben geplaatst tijdens controles. Het artikel gaat ook in op het ontslag van een klokkenluider, die deze kwestie bij u aan de orde zou hebben gesteld.

Het artikel in het AD vindt u hier .

Deze zaak baart ons grote zorgen. Al eerder was er intimidatie en van seksueel wangedrag door leidinggevenden binnen de controle-afdeling van de RET aan de orde.

Op dit moment is er sprake van, dat controleurs van de RET extra bevoegdheden krijgen. Bij die bevoegdheden hoort ook, dat mensen op een juiste wijze met deze bevoegdheden kunnen omgaan. Nog recentelijk toonde de RET aan, dat dat juist omgaan met dit soort bevoegdheden niet in de organisatie verankerd is: er bleken illegaal reizigers in trams te worden afgeluisterd.

Hoewel wij van mening zijn dat reizigers die zich in het OV misdragen -en stelselmatig zwartrijden hoort daar ook bij- hard moeten worden aangepakt, plaatsen wij thans grote vraagtekens bij het toekennen van extra bevoegdheden aan medewerkers en managers die daartoe mogelijk niet geëquipeerd zijn.

Voordat wij hierover een definitief standpunt innemen, nodigen wij u uit, op deze brief te reageren. Uw reactie zullen wij evenals deze brief, op onze website publiceren.


19 oktober 2012

“VERVANGEND BUSVERVOER SNELTRAM UTRECHT MOET GRATIS”

Voor Beter OV vindt het bijzonder slecht te verteren dat tramreizigers ten zuiden van Utrecht zich mogelijk zelfs nog een half jaar zullen moeten zien te redden met een vervangende busdienst. Opnieuw zijn er dingen misgegaan bij de renovatie van de tramsporen, waardoor de trams op het grootste deel van de route naar Nieuwegein en IJsselstein voorlopig niet kunnen rijden. Als compensatie voor de overlast (ongemak en extra reistijd) wil Voor Beter OV dat de passagiers in de vervangende bussen vanaf heden gratis worden vervoerd.

Daarnaast wil de onafhankelijke reizigersorganisatie dat de werkzaamheden aan het spoor met onmiddellijke ingang worden overgenomen door ProRail. Deze railinfrabeheerder heeft duidelijk veel meer kennis en ervaring op het gebied van spooronderhoud dan de Regio Utrecht.

De aankondiging van de Regio Utrecht, dat de tarieven voor de trampassagiers door de onderhoudsproblemen mogelijk moeten stijgen, vindt Voor Beter OV een voorbeeld van hoe de overheid zijn eigen onvermogen afwentelt op de portemonnee van de burger. “Alleen al zo’n suggestie zou aanleiding moeten zijn om de verantwoordelijke bewindspersonen naar huis te sturen,” aldus voorzitter Rikus Spithorst. “Het enorme fiasco met de Utrechtse sneltram leidt er onontkoombaar toe dat passagiers massaal het OV de rug toe keren. Met bloedend hart geef ik deze mensen gelijk. Zo’n aanfluiting als rond de spoorwerkzaamheden in Utrecht is een klap in het gezicht van de reiziger.”


28 september 2012

REIZIGERSBELANG NIET REDEN BEMOEIENIS NS MET HTM

Voor Beter OV is totaal niet onder de indruk van de bewering van de NS, dat het bedrijf door meer bemoeienis met HTM en GVB het voor- en natransport van treinreizigers wil verbeteren. De afgelopen jaren heeft de NS juist het tegendeel laten zien.

Zo is de NS ondanks felle protesten een aantal jaren geleden gestopt met het verkopen van strippenkaarten aan de loketten. Het gevolg daarvan was, dat doorgaande reizigers bij het NS-loket hun treinkaartje moesten kopen, en bij de Kiosk, de Ako of de Albert Heijn hun strippenkaart.

Ook heeft de NS zich totaal niet ingezet voor het behoud van de sterrensuppletie bij de NS-trajectkaart voor het aansluitende stads- of streekvervoer. De NS doet evenmin moeite om NS-kaartjesautomaten op de decentrale treinstations te plaatsen, zoals het nieuw te openen station bij het ziekenhuis van Hengelo.

Al met al constateert Voor Beter OV dat de NS amper verder komt dan lippendienst aan het goed zorgen voor passagiers die voor hun reis naar of van het station gebruikmaken van een lokale of regionale vervoersmaatschappij. Nu opeens het reizigersbelang noemen als argumentatie voor een te nemen deelbelang in de HTM kan slechts een gelegenheidsargument zijn.


27 september 2012

DEELNEMING NS IN HTM LEVERT VOOR DE REIZIGER NIETS OP

Vandaag werd bekend dat de HTM 49% van zijn aandelen wil overdoen aan de NS. De aandelen zijn nu nog voor 100% in het bezit van de Gemeente Den Haag. Voor Beter OV verwacht geen wonderen van een eventuele deelneming van de NS in het Haagse vervoerbedrijf HTM. Voor het realiseren van betere aansluitingen en het doen van investeringen is een gedeeltelijke overname helemaal niet nodig.

Over de bewering dat overstappen beter geregeld wordt: om dat te organiseren, hoeven bedrijven elkaar niet op te kopen. Telematica en goede afspraken (in het kader van ketenmanagement tussen NS-regio en HTM of welke vervoerder ook) kunnen heel behoorlijke overstappen bewerkstelligen, zowel qua dienstregeling als in real time. Overigens is de NS vaak niet eens in staat, aansluitingen van NS-trein op NS-trein goed te organiseren.

De HTM zou financieel sterke partner nodig hebben voor investeringen maar is zelf als zodanig financieel wel gezond: Voor Beter OV stelt dat de HTM ook gewoon bij een bank terecht kan, eventueel met vormen van garanties van de zijde van de opdrachtgever (zoals Stadsregio Rotterdam een paar jaar geleden een deal sloot met de RET, dat indien RET een busconcessie zou verliezen, de nieuwe concessiehouder de recent aangeschafte milieuvriendelijke bussen moet overnemen tegen een fatsoenlijke prijs). Zulke garanties leiden tot aantrekkelijk lage rentes bij banken of leasemaatschappijen.

31 juli 2012

VRAAGTEKENS BIJ NIET AANBESTEDEN OV AMSTERDAM

Voor Beter OV plaatst kritische kanttekeningen bij het besluit van de Stadsregio Amsterdam, dat er in Amsterdam niet wordt aanbesteed. De aanbestedingen van de busconcessies in Rotterdam en Den Haag hebben geleid tot flinke stappen vooruit. Die kans wordt Amsterdam nu ontnomen.

Amsterdam heeft eerder aan de minister uitstel gevraagd en is met haar overeengekomen dat met enig uitstel uiteindelijk wel zal worden aanbesteed. Daar hebben uiteindelijk zowel Amsterdam (in het verzoek om uitstel) als de minister (in haar besluit om akkoord te gaan met het verzoek) een handtekening voor gezet.

Het kan niet zo zijn dat Den Haag en Rotterdam hun busconcessies -overigens terecht- hebben aanbesteed, en dat Amsterdam door eerst een latere datum af te spreken en deze deal vervolgens niet na te komen, deze aanbesteding aan zich voorbij laat gaan. Dat is onbehoorlijk. Zowel naar de minister toe, als naar de reizigers, als naar bedrijven die op de busconcessie hadden willen inschrijven. Voor Beter OV vindt dat er gewoon een overeenkomst met de minister is gesloten, die dus moet worden nagekomen. Een eventueel door de Eerste Kamer goed te keuren wetswijziging doet daar niets aan af.

Ook het feit dat naar de mening van Voor Beter OV van de vervoerbedrijven in de grote steden het GVB in de afgelopen jaren veruit de grootste kwaliteitssprong heeft gemaakt, betekent nog niet automatisch dat de kans om via een aanbesteding een nóg beter product voor de reiziger te krijgen, onmogelijk moet worden gemaakt.

14 maart 2012

RET WINT AANBESTEDING ROTTERDAM

Voor Beter OV feliciteert de RET met het (behoudens bezwaarprocedures door de andere inschrijvers) in de wacht slepen van de Rotterdamse busconcessie. Deze aanbesteding heeft enkele zaken aan het licht gebracht.

Uitsluitend onder druk van (dreigen met) aanbestedingen zijn de gemeentelijke vervoerbedrijven in staat om te komen tot marktconforme tarieven. De kosten voor het Rotterdamse busvervoer gaan omlaag van 45 naar 28 miljoen, al is nog niet precies duidelijk hoeveel kilometers vervoer dat inhoudt. Hoe dan ook: aanbestedingen leiden tot het verdwijnen van geldverspilling bij vervoermaatschappijen.

Het is niet zo dat gemeentelijke vervoerbedrijven kansloos zijn bij aanbestedingen, of dat aanbestedingen als zodanig leiden tot halvering van het OV. De vakbonden hebben, met steun van onder andere PvdA, GroenLinks en SP, de reizigers geterroriseerd met stakingen om die aanbestedingen tegen te houden. Het staat nu als een paal boven water dat deze stakingen dus onnodig waren. In ieder geval dienden deze stakingen niet het belang van de reiziger. Uitsluitend partijpolitieke propagandadoeleinden en het behouden van goudgerande arbeidsvoorwaarden lagen aan deze stakingen ten grondslag. De bonden en de PvdA, SP en GroenLinks hebben de reizigers met de mededeling dat er in hun belang werd gestaakt dus gewoon een rad voor ogen gedraaid.

De RET scoort zeer slecht op de core-business van het OV: punctualiteit. Uitsluitend de busafdeling liet, onder druk van de naderende aanbesteding, in het afgelopen jaar verbetering zien. Dus onder de tucht van de markt kan het rijdend personeel opeens wél klokkijken. Voor Beter OV zal monitoren of, nu de buit binnen is, de punctualiteit wel of niet op peil blijft.

De RET stelt telkens dat de komst van een andere busvervoerder ten koste zou hebben gegaan van de aansluitingen tussen tram, bus en metro. Overdag is dat, gezien de hoge frequenties, niet zo’n heel belangrijk punt Maar ‘s avonds, bij veel lagere frequenties, is dat aansluiten wél van belang. De RET maakt zich al jarenlang belachelijk met aansluitingen van trams die eens per 20 minuten rijden op metro’s en bussen die eens per kwartier of halfuur rijden. Zulke aansluitingen zijn per definitie onmogelijk.
31 juli 2012


22 februari 2012

ZOVEELSTE SLUITING METRO AMSTERDAM ONAANVAARDBAAR

Voor Beter OV vindt een eventuele zoveelste tijdelijke sluiting van de Amsterdamse metrolijn tussen het Centraal Station en het Amstelstation absoluut onaanvaardbaar. Het GVB en zijn opdrachtgever, de Stadsregio Amsterdam, worden opgeroepen om niet akkoord te gaan met buitendienststellingen. Wegens verregaande incompetentie bij de verantwoordelijke Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam is de metrolijn al drie zomers gestremd geweest. De toen geplande werkzaamheden werden door conflicten of slechte planningen vervolgens niet uitgevoerd of voltooid.

Voor Beter OV is van mening dat alle nog te verrichten werkzaamheden niet meer mogen leiden tot stillegging van het metroverkeer. Niet in de zomer- of andere vakanties en niet in de weekenden. Het werk kan deels worden uitgevoerd terwijl de metro gewoon rijdt. Werkzaamheden waarbij de metro niet kan rijden, zouden in de nachtelijke uren dienen te worden uitgevoerd.

Meerkosten die aan deze aanpak verbonden zijn, kunnen worden gecompenseerd met de definitieve opheffing van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer. Want het salaris voor de medewerkers van deze dienst moet worden beschouwd als weggegooid geld. Dat geld kan beter worden aangewend voor het beperken van onnodige reizigershinder rond de nu met vele jaren uitgelopen werkzaamheden. Overigens is door het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid voor de afronding van de renovatie van de metrolijn al bij Dienst IVV weggehaald.

Voor Beter OV roept de Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever van het OV) en het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB (uitvoerder van het OV) op, aan een stillegging van de metro geen medewerking te verlenen. Voor de Stadsregio en het GVB dient het belang van de reiziger te prevaleren boven het belang van een incompetente gemeentedienst.27 januari 2012

COMPENSATIE NA STAKING STADSBUS ALMERE

Connexxion laat het volgende weten:

Onze chauffeurs hebben maandag 23 januari het werk onverwachts tijdelijk stil gelegd. Ze waren het er niet mee eens dat er voor vroege ritten - vanaf 04.00 uur - kleinere bussen worden ingezet met andere chauffeurs dan de lijnbuschauffeurs. We hebben hier gesprekken over gevoerd en zijn tot een passende oplossing gekomen. Door de onverwachte werkonderbreking reden rond het middaguur geen bussen op de Maxx-stadlijnen in Almere. De reizigers zijn hiervan het slachtoffer geworden. We betreuren het ten zeerste dat onze reizigers de dupe zijn geworden van deze plotselinge werkonderbreking en willen hen tegemoet komen. Maandag 30 januari zal daarom het openbaar vervoer op de Maxx stadlijnen in Almere (1 t/m 10) van 11:00 uur tot 13:00 uur gratis zijn voor alle reizigers. Alle inwoners van Almere kunnen van dit tijdelijke aanbod profiteren.

Voor Beter OV is blij, dat Connexxion de overlast voor reizigers erkent, en een gebaar maakt om de inwoners en bezoekers van Almere tegemoet te komen.

Voor Beter OV zal nog wel contact opnemen met alle vervoerders in Nederland om van gedachten te wisselen over een structurelere vorm van compensatie bij stakingen en het tegengaan van wilde stakingen, die immers onevenredig veel hinder voor reizigers opleveren. Zie daarvoor ook het commentaar hieronder.24 januari 2012

WILDE STAKINGEN ZIJN ALTIJD ONGEOORLOOFD

Gisterochtend vond in Almere een wilde staking in het stadsvervoer plaats onder buschauffeurs. Hierdoor lag het busverkeer gedurende drie kwartier plat. De reden was onvrede bij het personeel over de inzet van taxibusjes met taxichauffeurs op een aantal vroege busritten die in eerste instantie wegbezuinigd waren maar die door deze oplossing terug konden keren in de dienstregeling. Voor Beter OV is blij dat reizigers weer gebruik kunnen maken van deze busritten, maar wil wel opheldering over de acHtergronden. Immers, mInder gekwalificeerd personeel vervoert nu passagiers.

Voor Beter OV is in het geheel niet te spreken over het feit dat er gestaakt is en al helemaal niet over het feit dat dit gebeurd is zonder een vooraankondiging aan de reizigers. Het is begrijpelijk dat chauffeurs zich op CAO-niveau beconcurreerd voelen maar dat is geen reden om reizigers maar in de kou te laten wachten. Waarom is er niet op een andere manier gesproken over het probleem? De chauffeurs schermen met argumenten over de kwaliteit van het vervoer maar wat is eigenlijk de kwaliteit van een bus die niet rijdt omdat het personeel weer aan het staken is? Wilde stakingen hebben voorts het nadeel, dat de rechter de rechtmatigheid van die staking niet heeft kunnen toetsen.

Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer omdat ze geen alternatief hebben en mensen die bewust voor het openbaar vervoer hebben gekozen, missen door deze stakingen eerder gemaakte afspraken of tentamens of komen te laat op het werk. Het is tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan de vele stakingen waar reizigers door worden getroffen terwijl ze part noch deel hebben aan het conflict tussen de buschauffeur en de baas. Dat er zo makkelijk naar het middel van de wilde staking wordt gegrepen geeft -zo vindt Voor Beter OV- aan dat de chauffeurs weinig gevoel meer hebben bij het product dat ze zouden moeten leveren: Reizigers van A naar B brengen. Een betere belangenafweging bij het personeel is hard nodig. Als dit bij een supermarkt zou gebeuren gaat de klant ergens anders heen en gaat de supermarkt failliet en staat het personeel op straat. In het OV kan de reiziger deze keuze veelal niet maken. Reizigers kunnen niet om het OV-personeel heen en het personeel maakt hier door te staken op een bijzonder vervelende wijze gebruik van zijn monopoliepositie. Maatregelen tegen een misdragende monopolist zijn normaal en maatregelen tegen het personeel zijn hier dus meer dan op zijn plaats.18 januari 2012

PUNCTUALITEIT ROTTERDAMSE TRAM NOG EVEN SLECHT

Voor Beter OV hecht weinig waarde aan de ‘Kroon op het werk’ die aan het Rotterdamse vervoerbedrijf RET is toegekend. De RET kreeg deze prijs wegens het “zorgvuldige en vooruitstrevende personeelsbeleid”. Met name de trams, echter, rijden veel te weinig op tijd en ook bus en metro voldoen niet aan de kwaliteitsnorm de die Stadsregio met de RET heeft afgesproken.

Volgens de recentste cijfers vertrekt een kwart van de trams niet op tijd van de beginhalte. De praktijk wijst uit dat onderweg het aantal voertuigen dat niet op tijd is, ongeveer het dubbele daarvan is. Geconstateerd kan dus worden, dat nog steeds ongeveer de helft van de Rotterdamse trams onderweg niet op tijd is. De beroerde vertrekpunctualiteit aan de beginpunten van de tram is beschamend, vindt Voor Beter OV. Immers, de Rotterdamse tram wordt gekenmerkt door een groot aantal vrije trambanen. En aan de beginpunten is altijd rusttijd ingebouwd, zodat de tram in principe op tijd aan het eindpunt is om zijn volgende rit tijdig aan te vangen. De slechte prestaties zijn dus voor het overgrote deel aan de werkdiscipline van het personeel te wijten. Wat er dan precies “zorgvuldig” en “vooruitstrevend” aan het personeelsbeleid is, is Voor Beter OV niet duidelijk.

De vertrekpunctualiteit van de Rotterdamse tram is niet verbeterd ten opzichte van anderhalf jaar geleden, toen Voor Beter OV door middel van een WOB-verzoek de destijds recentste gegevens boven tafel kreeg.

Voor Beter OV stelt, dat bij de RET het belang van het personeel dus boven het belang van de reiziger gaat. Want die moet het stellen met een punctualiteit die bij lange na niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De ‘Kroon op het werk’ is een estafetteprijs, die aan de RET is toegekend door de vorige winnaar, Securitas. Frappant is, dat de RET diensten van Securitas afneemt. Dus Securitas kent de prijs dus toe aan een van haar opdrachtgevers. Hier lijken zakelijke belangen en een eerlijke toekenning van de prijs elkaar gevaarlijk dicht te naderen.17 januari 2012

LOS MET AMSTERDAMSE MEEVALLER TE DURE KAARTJES OP

Nu dankzij een eerlijkere verdeling van de reizigersopbrengsten het GVB in Amsterdam zo’n 15 miljoen euro per jaar meer krijgt, zijn inkrimpingen van het lijnennet de komende jaren niet nodig. Voor Beter OV vindt het goed nieuws, dat het GVB nu eindelijk krijgt waar het recht op heeft, in plaats van dat de opbrengsten van de oude strippenkaart met de natte vinger over de vervoerbedrijven werden verdeeld. Voor de onredelijk dure losse kaartjes dient nu een betaalbaar alternatief te komen.

Nu het GVB zo’n meevaller heeft gekregen, roept Voor Beter OV diens opdrachtgever, de Stadsregio Amsterdam, op, deze meevaller ook aan de reiziger terug te geven. Deels door het niet inkrimpen van het lijnennet, deels door iets te doen aan de veel te dure losse kaartjes, die sinds de komst van de OV-chipkaart worden verkocht. Die kosten € 2,70 en zijn een uur geldig. De meeste ritten met deze kaartjes zijn echter vrij kort. Vooral toeristen gebruiken ze voor een reis van het centrum naar Artis, een museum of een andere bezienswaardigheid.

Er zou een korte-afstandkaartje moeten komen. Voor een bedrag rond € 1,60 zouden passagiers een kaartje moeten kunnen kopen, waarmee ze vanuit het centrum de zogeheten buitenring (grofweg Frederik Hendrikstraat - Bilderdijkstraat - Van Baerlestraat - Ceintuurbaan - Oosterpark - Insulindeweg) niet mogen overschrijden. Nagenoeg alle musea en andere bezienswaardigheden liggen binnen die grens. Ook reizigers vanuit de buitenwijken zouden met zo’n kaartje die buitenring niet mogen passeren, en uitsluitend gebruik mogen maken van tram-, bus- en metrolijnen van en naar het centrum van de stad. Zij kunnen dan wel voor € 1,60 naar bij voorbeeld de Ten Katemarkt of De Pijp reizen. Op die manier zou zo’n korte-afstandkaartje een redelijke aanvulling zijn op het losse kaartje van € 2,70 dat in gebruik kan blijven voor langere afstanden.

Voor Beter OV vindt, dat ondanks de meevaller voor het GVB toch de komende tijd kritisch moet worden gekeken naar de inrichting van het tram-, bus- en metronet in Amsterdam. Een gematigde tariefstijging, gecombineerd met een kritische blik naar mogelijke optimalisaties van het lijnennet van het GVB zal leiden tot een toekomstvast en doelmatig openbaar vervoer in onze hoofdstad. Want het blijft helaas een gegeven, dat Amsterdam door bezuinigingen vanuit Den Haag in de verdere toekomst hard getroffen wordt.

Het feit dat Amsterdam door de nauwkeurigere verdeling van de reizigersopbrengsten een meevaller heeft, houdt ook in dat in andere gebieden in ons land het OV het met minder reizigersgeld moeten doen. Zo is inmiddels bekend geworden dat in de provincies Groningen en Drenthe financiële problemen zijn ontstaan. Maar dat neemt niet weg, dat een eerlijke verdeling van de reizigersopbrengsten op zijn plaats is.
3 januari 2012

BRU NEEMT IEDEREEN IN DE MALING

Voor Beter OV is verbijsterd door het bericht op de website van het BRU, waarin wordt gesteld dat deze OV-opdrachtgever “kiest voor een nieuwe aanbesteding” omdat “het regiobestuur verwacht met een geheel nieuwe aanbesteding beter in te kunnen spelen op de gewijzigde marktsituatie.” Verder schrijft het BRU dat “het eerdere gunningsbesluit - voor de periode december 2012-december 2020 - is ingetrokken en de onderhandelingsprocedure die tot dat gunningsbesluit heeft geleid, is stopgezet.” Voor Beter OV vindt dit een beschamende vorm van misleiding.

Met dit jubelbericht verzwijgt het BRU, dat de rechter tot twee maal toe heeft geoordeeld, dat de oorspronkelijke aanbesteding niet goed is verlopen. Rikus Spithorst van Voor Beter OV: “Om je dood te schamen. Je bent als aanbestedende overheid niet eens in staat om een aanbesteding fatsoenlijk af te wikkelen, en komt dan aanzetten met een kletsverhaal over inspelen op een gewijzigde marktsituatie, alsof je een strategische meesterzet hebt verricht. Met deze zeperd is het BRU met stip de hoogste nieuwe binnenkomer op de ranglijst van slechte OV-autoriteiten.”

Voor Beter OV hecht ook weinig waarde aan de bewering van het BRU dat “reizigers in de regio Utrecht kunnen blijven rekenen op het openbaar vervoer, doordat er voor de overbruggingsperiode nieuwe afspraken worden gemaakt met huidige vervoerders Connexxion en GVU.” Juist voor meerwerk plegen vervoerders torenhoge rekeningen in te dienen. Daarnaast rijdt met name GVU rond met tot de draad versleten autobussen, die nu mogelijk nog een jaar verder moeten. Voor Beter OV zal in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur openbaarmaking verlangen van de bedragen die het BRU nu zal betalen voor het OV, hoeveel OV daarvoor wordt geboden en deze uitkomsten zich verhouden tot de in Nederland gangbare tarieven om te zien, hoeveel slechter de Utrechtse  reiziger uit is door dit bestuurlijk geblunder.


31 december 2011

RET MOET SOEPEL OMGAAN MET KAARTCONTROLE OUDJAAR

De RET sluit wegens de kans op vuurwerkvandalisme vanmiddag al een aantal kaartjesautomaten op metrostations af. Op zich is dat geen onredelijke maatregel.

Voor Beter OV is overtuigd tegenstander van zwartrijden, maar vindt dat in dit geval de controleploegen echter wel coulant om dienen te gaan met reizigers die noodgedwongen zonder geldig vervoerbewijs in de metro zitten. Reizigers die geen wegwerpchipkaart konden kopen of hun chipkaart op een metrostation niet konden opladen, dienen gewoon vervoerd te worden. Toegangsdeuren op de metrostations dienen dus op aanvraag ook voor deze reizigers te worden geopend.

Voor zover Voor Beter OV heeft kunnen nagaan, is de bij wet verplichte adviesprocedure over het onbereikbaar maken van kaartautomaten niet door de RET gevolgd. Het Besluit personenvervoer 2000 zegt, dat de verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen adviesplichtig is.19 december 2011

COMMENTAAR OP OV-NOTITIE STADSREGIO AMSTERDAM

Voor Beter OV is niet erg onder de indruk van de notitie die de Stadsregio Amsterdam heeft geschreven over de toekomst van het OV in Amsterdam.

De notitie gaat voorbij aan een paar mogelijkheden om het OV echt te verbeteren en doelmatiger te maken, heeft weinig aandacht voor de hinder die slecht wegbeheer voor het OV oplevert, en gaat niet handig om met sociale veiligheid en tarievenbeleid.

Het afschaffen van de conducteur op de tram kan slechts heel beperkt: het zwartrijden zal enorm toenemen. Vergelijk de situatie toen tram 17 een conducteur had en tram 1 nog niet: tram 1 zat vol Osdorpse en Slotervaartse zwartrijders, tram 17 reed relatief leeg. Ook de gedachte dat in sommige gevallen de passagier bij de conducteur kan instappen, en in andere gevallen uitsluitend voorin bij de bestuurder, valt niet uit te leggen aan de reiziger en zal leiden tot (zeer terechte) irritatie bij de reiziger. Overigens kent, in tegenstelling tot wat de nota stelt, tram 4 wél conducteurs. Deze lijn was zelfs de eerste, waarop in de jaren 90 de conducteur werd heringevoerd.

De gemeente Amsterdam is een belangrijke veroorzaker van de dure plaatskilometer van de tram. Het Amstelstation wordt door de tram slechts magertjes bediend en Station Zuid kan door vrij recentelijke stedenbouwkundige keuzes niet goed worden gebruikt als tramknooppunt, zodat de tram haar rol in het forensenverkeer naar andere stations dan het Centraal Station niet kan waarmaken.

De constatering in de notitie, dat het OV te vaak rare kronkelroutes rijdt, is volstrekt juist. Deze constatering gaat echter niet alleen op voor buslijnen. De jarenlange wegwerkzaamheden in de stad zorgen ook bij de tram voor zeer vervelende omleidingsroutes. We noemen de lijnen 24 en 25, die -in tegenstelling tot de belofte dat dit slechts twee jaar zou duren, waardoor de aanleg van een alternatieve trambaan via de Hobbemakade van tafel ging, een trambaan die achteraf gezien zijn geld dubbel en dwars zou hebben opgebracht- al 10 jaar lang omleidingsroutes rijden wegens afsluiting van de Ferdinand Bolstraat tussen de Albert Cuypmarkt en de Ceintuurbaan, met als gevolg dat tram 25 een zeer groot deel zijn klanten is kwijtgeraakt. Voor de reizigers is het bovendien wrang, dat zij niet alleen langer onderweg zijn, maar ook nog de extra kilometers zelf moeten betalen. Een ander voorbeeld van slecht beheer is het Weteringcircuit. Daar ontbreekt de mogelijkheid om vanaf de Weteringsschans rechtsaf te slaan naar de Vijzelgracht, waardoor een “rondje van de zaak” over het hele circuit moet worden gereden, met alle tijdverlies en imagoschade van dien. Tot slot noemen wij in dit verband het niet meer rijden van tram 4 door de Utrechtsestraat, terwijl reparatiewerk aan de bruggen in deze straat al een jaar lang stil ligt en deze bruggen gewoon kunnen worden bereden. Dat betekent omrijden: hogere exploitatiekosten wegens langere rijtijd, en lagere attractiviteit voor reizigers wegens de langere reistijd tegen een hoger tarief (de omweg leidt ook hier tot een hogere ritprijs). Als de gemeente dit niet aanpakt, blijven de exploitatiekosten hoog en de bezetting van de tram laag. Verder staat de geloofwaardigheid van de Portefeuillehouder OV van de Stadsregio onder druk, gezien zijn verantwoordelijkheid voor het bovenstaand beschreven slechte (weg)beheer.

Het differentiëren van tarieven is riskant. De afgelopen jaren zijn, mede door invoering van de OV-chipkaart, de tarieven op diverse verbindingen al behoorlijk gestegen. Het feit dat veel reizigers de afgelopen jaren uitgeweken zijn naar een goedkoper vervoermiddel is een indicator dat de pijngrens bij de tarieven voor veel reizigers bereikt is. Differentiatie van de tarieven naar tijd (spits en dal) zal dan ook niet of nauwelijks tot een verschuiving van reizigers van spits naar dal leiden (bijna geen enkele forens reist op dit moment voor zijn plezier in de spits naar Amsterdam, wat betekent dat veel spitsreizigers hun reis niet simpel naar de daluren kunnen verschuiven), maar een verschuiving in de modal split ten gunste van vooral auto bewerkstelligen, met alle daaruit voortvloeiende slechte gevolgen voor filedruk, parkeerproblematiek en luchtkwaliteit.

Met betrekking tot een zo doelmatig mogelijke exploitatie suggereren wij een maatregel, die aansluit bij de gedachte uit de notitie om op drukke trajecten/tijdstippen met langer materieel te rijden: ga ook korter rijden als er weinig vraag is. Concreet: Verbus trams op momenten dat de tram te veel capaciteit heeft. Dat realiseert de besparingen op personeel (geen conducteur meer) en het is goedkoper produceren (een bus is goedkoper dan een tram), wat betekent dat je niet aan de frequenties hoeft te morrelen. Voorwaarde: geschikte infrastructuur, een bus kan immers moeilijk rijden op een grasbaan.


14 december 2011

GVB AMSTERDAM KRIJGT OPNIEUW BONUS

Voor het eerste halfjaar van 2011 heeft het GVB een bonus voor punctualiteit gekregen van de Stadsregio Amsterdam. Van alle trams vertrok 87% op tijd, bij de bussen en de metro’s was dit 88%. Dit mooie resultaat leverde het GVB een bonus op van € 1.278.975.


Op een aantal andere onderdelen, zoals uitval van ritten en vervoercapaciteit kan GVB nog beter presteren. Dit kostte het GVB een malus van € 243.170. Met name metrotreinen zijn vaak te kort, met alle overlast voor reizigers van dien. Voor Beter OV bepleitte al eerder, dat niet alleen punctualiteit, maar ook capaciteit een criterium moet zijn bij het beoordelen van een vervoerder. In Amsterdam wordt die boodschap goed begrepen.

Het GVB laat weten, te blijven werken aan verbetering, zodat het bedrijf ook in de toekomst kwalitatief goed en hoogwaardig openbaar vervoer kan blijven bieden. Aandachtspunten daarbij zijn veiligheid, punctualiteit, schone voertuigen en stations en klantvriendelijkheid.

Ieder half jaar wordt door de Stadsregio Amsterdam, de opdrachtgever van GVB, gekeken hoe GVB heeft gepresteerd. Dit kan leiden tot een bonus voor geleverde prestaties, maar ook tot een malus.

Ook in 2010 kreeg GVB al een bonus voor de geleverde prestaties.


11 december 2011

ACTIVISTEN VERSTOREN AFTRAP EBS IN WATERLAND


Activisten hebben op de eerste exploitatiedag van de nieuwe busvervoerder in Waterland (EBS) een aantal bussen tegengehouden. In het ongunstigste geval zaten reizigers een kwartier vast in hun bus. De demonstranten houden de Israëlische grootaandeelhouder van EBS verantwoordelijk voor discriminatie van Palestijnen. Voor Beter OV keurt deze acties af. Nederlandse buspassagiers hebben daarmee niets te maken, en de Nederlandse afdeling van EBS dient uitsluitend te worden afgerekend op de geleverde kwaliteit van het geleverde Openbaar Vervoer. Overigens heeft Voor Beter OV geen mening over de situatie in het Midden-Oosten: dit valt buiten de doelstellingen, namelijk het behartigen van OV-belangen in Nederland.


Voor Beter OV neemt met enige weemoed afscheid van Arriva in de concessie Waterland. Afgezien van een moeilijke start, heeft Arriva in de driehoek Amsterdam - Purmerend - Edam steeds uitstekend OV geleverd. Dat neemt niet weg, dat Voor Beter OV van mening is dat EBS de kans moet krijgen, zijn ambitieuze OV-plannen waar te maken. Want dát is, waar het uiteindelijk om moet gaan. Het beste product voor de reiziger!

Klik hier voor enkele sfeerplaatjes.


1 december 2011

VOOR BETER OV BLIJ MET UITSTEL STAKING GROTE STEDEN

Voor Beter OV is zeer te spreken over de rol van de Amsterdamse verkeerswethouder Eric Wiebes bij het uitstel van de OV-staking in de drie grote steden. In een gesprek met de vakbonden wist hij gedaan te krijgen, dat eerst serieus wordt gekeken naar manieren om het OV ondanks de veel te forse bezuinigingen, zo goed mogelijk overeind te houden. Wiebes deed dit in zijn rol van portefeuillehouder OV van de Stadsregio Amsterdam.

In alle drie de stadsregio’s (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) wordt hard gewerkt aan manieren om het OV op een zo goed mogelijk kwaliteitsniveau te houden. Voor Beter OV juicht de constructieve opstelling van de bonden nu toe. Samen nadenken over goed OV is beter dan het voeren van een achterhoedegevecht tegen bezuinigingen en aanbestedingen, aldus Bernard de Vries van de belangenorganisatie, die overigens zeer slecht te spreken is over de onredelijk hoge bezuinigingen die verkeersminister Schultz aan de drie grote steden heeft opgelegd.


24 november 2011

VERVOERDERS MOETEN NIEUWE STAKING VOORKOMEN

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de aangekondigde stakingen in het OV in de drie grote steden, die voor half december is aangekondigd. Het is de zoveelste staking in het kader van een achterhoedegevecht van de vakbonden tegen de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer. Het gratis OV dat de bonden op 5 december willen aanbieden, doet daar niets van af. Immers, de trouwste klanten hebben reeds een abonnement, dus die hebben toch al betaald.

Voor Beter OV vindt dat de vervoerbedrijven nu moeten opkomen voor de belangen van de reizigers, en de rechter om een stakingsverbod moeten vragen.23 november 2011

RET GAAT DOOR MET WEGMOFFELEN INFO STAKINGSCOMPENSATIE

Al eerder beklaagde de Maatschappij Voor Beter OV zich over het ontmoedigingsbeleid dat door de Rotterdamse vervoerder RET wordt toegepast rond het verkrijgen van compensatie voor de staking van afgelopen zondag. De informatie was verstopt op de website, de start van de compensatie-actie pas een halve week na de staking. Die start was voor vandaag aangekondigd.

Voor Beter OV vond het wat flauw om één minuut na middernacht op de website van de RET te kijken of de actie al was aangekondigd. 9 uur in de ochtend is een redelijke tijd voor een check. Dus bezocht Voor Beter OV om die tijd de website van de RET.

Wat bleek? De actie was nog steeds niet op de website te zien. Reizigers die klikten op de knop op de homepage over de compensatie, kregen dit te lezen:

Vaste klanten van de RET krijgen een attentie voor de eventuele overlast die zij hebben ondervonden van de 24-uursstaking die de vakbonden aanstaande zondag 20 november organiseren. Via www.ret.nl kunnen abonnementhouders hun keuze maken uit 3 aardigheidjes. De RET deelt de ongerustheid van de bonden over de bezuinigingsplannen, maar is het niet eens met het middel. ‘We willen onze klanten niet in de kou laten staan en ze tevens bedanken voor hun begrip en steun. Het is dus geen formele compensatie, maar wel een ludieke actie voor onze vaste klanten.’ aldus Pedro Peters, algemeen directeur RET.

Attentie


De week-, maand- en jaarabonnementhouders van de RET hebben de mogelijkheid via de website een attentie aan te vragen. Zij kunnen kiezen uit een RET-dagkaart, een RET Fast Ferry-dagkaart of een voucher van Brood Express. Deze actie loopt van woensdag 23 november tot woensdag 30 november.

De abonnementhouders worden via verschillende middelen op de hoogte gebracht van deze actie. Zo komt er een aparte digitale nieuwsbrief, staat het op de website (www.ret.nl) en wordt er gecommuniceerd via Twitter.

Maar nog steeds niets over hoe en waar reizigers de compensatie kunnen aanvragen, dus.

Voor Beter OV vindt de gebrekkige informatie en het ontmoedigingsbeleid rond de compensatie ronduit beschamend, en zal zijn ongenoegen kenbaar maken aan de RET en diens opdrachtgever, de Stadsregio Rotterdam.


20 november 2011

RET VERSTOPT COMPENSATIEREGELING,

GVB IS VREKKIGSTE VERVOERDER

De OV-stakingen van vandaag in de drie grote steden zijn onzinnig. Zij vormen slechts een folkloristische uiting van een achterhoedegevecht. De minister van verkeer heeft enkele weken geleden tot drie keer toe met de vakbondsvertegenwoordigers gesproken. Het bod, dat de bonden daar hebben gedaan (“geef ons nog een half jaar de tijd om de bedenken hoe het OV efficiënter kan, en stel de aanbestedingen zolang uit”) valt niet serieus te nemen. Om het maar eens vriendelijk te zeggen: dat onderzoek had -áls dat niet al is uitgevoerd op de vakbondsburelen- natuurlijk al lang en breed gedaan moeten zijn. Daar nu mee aan komen zetten, is niets meer dan een doorzichtige poging om de door de bonden zo verfoeide aanbestedingen weer wat vooruit te schuiven, in de hoop op afstel. Erger nog: het te bezuinigen bedrag is amper onderwerp van gesprek geweest, bij de minister aan tafel. Vakbonden hebben slechts één doel: het behouden van zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid voor hun leden. Daar is als zodanig natuurlijk niets mis mee, maar laten de vakbonden dan niet koketteren met een zogenaamde rol van belangenbehartiger voor reizigers. Overigens heeft ook het CNV zich tegen de stakingsacties uitgesproken!

Het is vreemd, dat de vervoerbedrijven niet hebben getracht, de acties te voorkomen. De rechter zou volgens de inschatting van Voor Beter OV zeker van oordeel zijn geweest dat deze zoveelste stakingsactie disproportioneel is en dat het zogenaamde bod aan de minister niet serieus valt te nemen. Daarnaast zijn er allerlei publieksvriendelijke acties te verzinnen. Vandaag wordt in dat kader de winnaar van een door Voor Beter OV en Stopdestaking.nl uitgeschreven wedstrijd bekendgemaakt. De vervoerbedrijven prefereren een goede verstandhouding met het rijdend personeel blijkbaar boven het belang van de reiziger.

Vanuit het rijdend personeel bestaat kritiek op onze stelling, dat een buschauffeur gemiddeld een kleine 2000 euro netto verdient, en gemiddeld slechts 900 uur per jaar daadwerkelijk achter het stuur zit. Het salaris zou enkele honderden euro’s lager liggen, en de werklast zou inmiddels hoger zijn, stelt een Rotterdamse buschauffeur in een e-mail. Hoe komt Voor Beter OV dan aan die cijfers? Over het salaris van de gemiddelde chauffeur was navraag gedaan bij het GVB. Het kengetal “900 uur achter het stuur” is afkomstig van de RET. Voor Beter OV heeft inzage gehad in de urenverantwoordingsstaat van de chauffeur, en deze heeft inderdaad aanzienlijk meer dan 900 uur gewerkt. De voorzitter van de RET bestreed al eerder de juistheid van die 900 uur, en is al geruime tijd geleden uitgenodigd, schriftelijk te onderbouwen, waarom dat getal niet klopt. Dat heeft de RET-OR tot nu toe steeds nagelaten.

Milieudefensie overdrijft. Deze organisatie stelt dat het kabinet 40% op het OV bezuinigt. Dat is niet waar. Van de buslijnen zou weliswaar mogelijk 40% verdwijnen, maar dat gaat dan om buslijnen die weinig rijden en waarvan weinig passagiers gebruikmaken. De belangrijkste buslijnen blijven gewoon bestaan, en bovendien worden in de drie grote steden veruit de meeste reizigers per tram en/of metro vervoerd. Overigens heeft Milieudefensie beslist een punt met de stelling dat de bezuinigingen op het OV slecht zijn voor het milieu.

Voor Beter OV is tegen de door de minister aan de drie grote steden opgelegde bezuinigingen, maar is niet op voorhand tegen aanbestedingen. Voor Beter OV vindt dat de passagiers die getroffen zijn door de staking van vandaag, schadeloos moeten worden gesteld. Daar mailde Voor Beter OV deze week een brief over naar de vervoerders en hun opdrachtgevers. De vervoerbedrijven gaan daar verschillend mee om.

Den Haag:

Op de website van de HTM is de verkrijgbaarheid van gratis dagkaarten (twee per abonnementhouder) prima aangekondigd. Iedere reiziger die klikt op het kopje “staking 20 november” krijgt een pagina te zien waarop zowel de staking, als de verkrijgbaarheid van de dagkaarten duidelijk wordt vermeld. Reizigers kunnen meteen die dagkaart bestellen door op een linkje te klikken en een formulier in te vullen.

Rotterdam:

Hoewel de RET al een kleine twee weken op de hoogte is van de staking, werd tot vrijdagavond op de website onder de knop “staking 20 november”  niets vermeld over de verkrijgbaarheid van een gratis dagkaart voor abonnementhouders. Slechts verstopt onder een kopje “nieuwsberichten” was enige informatie te vinden. Na e-mailcontact tussen Voor Beter OV en de RET is besloten, alsnog enige informatie onder de knop “staking 20 november” te zetten. Dat is inmiddels gebeurd, maar eigenlijk is dat te laat, want alle reizigers die op de website van de RET al hadden gezien dat het OV op 20 november niet rijdt, zullen niet nogmaals op die knop drukken.

Maar tot grote schrik van Voor Beter OV wordt het aanvragen van de gratis dagkaart de reiziger nog moeilijker gemaakt. Want pas vanaf aanstaande woensdag kunnen reizigers op de website terecht om dan hun kaart aan te vragen. Dit is een bekende marketing-truc. Bied iets gratis aan, en maak vervolgens de verkrijgbaarheid van die attentie lastig door de klant op te zadelen met nodeloos ingewikkeld gedoe. Heel veel reizigers zullen er niet meer aan denken, dat ze voor een compensatie vanaf woensdag terug moeten gaan naar de website van de RET.

De RET verweerde zich tegen de kritiek door ook te stellen, dat de abonnementhouders een nieuwsbrief zouden krijgen. Heeft de RET dan de mailadressen van iedereen die via de RET een abonnement heeft gekocht? De RET beschikt in ieder geval niet over de adres- en mailgegevens van reizigers die een in Rotterdam geldig abonnement hebben gekocht bij Arriva, Q-buzz of de NS. Kritische vragen hierover werden door de RET niet beantwoord.

Voor Beter OV vindt al met al de manier waarop de RET de verkrijgbaarheid van de gratis dagkaart zo onduidelijk en lastig mogelijk maakt, zondermeer beschamend.

Amsterdam:

Het meest teleurstellend, echter, is de houding van het GVB. Het GVB is de enige vervoerder die bij alle stakingsacties tot nu toe nog niet een keer tot compensatie voor de gedupeerde abonnementhouders is overgegaan. Op het Verzoek van Voor Beter OV om de gedupeerde abonnementhouders dit keer wel te compenseren, heeft het GVB zelfs nog niet eens geantwoord.  Op de website van het GVB viel in ieder geval geen informatie over een compensatieregeling te vinden. Voor Beter OV roept het GVB uit tot de vrekkigste vervoerder van Nederland.17 november 2011


VERVOERDERS MOETEN GEDUPEERDEN OV-STAKING COMPENSEREN

Opnieuw zullen vele reizigers de dupe worden van een werkonderbreking van het personeel van de OV-bedrijven in de drie grote steden. Zondag 20 november ligt het OV daar wegens de zoveelste staking stil. Abonnementhouders krijgen dan geen waar voor hun geld. Immers, ook voor het gebruik van het Openbaar Vervoer op 20 november hebben zij betaald. Voor Beter OV en treinreiziger.nl zijn van mening, dat deze reizigers schadeloos dienen te worden gesteld.

De Haagse vervoerder HTM heeft al tot compensatie besloten, in de vorm van twee gratis dagkaarten per abonnementhouder. Voor Beter OV roept de Amsterdamse vervoerder GVB en de Rotterdamse vervoerder RET op, eveneens over te gaan tot compensatie. Daarbij is het van groot belang, dat de compensatie zeer duidelijk wordt bekendgemaakt (niet alleen op een website, maar ook op haltes en in de trams, bussen en metro’s) en dat het verkrijgen van de compensatie zo laagdrempelig mogelijk moet zijn (liefst door formulieren te laten uitdelen door bestuurders en conducteurs).

Onderstaand de brieven hierover aan de desbetreffende vervoerbedrijven:

AAN: GVB en RET

Betreft: compensatie staking 20 november

Amsterdam, 17 november 2011

Geachte …

Opnieuw zullen vele reizigers de dupe worden van een werkonderbreking van het personeel van uw bedrijf. Zondag 20 november kunnen zij geen gebruikmaken van uw diensten. Abonnementhouders krijgen dan geen waar voor hun geld. Immers, ook voor het gebruik van het Openbaar Vervoer op 20 november hebben zij betaald. Wij zijn van mening, dat deze reizigers schadeloos dienen te worden gesteld. Uw collega’s van de HTM gingen u hierin al voor.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er hierbij op, dat het bepaalde in artikel 8:108 BW in dit geval niet van toepassing is. Immers, hier is geen sprake van vertragingsschade (de tram/bus/metro komt te laat of is gestremd), maar van contractschade (er wordt op een datum dat het abonnement geldig is geen OV aangeboden wegens een staking van het personeel). Omdat het hier om de zoveelste staking in het zelfde conflict gaat, nemen wij deze zaak hoog op.

Wij dringen er bij u op aan, dat de houders van abonnementen die geldig zijn op lijnen van uw vervoerbedrijf, worden gecompenseerd. Daarbij denken wij aan het verstrekken van dagkaarten aan de reizigers die van deze compensatie gebruik willen maken.

Dit dient dan wel goed te zijn georganiseerd. Het aanvragen van de gratis dagkaart dient eenvoudig te kunnen geschieden (bij voorbeeld door het invullen van een formulier dat portvrij kan worden verzonden), en er dient grote bekendheid te worden gegeven aan de mogelijkheid, gratis dagkaarten aan te vragen: door plakkaten in de voertuigen op te hangen en door vermelding op dynamische informatiepanelen op stations en haltes. De benodigde restitutieformulieren zouden niet alleen via internet en balies, maar ook bij bestuurders en conducteurs verkrijgbaar dienen te zijn.

Aangezien de stakingsdag nadert en wij op uw website heden nog geen aankondiging over schadeloosstelling van abonnementhouders aantroffen, verzoeken wij u, ons met grote spoed te antwoorden. Liefst in die zin, dat u ons verzoek honoreert.

Overigens menen wij, dat het bij een volgende staking mogelijk zou moeten zijn, de abonnementhouders automatisch te compenseren, door een zevende deel van de prijs van een weekkaart, een dertigste deel van een maandkaart of een 365e deel van een jaarkaart terug te storten op de OV-chipkaarten.

Een afschrift van deze brief stuurden wij aan de stadsregio.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Treinreiziger.nl,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst

Partner


AAN: HTM

Betreft: compensatie staking 20 november

Amsterdam, 17 november 2011

Geachte …

Opnieuw zullen vele reizigers de dupe worden van een werkonderbreking van het personeel van uw bedrijf. Zondag 20 november kunnen zij geen gebruikmaken van uw diensten. Abonnementhouders krijgen dan geen waar voor hun geld. Immers, ook voor het gebruik van het Openbaar Vervoer op 20 november hebben zij betaald. Wij zijn van mening, dat deze reizigers schadeloos dienen te worden gesteld.

Wij waarderen het ten zeerste dat u reeds hebt besloten, de houders van abonnementen die geldig zijn op lijnen van uw vervoerbedrijf, tegemoet te komen door het verstrekken van twee dagkaarten per abonnementhouder. Dit dient dan wel goed te zijn georganiseerd. Wij doen u de suggestie, grote bekendheid te geven aan de mogelijkheid om gratis dagkaarten aan te vragen: niet alleen door vermelding op de website, maar ook door plakkaten in de voertuigen op te hangen en door vermelding op dynamische informatiepanelen op stations en haltes. De benodigde restitutieformulieren zouden niet alleen via internet en balies, maar ook bij bestuurders en conducteurs verkrijgbaar dienen te zijn.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er hierbij op, dat het bepaalde in artikel 8:108 BW in dit geval niet van toepassing is. Immers, hier is geen sprake van vertragingsschade (de tram/bus/metro komt te laat of is gestremd), maar van contractschade (er wordt op een datum dat het abonnement geldig is geen OV aangeboden wegens een staking van het personeel).

Overigens menen wij, dat het bij een volgende staking mogelijk zou moeten zijn, de abonnementhouders automatisch te compenseren, door een zevende deel van de prijs van een weekkaart, een dertigste deel van een maandkaart of een 365e deel van een jaarkaart terug te storten op de OV-chipkaarten.

Wij hopen dat u onze aanbevelingen ter harte wilt nemen, en kijken uit naar uw antwoord. Een afschrift van deze brief stuurden wij aan het Stadsgewest Haaglanden.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Treinreiziger.nl,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst

Partner


1 november 2011

POSITIE WIEBES ONHOUDBAAR NA ZOVEELSTE VERTRAGING RENOVATIE METRO

Opnieuw zijn de renovatiewerkzaamheden aan de Amsterdamse metrotunnel stil komen te liggen. Opnieuw troffen bouwvakkers asbest aan, dit keer in metrostation Weesperplein, nadat een aannemer een verbod om te gaan hakken en breken had genegeerd. De arbeidsinspectie legde het werk vervolgens stil. Pas een kleine twee weken nadien werd het nodig gevonden, verantwoordelijk wethouder Wiebes in te lichten. Zijn positie is niet langer houdbaar, vindt Voor Beter OV.

Dit is het zoveelste incident rond de renovatie van de metrotunnel. Vorig jaar werd de tunnel gedurende de zomervakantie buiten dienst gesteld, maar de geplande werkzaamheden vervielen toen wegens onenigheid tussen de aannemer en de verantwoordelijke gemeentedienst DIVV. Deze zomer werd de tunnel opnieuw buiten gebruik gesteld, maar snel werd duidelijk dat het werk niet tijdens deze buitendienststelling gereed zou komen. Meerdere metrostations zijn sindsdien nog steeds een bouwplaats. Uitgangen zijn afgesloten, zodat passagiers vaak honderden meters moeten omlopen.


Het is volslagen onbekend, wanneer de ondergrondse metrostations nu eindelijk weer geheel in gebruik kunnen worden genomen. Het feit dat de wethouder niet eens meer tijdig wordt geïnformeerd, duidt op een ernstig gezagsprobleem. Gezien het totaal out of control zijn van der dienst DIVV, waarvoor de wethouder verantwoordelijk is, vindt Voor Beter OV de positie van wethouder Wiebes onhoudbaar. Hem rest slechts een ding: zijn portefeuille ter beschikking stellen.


Voorts dient er duidelijkheid te komen over de vraag, of ook reizigers op enig moment zijn blootgesteld aan asbestdeeltjes. De Arbeidsinspectie geeft pas toestemming om het werk te hervatten, als de aannemer duidelijk kan maken, dat er voortaan veilig wordt gewerkt.31 oktober 2011

NMa GEEFT FIAT AAN HTMbuzz

Het Haagse vervoerbedrijf HTM mag tot vreugde van de Maatschappij Voor Beter OV van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) samenwerken met Qbuzz. HTM en Qbuzz kunnen via de nieuw op te richten onderneming HTMbuzz meedoen met de aanbesteding van het busvervoer in Den Haag voor de periode 2012-2017. Na onderzoek concludeert de NMa dat er genoeg concurrentie overblijft bij deze aanbesteding.

De NMa heeft onder andere gekeken of HTM en Qbuzz voor het busvervoer in Den Haag elkaars grootste concurrenten en de grootste kanshebbers zijn. Als dit het geval is, dan kan het samengaan leiden tot een minder scherp gezamenlijk bod. Dit kan hogere tarieven van het busvervoer tot gevolg hebben. Omdat Qbuzz nog niet actief is in Den Haag heeft zij geen voordelen ten opzichte van concurrenten zoals Arriva en Connexxion/Veolia. HTM en Qbuzz zijn daarom niet elkaars grootste concurrenten. Er is bij deze aanbesteding genoeg concurrentie om ervoor te zorgen dat aanbiedingen scherp blijven.

De situatie in Den Haag verschilt van de aanbesteding van het busvervoer in Rotterdam, waar Qbuzz wilde samenwerken met RET. In Rotterdam voert Qbuzz, net als RET, nu al een deel van het busvervoer uit. De NMa wilde voorafgaand aan een definitief oordeel, nader onderzoek doen naar de concurrentieposities van Qbuzz en RET bij de aanbesteding in Rotterdam. Omdat RET en Qbuzz de concentratiemelding hebben ingetrokken, heeft de NMa dit niet onderzocht.

Voor Beter OV kan zich vinden in de uitkomst, en wijst op nog een belangrijk verschil tussen de situatie in Den Haag en die in Rotterdam. De HTM verzorgt OV van een uitstekende kwaliteit, zulks in tegenstelling tot de belabberde kwaliteit die de RET aan de reiziger biedt. Om die reden verdient de HTM een kans op het (samen met Qbuzz) in de wacht slepen van de nieuwe busconcessie, in tegenstelling tot de RET.

Overigens benadrukt Voor Beter OV, dat bij iedere aanbesteding uiteindelijk de keuze dient te vallen op de vervoerder die de reiziger het beste product kan bieden. Dat geldt uiteraard ook voor het OV in Den Haag.


28 oktober 2011

STAKING OV GROTE STEDEN OPGESCHORT

Gisteren riep Voor Beter OV de vakbonden en de minister van IenM op, rond de tafel te gaan zitten en te trachten een eerlijke oplossing voor de problemen rond de bezuinigingen op het OV in de drie grote steden te bereiken. Met succes.

Vandaag werd bekend dat de bonden en de minister hoogstwaarschijnlijk de komende week rond de tafel gaan zitten, en dat de voor 6 november aangekondigde staking -mits het gesprek daadwerkelijk zal plaatsvinden- wordt opgeschort.


12 augustus 2011

VRAAGTEKENS FUSIE RET MET QBUZZ

De Maatschappij Voor Beter OV zet vraagtekens bij een eventuele fusie tussen de busafdeling van de RET en streekvervoerder Qbuzz. Het plan om met deze onderneming een gooi te doen naar de aan te besteden busconcessies in Rotterdam heeft veel weg van een actie van een bedrijf in doodsnood.


De prestaties van de RET zijn bedroevend. Volgens de recentste aan Voor Beter OV beschikbaar gestelde cijfers komt nog niet de helft van de trams en bussen van de RET op tijd. Geen enkele streekvervoerder levert zulke beroerde prestaties. Aangezien de RET bij de fusie in de Rijnmond de grootste partner is, moet worden gevreesd dat de bedrijfscultuur van de RET leidend zal worden binnen de nieuwe onderneming. Het gevolg daarvan is, dat de reiziger -wanneer deze onderneming een aanbesteding onverhoopt mocht winnen- er qua dienstuitvoering niets op vooruit zal gaan. Het is tekenend dat de Ondernemingsraad van de RET in plaats van het eigen personeel publiekelijk op te roepen tot een betere dienstuitvoering, niet verder komt dan het ongefundeerd afschilderen van Arriva als een bedrijf dat slecht voor het personeel en de reiziger is.


De NMa zal zich over de wenselijkheid van de fusie moeten buigen. Daarbij dient naar het oordeel van Voor Beter OV ook te worden bekeken, hoe bij een aanbesteding kan worden voorkomen dat RETbuzz wordt voorgetrokken ten opzichte van andere inschrijvers, bij voorbeeld door het goedkoper aanbieden van stallingsruimten of boekhoudkundige trucs rond de salarissen van het personeel.

Zie hier een interview met OR-voorzitter Van der Maden, Rikus Spithorst van Voor Beter OV en verkeerswethouder Baljeu.

5 augustus 2011

ANTWOORD RET OP OPEN BRIEF OVER STILLEGGEN METRO NAV STORING KPN

We hebben antwoord:


28 juli 2011

OPEN BRIEF AAN RET-DIRECTEUR PEDRO PETERS


Iets met een schakelkastje, gisterochtend vroeg, tijdens regulier onderhoud bij KPN. Eén schakelkastje. In de Rijnmond het netwerk van KPN plat. De RET besloot, de metro om veiligheidsredenen niet te laten rijden. Er kon namelijk geen telefonisch contact met de metrobestuurders worden onderhouden. Vele tienduizenden reizigers gedupeerd, en Voor Beter OV not amused. Was de veiligheid écht in het geding, of was het besluit van de RET te rigoureus? Aanleiding, om RET-directeur Pedro Peters een open brief te schrijven:

OPEN BRIEF

AAN:

RET,

t.a.v. de Algemeen Directeur, de heer Pedro Peters


Amsterdam, 28 juli 2011


Geachte heer Peters,

Het heeft ons verbaasd, dat een storing bij telecombedrijf KPN heeft geleid tot het stilleggen van het gehele RET-metrobedrijf in de ochtendspits van gisteren. Vele tienduizenden reizigers zijn daardoor gedupeerd. Wij zijn daar, zoals u zult begrijpen, slecht over te spreken.

In deze open brief leveren wij commentaar op de gebeurtenissen, maar stellen wij vooral een aantal vragen. Wij zijn van mening dat vervoerbedrijven ook het recht toekomt, hun visie op gebeurtenissen te geven. In het kader daarvan zullen wij uw reactie op deze open brief op onze website publiceren, net zoals wij deze open brief hebben gepubliceerd.

Wij vragen ons af, waarom u diensten die voor de veiligheid naar uw mening van vitaal belang zijn, niet in eigen beheer hebt. Draadloze verbindingen tussen de verkeersleiding en het rijdend personeel zijn blijkbaar zo belangrijk, dat het niet functioneren daarvan in uw ogen moet leiden tot stillegging van de metrodienst. Door dit communicatiemiddel dan te laten verlopen via het netwerk van KPN, geeft u het beheer van een vitaal onderdeel van uw dienst dus uit handen. Dat lijkt ons geen verstandige zaak. Welke zijn de beweegredenen om daar dan voor te kiezen?

Klopt het, dat de beveiliging (zoals we die bij de spoorwegen kennen van de lichtseinen, maar die bij uw metrobedrijf met cabinesignalering wordt uitgevoerd) wel gewoon werkte? Zo ja, dan kon er toch een veilige dienst worden gereden, zonder risico dat de metrostellen op elkaar zouden botsen? Daarmee is de basisveiligheid dan toch in orde? Desnoods had, bij het ontbreken van draadloze communicatiemiddelen, de dienstveiligheid kunnen worden verhoogd door de snelheid van de metro’s op de ondergrondse trajecten aan te passen, of over te gaan tot het rijden volgens het “safe-haven-principe”, waarbij een metrostel pas van een station vertrekt wanneer de gehele baan tot het volgende station vrij berijdbaar is. Hoewel ook wij vinden dat OV veilig moet zijn, maken we ons zorgen over de tendens, door te schieten in deze veiligheidsgedachte. Zo was het ook bij de spoorsector een tijd in zwang, de dienst te staken wanneer de Telerail/GSM-rail uitviel, terwijl Telerail van oudsher geen veiligheids- maar een communicatiesysteem is. Dit zelfde lijkt aan de hand met uw communicatiesysteem, dat, nomen est omen, een communicatiemiddel is, en geen veiligheidssysteem.

Op de metrostations zijn drukknoppen met spreekverbindingen aanwezig, waardoor reizigers contact met veiligheidsfunctionarissen kunnen opnemen. Waren deze door de KPN-storing onbruikbaar geworden? Zo niet, in hoeverre was de veiligheid in metrostations dan in het geding, in relatie tot het uitvallen van het KPN-netwerk? Zo ja, was dat dan op te lossen geweest door extra personeel op de perrons aanwezig te laten zijn, dat in noodgevallen via telefoons in bij voorbeeld dienstruimten nog met de verkeersleiding had kunnen communiceren?

Het klopt, dat -anders dan via de beveiliging/cabinesignalering- er gedurende de KPN-storing geen communicatie mogelijk zou zijn geweest met de bestuurders van treinen die zich in tunnels tussen twee stations zouden hebben bevonden. Maar in hoeverre was de veiligheid daarmee in gevaar? Is het niet zo, dat bij een incident in een metrotrein (vechtpartij, passagier onwel) er sowieso het beste kan worden doorgereden naar het eerstvolgende metrostation? En waarom beschikken de metrostellen niet over gewone ouderwetse inductietelefoons, die gewoon aan daartoe bevestigde kabels in tunnels kunnen worden geklemd, zodat alsnog met de verkeersleiding kan worden gecommuniceerd?

Waarom duurde het meer dan een uur tot, na het verhelpen van de storing bij KPN, de metrodienst weer werd hervat?

Wij zijn ons, zoals wij ook reeds in een vergelijkbare open brief aan uw NSR-collega Ingrid Thijssen schreven, er goed van bewust dat het kritisch volgen van een vervoerbedrijf van achter een bureau iets anders is dan de moeilijke taak, een vervoerbedrijf met dagelijks vele honderdduizenden klanten te runnen. Maar dat neemt niet weg, dat het binnen onze rol past, u deze vragen te stellen.

Wij hopen spoedig een antwoord van u te mogen verwachten, waarin u ook ingaat op de vraag of wij in deze brief veiligheidskwesties over het hoofd hebben gezien, en wat de RET zal doen om bij een volgende, vergelijkbare storing de metrodienst toch zo goed mogelijk op gang te houden.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner24 juni 2011

VVD, CDA EN PVV OMARMEN KAALSLAG OV GROTE STEDEN

Een impressie van het Kamerdebat van gisteravond over de bezuinigingen op het OV in de drie grote steden.

Massaontslagen en een onbetrouwbaar openbaar vervoer. Dat zijn volgens SP-woordvoerder Bashir de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet. Hij krijgt steun van de andere oppositiepartijen. Maar verkeersminister Schultz houdt vast aan haar bezuinigingsplannen: "Ik ga het openbaar vervoer daarvan niet uitzonderen." VVD, CDA en PVV negeren de suggestie van de Maatschappij Voor Beter OV om tot een eerlijker verdeling van de bezuinigingslast te komen zonder dat het de schatkist extra geld kost (zie onze brief van 31 mei, hieronder).

Schultz sloopt het openbaar vervoer, meent Bashir. "Kaalslag", oordelen Van Gent en Verhoeven (D66). Ook Monasch (PvdA) vindt de bezuinigingen onverantwoord. Een tegengeluid komt van Aptroot (VVD): "Het openbaar vervoer kan en moet efficiënter." De Jong (PVV) spreekt van een pijnlijke maar noodzakelijke maatregel. Dat is Sterk (CDA) met hem eens: "Verantwoord en nodig". Schultz is ervan overtuigd dat zij haar bezuinigingen kan realiseren door een andere inrichting van het ov-netwerk, rationalisatie en aanbesteding. Voor Beter OV is voorstander van aanbesteding, met name in Rotterdam waar het OV nu heel slecht wordt verricht, maar ziet daarin onvoldoende mogelijkheden om tientallen miljoenen per stad te besparen zonder de kwaliteit van het OV aan te tasten.

Monasch, Verhoeven, Van Gent en Bashir verwijzen naar de kritiek van de VVD-wethouders van de drie grote steden op de bezuinigingsplannen. Begrijpelijk, die zorgen van de wethouders, zegt Aptroot. Hij is er echter van overtuigd dat aanbesteding voor beter en goedkoper openbaar zorgt. De Jong wijst nog op de Wet personenvervoer 2000 waarin staat dat bij de aanbesteding geen mensen worden ontslagen.

18 juni 2011

OOK COMPENSATIE VERLANGD VOOR GEDUPEERDEN STAKINGEN GVB EN HTM

Voor Beter OV en stopdestaking.nl hebben ook aan het GVB en de HTM om compensatie gevraagd voor de abonnementhouders die gedupeerd zijn door de stakingen.

AAN: HTM/GVB

Geachte heer Le Clerq,/geachte heer Bolier,

De RET heeft na aandringen van de Maatschappij Voor Beter OV en website stopdestaking.nl alsnog een compensatie aangeboden aan benadeelde abonnementhouders. Deze reizigers kunnen kiezen tussen een dagkaart RET, een dagkaart voor de OV-Ferry en een waardebon.


Voor Beter OV en stopdestaking.nl waren gedupeerde reizigers in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam al behulpzaam door standaardbrieven beschikbaar te stellen, waarmee de gedupeerden een compensatie kunnen eisen. Deze acties zijn gebaseerd op het feit, dat in een bindende uitspraak van de Geschillencommissie OV is vastgesteld dat abonnementhouders wel degelijk dienen te worden gecompenseerd. Artikel 8:108 uit het Burgerlijk Wetboek vrijwaart vervoerders weliswaar van het vergoeden van vertragingsschade (zoals taxi- of hotelkosten bij vertraagd of uitgevallen openbaar vervoer), maar de gewone contractschade (er is een abonnement voor een aantal dagen afgesloten, maar het abonnement kon niet de gehele periode worden gebruikt) valt niet onder deze uitzonderingsbepaling. Het feit dat u niet hebt getracht, de staking van de afgelopen week door de rechter te laten verbieden, maakt dat van overmacht geen sprake is. Bovendien zijn reizigers inmiddels al meer dan 24 uur door verschillende acties -verspreid over verschillende data- gedupeerd.


Wij verzoeken u op grond van het bovenstaande met klem, de houders van een abonnement dat geldig is in uw vervoersgebieden te compenseren, liefst minimaal op de wijze waarop de RET dat heeft gedaan.


Een afschrift van deze brief zonden wij aan het Stadsgewest Haaglanden/Stadsregio Amsterdam.

Met vriendelijke groet, mede namens treinreiziger.nl,

Rikus Spithorst,

Partner Maatschappij Voor Beter OV
17 juni 2011

NIETSZEGGEND ANTWOORD RET OP VRAGEN INCIDENT LAATSTE METRO

We hebben antwoord van de RET op onze vragen over een incident, waarbij een metrobestuurder weigerde om verder te rijden, met als gevolg enorme narigheid voor zo'n honderd reizigers. Nou ja, antwoord...

Geachte mevrouw Nielsen,

Ik heb uw brief van 14 juni 2011 ontvangen over het incident op de nacht van zaterdag op zondag j.l. bij metrostation Kralingse Zoom.

De RET onderzoekt dit incident, mede naar aanleiding van de mediaberichtgeving en een klacht van een betrokken klant. Ook deze klant is in het onderzoek betrokken. Na afronding van dit onderzoek zal de RET eventueel gepaste maatregelen nemen. Over de aard van deze maatregelen doen wij geen mededelingen aan derden aangezien het een individuele personeelskwestie betreft.

Ik heb de klant, die over dit incident een klacht heeft ingediend, hiervan op de hoogte gesteld.

Ik hecht eraan u te melden dat de RET het zeer betreurt dat onze dienstverlening aan de klanten onvoldoende is geweest.

Ik ga ervan uit uw brief op deze wijze voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

P.G. Peters

Algemeen directeur RET N.V.

16 juni 2011

REIZIGERS RET DUURDER UIT BIJ OMLEIDING

Tram 21 in Rotterdam wordt wegens werkzaamheden ingekort. Blijkens een bericht op de website dienen klanten die van de vervangende bus gebruikmaken, meer te betalen omdat ze worden afgezet (letterlijk en figuurlijk) op een metrostation dat in een andere zone ligt.

Voor Beter OV schreef dus maar weer een brief:

RET

t.a.v. de heer P.G. Peters

Amsterdam, 16 juni 2011

Geachte heer Peters, beste Pedro,

Op de website van de RET wordt aangekondigd, dat tramlijn 21 wegens werkzaamheden gedurende enkele weken zal worden ingekort tot het Oostplein en dat er een vervangende bus tussen de Esch en metrostation Kralingse Zoom zal rijden. Daarbij worden reizigers er wel voor gewaarschuwd, dat dat metrostation in zone 5311 ligt.


De gehele route van tram 21 in Kralingen ligt in zone 5300. Het kan naar ons oordeel niet zo zijn, dat reizigers wegens een omleiding, waarom zij niet hebben gevraagd, opeens meer moeten gaan betalen.


Wij hebben de volgende vragen en verzoeken aan u.


Hoe kan het dat de route Oostzeedijk/Honingerdijk wegens werkzaamheden is gestremd? Nog slechts een paar jaar geleden is dat gehele traject immers vernieuwd.


Is het mogelijk, tram 21 niet in te korten tot het Oostplein, maar deze te laten rijden tot de halte Avenue Concordia, en dan te keren via de tramremise? Dat scheelt een deel van de reizigers een onvrijwillige wandeling naar tram 7 of de metro. Als het mogelijk is om tot de Avenue Concordia te rijden verzoeken wij u, dat ook te doen.


Wij verzoeken u, te regelen dat reizigers die in plaats van lijn 21 lijn 7 willen gebruiken, over het gehele traject van lijn 7 in Kralingen worden geacht, binnen zone 5300 te reizen, zodat zij geen nadeel ondervinden. Ook verzoeken wij u, op de metro tot Kralingse Zoom abonnementen voor zone 5300 geldig te laten zijn.


Een afschrift van deze brief zonden wij aan de Stadsregio Rotterdam.


Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner
14 juni 2011

PERSONEEL LAAT REIZIGERS LAATSTE METRO ROTTERDAM AAN HUN LOT OVER

... dus schreven wij weer een brief.

RET

t.a.v. de heer P.G. Peters

Amsterdam, 14 juni 2011

Geachte heer Peters, beste Pedro,

Misschien wel het grootste probleem van de RET is het imago van het rijdend personeel. Een heel groot deel daarvan doet er alles aan, de indruk te wekken dat het zich weinig aan de reiziger gelegen laat liggen. Onze opvattingen over uw personeel qua vertrekdiscipline en punctualiteit zijn genoegzaam bekend.

Afgelopen zaterdag bereikte het dienstbetoon aan de reizigers een nieuw dieptepunt. Passagiers van de laatste metro naar Schiedam werden, naar wij hebben begrepen, op station Kralingse Zoom de metro uitgebonjourd omdat “de dienst van de bestuurder erop zat”. Met een urenlange vertraging werden deze reizigers uiteindelijk per bus vervoerd. Maar ook passagiers op metrostations tussen Kralingse Zoom en Schiedam hebben dus tevergeefs op hun laatste metro gewacht.

Wij vinden dat reizigers niet aan zulk personeel dienen te worden blootgesteld. Daarom vragen wij u, ons te berichten, wat er nu precies is gebeurd, of onze beschrijving van het voorval accuraat is en welke maatregelen u jegens de betrokken functionaris(sen) hebt genomen.

Wij plaatsen deze brief ook op onze website. Ook uw antwoord zullen wij, in het kader van wederhoor, integraal publiceren. Wij dringen er daarom op aan, dat u ons spoedig antwoordt.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Trudy Nielsen,

partner

Lees hier meer over het incident.


7 juni 2011

STAKEND PERSONEEL GVB BLOKKEERT A10

23:00 uur:

... en we hebben antwoord van het GVB op onze brief. Zoals beloofd, publiceren wij deze integraal.

Amsterdam, 7 juni 2011

Geachte heer Spithorst, beste Rikus,

Het is waar dat het personeel van de bedrijven GVB, HTM en RET actie voert tegen de verplichte aanbesteding en de bezuinigingen op het OV in de 3 grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (G3). Dat men daarbij het middel staking hanteert vind ik jammer maar wel begrijpelijk. Terecht geeft u aan dat we in Nederland het stakingsrecht erkennen, en het aan rechters is om een staking al dan niet te verbieden. Uiteraard komt het personeel behalve voor het “belang van de reizigers” natuurlijk ook op voor het behoud van hun banen en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.

Zoals bekend was er vandaag door de vakbonden een actie bij de Stopera georganiseerd die zeer succesvol is verlopen. Tijdens deze actie heb ik enorm veel mensen gesproken. Ik werd positief verrast door de vele goedkeurende reacties van allerlei (reizigers) organisaties op de door de vakbonden georganiseerde acties. Dat daarbij ook GVB materieel werd ingezet werd als volkomen normaal beschouwd; hoe trek je anders de aandacht van de media? Daar komt natuurlijk bij dat de vakbonden niet zoals de algemeen directeur Hettinga van Arriva over een ghostwriter en een privé clubblad (De Telegraaf) beschikken die alle (on)waarheden zonder het principe van hoor en wederhoor toe te passen publiceert, de vakbonden en het personeel van de OV-bedrijven moeten het hebben van ludieke acties. Dat ze zich daarbij soms vergissen is menselijk. Ik ben van mening dat dat met die bussen op de A10 tot de categorie vergissingen behoort. Om dan meteen die bestuurders, als ik er al achter kan komen wie dat waren, uit hun functie te ontheffen gaat mij veel te ver. Bij GVB hanteren we het beleid dat elke medewerker fouten mag maken en zich een keer mag vergissen. Pas als er sprake is van grove opzet of nalatigheid dan worden er passende maatregelen ondernomen die het vertrek van deze medewerker tot gevolg heeft.

Omdat ik het vermoeden heb dat de acties van de vakbonden nog niet het door hen gewenste resultaat gaan opleveren en er nog meer acties zullen volgen vraag ik me af welke acties de Maatschappij voor Beter OV kan bedenken die tot resultaat hebben dat de bezuinigingen van tafel gaan en uiteraard de reizigers zo min mogelijk benadelen. Ik zie uw actievoorstellen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Adrie Bolier

directeur Vervoer GVB12:00 uur:

Personeel van het GVB heeft vandaag moedwillig ernstige verkeershinder op de A10 veroorzaakt. In de onderstaande brief vraagt Voor Beter OV om een reactie.

AAN:

GVB

t.a.v. de heer A. Bolier,

directeur vervoer

Amsterdam, 7 juni 2011

Geachte heer Bolier, beste Adrie,

Onder het mom van “belang van de reiziger” voert het personeel van het GVB actie voor het behoud van zijn, in vergelijking met die bij de commerciële OV-bedrijven, nogal comfortabele arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt ook gestaakt. We kennen in Nederland het stakingsrecht, en het is aan rechters om een staking al dan niet te verbieden. Wij keuren de stakingen ten zeerste af, maar erkennen wel het recht daarop.

Iets anders is het met bussen van uw bedrijf verstoren van het wegverkeer. De bussen van het GVB worden betaald uit de belastingopbrengsten (die dus mede door reizigers worden opgebracht) en kaartverkoop. Eigenlijk zijn deze bussen dus ook een beetje “van de reiziger”. Wij vinden het onaanvaardbaar, dat deze bussen worden misbruikt om burgers te hinderen in hun mobiliteit, door met drie bussen naast elkaar met lage snelheid op de A10 te gaan rijden. Nog afgezien van het feit dat hiermee dus verkeersovertredingen worden begaan (onnodig langzaam rijden brengt het verkeer in gevaar, onnodig links rijden is niet toegestaan). Meedoen aan deze actie is een bonafide buschauffeur onwaardig.

Wij zouden het liefst zien, dat de betrokken chauffeurs van hun functie worden ontheven. Dat geldt ook voor garagepersoneel dat deze bussen heeft meegegeven voor deze actie. Graag zien wij vandaag nog uw schriftelijke reactie tegemoet.

Wij publiceren dit bericht op onze website, en zullen ook uw reactie integraal publiceren. Gezien de actualiteit hopen wij dat het u vandaag nog lukt om te reageren.

Een afschrift van deze brief zonden wij aan de Politie Amsterdam/Amstelland, verkeerswethouder Wiebes en de Stadsregio Amsterdam.

Als altijd hartelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV

Rikus Spithorst

Partner

Geef hier uw mening.


6 juni 2011

VOOR BETER OV ADVISEERT ROTTERDAM OVER INVULLING BEZUINIGINGEN OV

De Maatschappij Voor Beter OV adviseert de Stadsregio Rotterdam over de invulling van de bezuinigingen op het Openbaar Vervoer in de Rijnmond. Lees onderstaand het advies.


AAN:

Stadsregio Rotterdam

Postbus 21051

3001 AB Rotterdam

Amsterdam, 6 juni 2011

Hierbij brengt de Maatschappij Voor Beter OV advies uit over de plannen om de aangekondigde Rijksbezuinigingen op het Openbaar Vervoer in de Stadsregio Rotterdam op te vangen.

Inleiding

Het kabinetsbeleid houdt stevige bezuinigingen op het OV in, en daarbovenop extra bezuinigingen op het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die laatste extra bezuiniging is oneerlijk: immers, de grote steden zijn in het verleden nooit gespaard gebleven bij bezuinigingsronden, dus er is geen enkele aanleiding om ze nu extra hard te treffen. De bezuiniging van € 120 miljoen per jaar die nu aan de drie grote steden is opgelegd, zou daarom eerlijk over het hele land moeten worden verdeeld. In een brief aan de minister hebben wij dit standpunt nader onderbouwd, een kopie van deze brief gaat hierbij.


In dit advies reageren wij op het Beleidsvoorstel Openbaarvervoerplan 2012 van de Stadsregio Rotterdam, en doen wij een aantal suggesties om tot betere bezuinigingen te komen. Met beter bedoelen wij: eerlijker, zo veel mogelijk recht doende aan de functie van het OV en zo min mogelijk ten koste van de reiziger.

In het Beleidsvoorstel staat te lezen dat de heldere productformule waarvoor is gekozen, aanslaat bij de reiziger. Wij delen deze visie helaas niet. De reizigersgroei is marginaal, en blijft achter bij zowel de ontwikkeling van het aanbod als bij de ontwikkeling van de gehele mobiliteit in de Rijnmond. Met andere woorden: het aandeel van het OV in de totale mobiliteit is kleiner geworden. Dat achten wij zeer betreurenswaardig. Blijkbaar is er iets aan de hand, waardoor veel reizigers toch niet kiezen voor het OV.


Wij vermoeden, dat dit komt doordat de werkelijkheid veel weerbarstiger is dan wat op papier zo mooi lijkt. Een voorbeeld: waar bij de tram op papier een mooie tienminutendienst wordt gereden, komt daar in de praktijk weinig van terecht. De punctualiteit van de tram schommelt rond een schamele 50%. Dat betekent dat reizigers vaak veel langer op de halte moeten staan dan statistisch gezien de norm is, maar ook dat de trams die op tijd of te vroeg rijden, grotendeels leeg zijn, terwijl de trams die te laat rijden, vaak overvol zijn. Dus het vervoer is niet alleen onbetrouwbaar, maar ook oncomfortabel. Over het aanpakken van deze dissatisfier rept het Beleidsvoorstel met geen woord.


Het is een gegeven dat in het OV geen enkele lijn overal even druk gebruikt wordt. Uiteinden van verbindingen naar buitenwijken kennen minder reizigers dan het drukste gedeelte, lijnen in dichtbebouwde gebieden kennen meer reizigers dan in dunbebouwde regio’s. Maar overal behoren de reizigers goed bediend te worden. Net zoals in dunbevolkte gebieden ook gewoon telefoon, water en energie aan de bewoners wordt geleverd. Ook is het een gegeven dat overdag meer mensen reizen dan ’s avonds laat of ’s morgens vroeg. Toch behoren ook de reizigers op stille tijden op een goede manier te worden vervoerd. Uw Beleidsnotitie gaat iets te lichtvaardig om met het zomaar opheffen van dunbezette lijnen of ritten. Een basisprincipe voor het OV is, dat de economisch aantrekkelijke verbindingen de economisch minder aantrekkelijke verbindingen steunen, en de economisch aantrekkelijke tijdvakken de stille uren. Dus gewoonweg het quotiënt van reizigers en opbrengsten (de kostendekkingsgraad) als maatstaf hanteren is naar ons oordeel geen juiste methode. OV behoort te zijn gebaseerd op solidariteit.


Wij missen in de voorstellen overigens een financiële onderbouwing: welke bezuiniging levert hoeveel geld op? Ook ontbreekt een volgordelijst, waarin wordt aangegeven, welke bezuinigingen niet doorgaan indien er sprake mocht zijn van financiële meevallers die het mogelijk maken, minder op het openbaar vervoer te bezuinigen.

Randvoorwaarden

Als mogelijkheid om te bezuinigen, wordt ook het kritisch bekijken van parallelliteit genoemd. Wij merken op, dat parallelliteit de reiziger vaak een overstap bespaart. Wanneer die reizigers dan nu alsnog moeten overstappen, is het bieden van aansluitgaranties bittere noodzaak. Daar valt nog een boel te winnen. Volgens de laatste aan ons geleverde cijfers bedraagt de punctualiteit van tram en bus bij de RET slechts 50%. Dat heeft -naast de al eerder genoemde problemen- een verwoestend effect op het halen van aansluitingen die als zodanig wel in de dienstregeling zijn opgenomen. Daarnaast is goede afstemming in frequenties van groot belang.


Indien er plannen zijn om bepaalde lijnen op te heffen, en reizigers op die trajecten naast overstappen ook nog een langer traject moeten volgen, betalen zij volgens de huidige OV-chipkaartsystematiek bij het reizen op saldo ook extra, zodat de vervoerder er meer aan verdient. Dat is een perverse prikkel. Een slechter product kost de reiziger meer tijd én meer geld! Voor dit probleem dient een goede oplossing te komen.


Met name de busdiensten naar bedrijfsterreinen worden hier en daar fors ingekrompen of opgeheven. Wij dringen er daarom op aan, dat ondernemingen die, al dan niet namens in die gebieden gevestigde bedrijven, vervoer naar dat soort gebieden willen uitvoeren, worden gedoogd.


Uit de vervoerplannen maken wij op, dat de RET in de Rijnmond optreedt als ‘OV-regisseur’. Wij zetten grote vraagtekens bij de aanvaardbaarheid van de RET in zo’n rol. Immers het bedrijf slaagt er zelf niet in een aanvaardbare punctualiteit te realiseren, en is daarom als ‘regisseur’ volstrekt ongeloofwaardig. Wij worden graag geïnformeerd over de wijze, waarop dat is georganiseerd.


De verdeling van de pijn

Het Rijk heeft -bovenop de generieke bezuiniging op de Rijksbijdrage- een extra bezuiniging opgelegd aan het niet-aanbestede stadsvervoer in de grote steden. In het Beleidsvoorstel komt percentueel het grootste deel van de verschraling van het aanbod echter juist terecht in de regio’s in de Rijnmond waarvoor die extra bezuiniging niet is opgelegd. De bewoners worden met een onevenredige verslechtering van het OV geconfronteerd en de commerciële vervoerbedrijven lopen dus extra omzet mis, terwijl de RET, waarvan Rotterdam de eigenaar is, wordt ontzien. Zowel jegens de bewoners buiten de concessiegebieden van de RET als jegens de commerciële busmaatschappijen achten wij dit bestuurlijk onbehoorlijk, tenzij de minister alsnog besluit tot een eerlijker verdeling van de extra bezuiniging van 120 miljoen, waar wij haar in onze bijgevoegde brief om vragen.


Extra afkalving van het OV in de buitengebieden is ook helemaal niet nodig, aangezien er bij de RET nog ruim voldoende mogelijkheden liggen om het OV efficiënter in te richten.

Voorts merken wij op, dat een onevenredig deel van de bezuinigingen binnen de RET naar de bus gaat. Daarmee wordt de
schijn gewekt dat de stevige bezuiniging op het af te stoten deel (waarschijnlijk verplicht de minister tot snelle aanbesteding van de busconcessie, maar mogelijk pas veel later tot aanbesteding van de railconcessie) tot een bevoordeling leidt van het gedeelte van de RET dat mogelijk het langste in eigendom van de gemeente of de stadsregio zal blijven.

In de Beleidsnota staan verschillende grafieken over bezetting en gebruik van tram-, bus- en metrolijnen. Wat wij missen, is per modaliteit een overzicht van het gebruik per aangeboden dienstregelinguur. Op de huidige manier bieden de grafieken slechts zeer marginale informatie die kan dienen voor het maken van keuzes met betrekking tot opheffing van lijnen, verlaging van frequenties en beperking van exploitatie-uren. Ook zijn “ritten” en “instappers” geen goede indicatie, zolang niets bekend is over reizigerskilometers per rit en per instapper.


Ook op korte termijn valt er binnen het trambedrijf een aanzienlijke besparing te realiseren. De meeste tramlijnen hebben op papier overdag een 10-mintendienst, maar door de slechte punctualiteit komt daar weinig van terecht. Door de dan optredende opstroping van trams (in de wandelgangen aangeduid als “harmonica-effect”) rijden sommige trams met zeer weinig reizigers, terwijl de volgende tram dan haast uit zijn voegen barst. Bij een iets lagere, maar veel beter gehandhaafde frequentie zijn alle trams goed bezet, terwijl in vergelijking met nu de wachttijden op haltes niet of nauwelijks langer worden. Daarnaast valt de lijnenloop van de trams te optimaliseren, zodat er minder onnodige wagenkilometers worden gereden, reizigers minder omwegen hoeven af te leggen en er ook minder/geen tramlijnen meer zijn waarvan de dienstuitvoering kan worden verstoord door maar liefst twee beweegbare bruggen.


Het schrappen van eerste en laatste ritten is niet aanvaardbaar. Deze ritten worden weliswaar niet veel gebruikt, maar zij zijn -naast de sociale functie- voor de gebruikers wel van wezenlijk belang om van/naar hun werkplek te reizen. Naast het al eerder genoemde solidariteitsbeginsel, zijn deze ritten dus ook van groot belang voor de Rotterdamse economie (personeel dat werkt bij bedrijven) en het Rotterdamse welzijn (personeel dat werkt in de zorg).


De suggestie om de loketten in het weekend te sluiten, wijzen wij voor het Centraal Station van de hand. Toeristen bezoeken met name in het weekend Rotterdam, komen de stad dan veelal binnen op het Centraal Station, en dienen zich voor informatie en aankoop van een dagkaart tot een loket te kunnen wenden.


Flankerend beleid

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik, nog enkele opmerkingen te plaatsen over flankerend beleid en het tarievenkader.


Rotterdam kiest vaak voor de auto, ook als dat ten koste gaat van het Openbaar Vervoer. Een schoolvoorbeeld is de zeer slechte afstelling van de verkeerslichten op OV-knooppunt Hofplein. Trams lopen daar aanzienlijke vertragingen op. Dat is verspilling van geld (ze zijn langer onderweg om hetzelfde vervoersaanbod te leveren) en van kwaliteit (de dienstuitvoering wordt onregelmatig, met alle daaruit voortvloeiende gevolgen, die al eerder in deze notitie zijn beschreven).


De meest gehoorde reden waarom mensen niet van het OV gebruikmaken, is angst. Er dient dus zo weinig mogelijk te worden beknibbeld op de sociale veiligheid.


Senioren zijn in Nederland gemiddeld welstandiger dan vijfenzestigminners. In dat licht bezien, is er geen enkele reden om gratis OV aan te bieden. Sterker nog, ter leniging van de financiële zorgen bevelen wij u aan, de seniorenkorting te verlagen, zodat de opbrengsten stijgen. Van het gratis meenemen van passagiers kan naar ons oordeel al helemaal geen sprake zijn, temeer daar OV door de bezuinigingen een schaars goed wordt. Met andere woorden: er is geen enkele reden, een gemiddeld welstandige groep reizigers te bevoordelen, terwijl voor anderen de voorzieningen moeten worden wegbezuinigd.


Opmerkingen per vervoerplan

Opmerkingen die reeds eerder in dit commentaar zijn gemaakt, worden niet herhaald, ook niet wanneer voorstellen van vervoerders met die opmerkingen verband houden.


RET Rail

Op zaterdagochtend tot circa 10 uur rijdt lijn A voortaan slechts tot Kralingse Zoom. Voorwaarde daarvoor is wat ons betreft wel, dat de reizigers een nagenoeg naadloze aansluiting wordt geboden, en dat de RET een overstapgarantie biedt.

Voor wat betreft het wijzigen van de route van tram 7 in een deel van Kralingen merken wij op, dat het argument om destijds die buurt niet meer per tram te bedienen en de lijnen 6 en 8 samen te voegen, luidde dat een bus deze wijk zou gaan bedienen. Nu verdwijnt die bus en wordt de tram weer verlegd, maar met als gevolg dat uiteindelijk de bediening per tram minder is geworden, tramhaltes zijn vervallen en lijn 7 een omweg moet maken, met extra rijtijd en kosten voor de doorgaande passagiers tot gevolg. Ook reizigers die met de metro in westelijke richting willen reizen, zijn langer onderweg. Wij vinden deze ontwikkelingen een slechte zaak.


We zijn verbaasd over de mededeling in het vervoerplan dat de Oudedijk niet geschikt is voor de nieuwe Citadis-trams. Bij het opstellen van de eisen aan deze trams was de maatstaf toch, dat ze op de ‘gewone’ tramtrajecten moesten kunnen rijden? Het is overigens volstrekt onaanvaardbaar dat er meer dan een half jaar wordt uitgetrokken om de sporen te vernieuwen, en de tram al die tijd niet zou kunnen rijden.


Wij merken overigens op, dat het verschil tussen een trampluslijn en een ‘gewone’ tramlijn door de komst van het nieuwe materieel feitelijk is komen te vervallen.


RET Bus

Er wordt geconstateerd dat verwachte reizigersontwikkelingen bij nieuw ingelegde buslijnen volstrekt niet zijn uitgekomen. Dat is voor ons reden om grote vraagtekens te zetten bij de vraag, of de RET wel in staat is, als regisseur van het OV in de Rijnmond te opereren. Totaal falende prognoses zijn wat dat betreft een teken aan de wand.


Bus 38 rijdt niet meer doorgaand via het nieuwe busstation bij Rotterdam-NS. Extra rijtijd wordt daarvoor als argument gegeven. De buslijn wordt in twee stukken geknipt. Daarmee is het probleem van het rijtijdverlies voor de reizigers natuurlijk niet opgelost. Het onzalige plan om het busstation in de Conradstraat te vestigen geeft aan dat het ontwerp van de OV-terminal onvoldoende belang hecht aan de bus. Er wordt ook gesteld dat splitsing van deze buslijn wegens toekenning van verschillende lijnnummers een einde maakt aan mogelijke verwarring bij reizigers omdat de huidige bus 38 vanaf het CS in twee richtingen vertrekt. Verbaasd wijzen wij u op de tramlijnen 4, 7, 8, 21, 23 en 25, die alle eveneens vanaf het CS in twee richtingen vertrekken.


Het inkorten van bus 48 leidt tot langere looproutes. Hoe verhoudt dit zich tot het Programma Van Eisen?

Bus 53 wordt vanuit Woudhoek in het plan ingekort tot Schiedam, waar doorgaande reizigers kunnen overstappen op bus 38. Daartoe is een aansluitgarantie van wezenlijk belang.


Er wordt voorgesteld, bus 69 naar Pernis op te heffen omdat deze per rit tussen de 8 en 15 reizigers (wij schatten het gemiddelde op 12) per rit kent. Wij vinden dat zo’n reizigersaantal opheffing van deze lijn niet rechtvaardigt.


Voor lijn 80 dringen wij erop aan, dat deze gedurende de spitsuren gehandhaafd blijft.


QBUZZ

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik, Qbuzz te complimenteren met de zeer heldere en goed geschreven onderbouwing van het vervoerplan.

Wij zijn positief gestemd over het voorgestelde herstel van een busverbinding tussen Carnisselande en Barendrecht NS.


CONNEXXION

FAST FERRY

Deze vervoerplannen geven ons geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen.

Bijlagen:

Brief aan de minister van I en M over eerlijker verdeling rijksbezuinigingen

Verbetervoorstel RET-tram


Bijlage I

Aan de minister van I en M

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Amsterdam, 31 mei 2011

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Er is veel ophef over de extra bezuinigingen op de Rijksbijdrage voor het Openbaar Vervoer in de drie grote steden. Deze hebben, bovenop de landelijke korting van 5%, op jaarbasis een extra korting van 120 miljoen euro opgelegd gekregen.

Wij hechten er aan, duidelijk te stellen dat wij niet willen treden in uw bevoegdheid en die van de Tweede Kamer om te beslissen in welke mate u generiek bezuinigingen aan het OV oplegt, of hoe die bezuinigingen zich verhouden tot bestedingen voor verbeteringen van ons wegennet. We leven in een democratisch bestuurd land, en beschouwen de neiging bij belangenorganisaties en overheden om voor de eigen doelstelling extra overheidsgeld te vragen ten koste van andere doelstellingen, als een onverstandige vorm van financieel landjepik. Dat neemt niet weg dat wij wel de belangrijke rol die het OV in congestiegevoelige gebieden speelt bij het bestrijden van de files willen benadrukken. Verslechtering van het OV zal meer reizigers doen kiezen voor de auto, en daarmee dus de succesvolle filebestrijding hinderen en op termijn mogelijk zelfs ongedaan maken.

Binnen het door u in totaal begrote budget voor Rijksbijdrage aan het stads- en streekvervoer willen wij u wel een verzoek doen. Naar onze mening worden de grote steden onevenredig hard getroffen door de aangekondigde extra bezuinigingen van 120 miljoen op jaarbasis. De grote steden zijn het afgelopen decennium niet ontzien bij eerdere bezuinigingsrondes, en hebben stevige efficiencyslagen moeten maken, dus is er ook geen reden voor de extra bezuiniging die de grote steden nu treft. Van een gerechtvaardigde inhaalslag, die deze extra bezuiniging zou suggereren, is al met al geen sprake. Wij achten deze zelfs strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Wij willen u daarom graag verzoeken, de extra bezuiniging van 120 miljoen gewoon over het gehele land te verdelen, volgens dezelfde verdeelsleutel als u de korting met 5% over het land hebt verdeeld.

Binnenkort zal de OV-chipkaart in het gehele land het enige betaalmiddel in tram, bus, trein en metro zijn. Een van de steeds genoemde sterke punten van dit betaalsysteem is, dat veel duidelijker wordt, waar passagiers hebben gereisd. De WROOV-verdeelsleutel op basis van de strippenkaart en het sterabonnement (NVB) is in afwachting van het verkrijgen van nauwkeuriger reisgegevens op basis van de OV-chipkaart al geruime tijd bevroren. De gegevens die de OV-chipkaart zal gaan opleveren, dienen ten grondslag te liggen aan een te voeren discussie over de juiste verdeling van de rijksbijdrage over de verschillende concessiegebieden in ons land.

Wij vragen u dus niet om extra geld, temeer daar ook wij hechten aan gezonde overheidsfinanciën. Maar doen we een dringend beroep op u om ervan af te zien, vooruitlopend op de inventarisatie van de gegevens van de OV-chipkaart, de bezuinigingen op het OV onevenredig zwaar op de drie grote steden te laten drukken.

Een kopie van deze brief zonden wij aan de Vaste-Kamercommissie IenM

Bijlage II

Verbetervoorstellen lijnnummers en lijnenloop RET-trams

Het lijnennet van de RET-tram is in zijn huidige vorm niet optimaal. Er worden onnodige voertuigkilometers afgelegd, reizigers worden soms met onnodige omwegen geconfronteerd, en een enkel gebied wordt overbediend. Daarnaast is de verwachte reizigersgroei uitgebleven. Reden om het tramnet eens kritisch tegen het licht te houden. Uitgangspunt bij eventuele aanpassingen van het net dienen te zijn dat alle huidige infrastructuur (en dus de daardoor bediende wijken) in gebruik blijft en dat wijzigingen voor meer reizigers voordelen betekenen dan het aantal benadeelde reizigers. In deze notitie doet de Maatschappij Voor Beter OV enkele voorstellen ter optimalisatie van het tramnet.

Door de komst van de nieuwe Citadis-trams en de gestage groei van het aantal toegankelijke haltes, is het onderscheid tussen “gewone” tramlijnen en “Tramplus” lijnen feitelijk zo’n beetje verdwenen. Daarom bepleiten we het afschaffen van een gekunsteld onderscheid tussen deze verschillende tramlijnen, dat tot uiting komt in lijnnummers onder de 10 voor “gewone” lijnen, en lijnnummers in de 20 voor “Tramplus”. Wij stellen voor, alle lijnnummers onder de 10 te laten vallen. Eéncijferige lijnnummers op trams zijn vanuit de verte beter herkenbaar.

Doorgaande reizigers tussen Schiedam en de binnenstad, en Schiedam en Rotterdam-Zuid rijden altijd om via het Centraal Station. Een blik op de trams van de lijnen 21 en 23 leert, dat op het Centraal Station ongeveer de helft van de reizigers de tram verlaat, en de andere helft dus niet. Om onnodig omrijden van passagiers en voertuigen te voorkomen, zou lijn 23 niet langer via de Middellandstraten en het Centraal Station moeten rijden, maar via de Nieuwe Binnenweg en de Van Oldenbarneveltstraat. Op grote delen van de trajecten in Schiedam en op Zuid kunnen reizigers dan kiezen voor een doorgaande verbinding naar het stadscentrum en verder, of een rechtstreeks lijn naar het Centraal Station.

Schiebroek en de omgeving van de Schieweg worden in de huidige situatie overbediend door de extra frequent rijdende tramlijn 25. Het gebruik van de tram zal naar verwachting nog verder dalen na de volledige ingebruikname van Randstadrail lijn E. Daarom bepleiten wij de herinvoering van tram 5 (Scheepvaartkwartier-Schiebroek), inkorting van tram 25 tot de route Carnisselande - Centraal Station (heen via Coolsingel en Weena, terug via Eendrachtsweg) en inkorting van tram 7 tot de route Erasmus Universiteit - Centraal Station (heen via Coolsingel, Van Oldenbarneveltstraat en Eendrachtsweg, terug via Weena.

Daar in deze plannen tram 23 het stadscentrum via Nieuwe Binnenweg met de Schiedamseweg en het Marconiplein verbindt, wordt lijn 4 op dit traject overbodig. Voor deze tram zijn diverse alternatieven mogelijk. Inkorten tot Heemraadsplein, verleggen via de Middellandstraten naar Spangen of verleggen van de Nieuwe Binnenweg via de Mathenesserlaan naar Spangen. Aangezien de Middellandstraten een van hun twee tramlijnen zouden verliezen, terwijl de drukte -niet alleen wat betreft doorgaande reizigers maar ook qua in- en uitstappers- twee tramlijnen wel rechtvaardigt, bepleiten wij de keuze, tram 4 via de Middellandstraten naar Spangen te laten rijden, tenzij bij de RET beschikbare reisgegevens aantonen, dat een van de beide alternatieven beter zou zijn.

De routes van tramlijnen 2, 8, 20 en 21 blijven in dit voorstel (nagenoeg) ongewijzigd.

Onderstaand een kaartje van een deel van Rotterdam, waarop de voorgestelde nieuwe lijnvoering is weergegeven.

Voor Beter OV hoopt met deze voorstellen te bereiken dat de RET iets minder onnodige wagenkilometers maakt, terwijl reizigers een vervoersaanbod krijgen dat beter is afgestemd op de vraag.


Lees
hier het beleidsvoorstel en de vervoerplannen van RET, Qbuzz en Connexxion.
31 mei 2011

VERDEEL DE BEZUINIGINGSPIJN EERLIJKER OVER HET OV

De Maatschappij Voor Beter OV vraagt in een brief aan Minister Schultz om de bezuinigingen op het OV eerlijker te verdelen. Nu worden de drie grote steden onevenredig zwaar getroffen. Het liefst zag Voor Beter OV dat er meer geld voor het OV beschikbaar zou komen, maar gezien de opvattingen van de regeer- en gedoogpartijen zit dat er niet in. Daarom is er -en dat was een moeilijke beslissing- niet voor gekozen om meer geld te vragen, doch slechts om een eerlijker verdeling van de pijn. Vragen om iets wat je zeker weten toch niet krijgt is -zo vreest Voor Beter OV- contraproductief.


Lees onderstaand de brief aan de minister:


Aan de minister van I en M

Amsterdam, 31 mei 2011

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Er is veel ophef over de extra bezuinigingen op de Rijksbijdrage voor het Openbaar Vervoer in de drie grote steden. Deze hebben, bovenop de landelijke korting van 5%, op jaarbasis een extra korting van 120 miljoen euro opgelegd gekregen.

Wij hechten er aan, duidelijk te stellen dat wij niet willen treden in uw bevoegdheid en die van de Tweede Kamer om te beslissen in welke mate u generiek bezuinigingen aan het OV oplegt, of hoe die bezuinigingen zich verhouden tot bestedingen voor verbeteringen van ons wegennet. We leven in een democratisch bestuurd land, en beschouwen de neiging bij belangenorganisaties en overheden om voor de eigen doelstelling extra overheidsgeld te vragen ten koste van andere doelstellingen, als een onverstandige vorm van financieel landjepik. Dat neemt niet weg dat wij wel de belangrijke rol die het OV in congestiegevoelige gebieden speelt bij het bestrijden van de files willen benadrukken. Verslechtering van het OV zal meer reizigers doen kiezen voor de auto, en daarmee dus de succesvolle filebestrijding hinderen en op termijn mogelijk zelfs ongedaan maken.

Binnen het door u in totaal begrote budget voor Rijksbijdrage aan het stads- en streekvervoer willen wij u wel een verzoek doen. Naar onze mening worden de grote steden onevenredig hard getroffen door de aangekondigde extra bezuinigingen van 120 miljoen op jaarbasis. De grote steden zijn het afgelopen decennium niet ontzien bij eerdere bezuinigingsrondes, en hebben stevige efficiencyslagen moeten maken, dus is er ook geen reden voor de extra bezuiniging die de grote steden nu treft. Van een gerechtvaardigde inhaalslag, die deze extra bezuiniging zou suggereren, is al met al geen sprake. Wij achten deze zelfs strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Wij willen u daarom graag verzoeken, de extra bezuiniging van 120 miljoen gewoon over het gehele land te verdelen, volgens dezelfde verdeelsleutel als u de korting met 5% over het land hebt verdeeld.

Binnenkort zal de OV-chipkaart in het gehele land het enige betaalmiddel in tram, bus, trein en metro zijn. Een van de steeds genoemde sterke punten van dit betaalsysteem is, dat veel duidelijker wordt, waar passagiers hebben gereisd. De WROOV-verdeelsleutel op basis van de strippenkaart en het sterabonnement (NVB) is in afwachting van het verkrijgen van nauwkeuriger reisgegevens op basis van de OV-chipkaart al geruime tijd bevroren. De gegevens die de OV-chipkaart zal gaan opleveren, dienen ten grondslag te liggen aan een te voeren discussie over de juiste verdeling van de rijksbijdrage over de verschillende concessiegebieden in ons land.

Wij vragen u dus niet om extra geld, temeer daar ook wij hechten aan gezonde overheidsfinanciën. Maar doen we een dringend beroep op u om ervan af te zien, vooruitlopend op de inventarisatie van de gegevens van de OV-chipkaart, de bezuinigingen op het OV onevenredig zwaar op de drie grote steden te laten drukken.

Een kopie van deze brief zonden wij aan de Stadsregio Amsterdam, de Stadsregio Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden en de Vaste-Kamercommissie IenM.

Met de meeste hoogachting,11 mei 2011

FUSIEPLANNEN RET EN HTM LAATSTE WANHOOPSPOGING

De plotseling de kop opstekende plannen om de vervoerbedrijven RET en de HTM te laten fuseren, zijn niets anders dan een wanhoopspoging om de RET van de ondergang te redden en een dreigende aanbesteding van het stadsvervoer in Rotterdam en Den Haag af te wenden. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. Zo’n fusiebedrijf, waarin ook Rotterdamse leidinggevenden wederom hoge functies krijgen, zou een voortzetting betekenen van het heel slechte OV zoals dat nu door de RET wordt geleverd, met een onaanvaardbaar slechte punctualiteit.

Bovendien bestaan er zeer grote cultuurverschillen tussen beide bedrijven. Zo groot, dat die een zinvolle fusie in de weg staan. De staf van de HTM kijkt meer naar de wensen van de reiziger wat een god effect heeft op de dienstuitvoering, het rijdend personeel van de RET laat zich juist weinig aan die reiziger gelegen liggen en gijzelt de leiding in allerlei machtsspelletjes.

De ideale manier om het beste openbaar vervoer in een stad te realiseren, is het aanbesteden en vervolgens kiezen voor de onderneming die het beste product aanbiedt. Geen enkele organisatievorm waarbij marktpartijen worden buitengesloten, is in het belang van de reiziger en de belastingbetaler. Verhalen dat commerciële bedrijven eerst de zittende ondernemingen zouden willen kapotconcurreren om daarna de marktprijzen te verhogen zijn niet steekhoudend. De onverwachte komst van een Israëlische busmaatschappij in de regio Waterland bewijst dat er altijd nieuwe marktpartijen zullen opstaan die de prijs voor het OV op een laag peil zullen houden.

De angst voor de teloorgang van oer-Hollandse bedrijven is slechts van sentimentele aard. Nederlandse consumenten hebben immers geen enkele moeite met het kopen van een Samsung-telefoon, Sony-televisie of Opel-auto. Dus ook in een bus of tram die geëxploiteerd wordt door een niet-Nederlandse onderneming zullen reizigers zich graag laten vervoerden als de kwaliteit van het hoogst haalbare niveau is.

Geef hier uw mening.


29 april 2011

HELP MEEDENKEN OVER DE BEZUINIGINGEN IN ROTTERDAM!

Voor Beter OV zal reageren op de bezuinigingsvoorstellen in Rotterdam, en ook tegenvoorstellen doen. Reizigers die willen meedenken, zijn van harte welkom. De Maatschappij Voor Beter OV wil een platform bieden aan iedereen die het beste voor heeft met het Openbaar Vervoer.

Meedoen? Stuur een mailtje naar info@voorbeterov.nl

Lees
hier het bezuinigingsvoorstel.

22 maart 2011
GOOCHELEN MET CIJFERS

De jaarlijkse klantenbarometer is weer verschenen. Net als ieder jaar vervaardigd in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Voor Beter OV is verbaasd, hoe de bazen van de vervoerbedrijven het cijferwerk altijd in hun voordeel trachten te interpreteren. Dit jaar spande de algemeen directeur van de RET wel de kroon: “Zal collega Hettinga namens Arriva/Cxx/Synthus/Veolia de barometer nog gebruiken in zijn lobby ‘goochelen met de verkeerde cijfers’?”

Laten we dus maar eens kritisch naar de cijfers kijken. Allereerst een slag om de arm. Reizigersonderzoeken zijn altijd linke soep. Een klant die aan een slecht product is gewend, zal een matig product al een vrij hoog rapportcijfer geven. Een klant die aan een goed product is gewend, zal een matig product een lager rapportcijfer geven. Rapportcijfers gaan dus deels over trends, niet over de harde kwaliteit. Verder is het vergelijken van stedelijk OV met het OV op het platteland vrij lastig. De grote reizigersmassa maakt het in de steden eenvoudiger om hogere frequenties en een fijnmaziger lijnennet aan te bieden. Met de sociale veiligheid, echter, is het vaak wat minder goed gesteld door de invloed van allerlei grootstedelijke problemen. Verder dienen wij in onze beschouwing wat uit de losse pols te rekenen, omdat we niet op korte termijn kunnen beschikken over de heel gedetailleerde cijfers uit het onderzoek en de exacte vervoercijfers per modaliteit.

Het onderzoek rangschikt 87 (deel)concessies op volgorde van het algemene oordeel van de reiziger.

Scores vervoerbedrijven grote steden:

RET        GVB       HTM

Bus              11           59            6

Tram           69           75           76

Metro/RR     55*          83           56

*55 is het geschatte gewogen gemiddelde van de Rotterdamse Metro en de Rotterdamse RandstadRail

Er dient een weging te worden gemaakt op grond van het aantal reizigers in bus, tram en metro/Randstadrail. We nemen deze verhouding als 1:2:2

Gewogen scores vervoerbedrijven grote steden:

RET        GVB       HTM

Bus               11           59             6

Tram           138         150         152

Metro/RR     110         166         112

Totaal          259         375         270

Gemiddeld*    52           75          54

*Totale waardering, gedeeld door 5

Van de 87 plaatsen in de lijst ligt de middelste waardering dus op de 44e plaats. De drie niet-aanbestede vervoerbedrijven in de grote steden scoren met de posities 52, 75 en 54 dus slechter dan het gemiddelde van alle andere concessies, die  buiten het Rotterdamse, Amsterdamse en Haagse stadsvervoer alle wel zijn aanbesteed.

Er valt voor het OV in de grote steden dus weinig te juichen. Ook niet voor de RET.

10 maart 2011

TRAMBAAN FERDINAND BOLSTRAAT MOET DUBBELSPORIG BLIJVEN

Het belang van een klein groepje uitbaters van zieltogende ondernemingen in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat mag nooit boven het belang van vele tienduizenden trampassagiers gaan. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. De belangenorganisatie is tegenstander van de dreigende aanleg van een enkelsporige tramverbinding in plaats van de huidige dubbelsporige. Ondernemers die geen trambanen voor hun deur willen, moeten zich niet vestigen in een winkelstraat waar al meer dan een eeuw trams rijden. Bovendien gaat een enkelsporige verbinding ten koste van de regelmaat, snelheid en capaciteit van de trams.

Zie voor meer informatie het raadsadres dat wij heden aan de Gemeenteraad van Amsterdam stuurden.

ADRES

AAN:

De Gemeenteraad van Amsterdam

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Amsterdam, 10 maart 2011

Geachte Raad,

Met grote ongerustheid nemen wij kennis van berichten over de dreigende vervanging van de dubbelsporige tramverbinding door de Ferdinand Bolstraat door een enkelsporige variant.

De tram is van levensbelang voor het duurzaam in beweging houden van het Amsterdamse verkeer, en daarmee dus ook voor de Amsterdamse economie en milieu. Een goede doorstroming van het tramverkeer is daarbij van levensbelang. Enkelsporige trajecten verhinderen die goede doorstroming, doordat trams in veel gevallen moeten wachten op hun tegenligger. Daarmee komt zowel de regelmaat als de capaciteit van de tram onder druk te staan. Dat probleem wordt in de Ferdinand Bolstraat nog verergerd door de aanzienlijke lengte van het mogelijk tot enkelspoor te beperken traject.

In dat licht bezien, is de aanleg van een enkelsporige trambaan in de Ferdinand Bolstraat zeer ongewenst. Daar komt nog bij, dat de Ferdinand Bolstraat niet alleen dient als route voor de reguliere tramlijnen, maar daarnaast ook een functie heeft als omleidingsroute bij stremmingen elders, zoals op de Binnenring, in de Van Woustraat of op de Ceintuurbaan. Daarvoor komt een enkelsporige trambaan ten ene male capaciteit tekort.

De argumenten van ondernemers in de Ferdinand Bolstraat, dat zij hinder ondervinden van de dubbelsporige trambaan, is niet valide. Sinds jaar en dag heeft de Ferdinand Bolstraat te kampen met matig florerende ondernemingen, die veelal ook een tamelijk haveloze uitstraling hebben en de onderkant van de consumentenmarkt bedienen. Dat is niet de schuld van de voor de deur rijdende tram. Maar vooral: al meer dan een eeuw ligt er dubbelspoor in de Ferdinand Bolstraat. De ondernemers hebben hun bedrijf dus willens en wetens gevestigd in een straat met dubbel tramspoor. Het nu verlangen van opheffing van dat dubbele tramspoor is buiten de orde. Dan, kort gezegd, hadden de ondernemers hun zaak maar moeten vestigen in een straat zonder tram. Feitelijk is er sprake van een vorm van landjepik, die niet door de overheid zou moeten worden getolereerd.

U bent bevoegd over het hoofdnet rail, waar de Ferdinand Bolstraat onder valt. Met klem verzoeken wij u, het belang van de tram voor de gehele stad, én het belang van de passagiers uit de hele regio te laten prevaleren boven de individuele wensen van een groepje ondernemers, en dus niet in te stemmen met het vervangen van dubbelspoor door enkelspoor in de Ferdinand Bolstraat.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner17 februari 2011

OPHELDERING GEVRAAGD OVER SPOORVERZAKKING SCHIEDAM

Voor Beter OV heeft aan de RET opheldering gevraagd over de zeer langdurige hersteltijd van een defect tramspoor in Schiedam. Na een verzakking is de trambaan zeker een maand buiten gebruik. Voor Beter OV vindt dat rijkelijk lang. Ook wil Voor Beter OV weten, of de vervangende bussen goed aansluiten op de ingekorte tramlijn.

De RET meldt op zijn website:

Door een spoorverzakking ter hoogte van de Scheepvaartweg in Schiedam rijdt tramlijn 21 niet tussen eindpunt Woudhoek en Station Schiedam Centrum v.v.
U kunt gebruikmaken van tramlijn 23 of de buslijnen 51 en 53. Tussen Station Schiedam Centrum en Woudhoek rijden pendelbussen via Slimme Watering en Zwaluwlaan. Naar verwachting gaan de werkzaamheden tot medio maart duren.

Vervallen tramhaltes in beide richtingen:
Woudhoek/Harreweg
Boeier
Bachplein
Hof van Spaland


9 februari 2011


SCHRAP ONREDELIJKE BEZUINIGINGEN EN BESTEED OV ROTTERDAM MET SPOED AAN

De dreigende extra bezuiniging van 120 miljoen op het OV in de drie grote steden is onterecht. Het afgelopen decennium hebben de grote steden gewoon alle landelijke bezuinigingen op het OV onverkort ondergaan. Nu opeens 120 miljoen extra in de grote steden bezuinigen is onbehoorlijk. Deze bezuiniging moet van tafel, of anders gewoon gelijkelijk over het hele land worden verdeeld.

Een andere discussie is, of aanbesteding van het OV in de grote steden gewenst is. Daartoe eerst een vergelijking van het OV in de grootste twee, Amsterdam (GVB) en Rotterdam (RET).

GVB:

Bedrijf was “out of control”. Punctualiteit bedroevend, onderhoud een schandaal. Testa kwam om als een soort van bad-guy tamelijk hardhandig orde op zaken te stellen. Daarna Kroon voor de puntjes op de i.

De OR zag in dat het zo niet langer kon, en riep het personeel op, achter een kwaliteits- en efficiencyverbetering te gaan staan. Rijksbezuinigingen werden grotendeels opgevangen door efficiencyslagen. Slechts gedurende enkele zomers werd 's avonds op sommige tramlijnen een 20-minutendienst gereden.

De leiding draaide het personeel de duimschroeven aan, inclusief het ontslag van al te slecht personeel. Opdrachtgeverschap ging over van gemeente (die er weinig van bakte wegens verstrengeling eigenaar/opdrachtgever) naar Stadsregio, die het opdrachtgeverschap goed uitoefent. Bij ondermaatse prestaties worden aan het GVB gewoon boetes opgelegd, die worden gestort in een fonds van waaruit innovatieve projecten voor de reiziger worden betaald. Heden ten dage is het GVB een behoorlijk bedrijf, met een goede punctualiteit en behoorlijke frequenties. Vertrekpunctualiteit beginhalte rond 95 procent, staat van onderhoud materieel doorgaans goed. Wel materieeltekort bij metro, maar dat is de schuld van de Gemeenteraad die de bestelling van nieuwe voertuigen ernstig heeft vertraagd.

RET:

Directeur Claydon vond aanbesteding een heel slechte zaak. Vervoer hoort een overheidstaak te zijn, vond hij. Ondertussen reed zijn bedrijf zeer inefficiënt en dispunctueel met erg lage frequenties. Rijksbezuinigingen werden afgewenteld op de reizigers door verdere afbraak van de dienst.

De OR had maar een doel: geen aanbesteding en handhaving royale arbeidsvoorwaarden. Frequenties en punctualiteit bleven bedroevend. Claydon ging, interim kwam, interim ging, Peters kwam. Wilde stappen vooruit zetten met zijn bedrijf, maar stuitte op onwil van het personeel dat een goede lobby in de Raad had. Al jaren is er sprake van uitermate slecht opdrachtgeverschap Stadsregio, waar de portefeuillehouder belangen tussen opdrachtgeverschap en eigenaarschap ernstig door elkaar liet en laat lopen. De Concessie Rotterdam is voorzover ik weet de enige in Nederland zonder bonus/malus- of boetebeding en DRU-contract en -boekhouding! De RET wordt bevoordeeld t.o.v. welk ander vervoerbedrijf ook. Zelfs in de buitengewesten legt de Stadsregio Rotterdam wel boetes op, maar aan het bedrijf waar het zelf eigenaar van is, de RET, dus niet. Na afwenteling aanbestedingsdreiging (motie-Roefs en onderhandse gunning) is het alleen maar bergafwaarts gegaan met het bedrijf. Vertrekpunctualiteit beginhalte tram en bus nog geen 80%, punctualiteit bij belangrijke haltes onderweg minder dan 50%! Staat van onderhoud materieel vaak beschamend: trams met twee verschillende koplampen, of naast elkaar een halve oranje en een halve witte deur. Zoals een auto die met onderdelen van de sloop is opgelapt!

Tot zover de vergelijking.

Marktconformiteit is het toverwoord. En niet geheel onterecht. Belastingbetalers en reizigers leggen veel geld neer voor het stedelijk OV. Marktconformiteit valt uiteen in twee aspecten:

  1. Is de prijs marktconform? Dus betalen de belastingbetaler en de reiziger niet te veel?
  2. Is de kwaliteit marktconform? Dus krijgen de belastingbetaler en de reiziger wel voldoende waar voor hun geld?

In Rotterdam moet helaas worden geconstateerd, dat de RET op punt 2 onvoldoende presteert. Al jaren. Dat betekent dat het de hoogste tijd is, het Rotterdamse stedelijke OV met spoed aan te besteden. Daar wordt het vervoer wellicht niet goedkoper van, maar in ieder geval wel beter. In Amsterdam is de noodzaak van aanbesteding niet aanwezig. Daar zijn zowel de prijs als de kwaliteit marktconform.

Het is een duivels dilemma. Als wordt besloten tot aanbesteding in Rotterdam, is het dan haalbaar om Amsterdam -en eventueel Den Haag- nog steeds vrij te stellen van een aanbestedingsplicht? Wij weten het niet. Maar het kan niet zo zijn, dat de Rotterdamse reiziger wordt gegijzeld door de belangen van vervoerbedrijven en hun personeel.

Daarom roept Voor Beter OV op om de extra bezuinigingen op het OV in de grote steden niet door te laten gaan, en met spoed in Rotterdam het stedelijke OV te laten aanbesteden.


13 januari 2011

STAKING ZAANSE NACHTBUS AFGEBLAZEN

Tot onze grote vreugde is de dreigende staking van de nachtbussen in de Zaanstreek afgeblazen. Connexxion heeft de eis, dat er begeleidend personeel op de bussen zou meerijden, ingewilligd. Voor Beter OV vindt het een goede zaak, dat daarmee de veiligheid van zowel personeel als passagiers is bevorderd. Voor Beter OV is blij, met zijn bemiddelingsaabod als smeerolie heeft kunnen fungeren.

11 januari 2011

BEMIDDELINGSPOGING STAKINGSDREIGING ZAANSE NACHTBUSSEN

11:00

Voor Beter OV heeft de FNV en Connexxion uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek over de stakingsdreiging bij de nachtbussen in de Zaanstreek. De chauffeurs dreigen het werk neer te leggen als er geen beveiligers op de nachtbussen komen.

Voor Beter OV is enerzijds tegenstander van lichtvaardige stakingen in het OV, maar vindt anderzijds dat het personeel op een veilige manier zijn werk moet kunnen doen. En ook reizigers hebben uiteraard recht op veilig OV.

Voor Beter OV wil het niet bij deze constatering laten, maar een actieve rol spelen bij de oplossing van het probleem, en heeft daarom de betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek.

Onderstaand de uitnodinging aan Connexxion en de FNV:

AAN:                     FNV Bondgenoten
Connexxion

Ter kennisname:   Stadsregio Amsterdam

Amsterdam, 11 januari 2011

Dames, heren,

De Maatschappij Voor Beter OV heeft kennis genomen van de dreigende staking bij de nachtbussen in de Zaanstreek. Het hete hangijzer is de sociale veiligheid in de nachtbussen en de volgens de chauffeurs noodzakelijke begeleiding door beveiligers. De chauffeurs dreigen het werk ’s nachts neer te leggen als er geen beveiligers op de nachtbussen komen.

Voor Beter OV is enerzijds van mening dat het OV altijd moet rijden, maar vindt anderzijds dat het personeel op een veilige manier zijn werk moet kunnen doen. En ook reizigers hebben uiteraard recht op veilig OV.

Voor Beter OV wil het niet bij deze constatering laten, maar een actieve rol spelen bij de oplossing van het probleem, en wil u daarom op korte termijn uitnodigen voor een bemiddelend gesprek.

Graag hoor ik van u, of u bereid bent, op deze uitnodiging in te gaan. Zo ja, dan kunnen wij op korte termijn een tijdstip en een locatie afspreken.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner,

info@voorbeterov.nl

06 26 23 00 77

30 augustus 2010

De Maatschappij Voor Beter OV vindt dat er niet alleen bij de spoorwegen, maar ook in het stads- en streekvervoer behoorlijke eisen aan de punctualiteit moeten worden gesteld. Observaties op straat laten zien, dat het bij de Rotterdamse vervoerder RET met die punctualiteit slecht is gesteld. Aan de Stadsregio Rotterdam vroeg partner Rikus Spithorst, hoe het nu precies zit, met die punctualiteit.
Stadsregio Rotterdam
Postbus 21051
3001 AB ROTTERDAM
PER FAX: 010 267 1660

Amsterdam, 30 augustus 2010

Betreft: Wob-verzoek verloop concessies vervoer Stadsregio Rotterdam

Geachte dames/heren,

Als Stadsregio Rotterdam draagt u verantwoordelijkheid voor het bieden van openbaar vervoer. Dit is toevertrouwd aan vervoerbedrijven op basis van concessies. Het verlenen van de concessies alsmede het toezicht hierop valt onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid. Vooral met betrekking tot de concessiehouder RET vallen de nodige vraagtekens te plaatsen.

Gelet op het algemeen belang van kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer wil ik u vragen een aantal documenten te openbaren. Daarbij roep ik u de Wet openbaarheid van bestuur in herinnering.

Ik verzoek u alle documenten te openbaren met betrekking tot punctualiteit en de aanwezigheid van conducteurs op de tram van het door de RET-geboden openbaar vervoer vanaf begin 2009 tot heden, waaronder in ieder geval documenten die gaan over of betrekking hebben op:
1. het te vroeg vertrekken van bus-, metro- en tramritten van een beginhalte of een tussenvertrektijdhalte;
2. het te laat  vertrekken van bus-, metro- en tramritten van een beginhalte;
3. het te laat vertrekken van bus-, metro- en tramritten van een tussenvertrektijdhalte;
4. het uitvallen van ritten van tram, bus en metro;
5. de aanwezigheid van conducteurs op een tram, waarbij het mij vooral te doen is om duidelijk te krijgen hoeveel tramritten (percentage) uitgevoerd worden zonder conducteur;
6. studies, analyses, constateringen, onderzoeken, klachten met betrekking tot punctualiteit.

Met betrekking tot de punten 1 t/m 5 van de opsomming kan ik mij voorstellen dat het vergaren van de documenten veel werk is. Daarom ben ik op voorhand akkoord met het verstrekken van een statistische weergave van de punctualiteits-, conducteurs- en uitvalcijfers, gerangschikt per modaliteit en per kwartaal.

Omdat mij niet bekend is over welke documenten u beschikt, is het voor mij moeilijk precieze vragen te stellen. Het is mij te doen inzicht te verkrijgen in het verloop van punctualiteit per vervoermiddel ten opzichte van gemaakte afspraken en het maatschappelijke verwachtingspatroon. Daarom kunnen op mijn verzoek betrekking hebbende documenten bijvoorbeeld bestaan uit brieven, presentaties, statistieken, verslagen, onderzoeken, steekproeven, metingen, vergaderverslagen, rapportages, memo's, enzovoort. Mochten er meerdere versies bestaan dan is het mij te doen om alle versies van die documenten, zoals bij of onder u aanwezig.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik om doorgeleiding van mijn verzoek en ontvang ik daar graag een afschrift van.

Met betrekking tot de geopenbaarde documenten ontvang ik die bij voorkeur digitaal. Mocht u voornemens zijn documenten te weigeren dan verzoek ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair een samenvatting. Ik verzoek u iedere weigering per document te motiveren.

Mij is bekend dat sommige gemeenten en gewesten – mede op advies van de VNG – het nemen van een beslissing op een Wob-verzoek en de weg naar de beslissing als een dienst, zoals bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, zien. Bij herhaling heeft de Hoge Raad echter de definitie langs heldere lijnen vastgesteld. Recentelijk heeft de Rechtbank 's-Gravenhage deze definitie ook in de zaak van een Wob-verzoek herbevestigd. Mocht u ondanks deze juridische helderheid toch voornemens zijn kosten te rekenen dan verzoek ik u mij dit vooraf te melden. Ik kan dan overwegen mijn verzoek om te zetten in een verzoek om inzage danwel mij hier juridisch tegen weren.

Natuurlijk ben ik graag bereid met u in overleg te treden voor de precieze invulling en interpretatie van mijn verzoek in het geval er onverhoopt iets niet duidelijk mocht zijn.

Met vriendelijke groet,

Rikus Spithorst