20 april 2024

MANIFEST TEGEN AGRESSIE IN HET OV

Voor Beter OV komt met aanbevelingen om aan de agressie in het OV een halt toe te roepen.

 

Manifest tegen agressie in het OV

 

Woord vooraf:

 

Wat ons betreft staat voorop: handen thuis! Ook Voor Beter OV vindt dat geweld nooit is goed te praten. Laat daar geen misverstand over bestaan.

 

Inleiding:

 

Op zaterdag 20 april 2024 stond het Openbaar Vervoer in Nederland drie minuten stil. De directe aanleiding was een incident, precies een week geleden, toen een conductrice tijdens een handgemeen door een agressieve reiziger in een dubbeldekstrein tussen Delft en Den Haag van de trap werd gegooid. Voor Beter OV heeft begrip voor de actie van zaterdagavond 20 april, waarmee een signaal wordt afgegeven tegen geweld jegens OV-personeel, maar benadrukt dat niet mag worden vergeten dat ook reizigers meermaals het slachtoffer zijn van geweld. Zo werd vorig jaar een reizigster in een trein tussen Amsterdam en Alkmaar ruim een half uur lang onzedelijk betast, terwijl de twee conducteurs elders in die trein zaten te niksen. Ook werd meermaals een reiziger ernstig mishandeld nadat hij iemand had aangesproken toen die met hem mee door een poortje was gelopen zonder in te checken. Aan geweld tegen reizigers wordt tijdens het stilleggen van het OV nauwelijks een woord vuil gemaakt en dat vinden wij onterecht.

 

Omdat geweld in en om het OV tegen zowel personeel als reizigers een ernstig probleem is, komen wij met dit manifest. Veel niet-OV-gebruikers geven aan dat ze het OV mijden wegens gevoelens van onveiligheid. Wij snappen dat, maar benadrukken wel dat het in het OV niet onveiliger is dan elders in de samenleving. Ook in bijvoorbeeld winkelcentra en uitgaansgelegenheden is geweld helaas aan de orde van de dag. Agressie is een algemeen maatschappelijk probleem. Maar zaken als opvoeding, op te leggen straffen, de rol van ouders en scholen, oververtegenwoordiging van bevolkingsgroepen en de (on)wenselijkheid van etnisch profileren vallen buiten het bestek van dit manifest. Wij richten ons op het OV, en in het bijzonder op de NS en zijn reizigers. Voor de goede orde, het overgrote deel van de reizigers weet zich in het OV gewoon te gedragen.

 

In dit manifest doen wij aanbevelingen, maar wij benoemen ook harde, pijnlijke waarheden. Immers, het oplossen van problemen begint met het leggen van vingers op de zere plekken. Dat is bij dit onderwerp niet anders. Heilige huisjes worden niet gemeden en voor sommige aanbevelingen zouden wetten en besluiten moeten worden aangepast. Wij zien vooral mogelijkheden in organisatorische aanpassingen. Simpelweg roepen om meer geld achten wij niet verantwoord.

 

Hoewel dat dus geen vrijbrief tot geweld mag zijn, moet worden opgemerkt dat slechte prestaties van de NS en andere vervoerbedrijven, alsmede zeer reizigersonvriendelijke serviceverlening  leiden tot lichter ontvlambare reizigers. Klanten zijn vaak ontevreden over de kwaliteit die tegen hoge tarieven wordt geboden.

 

Onduidelijk is, hoeveel procent van het geweld te maken heeft met zwartrijden, hoeveel met drank/drugs en hoeveel voorkomt uit groepsgedrag. Ons is evenmin een verdeling van geweld naar landsdeel of leeftijd van daders bekend.

 

Kwaliteit conducteurs:

 

Hardwerkende conducteurs hebben last van het gevolg dat veel van hun collega’s nauwelijks door de trein komen. Deze “goede” conducteurs draaien dus op voor het werk dat hun collega’s laten liggen. Dit wordt verergerd doordat reizigers er min of meer op rekenen dat ze toch niet door een conducteur worden gecontroleerd of aangesproken op hun gedrag. Steekproeven van onze kant wijzen uit dat de Trefkans Conducteur rond de 4 procent ligt. Wij zien dat die lage trefkans in de hand wordt gewerkt door de neiging om bij de nieuwste Sprinters te sleutelen vanuit een niet-bediende cabine: enkele seconden voor de vertrektijd steekt de HC zijn hoofd buiten de deur, laat het fluitsignaal klinken en sluit de deuren. De conducteur is dus onvindbaar en niet aanspreekbaar voor reizigers. Ook leidt het door de vakbonden tegenhouden van het “meten op de man” tot het ongestraft rondhangen van conducteurs op voor reizigers onbereikbare plekken.

 

Wij bevelen aan dat het technisch onmogelijk wordt gemaakt om te sleutelen vanuit niet-bediende cabines. Wij hebben dit al geruime tijd geleden aan NS voorgesteld, maar helaas is dat zonder resultaat gebleven. Ook bepleiten wij het meten op de man voor conducteurs en controleploegen.

 

Intermezzo: Vorig voorjaar werd een reizigsters tegen haar zin langdurig onzedelijk betast in een Intercity tussen Amsterdam en Alkmaar. Meermaals vroegen wij hoe het kon dat de dader zo’n veertig minuten zijn gang had kunnen gaan, en waar de conducteur was. De NS weigerde hardnekkig die vragen te beantwoorden. Inmiddels heeft een klokkenluider naar buiten gebracht dat in de desbetreffende trein om veiligheidsredenen twee conducteurs aanwezig waren, maar dat deze de hele reis hadden zitten nietsdoen op een voor reizigers moeilijk bereikbare plek.

 

Ook het inconsequent (dus soms wel, soms niet) toepassen van beleid leidt tot onvrede, en soms tot agressie, bij reizigers. Een voorbeeld is dat het met een tweedeklas vervoerbewijs in de eerste klas reizen meestal niet wordt beboet. Wanneer een conducteur dat terecht wél doet, is het verweer van de reiziger vaak iets in de trant van “Je collega’s vinden het wél goed.”

 

Wij bevelen aan dat het beleid van de NS consequenter wordt toegepast. Voor wat betreft het probleem van illegaal eersteklas reizen en lawaai maken in stiltezones bevelen wij aan dat vaker in treinen wordt omgeroepen wat de regels daaromtrent zijn.

 

Werkwijze nu en straks:

 

Het door de NS wegbezuinigen van de BOA-status van conducteurs heeft een negatieve uitwerking. Na het afschaffen van de BOA-bevoegdheid steeg het geweld tegen NS-personeel met 8 procent. De aangiften van conducteurs de slachtoffer zijn geweest van geweld houden bij de strafrechter geen stand omdat het dan niet gaat om een verklaring van een BOA. Daders komen er dus mee weg, en dat weten ze ook. Daarnaast heeft het BOA-insigne een waarschuwend effect.

 

Keer op keer blijkt dat één of twee conducteurs machteloos staan tegen geweldplegers. Ze leggen het af tegen groepen, en ook een zestigjarige hoofdconducteur heeft bij geweld geen schijn van kans tegen een dertigjarig sportschooltype. Veel beter is grootschalige inzet van controleploegen. Dat is bij regionale spoorvervoerders succesvol. Wij begrijpen trouwens niet waarom de vakbonden zo krampachtig vasthouden aan de bewezen onveilige invulling van het conducteurschap.

 

Wij bevelen aan dat er wordt afgestapt van een conducteur in iedere trein, en dat wordt ingezet op het uitvoeren van controles door ploegen van 5 medewerkers om geweldplegers beter te kunnen aanpakken. Daarnaast zou iedere medewerker die contact heeft met reizigers, de BOA-status moeten (terug)krijgen. Om de pakkans te vergroten zouden controleploegen in burgerkleding moeten opereren.

 

Opvolging:

 

Reizigers die nu optreden/te hulp schieten/medereizigers aanspreken, worden in de steek gelaten. Dat ontmoedigt.

 

Intermezzo: Een reiziger loopt op een avond door de NS-passage op Amsterdam Centraal. Bij het inchecken merkte hij dat een jongeman met hem door het poortje ging. ‘Tailgaten’ heet dat in vaktaal. Hij sprak de zwartrijder aan, en vroeg of hij ook weer even door een poortje naar buiten wilde lopen. Tevergeefs. De goedwillende reiziger werd door de zwartrijder getracteerd op een grote mond, en dat was het. Gelukkig stonden er in de passage twee NS’ers. De reiziger liep op ze af en deed zijn verhaal, terwijl de zwartrijder naar een perron ging. Maar de heren NS’ers hadden  geen zin om even een handje te helpen of Service en Veiligheid te bellen. Ze waren immers machinisten, en geen conducteurs…

 

Reizigers die een medereiziger aanspreken of die NS-personeel te hulp schieten, worden vaak door NS-personeel in de steek gelaten. Ook als dat niet zo is, horen ze nooit meer hoe daders verder worden aangepakt. Dat voelt zeer onbevredigend.

 

Wij bevelen aan dat reizigers er altijd op kunnen rekenen dat hun initiatief ook opvolging krijgt en deel uitmaakt van de escalatieladder, met in laatste instantie het inroepen van hulp van de politie. Daarnaast dienen reizigers desgewenst op de hoogte te worden gehouden van de afwikkeling van incidenten.

 

Incidentennummer NS:

 

De NS heeft een telefoonnummer geopend waarnaar reizigers kunnen SMS’en of Appen indien ze met een onveilige situatie te maken krijgen. Dit nummer is in de praktijk een wassen neus. Reizigers worden in het algemeen afgepoeierd met  dooddoeners als “Ga op zoek naar de conducteur” of “Ga ergens anders zitten.” Sterker nog: mensen die SMS’en of Appen naar 06-13181318 krijgen als reactie dat de mensen achter dit nummer geen direct contact met conducteurs hebben. Zelden stond de papieren werkelijkheid zo ver af van de realiteit.

 

Wij bevelen aan dat het speciale telefoonnummer van de NS verandert in een serieus middel om de veiligheid te vergroten. Dus via dat nummer conducteurs of in de buurt aanwezige controleploegen aansturen, en meekijken met camerabeelden en deze ook vastleggen om opsporing en vervolging van daders mogelijk te maken.

 

OV-verboden:

 

Reizigers krijgen na ernstig wangedrag OV-verboden opgelegd. Maar die zijn in het algemeen slechts geldig voor één vervoerder of één traject. Dit is onvoldoende. Het kan niet zo zijn dat een reiziger een medewerker van vervoerder X mishandelt, een OV-verbod krijgt opgelegd, en vervolgens vrolijk met de vervoerders Y en Z kan blijven reizen.

 

Wij bevelen aan dat wordt geregeld dat OV-verboden OV-breed geldig worden. Daartoe dienen conducteurs en controleurs de bevoegdheid te hebben om van reizigers een geldig identiteitsbewijs te vorderden en te checken of aan die persoon een OV-verbod was opgelegd. Overtredingen van een OV-verbod dienen altijd tot stevige sancties te leiden.

 

Financiële prikkel:

 

Een aantal jaren geleden leed het OV onder ernstige vormen van vandalisme. Hele treinbanken werden in rijdende treinen door deuren gesmeten. De NS is dat met succes te lijf gegaan door (ouders van) daders de schade volledig te laten vergoeden. Deze aanpak was zeer succesvol, want sindsdien is het vandalisme fors verminderd. Financiële prikkels helpen dus bij het tegengaan van wangedrag.

 

Wij bevelen aan dat financiële prikkels ook worden toegepast in de strijd tegen zwartrijden en de al dan niet daaruit voortvloeiende agressie. Indien een reiziger weigert om vlot mee te werken aan het verzoek tot identificatie dienen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan hem in rekening te worden gebracht. Denk hierbij ook aan de tijd die personeel dan aan die overtreder moet besteden. Ook bij agressie dienen alle kosten (tijd, medische kosten, ziekteverzuim, immateriële schade) bij de dader in rekening te worden gebracht.

In navolging van wat U-OV in Utrecht doet, dienen reizigers die door hun gedrag (zoals niet meewerken aan controle, vernieling en geweld) oponthoud veroorzaken ook daar een bedrag voor in rekening moeten worden gebracht. In Utrecht kost dat € 313.

Wij bevelen aan dat boetes voor zwartrijden op een andere manier worden berekend. De eerste keer kan zo’n boete lager zijn dan thans, omdat reizigers ook weleens een vergissing maken. Maar daarna dienen de te betalen boetes progressief te stijgen. Na een aantal keren zwartrijden zou standaard een OV-verbod moeten worden opgelegd, zoals nu al incidenteel gebeurt. Ook vertoond wangedrag, zoals belediging en geweld, zou moeten leiden tot volgende stappen in zo’n boetestaffel.

 

Maar hoe dan ook, we schreven dat ook al aan het begin van dit manifest: handen thuis. Van personeel en medereizigers  blijf je af. Altijd. 

 

 

15 april 2024

WEGBEZUINIGDE BOA-CONDUCTEUR MEDE OORZAAK TOENAME AGRESSIE

Geweld tegen mensen met een publieke functie is onaanvaardbaar. Dat geldt dus ook voor geweld tegen OV-personeel. Maar het zaterdagavond drie minuten stilzetten van de NS-treinen is slechts symboolpolitiek. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

 

De NS zet zaterdag de treinen drie minuten stil om aandacht te vragen voor de toenemende agressie tegen NS-personeel. Afgelopen zaterdagavond werd een conductrice door een groep jongeren ernstig mishandeld in een trein tussen Delft en Den Haag.

 

De NS schrijft in een persbericht onder meer: "De afgelopen jaren heeft NS samen met andere vervoerders al meerdere keren in Den Haag aangedrongen op meer bevoegdheden." Voor Beter OV is van deze zinsnede allerminst onder de indruk. Het is de NS zélf die de BOA-bevoegdheid van de conducteurs heeft wegbezuinigd. Daardoor blijken inmiddels geweldplegers niet te kunnen worden vervolgd omdat de verklaringen van conducteurs die met geweld zijn geconfronteerd bij de strafrechter geen stand houden omdat de conducteurs geen BOA meer zijn. Geweldplegers gaan daardoor te vaak vrijuit, constateert Voor Beter OV.

 

Ook vindt de reizigersclub de huidige werkwijze van de conducteurs niet meer van deze tijd. Alleen of met zijn tweeën zijn conducteurs niet opgewassen tegen groepen agressieve reizigers, en dus blijven ze maar uit het zicht van de reizigers zitten. Beter zou zijn dat de conducteurs niet meer in iedere trein aanwezig zijn, maar dat ze worden ingezet in controleploegen die in teams van vijf man/vrouw door de trein komen, net zoals bij regionale vervoerders wel gebeurt. De inzet van controleploegen bij de NS gebeurt nog maar zeer mondjesmaat, mede onder druk van de vakbonden, die zich met hand en tand verzetten tegen de hoognodige modernisering van de conducteursfunctie, aldus de reizigersclub.

 

Ook het argument waarmee de OV-chipkaart ooit aan reizigers en politiek is verkocht, dat de sociale-veiligheidsproblemen daardoor tot het verleden zouden behoren, blijkt onwaar, constateert Voor Beter OV. Zwartrijders lopen met betalende passagiers mee door de poortjes of trappen poortjes open. Bovendien hebben veel stations nog steeds open toegang.

 

Nogmaals wordt benadrukt dat geweld tegen OV-personeel absoluut niet mag worden getolereerd.

 

 

29 februari 2024

NS ZAAIT VERWARRING

“CONSUMPTIE IN WACHTRUIMTE VERPLICHT”

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de manier waarop de NS wachtende treinreizigers extra geld uit de zakken klopt. Tot onvrede van reizigers hangen bij de toegangen tot de wachtruimtes in onder meer Schagen posters waarop wordt  vermeld dat de aanschaf van een consumptie voor gebruikers van die wachtruimtes verplicht is.

 

Voor Beter OV vroeg aan de NS om opheldering, en kreeg te horen dat de aanschaf van een consumptie níet verplicht is. Maar dit valt niet te rijmen met de informatie die dus aan reizigers wordt gegeven. Reizigers moeten ervan kunnen uitgaan dat de informatie die foor de NS wordt verstrekt -bijvoorbeeld op posters, informatieborden en sociale media-  juist en bindend is. Een mededeling van de communicatie-afdeling van de NS aan Voor Beter OV doet daar niets aan af.

 

De NS laat weten dat de posters zijn opgehangen om iets te doen aan problemen op het vlak van sociale veiligheid; er wordt overlast ondervonden van hangjongeren. Er staat daarom ook op de posters dat de maximale verblijfsduur één uur is. Voor dat gedeelte  van de posters heeft Voor Beter OV begrip, met dien verstande dat die maximale verblijfsduur niet van toepassing moet zijn in geval van langdurige storingen aan treinen of infra.

 

De reizigersorganisatie heeft eerder deze week de NS verzocht de gewraakte posters  te verwijderen of aan te passen. De NS heeft daar vooralsnog geen gehoor gegeven.

 

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Reizigers behoren op stations recht te hebben op een behoorlijk beschutte en verwarmde wachtruimte. Reizigers op de mouw spelden dat ze bij gebruik van zo’n elementaire voorziening geld moeten uitgeven, is ordinaire geldklopperij, een fatsoenlijke vervoerder onwaardig.”

 

 

14 december 2023

VRAGEN OVER OPTREDEN NS TEGEN DEMONSTRANTEN

Op 25 november stuurde de NS een aantal folderende evangelisten het station van Utrecht uit. Maar tegen intimiderende demonstranten die impliciet oproepen tot geweld, treedt de NS niet op. Voor Beter OV stelt vragen.


Nederlandse Spoorwegen
De President-Directeur,
de heer Wouter Koolmees


BETREFT OPTREDEN BIJ HINDER DOOR ACTIES OP STATIONS

 

Amsterdam, 14 december 2023

 

Geachte heer Koolmees,

 

Op 25 november jongstleden werd een groep evangelisten op Utrecht Centraal door NS-personeel gesommeerd te stoppen met het uitdelen van pamfletten omdat deze propaganda zouden bevatten. In dit licht bezien verbaast het ons dat niet wordt opgetreden tegen groepen mensen die in stationshallen luidkeels hun visie op de problemen in het Midden-Oosten kenbaar maken.

 

De NS heeft het volste recht, baas in eigen huis te zijn. Dit geldt zowel voor ruimtes binnen de poortjes, als voor ruimtes daarbuiten. In beide gevallen kan de NS ordemaatregelen uitvaardigen. Bij weigering om aan deze door NS-personeel gedane opdrachten te voldoen kan de NS de hulp van politie inroepen. Op grond hiervan zijn wij van mening dat er geen verschil is tussen optreden tegen wanordelijkheden in stationsgebouwen binnen de poortjes en in stationsgebouwen buiten de poortjes. Het wijzen op verschillen tussen deze twee soorten locaties is slechts juridische haarkloverij.

 

Wij zijn het niet oneens met het wegsturen van (groepen) mensen die hinder veroorzaken. Maar hinder dient wel het enige criterium te zijn, dus of de actievoerders nu bekering tot een levensovertuiging bepleiten, aandacht vragen voor de aanstaande zonnewende of oproepen de maand januari voortaan eenuari (en februari voortaan tweeuari) te noemen: het zij zo. De inhoud van acties mag geen criterium zijn, behoudens wat in de wet is voorgeschreven en door de NS uit te oefenen alleenrecht op commerciële activiteiten.

 

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u, ons uit te leggen, waarom een relatief kleine groep evangelisten wel wordt weggestuurd, terwijl niet wordt opgetreden tegen grote groepen mensen, die hun mening over de situatie in het Midden-Oosten meermaals op Utrecht Centraal kenbaar maken met veel lawaai en zelfs middels zogenaamde hondenfluitjes oproepen tot geweld, en die het noodzakelijk maakten meerdere toegangen tot de verdeelhal naar de perrons af te sluiten. Naar wij hebben begrepen, is door de NS in die gevallen de demonstranten niet verzocht te vertrekken en/of heeft de NS na weigering ook niet aan de politie, al dan niet via de voorzitter van de Driehoek, om assistentie gevraagd.

 

Wij benadrukken dat wij ons niet willen mengen in het recht van mensen om hun visie te geven op de vraag welke Godsdienst de juiste is of op de vraag wat er in het Midden-Oosten moet gebeuren. Het gaat ons om het beperken van hinder en intimidatie van reizigers en het voorkomen van meten met twee maten of het toepassen van willekeur. 

 

Een afschrift van deze brief zonden wij aan de burgemeester van Utrecht in haar functie van voorzitter van de Driehoek.

 

Hoogachtend,

 

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,


voorzitter

 

 

9 november  2023

demonstraties op stations
“NS GEEN BAAS IN EIGEN HUIS”

Gistermorgenvroeg stelde Voor Beter OV een aantal vragen over de de hinderlijke en intimiderende demonstraties in de stationshallen in Rotterdam en Amsterdam, waarbij leuzen als   “From the river to the sea, Palestine will be free" en  "Intifada intifada" werden gescandeerd.

 

 De NS liet gisteravond in een schriftelijke reactie aan ons het volgende weten:

 

“NS geeft geen toestemming voor demonstraties in het station. Want het station is geen geschikte locatie voor demonstraties. Het maakt daarbij niet uit voor welk doel een demonstratie is. Demonstranten zorgen voor hinder voor reizigers en brengen de doorstroom van reizigers op het station of de stationshal mogelijk in gevaar. Demonstraties kunnen leiden tot onveilige situaties en een onveilig gevoel bij reizigers en collega’s. 

 

Zoals gezegd, NS geeft geen toestemming voor demonstraties maar kan ze ook niet voorkomen. Dit kan juridisch niet en NS kan dit ook niet handhaven. Het is aan Gemeentes, Politie en het Openbare Ministerie, het zogenoemde bevoegd gezag, om bij een demonstratie maatregelen te nemen. NS houdt de situatie rond demonstraties op het station wel goed in de gaten en staat in nauw contact met het bevoegd gezag. Daarbij stelt NS wel kaders over de veiligheid van collega’s, reizigers en eigendommen. Waar mogelijk neemt NS maatregelen voor de veiligheid van collega’s en reizigers.”

 

Voor Beter OV heeft waardering voor de snelle beantwoording. Dat betekent dat de NS het probleem en onze vragen serieus neemt. De uitkomst is inhoudelijk wel teleurstellend. De NS is dus blijkbaar geen baas in eigen  huis. Voor Beter OV neemt nader contact op met de driehoeken (burgemeester, Hoofdofficier van Justitie en korpschef Politie) in Rotterdam en Amsterdam.

 

 

8 november 2023

ACTIES STATIONSHALLEN HINDEREN REIZIGERS

Reizigers worden door intimiderende demonstraties in stationshallen belemmerd bij het ongestoord naar of van hun trein gaan. De Maatschappij Voor Beter OV vindt dat demonstranten in stationshallen direct moeten worden weggestuurd.

 

Afgelopen vrijdag bezetten pro-Palestijnse demonstranten de stationshal van Rotterdam Centraal en gisteren gebeurde hetzelfde op Amsterdam Centraal. In Amsterdam werden meerdere toegangen naar de tunnels en het metrostation afgesloten, terwijl demonstranten ook de leus “From the river to the sea, Palestine will be free" scandeerden. Deze leus is zeer omstreden en komt intimiderend over, waardoor bij reizigers ook een onveilig gevoel kan ontstaan.

 

De organisatoren van de demonstraties hebben aangekondigd dat ze de komende tijd ook op andere stations actie gaan voeren. Demonstraties horen op de openbare weg, en niet in stationshallen of op andere OV-infrastructuur, vindt Voor Beter OV. De reizigersorganisatie heeft aan de NS gevraagd, wat is en wordt ondernomen tegen de demonstraties in de stationshallen. Ook zal aan de driehoeken in Rotterdam en Amsterdam om opheldering over het niet beëindigen van de acties worden gevraagd. 

 

Voor Beter OV benadrukt dat er geen standpunt wordt ingenomen over het conflict tussen Israël en Hamas. Zulks behoort niet tot de taakopvatting van een reizigersorganisatie. Het gaat puur om hinder van de goede gang van zaken op stations.
 

 

19 juni 2023

BIJ1 AANJAGER AGRESSIE IN TREIN

Voor Beter OV is geschokt door het gedrag van politieke partij BIJ1, dat uitnodigt tot agressie in en om de trein. Bij1-partijvoorzitter Rebekka Timmer reageerde op Twitter met “Poortjesspringer confronteren? Klassenverraad begint bij jou!” op een wervingsposter voor Medewerker Veiligheid en Support van de NS. Op die poster is te zien hoe twee beveiligers een zwartrijder aanspreken. Timmer roept met haar uitspraak impliciet op tot zwartrijden. 

 

Juist confrontaties met zwartrijders zorgen in treinen voor veel agressie. Afgezien van het feit dat -tenzij een vervoerder probeert de reiziger een te hoog bedrag te laten betalen- gewoon voor het OV betaald dient te worden, heeft zwartrijden niets met een vermeende klassenstrijd te maken. Een zwartrijder is wat anders dan een strijder tegen onderdrukking, aldus de reizigersclub.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Naast de impliciete oproep tot zwartrijden, met alle gevolgen van dien, maakt BIJ1 ook geen bezwaar tegen de hand over  hand toenemende agressie in onder meer het OV, waarvan conducteurs en andere functionarissen meermaals het slachtoffer worden. Samen met andere racistische partijen in de Tweede Kamer weigerde BIJ1 het manifest tegen agressie te ondertekenen. Dat spreekt boekdelen.”

 

Voor Beter OV vindt dat ook de vervoerders, met NS voorop, zich dienen uit te spreken over de reactie van BIJ1-voorzitter Timmer op de wervingsposter voor service- en veiligheidspersoneel. 
 

18 december 2022

NS BESCHERMDE SLACHTOFFER HOMOGEWELD NIET

De rol van de conducteur van de trein waarin een homoseksuele man werd bedreigd , dient te worden onderzocht. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. De homoseksuele man werd vrijdagavond nadat hij op Den Haag Centraal was uitgestapt door zijn bedreigers plus twee opgetrommelde mededaders ernstig mishandeld.

Onduidelijk is, of de conducteur door de trein is gekomen en of die de dreigende situatie heeft waargenomen. De conducteur had het slachtoffer een rustige plek in de eerste klas kunnen aanbieden en/of om assistentie op Den Haag Centraal kunnen vragen. Dat alles is blijkbaar niet gebeurd. Daarom postte Voor Beter OV op Twitter: “Homoseksuele man in trein bedreigd en later het ziekenhuis ingetrapt. De hamvraag blijft: #WaarWasDeConducteur.”

Voor Beter OV is slecht te spreken over het feit dat de NS de reizigersclub aanwrijft de conducteur de schuld te geven van de mishandeling. Manager Public Affairs Regiodirectie NS Wilbert Joosten: “Het is zelfs idioot om voor de schuld van dit verachtelijke voorval die richting op te wijzen. Ga je schamen.” Voor Beter OV wil slechts weten wat de rol van de conducteur was, niets meer en niets minder. Voorzitter Rikus Spithorst: “De bonden schermen steeds met de onmisbaarheid van de Hoofdconducteur want “sociale veiligheid", maar we zien dat bijvoorbeeld in dit tragische geval niet terug. Dus moet worden uitgezocht wat er nu precies is gebeurd. De wijze waarop de heer Joosten een sneer uitdeelt is volstrekt ongepast.”


18 augustus 2022

ALARMNUMMER NS BLIJKT WASSEN NEUS

Ter compensatie van de in het algemeen totaal onzichtbare conducteur heeft de NS alweer geruime tijd geleden een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen, dat reizigers kunnen appen of SMS’en. Reizigers kunnen hier terecht wanneer ze (sociaal) onveilige situaties meemaken of overlast ondervinden. Doorgaans worden reizigers die de moeite nemen om dit nummer te SMS’en of te appen afgepoeierd met de hilarische suggestie, op zoek te gaan naar een conducteur. Tsja…

In de treinen hangen stickers met dit telefoonnummer.


Je kan dus ook contact opnemen over overlast, zo valt er te lezen. Een reizigster ondervond overlast door lawaaimakers met een gettoblaster. Dus nam ze contact op. Ze kwam echter van een koude kermis thuis.


Dus de stickers geven overlast aan als reden om contact op te nemen, maar een reiziger die dat doet, krijgt als antwoord dat overlast geen reden voor de centralisten is, dit op te pakken.

Qua sociale veiligheid is de reiziger bij de NS dus in slechte handen. Dat wordt nog extra in de hand gewerkt doordat de NS weigert op te treden tegen conducteurs die hun hele werkdag in een machinistencabine zitten te niksen, onvindbaar voor de reiziger. Exemplarisch is ook het verhaal van een vrouw die op 24 mei in een trein van Amsterdam naar Alkmaar 40 minuten lang werd aangerand. Ook toen was de conducteur er niet. Nog steeds hebben wij geen antwoord op onze vraag “waar was de conducteur?”


26 juli 2022

NS LIEGT OVER “GEEN BUSSEN IN SPITS”


De NS heeft via de reisplanner en sociale media reizigers op de mouw gespeld dat er gedurende de middagspits geen vervangend busvervoer rijdt tussen Utrecht en Geldermalsen. In werkelijkheid reden de bussen wel, maar de reizigers werden gemanipuleerd om deze bussen, met beperkte capaciteit, niet te gebruiken. Wij citeren ter illustratie de Twitter-afdeling van de NS die reageerde op de vraag van een reiziger die deze bussen gedurende de middagspits niet in de reisplanner vond:

“Vooralsnog rijden er geen bussen meer na 15:55 vanuit Utrecht. In de spits is het reisadvies om met de trein om te reizen aangezien er te weinig plek is in een bus. Helaas, Minke! ☹️ Wel worden de busritten hervat na 19:05! Houdt vooral de reisplanner goed in de gaten! ^CL”

De NS heeft ons desgevraagd laten weten dat deze busdienst inderdaad tijdens de spitsuren, dus ook de ochtendspits, uit de reisplanner is gehaald omdat de vraag het aanbod zou overstijgen. Reizigers meldden ons dat de bussen ook in de spits hebben gereden.

Voor Beter OV is zeer slecht over deze gang van zaken te spreken. Er is niets op tegen, de reisinformatie te gebruiken voor een zekere mate van crowd control, zoals de drukte-indicator in de reisplanner. Maar de reisinformatie dient te allen tijde volledig en juist te zijn. Het liegen over de dienstregeling, zoals hier is gebeurd, is onaanvaardbaar. Het zou wel in orde zijn geweest, wanneer bij sommige busritten een waarschuwing had gestaan over verwachte grote drukte en mogelijk langere wachttijden (op een volgende bus), maar liegen alsof het gedrukt staat over zogenaamd niet rijdende bussen, is buiten de orde.

De reisinformatie is een aantal jaren geleden overgeheveld van ProRail naar de NS. Voor Beter OV is daar altijd tegen geweest, omdat die reisinformatie niet ten nadele van de reiziger mag worden misbruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. In de hierboven beschreven gebeurtenissen ziet Voor Beter OV zijn gelijk bevestigd. Daarom zal de reizigersorganisatie zich wenden tot de Autoriteit Consument en Markt, met het verzoek om handhavend op te treden.

2 juni 2022

NOG STEEDS: WAAR WAS DE CONDUCTEUR?

Afgelopen maandagavond arresteerde de politie de vermoedelijke dader van een 40 minuten durende aanranding, een week daarvoor, van een vrouw in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Dat is goed nieuws.

Minder goed nieuws is dat de NS desgevraagd nog steeds geen antwoord heeft op onze vraag “waar was de conducteur?”

De conducteur heeft een belangrijke taak bij het waarborgen van de sociale veiligheid in de trein. Daarom is het van groot belang dat deze regelmatig door de trein komt, en dus niet alleen voor controle.

Voor Beter OV vindt het onbestaanbaar, dat ruim een week nadat de vraag is gesteld, de NS deze vraag nog steeds niet kan beantwoorden. Het enige dat hoeft te gebeuren, is aan de conducteur(s) van de desbetreffende trein vragen, waar zij gedurende de rit van Amsterdam naar Alkmaar waren, wat ze in die tijd hebben gedaan en waarom ze geen rondje door de trein hebben gemaakt. Ingewikkelder is het niet. De NS verwijst naar het politieonderzoek, maar dat doet niets af aan het belang van beantwoording van de vraag, zeker niet nu de vermoedelijke dader is opgepakt en de conducteur, die er dus niet bij was, bij de politie immers niet kan verklaren over wat er in de trein is gebeurd.


24 mei 2022

AANGERAND IN TREIN: WAAR WAS CONDUCTEUR?

15:00 uur

In de trein van Amsterdam naar Alkmaar is maandag een jonge vrouw 40 minuten lang aangerand. Voor Beter OV heeft de NS opheldering gevraagd: waar was de conducteur?

In onderzoeken onder niet-OV-gebruikers geven zij sociale onveiligheid vaak aan als reden om het OV te mijden. Dat is begrijpelijk. De conducteur heeft een belangrijke (sociale) veiligheidsfunctie, die ook in dit geval dus niet is waargemaakt.

De conducteur heeft een belangrijke taak bij het waarborgen van de sociale veiligheid in de trein. Daarom is het van groot belang dat deze regelmatig door de trein komt, en niet alleen voor controle. Reizigers klagen vaak dat ze de conducteur ook op lange reizen niet zien.

Voor Beter OV heeft de NS om opheldering gevraagd. Hoe kon het dat een 19-jarige reizigster in een stille trein 40 minuten lang werd betast en geïntimideerd, mede doordat de conducteur(s) niet door de desbetreffende trein is/zijn geweest? Waar was/waren deze conducteur(s) dan? Is de route Amsterdam - Alkmaar een traject waar voor de sociale veiligheid extra conducteurs worden ingezet?

20:30 uur

Voor Beter OV uitte ook in de richting van diverse media kritiek op het niet door de trein komen van de conducteur. De NS heeft daarop aan media laten weten dat niet bekend is waarom de conducteur niet door de trein kwam. Aan Voor Beter OV heeft de NS geantwoord met het ietwat ontwijkende “Wij ondersteunen de politie natuurlijk actief bij het onderzoek. Wordt dus onderzocht.”


29 december 2021

NOODREM TREKKEN SOMS WEL GERECHTVAARDIGD

Formeel mogen reizigers in de trein slechts aan de noodrem trekken wanneer er sprake is van direct levensgevaar. In de praktijk wordt daar soepel mee omgegaan. Gisteren trok in een NS-trein in Brabant een reiziger aan de noodrem, nadat een medepassagier van haar tas was beroofd. De dader kon daardoor worden aangehouden. Prima. De NS toonde zich echter minder tevreden. Het trekken aan de noodrem was “niet de bedoeling”. Blijkbaar vindt de NS het dus prima dat criminelen die de NS-klanten beroven op het volgende station gewoon uitstappen en ongestoord met de buit wegwandelen.

Voor Beter OV vindt het criterium “direct levensgevaar” te formeel en te nauw. Er zijn ook nog andere situaties denkbaar, waarbij aan de noodrem trekken wel valt te rechtvaardigen. Zoals bij een beroving, ernstige vernieling, vechtpartij.

Het met de noodrem stilzetten van een trein heeft op ons drukbereden spoorwegnet veel gevolgen: ook andere treinen kunnen dan niet verder rijden. Daarom is het ongewenst om voor ieder wissewasje aan de noodrem te trekken. Ook is het onverstandig om aan de noodrem te trekken op plekken die voor bijvoorbeeld de politie niet of nauwelijks bereikbaar zijn, zoals midden in een waterig natuurgebied of op een spoorbrug. Vergeet ook niet dat de remweg van een trein vele honderden meters kan bedragen.

Het zou een optie moeten zijn, om bij incidenten de conducteur te waarschuwen. Deze is echter in het overgrote deel van de gevallen onvindbaar. Reizigers klagen veel bij ons over de onvindbaarheid en onzichtbaarheid van conducteurs. Ook het speciale telefoonnummer voor onveilige situaties, dat de NS dit jaar heeft ingesteld, biedt zelden soelaas. In het algemeen worden reizigers afgepoeierd met de mededeling dat ze maar op zoek moeten gaan naar de conducteur, of ergens anders in de trein gaan zitten. Bij zulk falend veiligheidsbeleid resteert de noodrem en tegelijkertijd ook 112 bellen vaak als enige overgebleven optie.


20 oktober 2021

GVB ROTZOOIT MET REISINFORMATIE

Recentelijk (en nog steeds) blunderde het Amsterdamse GVB met reizigersinformatie over een aantal tijdelijk geschrapte haltes van buslijn 48 tussen Centraal Station en de nieuwbouwwijk bij de Houthavens. In de Spaarndammerbuurt worden belangrijke haltes nu niet aangedaan, maar op het Centraal Station is daarover geen enkele informatie. Niet op de elektronische vertrekborden, niet als poster in de vitrines met vertrekstaten, niet op de voorzijde van de bussen. Ook in de bussen is er geen enkele informatie: niet op posters, niet in de lichtkranten en niet in de omroep. Zelfs de chauffeurs informeren de reizigers niet. Twee weken na ingang van deze omleiding worden reizigers nog steeds onaangenaam verrast.

Voor Beter OV bracht deze ernstige vorm van desinformatie onlangs onder de aandacht van het GVB Maar dat heeft niet geleid tot verbetering, zo blijkt.

De afgelopen dagen werden passagiers van de eveneens omgeleide tramlijn 3 op het verkeerde been gezet. Vanaf de halte De Pijp doet tram 3 richting Oost tot voorbij het Oosterpark (en terug) zijn haltes niet aan. De elektronische vertrekinformatie op haltes gaf echter gewoon de vertrektijden van tram 3 aan. Reizigers die op de halte naar deze vertrekinformatie keken, wachtten rustig op hun tram 3. Die dus niet kwam. Dat er in de vitrinekasten weliswaar een mededeling hing, doet niets aan de ernst van de zaak af. Immers, wanneer reizigers via het meest actuele informatiemiddel de aankondiging zien dat hun tram over enkele minuten zal arriveren, gaan zij niet op zoek naar informatie die het tegendeel beweert.

Voor Beter OV vindt het onbestaanbaar dat de voor heel veel geld (voor rekening van reiziger en belastingbetaler) aangelegde informatie-infrastructuur zo belabberd wordt beheerd en gebruikt door het GVB.

Het GVB heeft toegezegd, deze week met tekst en uitleg te komen. Voor Beter OV zal de kwestie ook onder de aandacht van de Vervoerregio Amsterdam brengen.9 oktober 2020

NS-TOP STEUNT PERSONEEL ONVOLDOENDE TEGEN AGRESSIE

Vandaag sloeg de vakvereniging na BOA’s alarm over het toenemende geweld in de trein. Steeds meer mondkapjesweigeraars annex zwartrijders worden zeer gewelddadig. Ook blijken ze vaak in het bezit van de meest uiteenlopende steekwapens.

Gisteren werd op het station Haarlem-Spaarnwoude een conducteur mishandeld nadat hij vier mondkapjesloze jongeren had betrapt en aangesproken op zwartrijden.

Veel van deze ellende wordt in de hand gewerkt door mensen van zeer lage signatuur, die op internet oproepen tot het weigeren van mondkapjes en tot zwartrijden, bijvoorbeeld door glashard te liegen tegen conducteurs. Naar aanleiding van een werkelijk schandalig filmpje drong Voor Beter OV bij de NS-directie aan op het doen van aangifte. In het filmpje wordt opgeroepen tot zwartrijden zonder mondkapje, en worden en passant mede-passagiers beledigd. Dit soort filmpjes leidt dus tot meer agressie jegens NS-personeel.

De NS liet weten, dat geen aangifte zal worden gedaan: “Onze prioriteit ligt voor nu vooral op een goede en veilige uitvoering van de dienstregeling en daar hebben we alle medewerkers hard bij nodig. Helaas is het voor ons ondoenlijk om tegen elke individuele overtreder, zoals getoond in het filmpje, achteraf op te treden. Hoezeer we ons ook distantiëren van het filmpje.“

Kortom: er wordt voor de vorm even gezegd dat de NS zich distantieert van het filmpje, maar tegen de maker daarvan optreden gaat dus niet gebeuren. Conducteurs en andere NS’ers staan zonder deze rugdekking in hun hemd. Dit leidt tot een vicieuze cirkel. Personeel voelt zich niet veilig, treedt steeds minder op tegen wangedrag en de goedwillende reizigers zijn uiteindelijk de dupe.

Voor Beter OV vindt dit onaanvaardbaar.27 mei 2020

VRAGEN OVER PRIVACY SCHOLIERENWEBSITE

Voor Beter OV heeft aan de Alliantie-VO-Nijmegen vragen gesteld over een website waarop (ouders van) middelbare scholieren hun standaard reisgedrag kunnen opgeven. De website is bedoeld voor kinderen die niet naar school kunnen lopen of fietsen en die ook niet met de auto kunnen worden gebracht. Zij kunnen op die website aangeven waarvandaan zij gewoonlijk wanneer naar welke school reizen.

Voor Beter OV vindt de bescherming van de privacy van OV-gebruikers van groot belang, en dat geldt des temeer wanneer het om kinderen gaat. De website is onduidelijk over de vraag, hoe het met de privacy van de inzenders van hun reisgegevens is gesteld. Daarom heeft Voor Beter OV contact gezocht met de Alliantie-VO-Nijmegen.

De Alliantie verklaarde desgevraagd dat de privacy van de scholieren wel is gewaarborgd, dat de gegevens niet met derden worden gedeeld, dat uitsluitend in geanonimiseerde vorm gegevens met de vervoerders worden gedeeld (hoeveel scholieren willen nog per bus of trein wanneer van waar naar waar reizen). De Alliantie heeft een websitelaten bouwen om deze gegevens efficiënt te verzamelen. Het verzamelen en delen van deze gegevens vindt plaats op aandringen van de landelijke VO-raad, en komt voort uit het kabinetsbesluit om het OV-gebruik door scholieren te beperken, verklaart de Alliantie. Op de website zal spoedig een privacy-statement worden geplaatst.

Voor Beter OV vindt dat het OV voor iedere scholier beschikbaar moet zijn, maar heeft er begrip voor dat reisgegevens worden geïnventariseerd om de wegens de Corona-crisis beperkte OV-capaciteit op de vraag af te stemmen. Voor Beter OV zal het privacy-aspect blijven volgen.


17 september 2019

NASLEEP INCIDENT MET BOERKADRAAGSTER IN TREIN

Gisteren liepen veel treinreizigers vertraging op, doordat een boerkadraagster de controle van haar vervoerbewijs weigerde. Dat leidde tot vragen van Voor Beter OV aan de NS.

AAN:
Nederlandse Spoorwegen
t.a.v. de President-Directeur,
de heer Roger van Boxtel

Amsterdam, 17 september 2019

Er was gisteren een vervelend incident met een reiziger die controle van een persoonsgebonden vervoerbewijs verhinderde doordat zij weigerde haar boerka af te doen, althans haar gezicht te tonen ter verificatie van haar persoonlijke OV-chipkaart.

De conducteur liet het er terecht niet bij zitten, en schakelde de politie in. Uiteindelijk ging de reizigster in kwestie onder druk van een dreigende arrestatie alsnog akkoord met het laten zien van haar gezicht, zodat de koppeling tussen persoon en OV-chipkaart alsnog kon worden gecheckt. De trein liep hierdoor te Rotterdam wel 20 minuten vertraging op. Desondanks werd de reizigster, naar wij hebben begrepen, niet gearresteerd of door de politie beboet.

Deze reizigster ging hier op twee manieren in de fout.
I Overtreding gedeeltelijk boerkaverbod.
II Belemmeren controle vervoerbewijs en verstoren treindienst.

Deze gang van zaken roept bij ons diverse vragen op.

Heeft de mevrouw van de NS wel een boete gekregen wegens het niet onverwijld meewerken aan de kaartcontrole? Zo nee, waarom niet?
Gaan de door de NS gemaakte kosten op deze mevrouw worden verhaald? Zo nee, waarom niet?
Krijgen de reizigers die vertraging hebben opgelopen, desgewenst een vergoeding, eveneens te verhalen op deze mevrouw? Zo nee, waarom niet?

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor een andere kwestie in dit verband. Een cateringmedewerkster, bekend onder de Twitternaam Lailaa, vond het nodig om een provocerend filmpje te retweeten, afkomstig van een moslim-fundamentalistische club, die vond dat hun “zuster” onfatsoenlijk was behandeld, en waarbij de conducteur werd afgeschilderd als barbaars, maar waarbij het weigeren van de kaartcontrole buiten beeld bleef. Wij vinden deze retweet een klap in het gezicht van conducteurs die gewoon naar behoren hun werk doen; dit komt de motivatie van conducteurs om hun werk op een serieuze wijze te doen ook niet ten goede. Dat baart ons zorgen, en daarom verzoeken wij u, afstand te nemen van deze retweet en actie te ondernemen jegens betrokken cateringmedewerkster.

Tot slot merken wij op, dat wij -althans in onze rol van behartiger van reizigersbelangen- geen oordeel hebben over zaken als vrijheid van religie of een boerkaverbod. Wel zijn wij van mening dat de wetten in ons land ook in en om het OV zo goed mogelijk dienen te worden nageleefd en desnoods gehandhaafd. Passagiers die zich onherkenbaar in het OV begeven, leveren voor sommige medereizigers een gevoel van onveiligheid op. Maar het zwaarste weegt voor ons, dat de treindienst verstoord is geraakt en passagiers hinder hebben ondervonden.

Wij kijken uit naar uw spoedige en uitvoerige reactie.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

17 april 2019

NS BLUNDERT MET REISINFORMATIE

Al sinds gistermiddag heeft de NS te kampen met een landelijke storing van de informatieborden op de perrons. De aanduidingen op deze informatieschermen hebben niets te maken met de werkelijke bestemmingen van de treinen langs de perrons.

Sinds de NS met alle geweld de eindverantwoordelijkheid voor de het beheer van de reisinformatie naar zich toe heeft getrokken, is de kwaliteit daarvan fors verslechterd, zo oordeelt Voor Beter OV op basis van waarnemingen op stations en van digitale informatievoorziening.

Dat de NS enerzijds de digitale/elektronische reisinformatie niet op orde heeft, en anderzijds een kaalslag heeft gehouden onder de gele informatieborden in de stations, is een beschamend staaltje wanbeheer, waarvan de reiziger uiteindelijk de dupe is.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit was dus de vorige trein. Reizigers voor Schiphol in de problemen.

Overigens zijn op allerlei plaatsen in het land informatieschermen te vinden, die geen informatie tonen. Daar is gewoon een sticker op geplakt met verwijzing naar apps en dergelijke. Alsof iedere reiziger dat soort handigheidjes tot zijn beschikking heeft. Reisinformatie dient gewoon te worden getoond op het station. In de hal en op het perron.

Den Haag Centraal. begin 2019

6 april 2019

STEUN VOOR VEILIGHEIDSCAMPAGNE PRORAIL

Voor Beter OV steunt de campagne die ProRail is gestart om gevaarlijk gedrag van jongeren op en om het spoor tegen te gaan. De campagne is hard van toon, en laat confronterende beelden zien van nagemaakte kledingstukken die slachtoffers van ongevallen droegen. Beelden die hard binnenkomen, maar ook een duidelijke boodschap uitstralen.

Met name NS-personeel is geschokt door de heftigheid van de beelden, en dat is begrijpelijk. Het is geen fijn gezicht, een spijkerbroek met een afgescheurde broekspijp, een replica van de broek die gedragen werd door iemand die nu een been moet missen. Maar dit soort beeldtaal is wel een goed middel om jongeren aan te spreken. Als deze campagne tot gevolg heeft, dat gevaarlijk gedrag langs het spoor afneemt, dan is dat pure winst.

Overigens verwarren veel spoorwegmedewerkers het doel van de campagne (stoppen met gevaarlijk gedrag) met zelfdodingen die ze hebben meegemaakt. Nogmaals, wij hebben begrip voor de emoties die de beelden oproepen, maar het doel heiligt de middelen.

Dat onze voorzitter vandaag werd geconfronteerd met diverse beledigingen en zelfs bedreigingen, vinden wij overigens geen constructieve bijdrage aan de discussie. Onze voorzitter geeft aan, niet onder de indruk te zijn van dit soort berichten, gedaan vanachter meerdere anonieme accounts en mailadressen.

11 en 12 april 2018

“FACEBOOK-PIXEL” OOK OP OV-WEBSITES?

12 april 2018 11:00 uur

De NS laat weten, wél gebruik te maken van de Facebook-pixel:

NS maakt gebruik van de Facebook pixel om bezoekers van onze website opnieuw te kunnen bereiken met advertenties via Facebook, zoals dat ook bij andere advertentiediensten werkt. Wij informeren op onze website bezoekers hierover (via cookie melding en privacy statement).
Welllicht ten overvloede, NS maakt geen gebruik van Facebook Custom Audiences. Dat wil zeggen dat wij geen e-mailadressen en/of andere persoonsgegevens van onze klanten aan Facebook verstrekken.
Uiteraard blijft een zorgvuldige omgang met de gegevens van de bezoekers van onze website onze aandacht behouden.


12 april 2018 10:15 uur

Voor Beter OV vroeg aan vervoerders en anderen of zij de inmiddels beruchte ‘Facebook-pixel’ op hun websites gebruiken (zie bericht hieronder). De eerste antwoorden zijn binnengekomen, maar een aantal vervoerders, alsmede 9292 hebben nog niet geantwoord.

GVB:
Wij maken geen gebruik van pixel-functionaliteiten.

Translink:
Wij hebben geen Facebook-faciliteiten op onze website(s) en doen dus ook niks met deze Facebook Pixel.

Transdev:
Transdev maakt geen gebruik van dit soort marketing instrumenten.

9292 (telefonisch):
Wij hebben geen Facebook-pixel op onze website.

Keolis (Syntus en Stadsdienst Almere):
Wij hebben diverse keren gebruik gemaakt van Facebook pixels, maar momenteel zijn deze niet actief op onze website. Wij gebruiken de pixels om campagneresultaten van Facebookadvertenties te kunnen meten. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij gaan wij uiterst zorgvuldig om met het gebruik van dergelijke pixels, omdat wij de privacy en persoonsgegevens van onze reizigers erg belangrijk vinden.

Een behulpzame reiziger heeft vanmiddag met een Chrome-tooltje de websites van de bedrijven die nog niet hadden gereageerd onder de loep genomen, waarvoor dank. Zijn bevindingen:
Ja: Arriva, RET
Nee: HTM, Qbuzz, EBS

(De RET heeft aan het begin van de avond ontkend dat er een Facebook-pixel op hun website staat. Wij zoeken dat verder uit. Naar aanleiding daarvan liet de RET op 13 april dit weten: Onze eerste test wees uit dat we geen Facebook pixel hadden. Voor Beter OV postte berichtgeving op de site dat een derde wel een pixel had gezien. We hebben dat getest met andere software en er bleek inderdaad een (inactieve) pixel te zitten die de designer had ingebouwd. Die wordt nu verwijderd.)


11 april 2018

Recentelijk kwamen zorgwekkende berichten naar buiten over de “Facebook-pixel”. Zelfs zorgverzekeraars bleken deze privacyschending op hun website toe te passen.

Voor Beter OV heeft de vervoerders plus 9292 en Translink gevraagd, of deze pixel ook op hun websites voorkomt.

Geachte...

Er zijn recentelijk zorgwekkende onthullingen gedaan over wat wij gemakshalve maar even de Facebook-pixel noemen. Een pixel op een website die gegevens deelt met Facebook of andere derden, en die gegevens oogst waardoor bezoekers en de subpagina’s die zij hebben bezocht van de desbetreffende website herleidbaar zijn, waardoor gegevens voor marketing- en andere doeleinden kunnen worden bewaard en gebruikt.

Namens de Maatschappij Voor Beter OV vraag ik u, mij te melden of dergelijke functionaliteiten (zoals dus die “Facebook-pixel) op de door u beheerde website aanwezig zijn. Uw reactie op deze e-mail zullen wij morgenochtend (donderdagochtend dus) om 10 uur op onze website publiceren. Daarbij zullen wij ook vermelden, welke vervoerders en andere bedrijven binnen de OV-sector niet op deze mail hebben gereageerd.

Wij begrijpen dat het kort dag is. Maar gezien de actualiteit is snelheid geboden. Bovendien kan een bevestiging dat u deze Facebook-pixel niet op uw website(s) hebt, natuurlijk zeer kort zijn.

Ik hoop op uw begrip en dank u voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


25 september 2017

DIJKSMA BEANTWOORDT KAMERVRAGEN PRIVACY OV-CHIPKAART

Nadat Voor Beter OV alarm sloeg over het delen van reisgegevens door Translink met derden, stelde D66 Kamervragen aan staatssecretaris Dijksma. Vandaag heeft de staatssecretaris de vragen beantwoord. Haar beantwoording leest u hieronder.

In het antwoord op vraag 9 verwijst de staatssecretaris naar een handhavingsverzoek dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan. Door de formulering van dat antwoord kan de indruk ontstaan dat zij zelf een handhavingsverzoek heeft ingediend. Het betreft hier echter het handhavingsverzoek dat is gedaan door de Maatschappij Voor Beter OV.

Datum 25 september 2017

Betreft Kamervragen D66 over leveren reisgegevens van studenten door Translink aan DUO
Geachte voorzitter,
Hierbij ontvangt u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden op de vragen van de leden Jetten en Verhoeven (beiden D66) over OV-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (ingezonden 24 augustus 2017).

Vraag 1
Is er een wettelijke grondslag op grond waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan wel andere overheidsdiensten, reisgegevens rechtstreeks mogen opvragen en Translink verplicht is die gegevens af te staan1? Zo ja, wat is die wettelijke grondslag precies en aan welke regels en voorwaarden is ov-chipkaartbedrijf Translink, maar ook de overheidsdienst in kwestie in die gevallen gehouden?

Antwoord 1
DUO is op grond van artikel 9.1a van de Wet studiefinanciering 2000 aangewezen als toezichthouder voor de naleving van de uitwonendenregeling. Op basis van het toezichthouderschap in de zin van titel 5.2 van de Awb, mag een toezichthouder inlichtingen vorderen alsmede inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb). Daarnaast mogen persoonsgegevens op basis van artikel 8 onder c dan wel e van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor het naleven van een wettelijke verplichting (de c-grond) of voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan (de e-grond). De voorgenoemde artikelen vormen de grondslag op basis waarvan DUO bij een ernstig vermoeden van misbruik met de uitwonendenbeurs reisgegevens opvroeg bij Translink. DUO en Translink hebben, met het oog op de toezichthoudende taak van DUO, op 28 augustus 2015 een overeenkomst gesloten in verband met de gegevensverstrekking ten behoeve van de controle en het toezicht door DUO. Translink heeft op basis van bovengenoemde grondslag en de overeenkomst gehandeld.
De rechtbank Den Haag heeft echter in haar uitspraak van 8 mei jl. geoordeeld dat de artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb als zodanig geen voldoende specifieke wettelijke grondslag bieden voor de gegevensverwerking en dat het op deze wijze gebruiken van reisgegevens van een student in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). DUO heeft tegen deze uitspraak van de rechtbank Den Haag hoger beroep aangetekend bij Centrale Raad van Beroep. Naar aanleiding van de uitspraak is het verstrekken van reisgegevens gestaakt en heeft Translink de overeenkomst met DUO beëindigd.
Ook loopt er nog hoger beroep in ten minste één zaak2 waarin de rechtbank het gebruik van de reisgegevens van Translink wel toelaatbaar achtte, waarna de betreffende student in hoger beroep is gegaan.
V

raag 2
Welke reisgegevens heeft Translink precies gedeeld met DUO?

Antwoord 2
Translink leverde gegevens aan DUO over identiteit en reisgedrag van een beperkte groep kaarthouders, namelijk over wie na onderzoek gerede twijfel bestond over de rechtmatigheid van de toegekende uitwonendenbeurs. Conform de hierboven genoemde overeenkomst tussen Translink en DUO leverde Translink ter afhandeling van het verzoek de onderstaande gegevens aan DUO:
• Identificerende gegevens van de kaarthouder (voornaam, achternaam, geboortedatum en kaartnummer).
• De in- en uitcheckgegevens van de studerende over de gevraagde periode, gespecificeerd naar datum, tijdstip en locatiecode.
De gevraagde periode is afhankelijk van de specifieke situatie, waarbij rekening wordt gehouden met de maximale bewaartermijn van 18 maanden van de reisgegevens door Translink.

Vraag 3
Heeft Translink de reisgegevens van alle studenten doorgegeven aan DUO of alleen van studenten waarbij al sprake was van een fraude-indicatie? Indien dat laatste het geval is, om hoeveel studenten gaat het?

Antwoord 3
Translink heeft alleen reisgegevens aan DUO geleverd in geval van een vermoeden bij DUO van misbruik met betrekking tot de toegekende uitwonendenbeurs. Dit was ook zo vastgelegd in de overeenkomst van 2015.
Als het misbruik met de uitwonendenbeurs door een ander, minder vergaand onderzoek, aangetoond kan worden, vraagt DUO in het kader van het vereiste van subsidiariteit geen reisgegevens op. Alleen indien na een algemeen onderzoek en een huisbezoek gerede twijfels bestaan over de woonsituatie van de studerende en er voldoende aanwijzingen zijn dat hij niet op het adres woont waar hij staat ingeschreven, wordt een specifiek, nader onderzoek ingesteld. Daartoe wordt uitsluitend besloten wanneer de andere onderzoeken onvoldoende bewijs opleveren.
DUO heeft vanaf 28 augustus 2015 in 377 gevallen informatie over het reisgedrag van een student opgevraagd. In 307 van die gevallen heeft DUO misbruik met de uitwonendenbeurs vastgesteld.

Vraag 4
Gebeurt het vaker dat Translink reisgegevens deelt met derden? Zo ja, met wie, in welke gevallen en hoe vaak komt het voor en worden reizigers daarvan op de hoogte gesteld?

Antwoord 4
Ja. Translink voldoet aan vorderingen op basis van een wettelijke grondslag. Naast DUO vorderden ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een aantal gemeenten reisgegevens. Sinds de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 mei jl. verstrekt Translink geen gegevens meer aan toezichthouders die enkel op basis van de toezichthoudende bevoegdheden in de zin van de artikelen 5:16 en 5:17 Awb gegevens vorderen. Wel voldoet Translink aan vorderingen van politie en justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering en aan verzoeken van politie en justitie tot het verstrekken van informatie over vermiste personen (bijv. vermiste kinderen, dementerende ouderen en personen in geestelijk verwarde toestand). In het laatste geval is de rechtsgrondslag gelegen in artikel 8, onderdeel d, van de Wbp (vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene) in samenhang gelezen met artikel 43 onderdeel e van de Wbp (de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen).
Translink heeft aangegeven geen aantallen bij te houden van de vorderingen, en reizigers waarvan reisgegevens worden gevorderd worden hiervan niet door Translink op de hoogte gesteld.

Vraag 5
Welke afspraken zijn er gemaakt tussen Translink, vervoerders, concessieverleners en de overheid over toegang tot en het delen van reisgegevens?

Antwoord 5
Op het niveau van toegang tot de reisgegevens heeft Translink alleen afspraken met vervoerders, niet met concessie verlenende overheden. Elke vervoerder die deelneemt aan het OV-chipkaartsysteem van Translink dient de Raamovereenkomst Deelname OV-chipkaartsysteem te ondertekenen. Deze Raamovereenkomst regelt onderwerpen tussen de vervoerder en Translink waaronder de verwerking van persoonsgegevens, conform Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Het delen van persoonlijke reisgegevens voor service doeleinden kan alleen met expliciete instemming van de reiziger. Service doeleinden zijn bijvoorbeeld dat de reiziger de afgeschreven bedragen niet herkent, een gemiste check out heeft of bijvoorbeeld op saldo reist terwijl de klant denkt op een product te reizen. Zonder toestemming van de reiziger kan een vervoerder alleen de ritten zien die reizigers met hun voertuigen hebben gemaakt. Niet de overstappen naar andere vervoerders.
Op 7 september hebben de concessieverlenende overheden en concessiehoudende vervoerders uit het Nationaal OV Beraad (NOVB) een intentieverklaring getekend om tot een open informatiehuishouding te komen waarmee geanonimiseerd reisgegevens beschikbaar komen voor onder meer analyse doeleinden. Met deze informatiehuishouding wordt invulling gegeven aan de motie De Boer/Van Veldhoven (TK 23645, nr 630) die de regering opriep om informatie over reizigersaantallen en -stromen in een speciale databank openbaar beschikbaar te maken. Privacy is hierbij een belangrijk aandachtspunt omdat voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld kleine vervoerstromen tot op persoonsniveau herleid kunnen worden. De afspraken over de informatiehuishouding tussen concessieverleners en concessiehouders staan overigens los van de uitwisseling van reisgegevens zoals dat heeft plaatsgevonden tussen DUO en Translink. Translink is geen partij bij de intentieverklaring.

Vraag 6
Welke rechten hebben reizigers als het gaat om bescherming van hun gepersonaliseerde reisgegevens?

Antwoord 6
Reizigers kunnen hun rechten uitoefenen op basis van de Wbp, met name de artikelen 35 en 36. Zo kunnen reizigers vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens van hen verwerkt worden en daarvan een overzicht ontvangen. Daarnaast mogen reizigers erop rekenen dat hun persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden, dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het te dienen doel en dat de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel dat de verwerking van de gegevens dient.
Op de websites van Translink en van de vervoerders is het privacybeleid van deze organisaties gepubliceerd. Daar is onder meer te lezen op welke wijze de privacy van reizigers is geborgd en welke rechten reizigers hebben zoals het inzien van transactie- en persoonsgegevens.

Vraag 7
Hoe verhoudt de opsporingswerkwijze van DUO (reisgegevens rechtstreeks opvragen bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens?

Antwoord 7
Zie het antwoord op vraag 1. Aangezien DUO tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep heeft aangetekend bij Centrale Raad van Beroep, doen we hierover op dit moment geen nadere uitspraken.

Vraag 8
Bent u ook van mening dat reizigers met een gepersonaliseerde ov-chipkaart altijd een melding moeten krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt opgevraagd bij Translink dan wel worden verschaft aan derden? Zo ja, op welke wijze wordt daar in voorzien? Zo nee, waarom niet en op welke andere wijze ziet u dan mogelijkheden voor reizigers om grip te houden op hun persoonlijke informatie die door Translink wordt verzameld en gedeeld?

Antwoord 8
Een uitgangspunt van de Wbp is dat personen moeten weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Daarom bepalen de artikelen 33 en 34 van de Wbp dat degene die persoonsgegevens verkrijgt aan de betrokkene onder meer laat weten wie hij is, en met welk doel hij de desbetreffende persoonsgegevens verwerkt. Dat geldt dus ook voor de verwerking van persoonsgegevens van reizigers. Op dit uitgangspunt bestaan in de Wbp verschillende uitzonderingen. Zo kan de verantwoordelijke de informatieverplichting buiten toepassing laten als dat noodzakelijk is in het belang van, bijvoorbeeld, de staatsveiligheid of de opsporing van strafbare feiten.

Vraag 9
Bent u voornemens de Autoriteit Persoonsgegevens om advies te vragen over de toegang tot en het delen van reisgegevens?

Antwoord 9
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover reeds een handhavingsverzoek ontvangen en heeft laten weten daar op te zullen reageren.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Sharon A.M. Dijksma


11 september 2017

EXTERION BIEDT FILMBEELDEN VAN REIZIGERS TE KOOP AAN

Reclamefirma Exterion, de eigenaar van reclamezuilen-met-camera op NS-stations blijkt live beelden van reizigers en NS-personeel tegen betaling aan te bieden. Reizigers en personeelsleden blijken gewoon herkenbaar in beeld te komen. Daarmee valt de NS door de mand: de NS bezwoer ons eerder dat de reclamezuilen slechts waren uitgerust met een sensor en niet met een camera. Dit blijkt dus een regelrechte leugen. En om de woordenstrijd even voor te zijn: een sensor met meer dan één pixel is in onze optiek een camera.

Voor Beter OV stuurde NS-topman Roger van Boxtel onderstaand bericht:

Op de website van uw vrienden van Exterion kun je gewoon de reizigers en het personeel door het station zien lopen.


EXTERIONMEDIA (klik op de knop LOCATIES en kies er eentje uit)

Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Ons verzoek om een eind aan dit soort onzin te maken, heeft de NS vorige week niet gehonoreerd.

Ik kijk uit naar uw reactie die ik graag per omgaande tegemoet zie.


Inmiddels is er informeel contact met de NS. De NS heeft beloofd, spoedig met een formele reactie te komen. Vooralsnog vinden wij het hele vervelend, dat wij niet alleen van het GVB, maar dus ook van de NS totaal onware antwoorden krijgen op onze vragen over de privacy van reizigers. Voor Beter OV neemt vervoerders, infrabeheerders, opdrachtgevers en politici serieus, en verwacht omgekeerd hetzelfde.


EERSTE GLUURCAMERA’S UITGEZET

Een eerste overwinning is in de knip. Exterion Media heeft de in reclamezuilen verstopte camera’s op het Centraal Station van Amsterdam uitgezet. Onduidelijk is nog, of de camera’s op de andere NS-stations eveneens zijn uitgeschakeld.

Gisteravond laat maakte Voor Beter OV bekend dat de Gemeente Amsterdam heeft medegedeeld dat Exterion Media daadwerkelijk camera’s gebruikt die scherp beeld van passagiers registreren, hetgeen trouwens best bijzonder is: de Gemeente Amsterdam staat volkomen los van Exterion en de NS-perrons, maar weet wel te vertellen hoe het zit. De camera’s op de metrostations, die wél onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam vallen, zijn (nog) niet uitgeschakeld. Voor Beter OV blijft daar uiteraard wel op aandringen, evenals op het uitschakelen van de camera’s op andere NS-stations en bij andere vervoerders, zoals de RET-metro.

10 september 2017

BEHEERDERS GLUURCAMERA’S GVB VALLEN DOOR DE MAND

De Gemeente Amsterdam heeft gereageerd op ons commentaar op de aanwezigheid van gluurcamera’s in metrostations. Via het GVB ontvingen wij deze reactie:

In de metrostations heeft de gemeente een contract met CS Digital. CSDigital heeft digitale reclame in de metro-stations op 34 vlakken in Amsterdam. De objecten hebben geen camera, waarmee opnamen gemaakt kunnen worden, maar een sensor die bewegingen kan detecteren, een zgn. kinect-camera. Het zijn zogenaamde ‘gesture based camera’s’ (zoals die op de playstation) bedoeld om in interactie te komen met de reclameboodschap. Deze dient alleen om te reageren, als er een interactieve campagne met meerdere ‘lagen’ in het scherm draait. Er worden geen data verzameld. De interactieve functie wordt op een sticker op de panelen uitgelegd. Deze camera’s registreren dus geen mensen (zoals Exterion dat doet).

Bijzonder is, dat de Gemeente Amsterdam ons dus meldt dat Exterion op de perrons van de NS wél mensen registreert.

Een reiziger die de zaak nauwlettend volgt, meldt ons dat in een reclamezuil op een Amsterdamse metrostation ook een echte camera is gesignaleerd in plaats van een kineckt-camera.

De stelling dat CSDigitalMedia slechts ‘gesture based’ camera’s gebruikt, is ontoonbaar onjuist. Het betreft namelijk -zo blijkt uit een document dat Voor Beter OV kreeg toegestuurd- camera’s die leeftijd en geslacht van passanten kunnen vaststellen. Een ‘gesture based’ camera kan zulke geavanceerde zaken niet. Hiermee wordt nu precies een belangrijk kritiekpunt van onze kant onderstreept: er is geen behoorlijk toezicht op het naleven van de privacy-afspraken door niet-bevoegde instanties zoals reclamebureaus. Wij komen morgen uitvoerig op dit schandaal terug.7 september 2017

OOK GLUURCAMERA’S BIJ GVB AMSTERDAM

Ook in Amsterdamse metrostations blijken reclamezuilen te staan van waaruit reizigers worden bekeken met een camera. Nadat het GVB dit aanvankelijk ontkende, wees nader onderzoek door reizigersclub Voor Beter OV uit, dat er wél reizigers worden gefilmd. Voor Beter OV eist onmiddellijk stopzetten van het filmen van passagiers.

Na een tip van een passagier zocht Voor Beter OV dinsdag telefonisch contact met het GVB. “Nee, reizigers vanuit reclamezuilen filmen, dat doen we niet”, luidde de reactie van het GVB toen. Omdat de reiziger in kwestie stelde zeker te weten dat er wél een reclamezuil-met-camera staat, in ieder geval in de hal van het metrostation Centraal Station, zijn bij Voor Beter OV betrokkenen zelf een kijkje gaan nemen. Op meerdere metrostations, zoals Wibautstraat en Centraal Station werden inderdaad reclamezuilen met camera aangetroffen. Toen hierover opheldering aan het GVB werd gevraagd, luidde de reactie: “Maar die reclamezuilen zijn van de gemeente, dus daar gaan wij niet over.”

Voor Beter OV is onthutst. Enerzijds door het bespioneren van reizigers, maar vooral omdat het geen pas geeft om een reizigersorganisatie met een kluitje in het riet te sturen, zoals inzake deze kwestie blijkt te zijn gebeurd. Het GVB had meteen duidelijkheid moeten verschaffen. Het zijn immers de klanten van het GVB die in een metrostation dat in gebruik is bij het GVB worden bespied door camera-apparatuur. Dat legt de morele verantwoordelijkheid bij het GVB.

Voor Beter OV eist van verantwoordelijk wethouder Litjens (VVD) onmiddellijk stopzetten van het filmen van reizigers. Voor Beter OV heeft aan het GVB laten weten te verlangen dat deze vervoerder zich bij het gemeentebestuur ook tegen het begluren van zijn reizigers keert. Het GVB heeft aan dat verzoek inmiddels gehoor gegeven.


6 september 2017

GLUURCAMERA’S OP PERRONS:
INGRIJPEN GEVRAAGD AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS


Voor Beter OV heeft de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht onderzoek te doen naar het vanuit reclamezuilen filmen van reizigers op perrons, en indien wet- en regelgeving wordt overtreden handhavend op te treden. De reizigersclub besloot hiertoe omdat de NS geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek hiermee op te houden.

Autoriteit Persoonsgegevens,
Postbus 93374,
2509 AJ Den Haag

Amsterdam,   5 september 2017

Geachte dames, heren,

Ook bij de Maatschappij Voor Beter OV is de privacy van OV-gebruikers een punt van aandacht. De OV-gebruiker heeft niet alleen recht op vervoer volgens de dienstregeling en zulks ook op veilige en comfortabele wijze, maar ook zijn privacy dient gewaarborgd te zijn.

Op perrons in Nederlandse spoorwegstations blijken reclamezuilen te staan, die zijn voorzien van een camera die reizigers observeert. De NS heeft ons niet kunnen geruststellen met betrekking tot de privacy van de treinreizigers op de perrons. Nadat eerst werd bevestigd dat de reclameborden van camera’s waren voorzien, werd later door de NS gesteld dat het slechts om “sensoren” zou gaan. Dit werd later weer tegengesproken: het zou gaan om “camera’s waarvan de beelden niet worden vastgelegd”. Voorts stelt de NS dat met het bedrijf Exterion, de exploitant van de reclameborden, “is afgesproken dat de exploitant de wet moet naleven”. Die stellingname vinden wij om twee redenen vreemd. Allereerst wordt ieder persoon en ieder bedrijf geacht de wet na te leven, zodat deze opmerking feitelijk overbodig is; daarnaast wordt gesuggereerd dat niet de NS, maar de exploitant van de reclameborden verantwoordelijk is voor het (niet) schenden van de privacy van reizigers. Naar ons oordeel is de NS zélf verantwoordelijk voor (niet limitatief) de privacy van NS-reizigers op NS-stations.

De NS heeft ons verzoek om het met behulp van camera’s bekijken van reizigers onmiddellijk te (doen) stoppen niet willen honoreren. Dat betekent dat de NS een ongewenste situatie (indien inderdaad privacyregels worden overtreden) langer laat voortduren.

Wij verzoeken u om onderzoek in te stellen naar een vijftal privacy-aspecten.

* Overtreedt Exterion de wet- en regelgeving?
* Overtreedt de NS de wet- en regelgeving?
* Wordt deze manier van gegevensinzameling ook door andere reclamebureaus gebruikt en op andere OV-locaties dan NS-perrons toegepast?
* Zo ja, wordt daar dan de wet- en regelgeving overtreden?
* Wanneer de NS het plaatsen van reclameborden-met-camera toestaat, is dan de NS of het reclamebureau verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving? Of zijn ze dat allebei?

Indien u overtredingen constateert, verzoeken wij u handhavend op te treden. Bij eventueel op te leggen sancties verzoeken wij u nadrukkelijk de weigering van de NS om het filmen van passagiers te (doen) staken mee te wegen.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van uw besluitvorming inzake het instellen van een onderzoek en, bij een positief besluit uwerzijds, van de voortgang van uw onderzoek. Uiteraard zijn wij van harte bereid tot een nadere toelichting op ons verzoek.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
Voorzitter5 september 2017

NS WEIGERT (VOORALSNOG) UITZETTEN GLUURCAMERA’S OP PERRONS

13:00 uur

De NS heeft rond het middaguur gereageerd op onze e-mail. Wij zijn niet gerustgesteld omdat controle op de omgang met privacygevoelige beelden door Exterion ontbreekt.

Voor Beter OV zal (wellicht ten overvloede) aan de Autoriteit Persoonsgegevens vragen, de zaak te onderzoeken en waar nodig handhavend op te treden. Onderzoeksvragen zouden moeten zijn:
* Overtreedt Exterion de wet- en regelgeving?
* Overtreedt de NS de wet- en regelgeving?
* Wordt deze manier van gegevensinzameling ook door andere reclamebureaus gebruikt en op andere OV-locaties dan NS-perrons toegepast?
* Zo ja, wordt daar dan de wet- en regelgeving overtreden?
* Wanneer de NS het plaatsen van reclameborden-met-camera toestaat, is dan de NS of het reclamebureau verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving? Of zijn ze dat allebei?


De reactie van de NS leest u onderstaand.

Niet al het nieuws dat naar buiten komt via verschillende kanalen is correct, daarom hieronder wat wij nu kunnen zeggen hierover.

NS heeft met verschillende partijen overeenkomsten voor reclame. Zo ook met ExterionMedia, een gerenommeerd bedrijf. Er zijn, vanaf juli 2015, gefaseerd 55 reclameschermen met camera’s op de stations aanwezig waarvan 54 camera’s actief zijn op dit moment, ten behoeve van waarnemingen.
Wij begrepen van ExterionMedia dat er op dit moment in heel Nederland ruim 130 schermen met camera’s zijn (buiten de stations, bijv in winkelcentra), waarvan binnenkort 90 actieve camera’s

ExterionMedia spreekt over sensoren, of technische camera's. Uit de verstrekte inlichtingen van ExterionMedia aan NS maken wij op dat er camera’s in het digitale scherm zijn geïnstalleerd en dat deze camera’s in samenwerking met de geïnstalleerde software− in staat is hetgeen wordt waargenomen om te zetten in aantallen mensen, aldus Exterion Media. Van essentieel belang is volgens Exterion dat hierbij geen camerabeelden worden opgeslagen die later op enig moment zouden kunnen worden gebruikt om te “matchen” met eerder gedane warnemingen. Derhalve kan niet worden gesproken van een traditionele verwerking van camerabeelden. De schermen slaan geen persoonsgegevens op, maar leveren volgens Exterion Media slechts aantallen, leeftijdsklassen, geslacht en mensen die een blik op het scherm werpen op. NS krijgt overigens geen inzicht in de gegevens.

NS heeft, zoals al geschreven, in haar afspraken met ExterionMedia vooraf vastgelegd dat zij zich bij de exploitatie van de reclameborden dient te houden aan wet- en regelgeving. Exterion heeft met NS besproken dat er apparatuur geplaatst zou worden t.b.v. de waarnemingen. NS regelt in haar contracten met derden die op het station actief zijn, dat zij handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. ExterionMedia is zelfstandig verantwoordelijk voor eventuele verwerking van persoonsgegevens en zal in dat kader een afweging moeten maken. NS heeft op basis van contact met ExterionMedia begrepen dat er door Exterion wordt gehandeld in overeenstemming met privacy wet-en regelgeving.

Wij zullen met ExterionMedia in overleg treden om te bezien op welke wijze de informatievoorziening aan het publiek kan worden verbeterd. Mocht desalniettemin blijken dat er door Exterion wordt gehandeld in strijd met wet- en regelgeving, dan zal NS passende maatregelen nemen.


9:30 uur

De NS heeft nog geen gehoor gegeven aan ons verzoek om de camera’s in reclameborden op perrons uit te zetten. De NS meldde ons gisteren dat er geen beeld wordt gegenereerd, maar deskundigen hebben dat inmiddels ontkracht. Ook twitterde de NS dat er geen camera’s in de reclameschermen zitten, maar “sensors”, hetgeen eveneens onjuist blijkt. Voor Beter OV herhaalt in een e-mail aan de NS zijn eis tot onmiddellijke stopzetting van het begluren van treinpassagiers.

Inmiddels wordt meer duidelijk. Er wordt wél beeld gegenereerd (want anders zie je niet of de geregistreerde voorbijganger op het perron het een man of vrouw is, of een kind). En dat is wat een camera doet, tenslotte: beeld genereren. Controle op het wissen van die beelden na verwerking is er niet, controle op de beveiliging van het systeem is er evenmin, terwijl de gegevens van de computer in het reclamescherm wel via het internet of SMS worden verzonden.

Ook tweets van de NS, dat het niet gaat om camera’s, maar om sensors, zijn niet juist. Bij een sensor gaat het bijvoorbeeld om een bewegingsdetector of een lichtstraal met een fotocel. Hier gaat het om camera’s.

Ook het feit dat “Voor wat betreft de afspraken met Exterion heeft NS Stations vastgelegd dat Exterion zich aan wet- en regelgeving, inclusief uiteraard privacyregelgeving, moet houden.” is te gemakkelijk. De NS kan de verantwoordelijkheid niet afschuiven op derden: het zijn de NS-reizigers die per camera worden waargenomen op perrons die bij NS in gebruik zijn. De NS is en blijft zélf verantwoordelijk.

Verder is aan het licht gekomen dat het niet gaat om een enkel camerareclamebord op een Amersfoorts perron, maar dat het vele tientallen van deze apparaten betreft, op meerdere stations. Deze informatie moesten wij van anderen dan NS vernemen.

Op grond hiervan nogmaals het dringende verzoek om de camera’s in de reclameborden uit te zetten.

Graag ontvang ik een reactie voor 11 uur. Waarom die haast? Er wordt getwijfeld aan de toelaatbaarheid van het filmen van reizigers. Indien de NS deze situatie langer laat voortduren is dat zeer verwijtbaar, mede aangezien wij gisteren reeds om onmiddellijke stopzetting vroegen.


4 september 2017

RECLAMEBORD STATION AMERSFOORT BESPIONEERT REIZIGERS

Voor Betere OV ontving het alarmerende bericht, dat een reclamebord op het station van Amersfoort reizigers filmt. Dat is natuurlijk een ongehoorde privacyschending. Dat op een station beveiligingscamera’s hangen, die uitsluitend door bevoegd personeel mogen worden bekeken, daarmee is weinig mis. Maar beelden van reizigers waar een of ander reclamebureau beschikking over krijgt? Onaanvaardbaar.

Voor Beter OV schreef aan NS en ProRail de volgende e-mail:

Klacht bij ons. Op station Amersfoort staat een reclamebord met daarin camera’s die reizigers observeren. Dat is inmiddels door de NS via Twitter ook erkend.

Ik weet niet zo 1, 2, 3 of die reclameborden “van NS” of “van ProRail” zijn. Onze wens is kort maar krachtig. Dat die camera’s NU worden uitgezet, en worden verwijderd.

Ik hoop snel te horen.

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
Voorzitter


De discussie op Twitter:

Nsdefect‏ @Nsdefect vraagt op Twitter:
@NS_online @ROVER_online wat doen die mini-cameratjes in die reclamezuil! Dit lijkt me geen beveiliging! Station amersfoort perron 6/7
NS online antwoordt op Twitter:
Met die camera's kijken adverteerders of passanten de advertentie bekijken en hoe lang: http://bit.ly/2x4td5S . ^JJ


4 juni 2017

NS BLUNDERT OPNIEUW MET REISINFORMATIE BIJ WERKZAAMHEDEN

Voor de zoveelste keer is het de NS gelukt, te vergeten de gevolgen van spoorwerkzaamheden op de treindienst tussen Amersfoort Schothorst en Amersfoort te vermelden. De website van de NS en pagina 751 van Teletekst melden dat er vandaag geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort rijden. Dat is onjuist.

De mededeling zou moeten luiden dat er gene treinen tussen Hilversum en Amersfoort rijden, en minder treinen tussen Amersfoort en Amersfoort-Schothorst. Passagiers die zich nu omstreeks het hele uur op Schothorst vervoegen om een Intercity richting Amersfoort (en overstappen in de richting Utrecht) te nemen, komen van ene joude kermis thuis. Hun trein rijdt niet, en het wachten op de eerstvolgende Sprinter betekent ongeplande vertraging door het missen van aansluitingen.

Voor Beter OV heeft meermalen bij de NS aan de bel getrokken over het vergeten van de gevolgen van spoorwerk voor de treindienst van en naar Intercitystation Amersfoort Schothorst. Tevergeefs, blijkbaar. Treinreizigers van en naar Schothorst zijn voor de NS blijkbaan van geen enkel belang; in communicatief opzicht is Schothorst in ieder geval het Jutland van ons spoorwegnet.

28 februari 2017

BEJEGENING DOOR GVB-PERSONEEL MOET BETER


Voor Beter OV constateert dat het Amsterdamse GVB problemen heeft waar het gaat om gedragingen van rijdend personeel. Onlangs schoffeerde een trambestuurder een hoogzwangere vrouw en het komt vaak voor dat conducteurs meer liggen dan zitten in hun hokjes. Wij zien conducteurs zich als een hork gedragen jegens reizigers en horen onbeschofte dingen roepen door de boordomroep, en ons bereiken daar ook klachten van onze sympathisanten over. Onlangs bestond een trambestuurder het om een mooi meisje gratis mee te nemen, en twee haltes later een lelijke man de tram uitsturen omdat hij geen geldig kaartje bezat.

Deze week werd een nagenoeg blinde vrouw, die altijd wordt bijgestaan door haar geleidehond door een conducteur geschoffeerd. “Ik kwam binnen in een volle tram en wilde op de gehandicaptenstoel gaan zitten, een plek die mijn hond goed kan vinden en waar ze veilig kan liggen. Maar daar stond al een kinderwagen', vertelt Esther. De eigenaar van de wagen maakte plaats voor haar, zodat haar hond in ieder geval onder de stoel kon liggen.” Maar toen er een tweede en een derde kinderwagen mee moesten, werd Esther gevraagd 'ergens anders te gaan staan. Daarmee handelde de conducteur tegen de bedrijfsregels: gehandicapten gaan altijd voor, en het aantal kinderwagens in de tram is gemaximaliseerd op twee.

Het GVB laat in een reactie weten zeer geschrokken te zijn van dit bericht. "Dit is absoluut niet is hoe wij met onze reizigers om willen gaan en waar wij voor staan. En al helemaal niet met reizigers met beperkingen. Gastvrij werken heeft een hoge prioriteit bij GVB, en de ervaring die deze reiziger met ons deelt reflecteert niet in hoe wij dat willen vormgeven. Wij zoeken op dit moment tot op de bodem uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. Tevens is excuses aangeboden voor de buitengewoon vervelende ervaring van deze reizigster.”

Voor Beter OV heeft bij het GVB gepleit voor een herinstructie van het rijdend personeel, en heeft bij de uitvoering daarvan zijn hulp aangeboden. Overigens benadrukt Voor Beter OV dat een groot deel van het GVB-personeel zijn werk wél naar behoren verricht.

5 januari 2017

IDENTIFICATIEPLICHT INTERNATIONAAL OV SLAAT PLANK MIS

Voor Beter OV ziet niets in de plannen van Europese regeringen om een uitgebreide identificatieplicht op te leggen aan internationale OV-reizigers. Zo’n maatregel biedt de burger geen enkele bescherming tegen terrorisme, stigmatiseert de OV-reiziger, zadelt reizigers en vervoerders met een hoop gedoe op en leidt tot minder OV-gebruik en meer autoverkeer.

Voor Beter OV schrijft een brief aan veiligheidsminister Ard van der Steur waarin de bedenkingen worden toegelicht en wordt opgeroepen, af te zien van de uitgebreide identificatieplicht voor internationale OV-reizigers.

AAN:
de Minister van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Amsterdam, 5 januari 2017

Geachte heer Van der Steur,

Namens de Maatschappij Voor Beter OV vraag ik uw aandacht voor het volgende.

I. INLEIDING
Ons bereiken berichten dat, kort samengevat, de Nederlandse regering overweegt om mee te gaan met een Belgisch voorstel dat behelst dat internationale OV-reizigers zich bij aankoop van hun vervoerbewijs dienen te identificeren, en die identificatie dienen te herhalen bij de aanvang van hun internationale trein- of busreis. Wij ontraden deze maatregel ten zeerste, en verzoeken u in uw hoedanigheid van verantwoordelijk bewindspersoon hiervan af te doen zien. Onderstaand lichten wij ons standpunt toe.

De doelstellingen van de voorgestelde maatregel vallen uiteen in twee aspecten: eerstens de veiligheid van de bus/trein en de inzittenden, en tweedens de bewegingsvrijheid van (vermeende) terroristen.

II. VEILIGHEID BUS/TREIN EN INZITTENDEN

Het is zeer wel mogelijk dat er in het openbaar vervoer een aanslag wordt gepleegd. Sterker nog, het verleden heeft meermaals aangetoond, dat het OV ook in Europa het slachtoffer van terrorisme kan worden.

Het verleden heeft echter ook geleerd, dat dergelijke aanslagen niet beperkt blijven tot het internationale vervoer. Het feit dat een recente, verijdelde aanslag, plaatsvond in een van de paradepaardjes van de Europese spoorwegen, de Thalys, en dat de Thalys toevallig de landsgrens tussen België en Frankrijk passeert, doet daar niet aan af. Er waren reeds regelmatig aanslagen op stadsbussen, forensentreinen en metro's, en die zijn bij uitstek niet internationaal.

Het invoeren van een identificatieplicht voor internationale OV-reizen lost het veiligheidsprobleem voor personeel en medepassagiers dus niet op. Daarnaast ligt het niet in de lijn der verwachting dat een zelfmoordenaar het bezwaarlijk vindt als zijn personalia bekend worden. Sterker nog, we zien aanslagplegers juist overgaan tot het publiceren van filmpjes waarin ze hun beweegredenen toelichten.

III. BEWEGINGSVRIJHEID (VERMEENDE) TERRORISTEN

De werkelijke terrorist zal eenvoudig een alternatief landsgrensoverschrijdend vervoer vinden, namelijk per (al dan niet gestolen) privé- of huurauto, of desnoods te fiets of te voet. Water stroomt naar het laagste punt: de terrorist komt uiteindelijk ook bij het voorgenomen registratievoorstel voor internationaal trein- en busvervoer wel op de plek waar hij wil wezen.

IV. HINDER VOOR REIZIGERS EN VERVOERDERS

Kortom: het registratievoorstel zorgt enkel en alleen voor meer bureaucratie en ongemak voor de reizigers en de OV-ondernemingen, maar er zal geen terrorist méér door gevangen worden en er zal ook geen enkele terroristische aanslag door worden verhinderd of verijdeld.

De nutteloze maatregelen die thans worden overwogen zouden voor vervoerders en reizigers tot veel hinder leiden. Passagiers kunnen niet langer aan de automaat of via internet een internationaal vervoerbewijs kopen en ze dienen hun ticket minimaal een dag van tevoren aan te schaffen. Wachtrijen bij loketten zullen enorm zijn. Vervoerders zullen op veel meer stations een loket moeten openen en zitten opgescheept met een hoop organisatorische en administratieve rompslomp.

V. IMAGO EN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

Voorts wordt de OV-reiziger door de maatregel die thans wordt overwogen opeens als potentiële terrorist beschouwd. Een internationale trein- of busreis wordt met dit plan ook om die reden, naast de rompslomp voor reiziger en vervoerder, al met al heel onaantrekkelijk.

Daarmee worden goedwillende reizigers het OV uitgejaagd. Zij zullen dan kiezen voor de veel gevaarlijkere auto. De generieke veiligheid van de Europese bevolking wordt daarmee benadeeld. Verkeersongelukken kosten veel meer mensen het leven dan aanslagen op het OV. Alleen al in Nederland vielen in 2016 in het wegverkeer meer doden dan het totale aantal slachtoffers van aanslagen op het OV in Europa sinds de beruchte elfde september 2001!!!

VI. TOT SLOT

De Maatschappij Voor Beter OV wil zich zeer zeker niet blind houden voor de veranderingen in de West-Europese samenleving, waar tegenwoordig ernstige terroristische incidenten plaatsgrijpen. Ik herhaal wat ik op 20 september 2015 ook al aan u schreef: onze deskundigheid ligt op het vlak van de organisatie van het Openbaar Vervoer in Nederland en de reizigersbelangen in relatie daartoe. De bestrijding van terrorisme is een onderwerp waar onze expertise niet ligt. Daarnaast realiseren wij ons terdege dat het altijd makkelijk praten is, van een afstandje. Wij benadrukken dat wij veel waardering hebben voor de inspanningen die velen zich getroosten om een veilige samenleving te bewerkstelligen.

Wij nemen met kracht stelling tegen het voornemen om -áls identificatieplicht als zodanig nuttig is- zo’n identificatieplicht (grotendeels) exclusief voor OV-gebruikers af te kondigen. Daarom, en ook wegens de hierboven beschreven nutteloosheid daarvan, verzoek ik u namens de Maatschappij Voor Beter OV met klem om af te zien van het invoeren van een uitgebreide identificatieplicht die nagenoeg uitsluitend geldt voor OV-reizigers.

Ik zou het zeer op prijs stellen, spoedig uw reactie te mogen vernemen.

Afschriften van deze brief zond ik aan de Minister van IenM, de Korpschef van de Nationale Politie, de vervoerbedrijven in Nederland en de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


27 oktober 2016

AGRESSIE IN OV BLIJFT PUNT VAN ZORG

Agressie in het OV jegens personeel en mede-passagiers verdient aandacht, maar moet niet worden overdreven. Narigheid komt in het OV niet vaker voor dan in winkelcentra, uitgaansgelegenheden en andere soortgelijke locaties. Gezien het grote aantal reizigers per dag, valt he aantal agressiegevallen eigenlijk heel erg mee. Dat doet overigens niets af aan het feit, dat het voor een medewerker of een passagier verschrikkelijk is als hij wordt beroofd of mishandeld.

Opnieuw is er overlegd door vervoerders en bewindspersonen. Twee uitkomsten: straffen moeten strenger en de pakkans moet omhoog.

Eerst over die strenge straffen. Leuk om dat in verkiezingstijd even te roepen, maar het effect van hogere straffen moet niet worden overschat. Onderzoek wijst uit, dat niet zozeer strafmaat, maar veel eerder de pakkans een effect heeft op het aantal misdrijven.

Dan over die pakkans. Is een HC in zijn eentje opgewassen tegen een kwaadwillende agressieveling? Nee, vaak niet. Maar standaard twee HC’s op de trein is onbetaalbaar. En bovendien: tegen een paar doorgesnoven krachtpatsers sta je met z’n tweeën ook machteloos. Het is beter om over te gaan tot de invoering van veel meer vliegende controleteams, die met z’n zessen door de trein komen, net als bij het stadsvervoer gebeurt. Een forse personeelsuitbreiding is helaas onbetaalbaar, dus zullen die teams moeten worden bemenst door het dogma dat er op iedere trein altijd een conducteur aanwezig moet zijn nu eindelijk eens los te laten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan: met name de vakbonden zullen veel meer souplesse moeten tonen dan zij tot nu toe hebben getoond (maar de persoonlijke veiligheid van hun achterban zou verbeteren) en daarnaast moet (spoorweg-)wetgeving mogelijk worden aangepast. Ook dienen in treinen alarmknoppen te worden aangebracht, die werken op een manier die vergelijkbaar is met de alarmzuil op de perrons.

Voor de opsporing dient de kwaliteit van de camerabeelden fors te worden verbeterd. Vergeleken met de verbeterde beeldkwaliteit van opnamen die met smartphones worden gemaakt, zijn de bewakingsbeelden van een bedroevende kwaliteit.

Voor Beter OV gaf al eerder aan, het niet eens te zijn met suggesties van de heer Pieter van Vollenhoven en sommige conducteurs, dat reizigers min of meer verplicht zouden (moeten) zijn om conducteurs te hulp te schieten. De Nederlandse wet stelt weliswaar dat je een ander die in nood verkeert te hulp dient te schieten, maar stelt ook dat dat niet hoeft als je daarmee jezelf in gevaar brengt. Het is dus altijd een vrije keuze van een passagier om een ander te hulp te schieten. En bovendien: de treinreiziger is geen onbezoldigd veiligheidsbeambte.

In het voorjaar van 2015 schreven wij al het volgende standpunt, dat nu blijkbaar wordt omarmd door bewindspersonen en vervoerders: Plegers van zware mishandelingen jegens OV-personeel of medereizigers zijn zelden of nooit first offenders. Daarom draagt het bij aan de veiligheid als veel vaker veel langduriger OV-verboden worden opgelegd, die dan ook gelden voor het hele OV. Dus iemand die een Rotterdamse conducteur slaat, moet niet alleen de toegang tot de RET worden ontzegd, maar ook tot NS, Connexxion en noem maar op. Dat betekent echter dat het niet langer de bevoegdheid van één OV-directeur kan zijn. Er zal wellicht iets overkoepelends moeten worden geregeld: een Stichting Beteugeling Agressie OV of iets dergelijks, die wordt bestuurd door de directeuren van de vervoerders en waaraan bevoegdheden worden gemandateerd. Verder vind ik dat zo’n OV-verbod door de rechter moet worden opgelegd. Kan in een gestandaardiseerde dagelijkse eenvoudige zitting, waar de bulk wordt behandeld. Een soort snelrecht dus. En recidivisten een zeer lang OV-verbod. Een verbod dat dan wel goed moet (kunnen) worden gehandhaafd. Dit geldt evenzeer voor maatregelen jegens bagagedieven, zakkenrollers enzovoort.

31 juli 2016

BEHOORLIJK ONDERNEMINGSBESTUUR NS NOG STEEDS NIET OP ORDE

De komst van een extra directielid dat fraude en ander wangedrag van de NS moet verhinderen, is tot heden geen succes. Dat blijkt uit recente gedragingen van het spoorbedrijf. Recentelijk werd een reiziger door de NS voor de rechtbank onterecht van fraude beschuldigd, en de afgelopen week draaide de NS een illegaal besluit over het verminderen van de reisinformatie pas terug nadat Voor Beter OV de noodklok had geluid bij de dit voorjaar aangestelde Fraude-Officer Susi Zijderveld.

Op eerdere verzoeken van Voor Beter OV om de fraudebeschuldiging aan een reiziger in te trekken (terwijl de NS zich notabene zélf wegens de Limburgse aanbestedingsfraude voor de strafrechter moet verantwoorden) en af te zien van het afschaffen van de reisinformatie via NOS-Teletekst (waarbij de NS zich verschool achter een verzonnen “positief advies van de reizigersorganisaties”) gaf de NS geen gehoor. Pas nadat Voor Beter OV zich wendde tot het nieuwe directielid dat met het waarborgen van behoorlijk ondernemingsbestuur is belast, schortte de NS het afschaffen van de reisinformatie via Teletekst op.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: "Mooi dat de NS afziet van het illegaal opdoeken van de reisinfo via Teletekst. Maar het is natuurlijk diep treurig dat wij eerst hun eigen fraude-officer op de NS-top moeten afsturen om ze te bewegen, zich een beetje normaal te gedragen jegens reizigers en hun vertegenwoordigers. Van behoorlijke corporate governance is binnen de NS nog steeds volstrekt onvoldoende sprake."


Nederlandse Spoorwegen
directeur Risicobeheersing
mevrouw Susi Zijderveld
Postbus 2025
3500 HA Utrecht


Amsterdam, 27 juli 2016

Geachte mevrouw Zijderveld,

Wij richten ons tot u in uw hoedanigheid van directeur Risicobeheersing binnen de Raad van Bestuur van de NS. De Corporate Governance van de NS valt onder uw portefeuille. Om te toetsen of wij bij u aan het juiste adres zijn, hebben wij op Wikipedia de omschrijving van het begrip Corporate Governance opgezocht:
Corporate governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) is de Engelse term voor bestuur (governance) van een onderneming. Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.
Onze kernactiviteit, zijnde het opkomen voor beter openbaar vervoer en daaruit voortvloeiende het dienen van de belangen van huidige en toekomstige reizigers, houdt in dat wij als representant van “de samenleving als geheel” bij u aan het juiste adres zijn om de volgende twee zaken bij u aan de orde te stellen.

1. Namens de NS spreekt advocaat onjuiste argumenten en reiziger wordt voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem uitgemaakt voor fraudeur.

In bijlage 1 leggen wij uit, wat hier aan de hand is.

Wij berichtten op de avond van 10 juli de heer Van Boxtel het volgende:
Omdat ik liever heb dat jullie het van mij horen dan via een andere route, stuur ik deze mail. Ik ben heel erg teleurgesteld in het gedrag van/namens de NS op een zitting voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem, afgelopen donderdag. Daar was echt sprake van misleiding, zelfs onwaarheid en het schofferen van de reiziger die een zaak had aangespannen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens, en waarin de NS en TLS zich hebben gevoegd. De reiziger werd zelfs beticht van fraude, iets wat de NS, gezien zijn recente geschiedenis, niet past.
Ik moet jullie zeggen dat de gebeurtenissen ter zitting mij als een steen op de maag liggen. Zij gaan veel verder dan wat een advocaat normaal gesproken doet, namelijk de waarheid een beetje in het voordeel van zijn cliënt vertalen/oprekken.
In overleg met de mensen binnen onze denktank is besloten dat we hier echt stevig in gaan. Morgenochtend bijgaand stuk op onze site.
Ik ga er niet over, maar wellicht is het een goed idee, niet alleen qua woordvoering en stakeholdermanagement beter te sturen op het vertellen van het eerlijke verhaal, maar ook daarbuiten, zoals bij de aansturing van jullie vertegenwoordigers bij onder meer geschillencommissie en rechtbank.
Het spijt me dat ik geen vrolijker bericht kan sturen.

Van de heer Van Boxtel, noch van zijn medewerkers, ontvingen wij een reactie op dit bericht.

2. De NS beweert dat er sprake is van “instemming” van “de reizigersorganisaties” voor het besluit om vanaf 1 augustus niet langer reisinformatie te presenteren via pagina 751 van NOS-Teletekst. Van deze instemming, echter, is in het geheel geen sprake.

De NS meldde op Teletekstpagina 751 vanaf 21 juli tot de middag van 24 juli het volgendeOp de website van de NOS (http://nos.nl/artikel/2119055-ns-stopt-met-reisinformatie-op-teletekst.html) wordt nog steeds gemeld:

Vanaf 1 augustus stopt de NS met het geven van actuele reisinformatie via Teletekstpagina 751. Dat heeft het spoorbedrijf vandaag bekendgemaakt.
Het besluit is genomen omdat er nog maar zeer weinig gebruik wordt gemaakt van het opvragen van reisinformatie via Teletekst, zegt de NS. De beslissing is met instemming van de reizigersorganisaties genomen. Wie geen internet heeft, kan voor reisinfo bellen met 9292 of de klantenservice van de NS.
Met pagina 751 stopt de NS definitief met het verstrekken van reisinfo op Teletekst. Het vervoerbedrijf beheerde zijn eigen pagina's.

Wij berichtten op de avond van 22 juli de heer Van Boxtel het volgende:
Al sinds gisteravond is er gedoe over de bewering op NOS-teletekst van de NS over het opheffen van pagina 751 dat hierover “instemming” is van “de reizigersorganisaties”.
Dit bericht straalt ook op ons af. Voor Beter OV is weliswaar geen deelnemer aan het LOCOV, maar we zijn wel een reizigersorganisatie. Wij zijn over het voornemen niet geconsulteerd, laat staan dat er sprake is van “instemming” van onze kant.
Maar inmiddels heeft ook ROVER in een interview verklaard, niet te hebben ingestemd met de opheffing van Teletekst 751.
De wijze van aanbieden van reisinformatie is een van de onderwerpen, waarover in Besluit Personenvervoer 2000 duidelijk is vastgelegd dat dat adviesplichtig is. Voor wat betreft de vervoerconcessie op het Hoofdrailnet geschiedt de advisering via het LOCOV. Op de website van het LOCOV is geen adviesaanvraag over het opheffen van Teletekstpagina 751 te vinden, laat staan een door de reizigersorganisaties uitgebracht advies.
Graag verneem ik van u, hoe en wanneer over deze zaak advies is gevraagd en hoe en wanneer over deze zaak door de reizigersorganisaties advies is uitgebracht, en wat de inhoud was van dat advies.
Mocht het zo zijn dat er géén advies is uitgebracht, dan verneem ik graag van u, hoe het kan gebeuren dat de NS (in dat geval) onwaarheid spreekt over de instemming, en waarom de NS vindt, de adviesregels in BP2000 meent te mogen overtreden.
Wij zijn er altijd van uitgegaan dat de NS in zijn communicatie de waarheid spreekt. Ook in dit geval. Indien nu alsnog blijkt dat de NS van de andere reizigersorganisaties geen advies heeft ontvangen, hebben wij de collega-reizigersorganisaties op grond van het vertrouwen dat wij stelden in uw communicatie, onterecht beschuldigd van zakendoen in achterkamertjes. Dat is zeer ernstig.
Een kopie van dit bericht zond ik aan ROVER en de overige reizigersorganisaties in het LOCOV.
Ik verneem graag per ommegaande van u.

Van de heer Van Boxtel, noch van zijn medewerkers, ontvingen wij een reactie op dit bericht. Wel begrepen wij van Reizigersvereniging ROVER dat de NS spreekt van “een misverstand”. Maar “een misverstand” is onvoldoende verantwoording voor iets dat in het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving zorgvuldig dient te worden uitgevoerd, namelijk het adviesplichtig zijn van wijzigingen in de methode van reisinformatie.

Op grond van het bovenstaande en op basis van het feit dat u verantwoordelijk bent voor de Corporate Governance van de NS (en dus voor het betamelijk handelen van de NS) verzoeken wij u het volgende:

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de NS niet langer reizigers en hun vertegenwoordigers schoffeert, zoals het uiten van onjuiste of overdreven beschuldigingen, het spreken van onwaarheid over uitgebrachte adviezen en dergelijke.
Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de NS duidelijk communiceert richting de rechtbank van Arnhem over de inhoudelijke onjuistheid van hetgeen door de NS-advocaat naar voren is gebracht, en dat aan de betreffende reiziger namens de NS excuses worden aangeboden.

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de NS in een persbericht en op zijn website klip en klaar vermeldt dat inzake het stoppen met reisinformatie op Teletekst geen advies is ontvangen van de reizigersorganisaties, en voorts dat het besluit om te stoppen met deze reisinformatie hangende de adviesprocedure wordt opgeschort en dat de NS excuses aanbiedt aan de reizigersorganisaties.

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat berichten van ons voortaan wel, en ook tijdig, worden beantwoord.

Wij verzoeken u, ons op de hoogte te brengen, op welke wijze u aan onze verzoeken binnen de Raad van Bestuur invulling hebt gegeven.

Graag ontvangen wij nog deze week een (eerste) inhoudelijke reactie van uw zijde. Immers, ook tijdige communicatie maakt deel uit van Corporate Governance.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


Bijlage 1

Op 11 juli 2016 publiceerde Voor Beter OV onderstaand commentaar op zijn website. Hiernaar wordt ook verwezen in het bericht aan Roger van Boxtel, d.d. 10 juli 2016.

Treinreiziger Michiel Jonker is bezorgd over zijn privacy. Hij wil daarom niet dat zijn persoonlijke reisgegevens in het bezit komen van de NS. Maar hij heeft wel een Voordeelurenkaart. Deze geeft recht op korting na 9 uur, en korting de hele dag op zaterdagen, zondagen en feestdagen en in de maanden juli en augustus.

Ten tijde van het papieren treinkaartje kon de heer Jonker met korting reizen, zonder dat zijn reisgegevens werden opgeslagen. Sinds de afschaffing van de papieren kaartjes, is dat wat ingewikkelder. Maar de heer Jonker verzon een list, en met hem trouwens ook een aantal andere reizigers. De NS heeft, ook voor anonieme OV-chipkaarten, de samenreiskorting geïntroduceerd. Immers, in het “papieren” tijdperk konden anderen met de kortingkaarthouder meereizen, eveneens met korting. Dat kan tegenwoordig door een “product” op je anonieme kaart te zetten. Dus dacht de heer Jonker: oké, dan reis ik met mijzelf mee. De heer Jonker laadde de meereiskorting op een anonieme kaart en checkte daar vervolgens mee in op zijn beginstation, en uit op zijn station van bestemming. Bij controle door de conducteur ging dat goed: met zijn persoonlijke kaart kon hij zijn recht op korting laten checken, en met zijn anonieme kaart zijn reis. Slim plan. Totdat hij, na dit maanden zo te hebben gedaan, door een conducteur op de bon werd geslingerd.

Uiteindelijk leidde dit tot een zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem, nadat de Autoriteit Persoonsgegevens had geweigerd, een handhavingsverzoek van de heer Jonker tegen de NS te honoreren. Ik was als belangstellende bij die zitting, afgelopen donderdag, aanwezig. En wat ik zag en hoorde, was van de zijde van de NS-advocaat een beschamende en schandalige vertoning.

De advocaat wist heel goed dat de heer Jonker behoorlijk verstand heeft van privacy-aspecten, maar dat hij wat minder weet van de bedrijfsprocessen en -belangen van de NS. Dus ging het verhaal namens de NS juist dáárover. Een makkelijke truc, om zonder dat je tegenstander daar uit het hoofd en in een kort tijdsbestek inhoudelijk veel over kan zeggen, te trachten de rechters wat op de mouw te spelden. Met welk belang? Kort gezegd in gewone-mensentaal: de Wet zegt dat je privacyverbeteringen moet doorvoeren als dat mogelijk is zonder dat de betrokkene disproportioneel veel moeite moet doen of kosten moet maken om zulks te realiseren. De NS tracht de rechters op de mouw te spelden dat het tegemoetkomen aan de wensen van de heer Jonker disproportioneel is. Overigens moest de NS trachten, dit varkentje in zijn eentje te wassen, daar de rechtbank na een korte schorsing besliste dat TLS geen partij kon zijn, en de TLS-advocaat ter plekke haar stukken moest inleveren, haar toga afdoen en verhuizen van de advocatentafel naar de publiekstribune.

Ik ga wat argumenten van de zijde van de NS langs, en zal aantonen, waarom die argumenten van de NS verder gaan dan het begrijpelijkerwijze door een advocaat de waarheid een beetje oprekken in het voordeel van zijn cliënt, maar dat het hier gewoon gaat om pure misleiding.

“De methode-Jonker ondermijnt de doelstelling van het efficiënt benutten van de trein buiten de spits.” Onzin. Ook de Voordeelurenkaart van de heer Jonker is op werkdagen pas na 9 uur geldig, dus net als alle andere Voordeelurenkaarthouders is de heer Jonker niet gerechtigd om -behoudens in de vakantiemaanden juli en augustus, net als alle andere voordeelurenkaarthouders- op werkdagen voor 9 uur met korting te reizen. Sterker nog, de samenreiskorting is evenmin van toepassing tijdens de middagspits! De verwijzing naar een onderzoek van de Vrije Universiteit, in een klaarblijkelijke poging om namens de NS aan dit argument meer gewicht of gezag toe te kennen, faalt.

“De methode-Jonker ondermijnt ons streven om verschillende doelgroepen -zoals recreanten, forenzen, ouderen- op verschillende manieren te bedienen. Feitelijk is er trouwens sprake van fraude.” Onzin. Immers, de heer Jonker beschikt als niet-bejaarde niet-forens over een Voordeelurenkaart. Dat hij een anonieme chipkaart wil gebruiken om zijn reisgegevens te beschermen, leidt er niet toe, dat hij opeens gebruikmaakt van een product dat voor een andere doelgroep, zoals de forens of oudere, is bestemd. Het gebruik van de term ‘fraude’ komt voor rekening van de NS, die inderdaad alles weet van fraude, getuige zijn glansrol bij de frauduleus verlopen aanbesteding van het Limburgse OV. Maar volgens mij is iets ‘fraude’ als het doel daarvan is, jezelf of een mededader op onterechte wijze te bevoordelen. Dat is bij de methode-Jonker geenszins het geval: rijker wordt de heer Jonker er niet van.

“De conducteur moet in het geval van de methode-Jonker niet één, maar twee kaarten uitlezen”, in één adem genoemd met “De NS vervoert dagelijks een miljoen reizigers.” Onzin. Lang niet die miljoen reizigers zullen de methode-Jonker gaan toepassen, bovendien heeft slechts een deel van de reizigers een voordeeluren- of vergelijkbare kaart. Dus de suggestie dat conducteurs worden overladen met extra werk (“een miljoen reizigers per dag”) is niet juist. Daarnaast zijn de voordeeluren- en vergelijkbare kortingkaarten uitsluitend geldig in de minder drukke uren, en dat geldt ook voor de samenreiskorting waarvan de geldigheid in bepaalde gevallen zelfs beperkter is, dus dat zijn de tijdstippen waarop de conducteur het minder druk heeft. Dan is het zo nu en dan uitlezen van een extra chipkaart geen probleem.

“Er ontstaat gedoe in de trein wanneer de conducteur constateert dat iemand via de methode-Jonker toepast met korting op zijn anonieme kaart reist, terwijl de korting op de Voordeelurenkaart is verlopen.” En “Als de korting op de persoonlijke Voordeelurenkaart is verlopen, wordt deze geblokkeerd zodat er niet onterecht met korting kan worden gereisd.” Onzin. Het risico dat iemand met korting op een anonieme kaart meereist is altijd aanwezig. In die zin verschilt de methode-Jonker dus niet van de kans dat een meereizende tweede persoon gebruik probeert te maken van de korting van zijn metgezel die met een kaart reist waarvan de kortingpropositie is verlopen. Het is ook niet zo dat een persoonlijke kaart waarop de kortingpropositie is verlopen (en niet verlengd) wordt geblokkeerd. Men kan daar gewoon mee blijven reizen, alleen wordt er door het systeem geen korting meer gegeven. Het risico dat een medereiziger de zogeheten meereiskorting gebruikt terwijl de kortingpropositie van de eerste reiziger niet (meer) geldig is, is een gevolg van de keuze, meereiskorting toe te staan als oplossing voor het verdwijnen van de papieren kaartjes waarmee dat eveneens kon. De methode-Jonker vergroot het onterechte-kortingrisico in ieder geval niet.

“Wij streven naar volume. Reizigers die een jaarlijks bedrag neertellen om met korting te mogen reizen, worden zo verleid om ook vaak (genoeg) met de trein te gaan om hun investering terug te verdienen. De methode-Jonker past daar niet in.” Onzin. Want óók de heer Jonker betaalt jaarlijks ruim 60 euro voor zijn Voordeelurenkaart, en óók de heer Jonker zal, óók als hij zijn truc toepast, een bepaald aantal reizen (of beter: kilometers) moeten maken om zijn jaarlijkse investering terug te verdienen/rendabel te maken. De methode-Jonker verschilt in niets van hoe een reiziger die de truc niet toepast, in economisch opzicht met zijn kortingkaart omgaat als hij geen medereizigers meeneemt.

“De methode-Jonker houdt in dat we iedere reiziger buiten de spits korting moeten gaan geven.” Alweer onzin, en dit keer echt van een beschamend niveau. De methode-Jonker werkt alleen in combinatie met een, door de reiziger aangeschaft en dus betaald, kortingproduct dat is geladen op een persoonlijke OV-chipkaart. Deze stelling van/namens de NS raakt dus echt kant noch wal.

“We moeten geen heel dure wijzigingen willen doorvoeren voor een enkele reiziger.” De heer Jonker heeft reeds aangetoond dat er helemaal niets “duurs” hoeft te worden gewijzigd. De OV-chipkaartsystemen kunnen de methode-Jonker reeds nu al prima aan, omdat met jezelf meereizen in dezen feitelijk niet verschilt van met een ander meereizen. Bovendien gaat het niet om “een enkele reiziger”, maar om de door de heer Jonker bevochten, en door Voor Beter OV onderschreven, wenselijkheid om de reiziger de mogelijkheid te bieden om te reizen zonder dat zijn reishistorie waar dan ook wordt geregistreerd.

Kortom, met verbijstering heb ik de beweringen van de zijde van de NS aangehoord. Daarnaast heb ik mij erg gestoord aan het gedrag van de NS-advocaat en de naar de publieke tribune verwezen TLS-advocaat. Gniffelen, grinniken en nee schudden als de heer Jonker het woord voert, dat vind ik niet oké. Een mengeling van kinderachtig en intimiderend gedrag. Maar erger vind ik dit: nogal aan het begin van mijn betoog sprak ik van misleiding. Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik misleiding te zwak uitgedrukt. Ik heb, zoals ik hierboven uitleg, glasharde leugens gehoord. En een valse beschuldiging van fraude aan het adres van iemand die alleen maar zijn privacy-zaak bepleit. Misleiding, onwaarheid en valse beschuldiging door de NS. In de rechtbank. Namens de NS. Het betoog namens de NS is een schoffering. Een schoffering van de reiziger. Een schoffering van degenen die opkomen voor de reiziger. Een schoffering van de rechtbank. En zeker ook een schoffering van de rechters die op de zitting van donderdag de leugens namens de NS moesten aanhoren. De reiziger op 1, 2 en 3? In ieder geval niet als het er op aankomt, zoals voor de meervoudige kamer van de rechtbank van Arnhem.


29 juli 2016

REISINFO TELETEKST GAAT VOORLOPIG DOOR

Mede onder druk van Voor Beter OV heft de NS besloten, de reisinformatie via Teletekst vooralsnog te continueren.

Voor Beter OV juicht deze beslissing toe. Er was zeer grof geschut van onze kant nodig om de NS tot deze beslissing te bewegen. Daarover binnenkort meer.

22 juli 2016

BRIEF AAN VAN BOXTEL OVER ADVISERING OPHEFFEN REISINFO TELETEKST

Voor Beter OV vraagt aan NS-directeur Roger van Boxtel opheldering over het al dan niet hebben gevraagd en ontvangen van advies over het opheffen van de reisinformatie op Teletekst.

Geachte heer Van Boxtel.

Al sinds gisteravond is er gedoe over de bewering op NOS-teletekst dat de NS over het opheffen van pagina 751 dat hierover “instemming” is van “de reizigersorganisaties”.

Dit bericht straalt ook op ons af. Voor Beter OV is weliswaar geen deelnemer aan het LOCOV, maar we zijn wel een reizigersorganisatie. Wij zijn over het voornemen niet geconsulteerd, laat staan dat er sprake is van “instemming” van onze kant.

Maar inmiddels heeft ook ROVER in een interview verklaard, niet te hebben ingestemd met de opheffing van Teletekst 751.

De wijze van aanbieden van reisinformatie is een van de onderwerpen, waarover in Besluit Personenvervoer 2000 duidelijk is vastgelegd dat dat adviesplichtig is. Voor wat betreft de vervoerconcessie op het Hoofdrailnet geschiedt de advisering via het LOCOV. Op de website van het LOCOV is geen adviesaanvraag over het opheffen van Teletekstpagina 751 te vinden, laat staan een door de reizigersorganisaties uitgebracht advies.

Graag verneem ik van u, hoe en wanneer over deze zaak advies is gevraagd en hoe en wanneer over deze zaak door de reizigersorganisaties advies is uitgebracht, en wat de inhoud was van dat advies.

Mocht het zo zijn dat er géén advies is uitgebracht, dan verneem ik graag van u, hoe het kan gebeuren dat de NS (in dat geval) onwaarheid spreekt over de instemming, en waarom de NS vindt, de adviesregels in BP2000 meent te mogen overtreden.

Wij zijn er altijd van uitgegaan dat de NS in zijn communicatie de waarheid spreekt. Ook in dit geval. Indien nu alsnog blijkt dat de NS van de andere reizigersorganisaties geen advies heeft ontvangen, hebben wij de collega-reizigersorganisaties op grond van het vertrouwen dat wij stelden in uw communicatie, onterecht beschuldigd van zakendoen in achterkamertjes. Dat is zeer ernstig.

Een kopie van dit bericht zond ik aan ROVER en de overige reizigersorganisaties in het LOCOV.

Ik verneem graag per ommegaande van u.

Met vriendelijke groet,21 juli 2016

GEEN SCHAAMLAP VOOR OPDOEKEN REISINFORMATIE TELETEKST


Voor Beter OV benadrukt dat het besluit van de NS om te stoppen met de reisinformatie via NOS-teletekst niet is voorgelegd aan Voor Beter OV. De NS meldt op Teletekst dat “dit besluit is genomen met instemming van de reizigersorganisaties, omdat er nog maar zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van het opvragen van reisinformatie via Teletekst.”

In plaats van dat er is overlegd met “de reizigersorganisaties” is er blijkbaar in een achterkamertje wat handjeklap gedaan met enkele reizigersorganisaties; op de website van het formele adviesorgaan LOCOV is geen adviesaanvraag te vinden, en evenmin een advies. Maar met Voor Beter OV is hierover geen enkel contact geweest.

Wij zouden onomwonden negatief hebben geadviseerd: het besluit is om twee redenen slecht. Ten eerste wordt Teletekst, en met name de Teletekst-app vaak geraadpleegd. En ten tweede gaast er geen dag voorbij zonder grote storingen aan infrastructuur en treinen, die vele tienduizenden reizigers raken.

Voor Beter OV feliciteert de “reizigersorganisaties” met het behaalde resultaat. Wij zijn liever niet een schaamlap voor zogenaamd overleg.

Sympathisant worden van Voor Beter OV, de geheel onafhankelijke en subsidievrije organisatie die wél voor de reiziger opkomt, kunt u hier . U bent meer dan welkom.

10 juli 2016

VRAGEN OVER DEFECTE CAMERA’S ARRIVA

Bewakingscamera’s in en om het OV dienen altijd goed te functioneren. Deze apparatuur is van groot belang voor OV-personeel, en zeer beslist ook voor reizigers. Dat zegt Voor Beter OV, nadat bekend is geworden dat gisteravond nabij Leeuwarden in een Arriva-trein de harde schijf van het camerasysteem defect bleek te zijn, waardoor beelden in de trein van de mishandeling van Arriva-personeel door betrapte zwartrijders verloren zijn gegaan.

Voor Beter OV vroeg Arriva om opheldering over de achtergronden, en benadrukte het belang van betrouwbare camera-apparatuur in treinen en bussen, en niet alleen in de Noordelijke regio.

Arriva heeft laten weten, het defect te betreuren, en dat wordt uitgezocht wat de reden van het defect is, en hoe vaak camera’s plus bijbehoren in treinen en bussen defect zijn. Overigens werkte de camera-apparatuur op het perron wél naar behoren, dus er zijn beelden van de daders. Ook zijn er vier getuigen van het incident. Meestal gaat het goed met de apparatuur. Zo zijn op grond van camerabeelden alle overvallers op buschauffeurs in Tilburg opgepakt.

Voor Beter OV blijft over deze zaak met Arriva in gesprek.

4 juli 2016

VRAGEN OVER ONGEVAL SCOOTMOBIEL BREDA

Vrijdag raakte een vrouw in een scootmobiel op het station van Breda gewond toen ze met haar scootmobiel probeerde een roltrap af te rijden en dat -niet geheel onverwacht- faliekant mis ging. Dat incident leidt tot vragen.

Voor Beter OV vindt het -en dat is dan nog mild uitgedrukt- niet slim om met een scootmobiel en een roltrap halsbrekende toeren uit te halen. Niet in de laatste plaats omdat de vrouw in kwestie met haar capriolen mogelijk ook anderen in gevaar heeft gebracht. Maar omdat de vrouw tot haar actie kwam omdat de lift bij de roltrap buiten gebruik was, zijn er wel vragen.

1. Was er, behalve de buiten dienst gestelde liften nog ergens anders een lift beschikbaar?
2. Zo ja, was er op de buiten dienst zijnde liften een duidelijke verwijzing aangebracht over de alternatieve lift? Hoe?

Deze vragen zijn vandaag om 15:30 uur door Voor Beter OV aan ProRail en de NS gesteld. Nu, om 18:30 uur, is er nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen. ProRail heeft wel laten weten, de vragen morgen te beantwoorden. Die beantwoording leest u dan hier.

5 juli 2016

De voorzieningen en bewegwijzering op het station van Breda bleken in orde te zijn. Over de overwegingen van de vrouw om toch met haar scootmobiel de roltrap af te rijden, zullen we uit privacy-overwegingen verder geen mededelingen doen.


26 april 2016

STILTECOUPE BLIJKT WASSEN NEUS

De NS staakt een proef met duidelijkere symbolen in de stiltecoupe. De reiziger heeft maling aan het verzoek om stil te zijn. Voor Beter OV plaatst kanttekeningen, met name bij de stellingname van de NS dat reizigers elkaar maar dienen te corrigeren.

We moeten constateren dat we met ons allen niet zo’n gezagsgetrouw volkje zijn: we fietsen op de stoep, dringen voor bij de bakker en roken in het café. Die houding merk je ook in de stiltecoupe: nogal wat reizigers hebben lak aan de regels aldaar. Overigens zitten veel reizigers ‘onvrijwillig’ in de stiltecoupe: door de te korte treinen hebben ze weinig keus. In dat geval is het begrijpelijk dat ze wel hun gesprek voeren: in de niet-stiltecoupe was immers geen plaats.

Ook de conducteur moet veilig zijn werk kunnen doen zonder dat hij wordt aangevallen. Dat neemt niet weg dat de conducteur veel te weinig zichtbaar aanwezig is (dat blijkt ook uit eigen onderzoek van de NS). Reizigers klagen over de conducteur die “in de eerste klas zijn sudoku zit op te lossen, in plaats van door de trein te komen”. Ordehandhaving is geen zaak die door de NS al te makkelijk op de reiziger mag worden afgeschoven. Conducteurs worden geselecteerd op hun talent om discussies niet uit de hand te laten lopen, en worden daar ook goed in getraind. Optreden tegen overlastgevende passagiers is dus gewoon een vak, iets dat je niet zomaar aan iedereen kan overlaten. En bovenal: reizigers zijn er niet om onbetaald het werk van de conducteur te doen.

28 maart 2016

VROUWENCOUPE’S ZIJN ONZIN

Voor Beter OV is geen voorstander van speciale vrouwencoupe’s in treinen in Nederland. De plannen van een Duitse spoorwegonderneming leiden niet tot meer veiligheid en zijn qua handhaving en logistiek niet uitvoerbaar.

Allereerst dienen niet de vrouwen apart te worden gezet, maar behoren (mannelijke en vrouwelijke) passagiers die zich niet weten te gedragen, langdurig de toegang tot het OV te worden ontzegd.

Verder valt een mannenverbod in een treincoupe feitelijk nauwelijks te handhaven. De handhaafbaarheid is vergelijkbaar met die van de stiltecoupe’s, waar het doorgaans een gekakel van jewelste is.

Verder is het zo, dat kwaadwillende mannen zich niet laten weerhouden door een verbodssticker. En het ergste is nog, dat vervelende mannen menen, zich in de “gemengde”coupe’s alles te kunnen veroorloven. Immers, de vrouwen die daar niet van gediend zijn, zitten apart, zo zou men kunnen redeneren.

Tot slot is in verreweg de meeste Nederlandse treinen de capaciteit onvoldoende om aparte coupe’s voor verschillende soorten reizigers vrij te houden.

Naschrift: Voor Beter OV heeft op 29 maart de spoorvervoerders in Nederland naar hun mening/plannen hieromtrent gevraagd. Dit leidde tot duidelijkheid: geen spoorvervoerder in Nederland is van plan om vrouwencoupe's in te voeren.


Commentaar Rikus Spithorst 8 juli 2015

ROTTERDAMSE CONDUCTEURS SLAAN DE PLANK MIS

Eerst maar even wat rekenwerk. Een beetje met de natte vinger, maar dat is nauwkeurig genoeg. De NS heeft per dag een miljoen instappers. De meeste reizigers maken op een dag een heen- en terugreis, en een deel van die reizigers moet onderweg overstappen. Grof geschat de helft van een miljoen min een beetje: Het gaat hier dus om pakweg 400.000 individuele reizigers. Gemiddeld twee keer per dag si er agressie jegens een conducteur. Twee gevallen van agressie op 400.000 reizigers betekent dat één op de 200.000 reizigers vandaag een conducteur bedreigt of mishandelt. Vooruit, een deel van de agressie wordt gepleegd door meerdere personen. Laten we zeggen dat één op de honderdduizend klanten zich agressief gedraagt. Hoe dan ook: het betreft een enorm klein percentage van het reizigerspubliek. Dat om de zaak even in perspectief te plaatsen.

Dat neemt niet weg, dat agressie jegens OV-personeel ten stelligste moet worden afgekeurd en ook streng dient te worden bestraft.

Rotterdamse treinconducteurs voeren vandaag actie. Ze controleren geen kaartjes. De actieleider vertelde voor het NOS-Journaal dat dat een cadeau was aan de goedwillende reizigers. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, is de trein vandaag niet gratis. Het overgrote deel van de conducteurs controleert vandaag wél de vervoerbewijzen (en die conducteurs hebben het vandaag extra lastig door de suggestie dat de trein gratis zou zijn). Inmiddels zijn de eerste reizigers zonder vervoerbewijs de trein uitgezet of beboet. Voorts doen de stakende conducteurs vandaag “als cadeau aan de goedwillende reiziger” ook geen servicerondjes door de trein. Ze houden dus ook geen toezicht ter voorkoming van wangedrag zoals intimidatie van mede-passagiers en vernieling.

De actie is ook slecht voor het imago van de conducteur en de steun bij het grote publiek. De eerste grappen over de Rotterdamse conducteurs die vandaag in plaats van in de Eerste klas Sudoku’s zitten te maken, vandaag in de Eerste Klas Sudoku’s zitten te maken, zijn alweer voorbij gekomen.

Voor Beter OV is het niet eens met suggesties van de heer Pieter van Vollenhoven, sommige actievoerende conducteurs en Reizigersvereniging ROVER, dat reizigers min of meer verplicht zouden (moeten) zijn om conducteurs te hulp te schieten. De Nederlandse wet stelt weliswaar dat je een ander die in nood verkeert te hulp dient te schieten, maar stelt ook dat dat niet hoeft als je daarmee jezelf in gevaar brengt. Het is dus altijd een vrije keuze van een passagier om een ander te hulp te schieten. En bovendien: de treinreiziger is geen onbezoldigd veiligheidsbeambte.


7 april 2015

EXTRA BEWAPENING TREINPERSONEEL IS GEEN GOED IDEE

In aanvulling op het bericht van 11 maart heeft Voor Beter OV een standpunt geformuleerd over het FNV-voorstel, bewakingspersoneel bij de NS uit te rusten met wapenstok en pepperspray.

Deze suggestie ziet er voor op de bühne goed uit, maar kent grote nadelen en lost de sociale-veiligheidsproblematiek niet op.

Het hanteren van wapenstok en pepperspray vergt speciale vaardigheden van de gebruikers. Onoordeelkundig gebruik kan grote risico’s met zich meebrengen voor onschuldige omstanders c.q. mede-passagiers.

Daarnaast is het grote probleem, dat “gewone” conducteurs op de trein er in het algemeen alleen of met z’n tweeën voor komen te staan als er iets aan de hand is. Een met wapens uitgerust ordehandhavingsteam dat pas een kwartier later ter plaatse is, helpt niet. Dat hebben we dit weekend gezien. Bij Abcoude werden een conducteur en een reiziger mishandeld door een viertal jongens. Zelfs een speurtocht met een politiehelikopter leidde niet tot aanhouding van de daders. In Brabant werd een conducteur bedreigd met een mes. Ook hier was tijdens de bedreiging geen beveiligingspersoneel in de buurt: het had veel slechter kunnen aflopen, al hadden de beveiligers beschikt over een heel arsenaal aan wapens.

Belangrijker zijn een veel kortere reactietijd van ondersteuners, alsmede een heroverweging van personeelsinzet op de trein, zoals Voor Beter OV op 11 maart (zie hieronder) al schreef.


31 maart 2015

GELE BORDEN “NIEUWE STIJL” ZIJN PURE ARMOEDE

Voor Beter OV is overvallen door de onverwachte aankondiging van de NS, dat de proef met de gele informatieborden “nieuwe stijl” verder zal worden uitgerold. De NS wilde eerder het aantal borden op stations fors inkrimpen, maar ging na felle kritiek van de reizigersorganisaties overstag en zocht andere manieren om de gele borden goedkoper in stand te kunnen houden. Dat dit nu gebeurt met behulp van WIFI-signalen van voorbijrijdende treinen, omschrijft Voor Beter OV als pure armoede.

In plaats van dat op de gele borden de vertrektijden van de treinen worden afgedrukt, wordt op deze borden verwezen naar de reisinformatie die per station wordt aangeboden via smartphone of tablet. Deze informatie wordt verzonden via de WIFI aan boord van treinen en kan worden opgevraagd door als gebruikersnaam de naam van het station in te voeren, en als wachtwoord de desbetreffende datum. Bijvoorbeeld gebruikersnaam RotterdamBlaak en wachtwoord 01042015.

Voor Beter OV is niet onder de indruk van de argumentatie van de NS, dat de gele borden telkens bij dienstregelingswijzigingen moeten worden aangepast. Bij een dienstregelingswijziging hoort nu eenmaal dat de publicaties dienen te worden bijgewerkt, aldus de reizigersorganisatie. Daarnaast ziet de reizigersclub nog een ander nadeel. “Dat voor de nieuwe vorm van informatie gebruik wordt gemaakt van de WIFI in naburige treinen, betekent dat de informatie niet beschikbaar is wanneer er geen trein in de buurt is. Juist bij vertragingen neemt de behoefte aan informatie bij de reiziger exponentieel toe.”

Morgenmiddag om 3 uur wordt op Amsterdam Amstel het volgende gele bord "nieuwe stijl" geplaatst. Voor Beter OV constateert dat de reiziger feitelijk gewoon in de maling wordt genomen.

Een verslag van de ingebruikname van de vertrekstaat "nieuwe stijl" leest u hier .

Eerste gele bord "nieuwe stijl"

11 maart 2015

OVERWEGINGEN AANPAK AGRESSIE


Enkele opmerkingen van  de Maatschappij Voor Beter OV over agressie jegens OV-personeel en medereizigers.

Plegers van zware mishandelingen jegens OV-personeel of medereizigers zijn zelden of nooit first offenders. Daarom draagt het bij aan de veiligheid als veel vaker veel langduriger OV-verboden worden opgelegd, die dan ook gelden voor het hele OV. Dus iemand die een Rotterdamse conducteur slaat, moet niet alleen de toegang tot de RET worden ontzegd, maar ook tot NS, Connexxion en noem maar op. Dat betekent echter dat het niet langer de bevoegdheid van één OV-directeur kan zijn. Er zal wellicht iets overkoepelends moeten worden geregeld: een Stichting Beteugeling Agressie OV of iets dergelijks, die wordt bestuurd door de directeuren van de vervoerders en waaraan bevoegdheden worden gemandateerd. Verder vind ik dat zo’n OV-verbod door de rechter moet worden opgelegd. Kan in een gestandaardiseerde dagelijkse eenvoudige zitting, waar de bulk wordt behandeld. Een soort snelrecht dus. En recidivisten een zeer lang OV-verbod.

Dit geldt evenzeer voor maatregelen jegens bagagedieven, zakkenrollers enzovoort.

Zo’n OV-verbod moet je vervolgens ook kunnen handhaven. Daar ligt een rol voor de politie, die veel vaker dan nu op het station of de trein moet zijn. Grootschalige identiteitscontroles, waarbij het burgerservicenummer wordt gelegd naast een lijst van degenen die een OV-verbod is opgelegd. Betrapt op overtreding: mee naar het bureau en een gevangenisstraf, die de rechter standaard als voorwaardelijke bij voorraad uitvoerbare straf heeft opgelegd.

Veel gedoe rond zwartrijden. De boetes dienen landelijk geregistreerd te worden, en oplopen. Eerste keer zwartrijden (vergeten in te checken kan iedereen een keertje overkomen) een boete van een paar tientjes, volgende keer 100 euro, keer daarop 250 euro etc. Ook hardnekkige zwartrijders dient een OV-verbod te worden opgelegd.

Voor bovenstaande dingen zijn vriendelijke woorden van bewindspersonen en Kamerleden niet voldoende. Er zal wetgeving (strafwet, spoorwegwet, WP2000) voor moeten worden aangepast. Dat dient snel te gebeuren.

Is een HC in zijn eentje opgewassen tegen een kwaadwillende agressieveling? Nee, vaak niet. Maar standaard twee HC’s op de trein is onbetaalbaar. En bovendien: tegen een doorgesnoven krachtpatser sta je met z’n tweeën ook machteloos. Het is beter om over te gaan tot de invoering van veel meer vliegende controleteams, die met z’n zessen door de trein komen, net als bij het stadsvervoer gebeurt. De trefkans conducteur (inclusief de trefkans controleploegen) moet drastisch omhoog. Nu zijn reizigers vaak extra boos omdat ze er op rekenen dat ze toch geen conducteur zien. Vaker controleren leidt tot daling zwartrijden en dus tot minder agressie.

De stelling dat dichtdoen van chipkaartpoortjes leidt tot minder agressieve zwartrijders is slechts ten dele waar. Juist de aller-agressiefste figuren, die er niet voor terugdeinzen om de HC een paar klappen of schoppen uit te delen, laten zich door een poortje niet tegenhouden. Ze lopen achter iemand aan naar binnen, of trappen het poortje gewoon open. Menselijk toezicht op stations is beter dan technische schijnoplossingen.

De opmerking dat passagiers iets te verwijten valt als ze de HC niet te hulp schieten, is maar zeer ten dele waar. Ook passagiers ondervinden angst bij agressie, niet iedere reiziger is even sterk/fit. Bovendien: iemand op de juiste wijze aanhouden/beetpakken is een vak. Maar vooral: de passagier is niet ingehuurd als onbezoldigd veiligheidsbeambte.

Verder dient aan overlastgevers en meermalen betrapte zwartrijders ook een bedrag in rekening te worden gebracht dat vergelijkbaar is met hetgeen gebeurt bij winkeldiefstal.

Tot slot: wij hadden veel waardering voor de wijze waarop actievoerende of werkoverleggende personeelsleden kozen voor publieksvriendelijke acties. Reizigers in de regio Rotterdam worden in deze middagspits getroffen door als “werkoverleg” vermomde wilde acties. Dat keuren wij af. Ten eerste omdat de goedwillende reizigers het niet verdienen om hinder te ondervinden, ten tweede omdat hierdoor de publieke opinie, die nu het rijdend personeel steunt, weer kan omslaan.


9 maart 2015

TREINVERKEER NOORD-HOLLAND GETROFFEN DOOR ACTIES


Helaas is het treinverkeer tussen Den Helder en Zaandam/Amsterdam vanmorgen getroffen door acties van het rijdend personeel. Te Alkmaar werd een “werkoverleg” gehouden. Dat melden conducteurs aan Voor Beter OV.

We begrijpen dat agressie jegens rijdend personeel heftige emoties oproept. Zeker (maar niet uitsluitend) de gebeurtenissen van donderdagnacht te Hoofddorp waren verschrikkelijk. Daarom hebben wij begrip voor de korte wilde actie van vrijdagmiddag. Dat begrip hebben wij ook op onze website en in contacten met de media getoond.

Maar verdere als “werkoverleg” vermomde (wilde) stakingsacties vinden wij onaanvaardbaar. Immers, de welwillende reiziger die niets kwaads in de zin heeft, is van deze acties de dupe. Temeer daar reizigers zich op dit soort acties niet kunnen voorbereiden (snipperdag, alternatief vervoer, verzetten afspraak) omdat wilde acties nu eenmaal niet vooraf worden gecommuniceerd.

Het als “werkoverleg” vermommen van stakingsacties wordt door de leiding van de NS in stand gehouden.  Er wordt soms overlegd met personeel op tijdstippen dat de betrokken personeelsleden op de trein behoren te zitten. Niet lang geleden leidde zo’n “werkoverleg” met een delegatie van de NS-directie in Den Haag nog tot forse verstoringen van de treindienst.

Voor Beter OV heeft vanmorgenvroeg een uiterst dringend beroep gedaan op de leiding van de NS om niet met personeel te gaan “werkoverleggen” op momenten dat de betrokken personeelsleden zijn ingeroosterd voor dienst op de trein of anderszins. Immers, zonder leidinggevende is er geen werkoverleg.

Werkonderbrekingen zijn overigens niet alleen nadelig voor reizigers. Het personeel schiet daarmee in zijn eigen voet. Immers, de publieke opinie, die nu op de hand van conducteurs en machinisten is, kan heel gemakkelijk weer omslaan naar minachting voor “conducteurs die veelal toch maar in de Eerste Klas de krant zitten te lezen of voorin met de machinist zitten te kletsen”. Mede daarom is het een goede zaak dat de Noord-Hollandse acties niet zijn overgenomen door NS’ers elders in het land.


7 maart 2015

OVER AGRESSIE, PERSONEELSACTIES EN BEDREIGING

Voor Beter OV steunt de voor maandagochtend aangekondigde toeter-actie van NS-personeel. Met die actie wordt aandacht gevraagd voor de gewelddadigheden waarmee met name conducteurs veel te vaak worden geconfronteerd.

Het is goed, dat het personeel kiest voor een publieksvriendelijke actie. Immers, door werkonderbrekingen worden de in het merendeel bonafide reizigers getroffen.

Wilde acties, zoals een tijdje geleden, toen onder het mom van “uitgelopen werkoverleg” treinpersoneel niet beschikbaar was en de treindienst moest worden ingekrompen, keurt Voor Beter OV af. Immers, reizigers dienen tijdig op de hoogte te zijn van beperkingen in de treindienst, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen.

Voor de korte werkonderbreking van gisteren in Hoofddorp, wil Voor Beter OV nog enig begrip opbrengen. Hier spelen heftige emoties na de zware mishandeling van een conductrice een rol. Maar het is belangrijk dat men beseft dat de publieke opinie nu op de hand is van het treinpersoneel. De spoorwegmannen en -vrouwen schieten er niets mee op, wanneer zij door ondoordacht optreden de reizigers de dupe van hun acties laten zijn, en daarmee hun goodwill bij het grote publiek weer verspelen.

Op sociale media sprak een in Utrecht-Zuilen woonachtige meneer naar aanleiding van de mishandeling van de Hoofddorpse conductrice de hoop uit, dat spoorwegpersoneel fataal zou worden toegetakeld omdat de treinen toch nooit op tijd rijden. Voor Beter OV is van mening, dat (nog los van de visie dat geweld eigenlijk nooit valt goed te praten) spoorwegpersoneel veilig zijn werk moet kunnen doen: dat is in het belang van het personeel, en uiteindelijk ook van de reizigers. Daarom heeft Voor Beter OV de NS verzocht om aangifte te doen tergen deze persoon, en aangeboden, die aangifte ook te ondersteunen. De NS heeft onder dankzegging voor ons signaal inmiddels laten weten, dat inderdaad aangifte zal worden gedaan.


6 maart 2015

OVERHEID MOET OV-VERBOD DADERS OPLEGGEN EN HANDHAVEN

Voor Beter OV is geschokt naar aanleiding van de zware mishandeling van een NS-conductrice, vannacht in Hoofddorp. Het wordt blijkbaar steeds gewoner dat OV-personeel wordt bedreigd en mishandeld. Wij zijn het met de NS eens, dat de overheid hier iets aan moet doen.

Wij zien mogelijkheden in het door de rechter veel vaker opleggen van langdurige landelijke OV-verboden aan daders (agressievelingen jegens OV-personeel of medepassagiers), aan  zwartrijders en aan anderen die zich misdragen). Overtreding van dat OV-verbod moet leiden tot de tenuitvoerlegging van automatisch aan dit OV-verbod te verbinden voorwaardelijke celstraffen. Om dat OV-verbod te handhaven, is het in het OV invoeren van identificatieplicht noodzakelijk, waarbij niet-geüniformeerde politieteams regelmatig door de trein gaan, om mensen die dit OV-verbod negeren, op te pakken. Met grote tegenzin bepleit Voor Beter OV nu voor het eerst een identificatieplicht in het OV omdat de privacy van goedwillende reizigers daardoor enigszins onder druk staat. Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen.

Het is sowieso de omgekeerde wereld in ons land. Afgelopen weekend startte een crowdfunding om de proceskosten te betalen van een reiziger die beboet werd wegens het met zijn schoenen op de stoel zitten. Daarmee trekt (een deel van) de samenleving een lange neus naar het OV-personeel dat aan wangedrag van reizigers een halt tracht toe te roepen.


9 september 2014

MOOI RAPPORT VOOR 9292

Gebruikers van de reisinformatiediensten van 9292 geven de dienstverlener een zeer ruime voldoende. Alle kanalen scoren flink boven de 7. De digitale kanalen, zoals de website en de apps krijgen zelfs een 7,6. Reizigers waarderen de 9292-diensten met name om de compleetheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Dat blijkt uit het periodieke onderzoek naar de bekendheid met en de waardering van de reisinformatiediensten, dat is uitgevoerd door NewCom Research en Consultancy.

De reisinformatie wordt door 9292 binnenkort wordt aangevuld met actuele informatie binnen het reisadvies. In overleg met gebruikers wordt deze aanvulling nu vormgegeven en getest.

Voor Beter OV feliciteert 9292 met het mooie resultaat. Met name ook de nauwe samenwerking met reizigers en hun vertegenwoordigers valt zeer toe te juichen. Het zijn immers de reizigers die de diensten van 9292 gebruiken.


22 april 2014

INFORMATIEFIASCO

16:30 uur

De NS laat ons zojuist weten dat de defecte borden weer in bedrijf komen. De storing had te maken met de draadloze aansturing van deze borden. Inmiddels is de oorzaak achterhaald en komen de borden de komende uren gefaseerd weer in dienst.

Ook heeft de NS op een aantal grote stations grote videoschermen hangen, die vandaag extra ook vertrekinfo weergeven.


13:00 uur

De NS laat weten dat een deel van de digitale informatieborden op de stations wel werkt. Ook verwijst de NS naar ns.nl en diverse reisinformatie-apps. Hoe lang de storing nog zal duren, is onbekend.

Voor Beter OV ziet in de storing het bewijs dat digitale techniek niet storingsvrij is en dat er dus een analoog alternatief voorhanden dient te zijn. De Maatschappij voor Beter OV ziet haar advies aan NS, de gele vertrekstaten niet af te schaffen, door het incident van vandaag bevestigd en hoopt dat de aangekondigde -maar uitgestelde- radicale vermindering van het aantal gele vertrekstaten van tafel gaat. Op een dag als vandaag zou dat dringen geblazen worden voor de resterende vertrekstaten - met het risico dat mensen niet op tijd de gewenste informatie konden krijgen en zodoende hun trein missen...

Klik hier voor een cartoon over de informatiestoring van vandaag.


09:00 uur


Op alle NS-stations in Nederland zijn de CTA’s (de borden met informatie over de treinen op de perrons) uitgevallen. De NS verwijst reizigers naar de gele vertrekstaten.

Nu, geruime tijd na de overgang van de reisinformatieservice van de NS naar ProRail is het nog steeds droevig met die informatie gesteld. Temeer daar op sommige stations de automatische omroep gewoon verwijst naar de CTA’s, die het dus niet doen.

Ook verwijst de NS naar de gele vertrekstaten. Dat zijn de borden met vertrektijden, die de NS grotendeels wil wegbezuinigen, zogenaamd omdat elektronische informatiesystemen een prima vervangeng vormen. Niet dus.

Gedurende de ochtendspits wordt grotendeels door forensen gereisd, die weten uit hun hoofd wel, hoe laat hun trein vertrekt. De storing is veel hinderlijker voor incidentele reizigers.

Indien u niet vindt dat u als reiziger op de plaatsen 1, 2 en 3 staat, klikt u hier .


4 december 2013

VERWIJDEREN GELE BORDEN IS SLECHTE ZAAK

Het plan van de NS om de meeste gele vertrekstaten op de stations te verwijderen, is een slechte zaak. Deze borden zijn van belang omdat de digitale informatiemiddelen van de NS nog steeds te vaak uitvallen of verkeerde informatie tonen. Het gaat hier om niets meer en niets minder dan om een ordinaire bezuinigingsmaatregel.

Sinds de overheveling van de reisinformatie van ProRail naar NS, is deze er niet beter op geworden. Door werkzaamheden geschrapte treinen worden niet altijd uit de reisplanner gehaald,  informatiepanelen op stations tonen vaak een Windows-foutmelding in plaats van de vertrekkende treinen.

Bij aangepaste dienstregelingen wegens geplande werkzaamheden werden de gele vertrekstaten eerst nog vervangen door blauwe vertrekstaten met de aangepaste vertrektijden, maar tegenwoordig neemt de NS niet eens meer de moeite. En in plaats van zorgdragen voor adequate informatie op de borden, roept de NS nu dat reizigers deze borden nog maar weinig bekijken. Maar wanneer de elektronische informatievoorziening het weer eens laat afweten, zijn de gele borden onmisbaar. Daarom dienen ze in ruime mate aanwezig te zijn.

Luister hier naar ons commentaar op BNR-Nieuwsradio.


20 november 2013

SOCIALE DIENST IS GEEN DELFPLAATS VOOR STATIONSBEWAKERS


Het is goed om na te denken over de aanpak van problemen met de sociale veiligheid in het OV. In die zin heeft Voor Beter OV dan ook waardering voor Joost Eerdmans, die zich sterk wil maken voor veiliger OV. Maar hij slaat met zijn pleidooi voor bewakers op metrostations en in metrotreinen helaas de plank mis.

Ten eerste is het aanstellen van zulke bewakers een dure grap. De forse bezuinigingen die vanuit Den Haag ook aan het Rotterdamse OV worden opgelegd, staan zulke uitgaven in de weg. Daarnaast zal een toezichthouder op een metrostation of in een metrotrein in zijn eentje weinig kunnen uitrichten tegen een horde schoffies. Want dat is het probleem van veel terreur in het OV: het wordt veelal niet gepleegd door enkelingen, maar door groepen zwakbegaafde jongens, die in hun eentje niets durven, maar in groepsverband vinden dat ze heer en meester zijn. Betere maatregelen zijn langdurige OV-verboden en huisarrest, al dan niet met elektronisch toezicht daarop.

Ten tweede is het een misvatting, dat je bewakingspersoneel kunt rekruteren uit de kaartenbakken van de Sociale Dienst. Het op een goede manier uitoefenen van toezicht, het op de juiste wijze omgaan met incidenten en het correct omgaan met je bijzondere bevoegdheden, vergen bijzondere vaardigheden en een zeer stevige persoonlijkheidsstructuur. Het is een vergissing om te veronderstellen dat je onder de bijstandsgerechtigden veel mensen zult tegenkomen die aan de eisen kunnen voldoen.

Lees hier meer over het pleidooi van Joost Eerdmans.


10 november 2013

KOMST APP VOOR TREINTOILETTEN GOEDE ZAAK


Voor Beter OV is blij met het initiatief om te komen tot een app die aankondigt of een trein een toilet heeft. Tijdens de nominatie van de Blije Reizigersprijs 2013 op het jaarcongres van Railforum werd de app al voorzichtig aangekondigd: TreinToilet. Een app voor Android die de reiziger exact vertelt of de trein een toilet heeft, of dat men toch maar beter kan overstappen bij een station met een, eventueel rolstoel toegankelijk, toilet. Naast toiletten zijn ook de actuele vertrektijden in de applicatie te vinden en loopt de app synchroon met de borden op het station. Maker van de app, Thomas Koch, zegt nuchter: "Het ontwikkelen van de complete app en api kostte slechts vier dagen, dat is heel wat korter dan NS en ProRail hebben besteed aan InfoPlus." Ook aan toegankelijkheid is gedacht: "TreinToilet is net als OVinfo via TalkBack toegankelijk gemaakt voor visueel beperkte reizigers. Zo kan iedereen de app gebruiken, ook als je de borden op het station zelf niet kunt lezen."

TreinToilet is de eerste commerciële applicatie die via ndovloket.nl gebruik maakt van de Dynamische Vertrek Staten die NS via InfoPlus biedt. Helaas publiceert NS geen materieelnummers in de reisinformatie, dat vindt de ontwikkelaar jammer: "Met materieelnummers hadden we reizigers direct vieze toiletten kunnen laten terugmelden, waardoor NS aan de schoonmakers kan tonen welk treindeel prioriteit heeft."

De applicatie is gratis te downloaden via Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ovapi.treintoilet


20 september 2013

INFORMATIEBLUNDER GVB NOG STEEDS NIET RECHTGEZET

Reeds afgelopen zondag nam een medewerker van de GVB telefonisch contact op met het management over een foute omgevingsplattegrond op een tramhalte (zie hieronder). Dat klinkt veelbelovend.

Hoewel zoiets als dit zeer zeker niet het ergste van het ergste is, mag je toch verwachten dat het na een melding wordt rechtgezet. Maar helaas: de wat knullige fout is nog steeds niet hersteld…


15 september 2013

DE ENE CEINTUURBAAN IS DE ANDERE NIET

Vervoerbedrijven zijn niet altijd even goed bestand tegen kritiek. Kritiek vanuit de politiek. Van reizigers en hun organisaties. Kritiek van concurrenten.

Voor Beter OV vindt dat er maar één middel geëigend is om criticasters de mond te snoeren. De basics op orde!

In Amsterdam ging dat lelijk mis. Het GVB heeft op zijn tram- en bushaltes een poosje geleden plattegronden opgehangen van de omgeving. Een goed initiatief. Wij zagen zo’n plattegrond, gebaseerd op de tramhaltes van de lijnen 12 en 25 bij de Ceintuurbaan:


Zo op het oog prima. De Ceintuurbaan neemt op de plattegrond een prominente plek in. Maar helaas:


De Amsterdammer met een geoefend oog ziet dat de plattegrond is opgehangen op de tramhalte van lijn 4, in de Van Woustraat, een kleine kilometer verderop. Ook die halte heet Ceintuurbaan. Maar ja, de ene Ceintuurbaan is de andere niet.

Gelukkig heeft een functionaris van het GVB, die wij toevalligerwijze op de halte troffen, beloofd dat hij de vergissing zal laten herstellen. Wij wachten af…


6 augustus 2013

HET OV-PERSONEEL VORMT OOK DE OGEN VAN DE SAMENLEVING


Personeelsleden van het OV zien veel. Zo kijken conducteurs, buschauffeurs en trambestuurders in voorkomende gevallen of ze een vermiste bejaarde of een zoekgeraakt kind zien. Op die manier vervult het OV een rol midden in de samenleving.

Voor Beter OV heeft veel waardering voor een oplettende treinconducteur. Dankzij een telefoontje van hem naar de politie konden enkele vrouwenhandelaars worden gearresteerd.

Lees hier meer over deze zaak.


1 juli 2013

NOTA OVER SOCIALE VEILIGHEID

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst sprak afgelopen donderdag in de Tweede Kamer over sociale veiligheid in en om het OV. Hij deed dat aan de hand van een door Voor Beter OV opgestelde notitie. Die leest u hieronder.

Voorwoord

Geachte lezer,

Koffie. Ik houd, moet u weten, nogal van koffie. Dus zat ik op een zomerse dag met koffie en krant op een terras. Ik zie een zwerver een abri op een tramhalte onderpissen, bel 0800-8844 en bied aan de man staande te houden in afwachting van de komst van de politie. Krijg als antwoord: “Nee meneer, daar komen we niet voor”. Het over het OV heenpissen is volgens de meldkamer van de politie dus blijkbaar al de norm.

Een treinconducteur wordt bedreigd door een passagier. Ik bied mijn hulp aan en blijf in de buurt. Op het perron wordt de conducteur tegen de grond geslagen. Samen met enkele toegesnelde politiemensen werk ik de dader tegen de grond. De conducteur zegt “Ik doe geen aangifte, want dat heeft toch geen zin.” Als hulpvaardige passagier voelde ik mij daarna nogal, eh, nou ja, in de steek gelaten. Waarom zou ik mij een volgende keer nog ergens mee bemoeien, met het risico daarbij zelf gewond te raken? Dat heeft toch geen enkele zin?

Onlangs deed reizigersdirecteur Ingrid Thijssen van de NS een dringende oproep aan reizigers, om niet de andere kant op te kijken bij wangedrag in en om de trein. Ik kan die oproep eerlijk gezegd slecht rijmen met de bovenstaande twee incidenten.

In deze korte notitie van de Maatschappij Voor Beter OV leest u overwegingen en aanbevelingen over sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer.

Amsterdam, 25 juni 2013
Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
voorzitter

Observaties over, en aanbevelingen voor een veiliger openbaar vervoer

Het gaat dus, zoals beschreven in het voorwoord, niet zozeer over karrenvrachten extra bevoegdheden, maar om goede uitvoering van de bestaande wet- en regelgeving. Bovendien vindt Voor Beter OV dat veel OV-personeel helemaal niet is geëquipeerd voor het goed hanteren van allerlei extra bevoegdheden, die steeds meer gaan lijken op de bevoegdheden waar een politieman volkomen terecht, na een strenge selectie, een paar jaar voor naar school en op stage moet.

Goede uitvoering van het huidige beleid dus. De keten moet op orde zijn. De interveniërende burger moet zich gesteund voelen door de conducteur, die moet zich gesteund voelen door de politieagent en die moet zich gesteund voelen door de strafrechter. En al deze betrokkenen moeten zich niet alleen gesteund voelen, maar zich ook gesteund wéten.

Veel sociale veiligheidsproblemen worden verminderd door de zichtbare aanwezigheid van OV-personeel. De zichtbaarheid van met name conducteurs op de trein is volstrekt onvoldoende. Observaties van mensen die bij de Maatschappij Voor Beter OV betrokken zijn, wijzen uit dat de Trefkans Conducteur in de trein steeds verder afglijdt, en afwezige conducteurs op de tram in Amsterdam en Rotterdam worden niet eens serieus gemeten en gerapporteerd aan de opdrachtgever! De concessie-eisen moeten ook (meer) worden toegespitst op sociale veiligheidsafspraken. Hier ligt een kans voor de nieuwe Hoofdrailnetconcessie, waaraan thans wordt gewerkt.

De OV-Chipkaart draagt niet echt bij tot meer sociale veiligheid. Zwartrijden is op de trein nog nauwelijks afgenomen, en we zien bij metrosystemen griezelig polonaisegedrag door zwartrijders bij poortjes (hetgeen dus het gevoel van sociale onveiligheid versterkt). Trouwens, het gros van de zwartrijders zit stilletjes op een bankje onopvallend te wezen.

Een door de rechter opgelegd OV-verbod moet niet alleen voor de desbetreffende tram- of busmaatschappij gelden, maar voor het gehele OV. Uiteraard dient deze maatregel niet te worden uitgevaardigd voor de eerste de beste kleine overtreding, maar áls er uiteindelijk wordt besloten om mensen uit het OV en stations te weren, dan dient dat dus voor het gehele systeem te gelden. Voor alle bedrijven, op alle trajecten en in zowel trein, tram, bus, snelboot als metro. Handhaving van dit verbod staat wellicht op gespannen voet met de privacy van goedwillende passagiers, maar wat moet, dat moet. Boetebedragen voor zwartrijders zouden moeten worden gestaffeld en progressief zijn, naar Zwitsers voorbeeld.


Levendige stations dragen bij tot een veiliger gevoel. Op veel stations zijn winkels, horecavoorzieningen en kiosken tijdens de incourante uren gesloten. Dat is jammer: juist dan zou door het geopend zijn van winkels en kiosken meer toezicht bestaan, en zouden reizigers in geval van nood zich tot het personeel van die winkels of kiosken kunnen wenden. Ook is het vreemd dat op bepaalde stations de toiletvoorzieningen na ongeveer 22:30 uur worden gesloten. Dit werkt, mede door het ontbreken van toiletten in Sprinters, het wildplassen in de directe nabijheid van stations in de hand. Ook hier, aangaande exploitatietijden van winkels, horeca en kiosken en openingstijden van de stationstoiletten dus, zou in de nieuwe Hoofdrailnetconcessie iets moeten worden opgenomen. De NS dient dit dan met de huurders van zijn vastgoed te regelen.

Overigens ligt nu de nadruk bij communicatie vaak op de ontbrekende schakel: de politie komt toch niet, het heeft toch geen zin. Het is van belang dat dat omgekeerd wordt. Daarom verdient het aanbeveling om te communiceren wat wél gelukt is. Denk aan een affiche met drie onherkenbaar gemaakte gezichten en de tekst “Pietje sloeg de conducteur, reiziger Kees greep in en Pietje heeft nu een strafblad.” Zoiets werkt wellicht preventief bij potentiële vandalen en het geeft de mensen die "van goede wil" zijn misschien het zetje in de juiste richting om in te grijpen en niet afzijdig te blijven.

Wat verwacht Voor Beter OV dus van de overheid? Betere borging van de sociale veiligheid in concessies, beter toezicht op de uitvoering van het sociale-veiligheidsbeleid door vervoerders en anderen. Het waarborgen van de gehele sociale-veiligheidsketen, dus ook de rol van politie en justitie, zodat waakzame reizigers en personeelsleden van vervoerders niet in de steek worden gelaten.4 januari 2013

NS EN HTM BLUNDEREN MET REISINFORMATIE

De NS en de HTM blunderen met foutieve reisinformatie en zetten reizigers daarmee op het verkeerde been.

De NS heeft de Fyra-toeslag afgeschaft op het traject Amsterdam - Schiphol. Zowel de website als de vertrekborden op de stations geven aan dat de treinen ook tussen Amsterdam en Schiphol toeslagplichtig zijn. Een verzoek om opheldering van Voor Beter OV aan NS HiSpeed werd niet beantwoord.

De Haagse vervoerder HTM kan op zijn website de vanaf zondag gewijzigde routes en vertrektijden niet correct tonen. De oude dienstregeling wordt ook voor informatieverzoeken na 6 januari weergegeven. Voor Beter OV spreekt van een blunder. Slechts in kleine lettertjes wordt aangegeven dat er een probleem met de reisinformatie aan de hand is. Het is bijzonder dat 9292.nl wél de juiste informatie weergeeft, ook voor reizen op 6 januari of later.

Voor Beter OV is van mening dat het verstrekken van juiste reisinformatie tot de core-business van vervoersondernemingen behoort. Het niet kunnen tonen van correcte informatie is een blamage, en getuigt van weinig respect voor de reiziger.

23 november 2012

OPNIEUW STORING INFORMATIEPANELEN NS

Net als gisteren, is er ook vandaag storing aan de informatiepanelen van de NS op de perrons.

Gisteren toonde de NS zich nog verbolgen over onze kritiek: "Veel reisinfo deed het gewoon via: 1) extra omroep, 2) de reisplanners die iedereen gebruikt en het gewoon deden, 3) de klassieke gele vertrekstaten en 4) extra personeel op veel stations. De stelling dat onze reisinfo faalt is dus niet juist want de meeste kanalen deed het gewoon. Dat neemt niet weg dat ook wij het vervelend vonden voor reizigers dat die witte borden er op veel plekken uit lagen door die systeemstoring. Ons is alles er dan aan gelegen het snel te verhelpen."

Voor Beter OV vindt dat de reisinformatie verre van vlekkeloos functioneert en dat dat dus dringend verbetering behoeft.


22 november 2012

FLINKE VERTRAGINGEN EN (DUS) GEEN ACTUELE REISINFORMATIE NS

Al de hele dag heeft het treinverkeer te kampen met flinke vertragingen. Afgezien van op de stations van Amsterdam en Utrecht is in het hele land het actuele reisinformatiesysteem op de stations uitgevallen. Dus juist wanneer de treinen niet volgens plan rijden, en reizigers dus behoefte aan actuele informatie hebben, is deze er niet. Voor Beter OV spreekt van een brevet van onvermogen. Goede reisinformatie is gewoon noodzakelijk en de NS heeft met veel bombarie deze taak naar zich toegetrokken. Voor Beter OV heeft opheldering bij de NS gevraagd.


14 november 2012

ACTUELE REISINFORMATIE ALS OPEN DATA

De Stadsregio Amsterdam vroeg om de mening van Voor Beter OV over het aanbieden van real-time informatie als open data. De reactie van Voor Beter OV:

Stadsregio Amsterdam

Hoofd afdeling openbaar vervoer

De heer N. van Paridon

Amsterdam, 14 november 2012

Zeer geachte heer Van Paridon,

Naar aanleiding van uw brief van 11 oktober berichten wij u het volgende.

Voor Beter OV is groot voorstander van het openbaar maken van real-time reisinformatie. Het OV wordt voor een aanzienlijk deel betaald door de belastingbetaler en daaruit volgt dat alle informatie met betrekking tot het OV, en dus ook over de uitvoering daarvan, voor alle burgers openbaar behoort te zijn. Wij zijn het dus zeer met u eens. Open data, op grond van de principes van de CCO-verklaring, is een uitstekend uitgangspunt.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om naast deze positieve stellingname nog een aantal opmerkingen onder uw aandacht te brengen.

Het is mooi om te zien dat het GVB inmiddels heeft besloten, met onmiddellijke ingang zijn informatie onder de CCO-licentie vrij te geven. De andere vervoerders dienen dit voorbeeld snel te volgen, liefst ook meteen en niet pas per 1 januari. Immers, pas als alle informatie open is, wordt het voor app-bouwers of anderen mogelijk, ook goede reisinformatie te ontwikkelen voor de trajecten waar naast het GVB ook andere vervoerders actief zijn.

De stelling in uw brief dat reisinformatie op panelen op haltes het OV betrouwbaarder maakt, vinden wij wat ongelukkig geformuleerd. Betrouwbaarheid is dat de tram, bus of metro zich op de afgesproken tijd op de halte meldt. Dat bij een fors vertraagde (en dus onbetrouwbare) tram het bordje op de halte de nieuwe vertrektijd aangeeft, maakt het OV als zodanig niet betrouwbaarder. De real time informatie kan wel op een andere manier bijdragen aan betrouwbaarder OV. Een tram of bus die wat te vroeg is moet wat langer wachten op een groen of wit verkeerslicht, een tram of bus die juist wat verlaat is krijgt wat sneller groen of wit. Ook kan deze informatie worden gebruikt voor het afdwingen van gegarandeerde aansluitingen. Wij dringen er met klem op aan, dat dit soort systemen nu snel wordt ontwikkeld.

Tot slot wensen wij nadrukkelijk afstand te nemen van de visie van D66 dat op haltes geen actuele reisinformatie behoeft te worden getoond “omdat bijna iedereen een smartphone bezit”. Er zijn nog altijd heel wat reizigers die niet over zo’n apparaat beschikken, buitenlandse toeristen hebben vaak niet de juiste app of moeten heel veel geld betalen voor roaming en in een winkel wordt de product- en prijsinformatie ook niet weggehaald omdat men die ook kan bemachtigen met een I-phone, een Smartphone of de laptop van de buurman. De winkelier zorgt zelf voor de benodigde informatie voor de klant, en de vervoerder behoort dat dus ook te doen. De reiziger is geen tweederangs consument.

Met vriendelijke groet,


4 november 2012

VERWARRING UITGELOPEN SPOORWERK MAASTRICHT

Het is de NS opnieuw gelukt, de reizigers in totale verwarring te brengen. Vandaag werd bekend dat werkzaamheden die dit weekend ten noorden van Maastricht in opdracht van ProRail worden uitgevoerd, ernstig zullen uitlopen.

De website van de NS meldt dat de treinstremming tussen Maastricht en Beek-Elslo/Sittard ook morgen nog zal voortduren. De reisplanner geeft ook netjes aan dat ook morgenochtend de treinen niet rijden, en dat ze zijn vervangen door bussen.

Over de treinverbinding tussen Maastricht en Valkenburg en verder bestaat grote onduidelijkheid. Zoals bekend, zorgt de NS tegenwoordig ook voor de reisinformatie van de decentrale vervoerders op het spoor, dus ook voor Veolia in Limburg. Volgens de reisplanner op ns.nl zullen de treinen van Maastricht naar Valkenburg vannacht om 00:13 uur en 00:43 uur gewoon rijden, evenals de treinen later in de ochtend, vanaf 05:13 uur.

Dat kan voor wat betreft de treinen van zodadelijk (00:13 en 00:43) natuurlijk niet waar zijn. De NS maakt op zijn reisplanner weliswaar het voorbehoud dat men voor deze treinen op de dag zelf even nogmaals de planner moet raadplegen, maar deze treinen horen natuurlijk gewoon bij de dienstregeling van vandaag.

Navraag bij ProRail leerde, dat wegens de uitgelopen werkzaamheden er morgen geen treinen van Maatsricht naar Beek-Elsloo v.v. rijden én geen treinen van Maastricht naar Valkenburg v.v. De NS werkt dus, ondanks de kritiek van de NMa op de overdracht van de reisinformatie van ProRail naar de NS, wel de reisinformatie van zijn eigen treindienst bij, maar niet die van de Veolia-treinen.


3 november 2012

STOP GEWELD TEGEN OV-PERSONEEL

In een open brief vraagt de directievoorzitter van NS-Reizigers aandacht voor geweldsincidenten jegens OV-personeel. De strekking is dat passagiers met hun handen van het personeel af moeten blijven. Daar is Voor Beter OV het van harte mee eens.

Wanneer een reiziger meent, door een functionaris van een vervoerbedrijf onjuist behandeld te zijn, staan hem betere wegen ter beschikking dan een welgemikte vuistslag: een klacht bij de vervoerder, de gang naar de geschillencommissie, een telefoontje naar een journalist of desnoods een aangifte op het politiebureau. Overigens worden geweldsmisdrijven tegen beambten in het openbaar vervoer voor zover Voor Beter OV kan nagaan, uitsluitend gepleegd door reizigers die toch al fout zaten. Doordat ze geen vervoerbewijs hadden gekocht of doordat ze zich anderszins misdragen.

Naast deze meningen en constateringen, wil Voor Beter OV ook een aantal zaken aandragen die kunnen bijdragen aan oplossing van dit probleem.

Voor Beter OV heeft al eerder laten weten, voorstander te zijn van het opleggen van langdurige OV-verboden aan passagiers die het daar werkelijk naar hebben gemaakt. Zo’n verbod moet dan wel op landelijke schaal worden opgelegd. De OV-chipkaart kan bij de handhaving daarvan deels een rol spelen: de chipkaart van iemand aan wie een OV-verbod is opgelegd, kan op de zwarte lijst worden gezet. Daarmee kan de kwaadwillende reiziger in ieder geval niet meer eenvoudig op een abonnement of met een korting reizen. Ook is Voor Beter OV benieuwd naar de proef met automatische gezichtsherkenning, die thans in Rotterdam wordt gehouden. Overigens blijkt uit onderzoeken dat de OV-chipkaart wel de wat schuchtere zwartrijder afschrikt die stil en onopvallend in een hoekje zit. Maar de echte diehard laat zich niet weerhouden. Dat is de agressieveling die -al dan niet onder indruk van drank of drugs- ook gewoon een poortje opentrapt.

Veel mensen vrezen represailles van daders of hun familieleden wanneer zij helpen bij het aanhouden of opsporen van daders of bij de bewijsvoering tegen deze daders. NS-personeel hoeft daarom bij de aangifte geen privéadres op te geven, maar kan gebruikmaken van door de NS beschikbaar gestelde adressen, zoals Stationsplein nummer zoveel in de stad waar een regiokantoor zit. Om reizigers te stimuleren tot het doen van aangifte zou die mogelijkheid ook voor reizigers moeten bestaan. De NS zal daarin het voortouw moeten nemen.

Maar nogmaals: Voor Beter OV staat vierkant achter het principe dat geweld tegen OV-personeel uit den boze is. Altijd!

Open brief

Utrecht, 3 november 2012

Een telefoontje legde zaterdagavond een sluier over mijn weekend, en dat van vele NS-collega’s. Een hoofdconducteur was zojuist op station Geldrop bewusteloos geslagen door een zwartrijder. Een drama voor onze medewerker, voor zijn collega’s, voor het bedrijf en reizigers die hiervan getuige zijn geweest.

Dit treurige incident staat niet op zich. Dit jaar zijn al enkele tientallen collega’s één of meerdere dagen uitgeschakeld geweest als gevolg van fysiek geweld. Vrijwel dagelijks wordt ons personeel beledigd of agressief bejegend, enkel en alleen om dat zij hun werk doen. En geregeld gaat het dus verder. Een paar dagen voor het incident in Geldrop werd bijvoorbeeld een NS-machinist in Bunnik mishandeld. Het is een maatschappelijk probleem dat niet alleen NS, maar de hele vervoerssector in zijn greep houdt: afgelopen woensdag werd ook een Rotterdamse tramconducteur het ziekenhuis in geschopt. Je moet er niet aan denken dat de consequenties op een dag ernstiger zullen zijn.

De gevolgen van deze traumatische incidenten zijn groot: allereerst voor de betrokkenen zelf natuurlijk, voor wie het niet zelden een tijd duurt voordat zij hun werk weer kunnen oppakken. Daarnaast voor hun collega’s, die zich niet veilig meer voelen, en niet vrij om die enkele onfatsoenlijke reizigers op hun gedrag aan te spreken. Ook onze klanten zien hun treinreis verstoord door agressieve medereizigers.

NS doet er intussen alles aan om dit geweld te beteugelen en te bestrijden. Onze veiligheidscentrale is 24 uur per dag actief en ons NS Service & Veiligheids-team is in omvang zelfs groter dan de spoorwegpolitie van de KLPD waar we goed mee samenwerken. We investeren jaarlijks in totaal meer dan honderd miljoen euro in preventie en toezicht. Dit bedrag stijgt nog steeds. Denk aan de OV-chippoortjes, waarmee we straks de zwartrijders bij voorbaat van de perrons en uit de treinen weren. Bij onze collega’s van de RET is hierdoor het aantal zwartrijders al fors gedaald met minder incidenten als gevolg. Denk ook aan cameratoezicht, nieuwe communicatiemiddelen en de opleiding van nieuwe Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s).

Maar hoeveel NS ook investeert in mensen en middelen, wij kunnen het nooit alleen. Mijn collega’s en ik hebben de hulp nodig van de politiek, die gelukkig veelbelovende maatregelen heeft aangekondigd. In het nieuwe regeerakkoord staan bijvoorbeeld meer blauw op straat, het vergroten van de pakkans, het sneller uitwisselen van camerabeelden, het verbeteren van de uitrusting van BOA’s en meer aandacht voor slachtoffers genoemd. We juichen ook de recente oproep van de vakbonden om agressie te bestrijden toe evenals maatschappelijke initiatieven tegen geweld, zoals ‘Basta!’ en Stichting Moed. Maar wij kunnen ook niet zonder de hulp van onze reizigers. Persoonlijke veiligheid staat uiteraard voorop, maar bent u getuige van een escalerend incident, houd uw oren en ogen dan open en bied een helpende hand waar nodig en mogelijk. NS personeel kan niet overal tegelijk zijn.

Laten wij samen opstaan tegen geweld. Voor agressie is ook in het openbaar vervoer geen plaats. Hierover mogen NS, de vervoerssector, en alle burgers in Nederland geen twijfel laten bestaan. Handen af van personeel in het OV. Het is genoeg geweest!

Namens alle NS-medewerkers,

Ingrid Thijssen,

Directeur NS Reizigers

14 oktober 2012

NMa GEEFT VOOR BETER OV GELIJK

EISEN OVERDRACHT REISINFORMATIE NS BLIJKEN VEEL STRENGER

De eisen die de NMa aan de overdracht van de reisinformatie naar de NS stelt, blijken veel strenger dan tot nu toe bekend was. De NS moet de andere vervoerders stevige boetes betalen als de informatie onvoldoende is en er zijn ook boekhoudregels opgelegd omdat de NS niet kon aantonen dat de kosten van de reisinformatie aan derden eerlijk zouden worden doorberekend.


Naar aanleiding van de zienswijze die Voor Beter OV had ingediend, heeft de NMa deze voorwaarden verbonden aan de overdracht van de reisinformatie van ProRail naar NS. Voor Beter OV vond dat de kwaliteit en eerlijke tarieven van de reisinformatie voor andere vervoerders dan de NS in eerste instantie onvoldoende waren gewaarborgd, met slechtere reisinformatie en concurrentievervalsing als mogelijke gevolgen. De NMa is het daarmee dus eens.


Lees hier meer.3 september 2012

BEZWAARMAKERS WETEN NOG VAN NIETS

NMa AKKOORD MET OVERDRACHT REISINFO NAAR NS

De Nederlandse MededingingsAutoriteit gaat akkoord met de overdracht van de reisinformatie van ProRail naar de NS. Dat heeft de NMa vandaag aan ProRail en NS gemeld. De NMa heeft helaas niet de moeite genomen om de indieners van de bezwaren/zienswijzen van dit besluit op de hoogte te stellen. Voor Beter OV vindt dit hoogst onzorgvuldig.

ProRail en NS stellen alles in het werk, de overgang per 1 november te laten gebeuren.

Voor Beter OV beraadt zich op de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de NMa. Voor Beter OV zal daarbij mogelijk samenwerking zoeken met de andere indieners. Maar eerst zal de NMa zijn beweegredenen ook aan Voor Beter OV en andere indieners van bezwaren/zienswijzen moeten laten weten. Dat is dus nog niet gebeurd.

Vooralsnog is Voor Beter OV zeer ongelukkig met de gang van zaken, en is Voor Beter OV nog steeds van mening dat de markt verstoord is doordat een van de reizigersvervoerders nu alle reisinformatie voor treinreizigers gaat doen, ook voor andere vervoerders. Bij aanbestedingen kan dit een voordeel opleveren voor de NS of zijn dochtermaatschappijen zoals Qbuzz en straks wellicht ook HTM.


20 september 2012

REISINFORMATIE MET DE NS DEEL 4

Vandaag een kijkje op het station van Sassenheim.

De trein van 17.51 naar Hoofddorp is zonder bericht vervallen. De trein van 17.04 idem. Aankondiging verandert doodleuk en geruisloos in 17.21. Die komt. Het zoveelste voorbeeld van de verbijsterende non-communicatie van de NS... Wel mooi dat op zo’n twee meter van elkaar er twee klokken hangen. Kun je zien hoe laat je trein niet komt.

Foto: Anna Ietswaart


7 september 2012

REISINFORMATIE MET DE NS DEEL 3

Deze week was het station van Duivendrecht opnieuw het toneel van een geconstateerd staaltje steeds terugkerende desinformatie aan treinreizigers.

De bedoeling van zo’n modern informatiebord boven het perron is dat het laat zien welke trein er straks aankomt. En als er een trein stopt, welke trein dat is. Ingewikkelder is het niet.

Afgelopen maandag. Veel reizigers in Duivendrecht, die wachtten op de Intercity van 11:38 naar Den Haag. Die trein stond ook op het bord, met daaronder in kleine letters het bericht dat de volgende trein de stoptrein van 11:34 naar Hoofddorp zou zijn. Raadselachtig, maar het komt wel vaker voor dat door een vertraging de volgorde van twee treinen wordt omgewisseld. De trein kwam. De reizigers die met de Intercity mee wilden stapten in. Na enige tijd werd door een oplettende conducteur omgeroepen, dat de trein in kwestie niet de Intercity naar Den Haag was, maar de stoptrein naar Hoofddorp. Dus stapte een flink aantal reizigers weer uit. Hun trein kwam enkele minuten later.

Een vervelend incident. Nou ja, dat was eens maar nooit meer.

Helaas.

Vandaag. Ook op het station van Duivendrecht. Reizigers wachtten op de Intercity van 11:51 naar Lelystad. Deze had blijkens het bord ongeveer vijf minuten vertraging. In kleine letters het bericht, dat de volgende trein de Sprinter van 11:55 naar Hilversum zou zijn.


Er kwam een trein langs het perron en de mensen die met de Intercity naar Lelystad wilden, stapten in. Weer een oplettende conducteur. De reizigers voor de Intercity konden weer uitstappen. De trein in kwestie bleek de Sprinter naar Hilversum te zijn.

Op deze foto ziet u de vertrekkende Sprinter richting Hilversum. In tegenspraak tot het bord. Hypermodern. Gevoed door reisinformatie die in de praktijk al een jaar geleden qua uitvoering is overgedragen aan de NS.


Er is dus iets grondig mis: niet eenmalig, maar blijkbaar structureel klopt de informatie op de borden niet doordat het systeem de volgorde van treinen door elkaar haalt.

In beide gevallen voorkwam een oplettende conducteur een hoop vertraging en ongemak voor reizigers die op de informatieborden vertrouwden. De conducteur is op de trein onmisbaar. Al was het maar om de blunders van de NS-reisinformatie recht te zetten.

Hoe dan ook: de kwaliteit van de reisinformatie is zeer zorgwekkend. Opmerkingen over een brevet van onvermogen kunnen niet als een verrassing komen.9 augustus 2012

REISINFORMATIE MET DE NS DEEL 2

Voor Beter OV-partner Rikus Spithorst reisde van Amsterdam-Amstel naar Hoogeveen. Hij doet verslag.

Gelukkig draag ik behoorlijk waterdichte schoenen. Ik ben veroordeeld tot de linker automaat. Als trotse bezitter van een ING-bankpas weet ik dat ik overal kan pinnen, behalve bij de kaartjesautomaten van de NS. Mijn treinreizen betaal ik dus in klinkende munt. Dat kan hier (aan de Amstelzijde van het Amstelstation) uitsluitend in de linkse automaat. Dit waterballet is al heel lang bij regenachtig weer aan de orde.

Mijn bestemming was het station van Hoogeveen. Dat  betekent X:25 uur de Sprinter naar Rotterdam, en dan op Duivendrecht om X:24 uur overstappen op de IC die mij rechtstreeks naar Hoogeveen brengt.

Ruim op tijd was ik op het Amstelstation. Soms neem ik in plaats van die NS-Sprinter veiligheidshalve de GVB-metro naar Duivendrecht, maar eigenlijk is dat met mijn NS-kaartje illegaal. Het elektronische treininformatiebord op het perron bij de roltrap (dat u nog kent van de verwarrende boodschap in het eerste deel van deze dramareeks) stond uit.

De metro naar Duivendrecht kwam, en ik overwoog om in te stappen. Ik dacht "Dat hoort niet, ik wacht op de trein". Op het moment dat de laatst mogelijke metro naar Duivendrecht wegreed, werd omgeroepen dat de Sprinter een kwartier vertraging had. Foetsie aansluiting en ik spijt als haren op mijn hoofd.

Een tijdige melding op een niet-uitgezette CTA had mij beslist geholpen, de juiste keuze te maken. Nu had ik drie kwartier vertraging aan mijn broek, alsmede een hoop ongemak: overstappen in Amersfoort en Zwolle, met een zware tas vol verjaardagscadeaus. Met name de overstap is Zwolle is hoogst onplezierig. Wederom beleefde ik een schoolvoorbeeld van hoe de uiterst gebrekkige reisinformatie van de NS mijn treinreis verknalde, zowel qua vertraging als qua reiscomfort.

Overigens bleef een wél werkende CTA aan de andere kant van het perron op het Amstelstation (die ik eerder in de verte niet had gezien, wat ook ondoenlijk was vanaf de bovenzijde van de roltrap) volhouden dat de Sprinter naar Rotterdam een kwartier vertraging had, ook toen al meermalen was omgeroepen dat deze trein inmiddels was opgeheven...

Een minpuntje van andere aard was dat ik op het station van Hoogeveen geen geld-terug-bij-vertraging-formulier kon krijgen. De Wizzl is daar tegenwoordig een Kiosk en “wij zijn niet van de NS en hebben die formulieren dus niet” aldus de daar aanwezige broodjesverkoper…

Het moge duidelijk zijn, dat ik niet anders kan, dan constateren dat de reisinformatie nog steeds een rommeltje is. Dat heb ik deze week desgevraagd ook op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt aan de Volkskrant .


7 augustus 2012

REISINFORMATIE MET DE NS

De formele overdracht van de reisinformatie van ProRail naar de NS is opnieuw uitgesteld. Eerder al was de overdracht uitgesteld tot 1 september, maar het wordt nu nog later (als de overdracht al doorgaat). De NMa heeft, mede nadat wij onze zienswijze hadden ingediend, aanvullende vragen gesteld.

Maar naast de vragen van de NMa, hebben wij ook wel een vraag. Waarom blijft de reisinformatie zo slecht?

Een reisje van Amsterdam Amstel naar Utrecht. Het elektronische vertrekbord op het perron geeft aan dat de trein vijf minuten vertraagd is. Nou ja, dat dachten wij. We werden er echter op gewezen, dat deze vertragingsmelding geen betrekking heeft op deze trein, maar op de volgende...

Hoe dan ook: nogal aan de late kant kwamen wij aan in Utrecht. Voor reizigers naar Ede, Arnhem en Nijmegen staat de aansluitende trein normaal gesproken aan de andere kant van het perron. Gauw kijken. Niets. Na een tijdje wel een omroepbericht: deze trein staat gereed op spoor 5. In een stevig wandeltempo naar spoor 5. Bij de roltrap naar spoor 5 een verontrustend bericht op het elektronische informatiebord.

En op het perron idem dito. U moet hier echt niet zijn. Echt niet. Omroepbericht of geen omroepbericht.

De reeds ingestapte reizigers werden de trein weer uitgestuurd. Het omroepbericht bleek dus niet te kloppen. Kortom: de informatie aan de reizigers is een rommeltje. De NS heeft informeel de verantwoordelijkheid een jaar geleden al naar zich toe getrokken, maar verbetering valt echter niet te bespeuren. Ook qua reisinformatie heeft de spoorsector zijn zaakjes dus niet op orde.11 juni 2012

VOOR BETER OV UIT BEZORGDHEID BIJ NMA OVER NS-MONOPOLIE REISINFORMATIE

Voor Beter OV vindt dat de NS zaken rond de overname van de reisinformate van ProRail nog beter moet aantonen. De marktwerking rond de reisinformatie mag niet worden verstoord. Daarom schreef Voor Beter OV een bericht aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

AAN:

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Betreft:

zaaknummer: 7436 / NS Reizigers – Reisinformatie ProRail

Amsterdam, 6 juni 2012

Geachte dames, heren,

Reisinformatie (zowel over de planmatige treinenloop als over de treinenloop bij ontregelingen) is van wezenlijk belang voor de treinreiziger.

Naar aanleiding van de melding van een voorgenomen concentratie onder bovenstaand zaaknummer, spreken wij onze bezorgdheid uit over de overname van de reisinformatie van ProRail door de NS. Wij zijn met name bezorgd over het in het gedrang komen van reisinformatie aan de passagiers van andere spoorwegmaatschappijen dan de NS en over gevaren van een verstoorde markt. Onderstaand lichten wij onze bezorgdheid nader toe.

Voordat wij deze opmerkingen aan u kenbaar maken, hebben wij de NS om een toelichting over onze zorgen gevraagd. Het is de NS in zijn reactie helaas onvoldoende gelukt, ons gerust te stellen. De NS stelt transparant te zijn over de kosten en wil te zijner tijd de regionale spoorvervoerders in de gelegenheid stellen, hun eigen reisinformatie te organiseren. Tegen welke kosten dat dan zal zijn, is ons nog niet duidelijk, en termen als ‘te zijner tijd’ baren ons vaak zorgen door hun vaagheid. De NS laat overigens verder aan ons weten, vertrouwen te hebben in de uitkomsten van uw toetsing van deze zaak.

Met het formaliseren van de zeggenschap van de NS over de afdeling Reisinformatie van ProRail wordt in feite een onomkeerbare stap gezet. Al geruime tijd werkt de NS, vooruitlopend op deze formele structuurwijziging, al aan het verbeteren van de reisinformatie

aan de treinreizigers. Wij merken op, dat de beoogde kwaliteitsverbetering tot nog toe helaas is uitgebleven.

Wij huldigen het standpunt “Een monopolie is slecht, een commercieel monopolie is nog veel slechter." In dat kader vragen wij ons af, waarom de NS de informatievoorziening van de regionale spoorwegondernemingen zou moeten doen. Het ligt meer voor de hand dat ProRail de aangewezen partij zou zijn. Die is geen concurrent. Niet van de NS, niet van een regionale vervoerder.

Het is vooralsnog onduidelijk, hoe de tarieven die de NS aan regionale spoorwegondernemingen in rekening brengt voor het verzorgen van reisinformatie of het leveren van de benodigde (digitale) broninformatie, tot stand komen. Ook is nog niet gegarandeerd dat deze tarieven niet te hoog zijn. De NS heeft dat nog niet (vooraf) aangetoond. Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor andere vervoerders dan de NS bij aanbestedingen van het vervoer op regionale spoorlijnen, indien zowel de NS als een of meerdere regionale spoorwegmaatschappijen een bod doen. Daarom zijn wij van mening dat de markt verstoord dreigt te raken door de in de aanhef genoemde marktconcentratie i.c. het onderbrengen van de reisinformatie bij de NS.

Samenvattend: Goede reisinformatie is van groot belang voor de reiziger. Daarom mag deze markt niet worden verstoord. Twee redenen: de kwaliteit van de reisinformatie mag niet onder druk komen te staan door (te) hoge kosten en aanbestedingen mogen niet worden verstoord.

Hoogachtend,


Namens de Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner


4 mei 2012

REISINFORMATIE NA OVERGANG NAAR NS NIET VERBETERD

Voor Beter OV heeft (overigens tegelijkertijd met Bigwobber en RTL) een WOB-verzoek ingediend over de wintermaatregelen op het spoor. De komende dagen reageren wij op de vrijgegeven documenten. Zodra de documenten online staan, melden wij ook de link daarnaartoe.

Vandaag gaan wij in op de reisinformatie:

Het valt ons op dat de verkeerde volgorde is gehanteerd. Eerst krijgt de NS het monopolie op de reisinformatie en daarna zegt de NS (als monopolist dus, dus vanuit een oneigenlijke machtspositie) “we gaan het regelen met de overige vervoerders”. Daarmee staan die overige vervoerders natuurlijk met de rug tegen de muur.

Het gepleegde handjeklap druipt er van af. Verder zie je dat de minister in haar dubbelrol van eigenaar én opdrachtgever de NS erg welwillend en soepeltjes tegemoet treedt.

Voor Beter OV voelt meer voor het Britse model. Daar zijn de vervoerders samen (met z’n allen dus) voor de reisinformatie verantwoordelijk.

Overigens heeft de nieuwe opzet tot heden bepaald niet geleid tot een verbetering van de reisinformatie!


11 april 2012

OVER KONINGINNEDAG

Er staat het Openbaar Vervoer weer een enorme klus te wachten. Koninginnedag.

NS-personeel maakt zich zorgen over de veiligheid van collega’s en reizigers en vorig jaar ging er in Amsterdam een hoop mis. Kwesties die serieus dienen te worden genomen. Het grootste probleem van het OV is op Koninginnedag niet zozeer het aanzienlijke aantal reizigers dat moet worden vervoerd, maar het wangedrag van enkelen. Ook het door de overheid gebrekkig handhaven van afspraken kan enorme gevolgen hebben. Kort samengevat: een enkele doorgesnoven hooligan kan het treinverkeer ernstig in het honderd laten lopen en slechte waarborging van resterende OV-routes kan het OV in stedelijke gebieden verlammen.

Voor Beter OV vindt dat OV-personeel op een veilige manier moet kunnen werken, dat reizigers op een veilige manier moeten kunnen reizen en dat alle betrokkenen ook op 30 april uiteindelijk weer heelhuids huiswaarts moeten keren.

Eerst over de trein:

Mensen die voor de grap aan de noodrem trekken en mensen die wanneer een trein buiten een station tot stilstand komt, toch uitstappen en op het spoor gaan lopen, zorgen voor ontwrichting en gevaarlijke situaties. Daartoe dienen enkele maatregelen te worden genomen.

Ten eerste dient het toelaten van reizigers tot de treinen te worden gereguleerd. Ook voor reizigers in de richting van de grote steden dient op de regionale stations beheerste toegang tot de perrons te zijn. Reizigers die dronken zijn of onder invloed van drugs verkeren of tegen het verbod in toch alcoholische dranken bij zich hebben, dient de toegang tot de perrons te worden geweigerd, zowel richting de grote steden als in de avonduren vanaf de grote steden. Ook kan die gereguleerde toegang onveilige situaties op perrons of gevaarlijk volle treinen (en de bijbehorende problemen met het instappen) voorkomen. Overigens kan ook het oproepen tot spreiding van de vertrektijden van de feestgangers helpen bij het voorkomen van overbelasting.

Om de gevolgen van het stranden van treinen door noodremtrekkers of door andere incidenten te voorkomen, dient op risico-baanvakken te worden gereden volgens het safe-haven principe. Er wordt pas vertrokken, wanneer het zeker is dat de trein kan doorrijden naar het volgende station. Met andere woorden: het gehele spoor tot het volgende station is vrij. Daarmee wordt voorkomen dat een trein tot stilstand komt achter een andere trein die is gestopt, en heel veel mensen over het spoor gaan lopen. De facto komt deze aanpak neer op een tijdelijk staken van de treindienst op een bepaald traject indien er toch aan een noodrem wordt getrokken, maar er staan geen treinen vol ongeduldige reizigers stil in weilanden, met alle risico’s van dien. Deze aanpak komt de veiligheid en beheersbaarheid ten goede.

Voor Beter OV stelde het in voorgaande jaren ook al: tijdens Koninginnedag dienen de noodremmen van de treinen te zijn uitgeschakeld. Indien dit niet mogelijk is, en er voor de grap aan een noodrem wordt getrokken, dienen alle reizigers in de buurt van de desbetreffende noodremhandel te worden aangehouden en afgevoerd. Vervolgens dient (binnen de kaders van de wet) geen middel onbenut te blijven om te achterhalen, welke van de aangehouden reizigers aan de noodrem heeft getrokken. Indien de reizigers de daadwerkelijke noodremtrekker niet willen aanwijzen (dit aanwijzen dient overigens ook anoniem te kunnen, waarbij de identiteit van de aangever hoe dan ook dient te worden gewaarborgd), zouden zij in het uiterste geval allen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de geleden schade en dienen zij allen te worden vervolgd wegens het in groepsverband in gevaar brengen van het spoorverkeer en/of belemmering van de rechtsgang, waarbij het aan de rechter is om te bepalen in hoeverre angst voor represailles door de daders een aanvaardbaar excuus kan zijn. (Vergelijkbaar met hoe tegenwoordig wordt omgegaan met voetbalsupporters die in groepsverband vernielingen aanrichten: ook daar is in uiterste instantie de groep verantwoordelijk en strafbaar. Bovendien is ook het weigeren van medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek in ons land strafbaar.) Op het in gevaar brengen van het spoorverkeer staan terecht strenge straffen, die van een andere orde zijn dan de boete wegens onnodig aan de noodrem trekken. Hierover dient te worden overlegd met het Ministerie van Justitie. Overigens hoopt Voor Beter OV dat het niet zo ver hoeft  te komen, en dat het onnodig aan de noodrem trekken dit jaar achterwege zal blijven, desnoods doordat reizigers in het kader van het hiervoor gestelde over dreigende rechtsgevolgen potentiële noodremtrekkers van hun voornemen zullen afhouden.

Er is een verschil tussen Koninginnedag en een risicowedstrijd in het voetbal. In het laatste geval worden supporters in aparte treinen vervoerd. Op Koninginnedag zitten de uitgelaten feestgangers in de zelfde treinen als gezinnen met kleine kinderen of bejaarden. Het gevolg daarvan is helaas, dat al te kwetsbare reizigers op Koninginnedag niet goed kunnen reizen. Dat is helaas onontkoombaar. Maar het is sowieso de vraag of gezinnen met buggy’s zich in een hossende menigte moeten willen begeven.

Dan over het stads- en streekvervoer:

Sommige OV-routes zijn op Koninginnedag niet voor het OV beschikbaar. Daar valt, gezien het bijzondere karakter van Koninginnedag, wel mee te leven. De routes die wel voor het OV blijven aangewezen, en dus een nog belangrijkere schakel zijn, dienen op Koninginnedag dan wel onvoorwaardelijk voor het OV beschikbaar te blijven. Amsterdam sloeg vorig jaar de plank mis. De zogeheten Binnenring (langs o.a. het Leidseplein) was voor het OV gestremd, op de zogeheten Buitenring (langs o.a. het Museumplein) zou het OV door kunnen blijven rijden. Helaas werd ook op de Buitenring het OV gestremd. Het gevolg daarvan was, dat de westelijke helft van de stad de facto van de oostelijke helft was afgesneden. Dat is onaanvaardbaar. Wat dat betreft juicht Voor Beter OV het besluit, op het Museumplein geen grootschalige evenementen meer toe te staan, van harte toe.10 januari 2012

NS HEEFT NOG LANGE WEG TE GAAN, QUA GEWELDSAANPAK

Bij Pauw en Witteman vanavond aandacht voor de mishandeling van een treinpassagier en de slechte afhandeling door de Spoorwegpolitie/KLPD en de NS.

Reiziger: zit in eersteklascoupe. Bij hem komen twee dronken lieden zitten. Die gooien met bier. Reiziger zegt er wat van en wordt vervolgens langdurig verbaal bedreigd met de mededeling dat hij op het perron in elkaar zal worden geslagen. Reiziger belt 112, en wordt tijdens dat gesprek voor het eerst mishandeld. Reiziger krijgt wel 112 aan de telefoon. Trein stopt een poosje later aan het perron. Deuren gaan open. Geen politie. Geweldplegers stappen uit, eentje stapt nog even in, slaat de reiziger een gapende, bloedende hoofdwond en maakt zich met zijn mededader uit de voeten. Pas daarna arriveert conducteur, en een poosje later ook de spoorwegpolitie. Eerste vraag aan het slachtoffer: "Wilt u zich even identificeren?”

Paul Witteman plaatste vervolgens de domst mogelijke opmerking: “Had u niet beter in een andere wagon kunnen gaan zitten?” Die snapt het dus helemaal niet.

Ingrid Thijssen, directeur NS-Reizigers: Het is staand beleid om contact op te nemen met slachtoffers van geweld in de trein. Verbaasd dat dat niet blijkt te zijn gebeurd. (De brief van het slachtoffer aan de NS bleek bij de Klantenservice te zijn zoekgemaakt!) De hoofdconducteur was wel gewaarschuwd, maar zat in het andere treinstel. Thijssen vindt het verstandig, dat het slachtoffer 112 had gebeld. Verder dient men situaties als deze te de-escaleren, aldus Thijssen. En reizigers moeten elkaar beter helpen.

Voor Beter OV is geschokt over de open deuren die worden ingetrapt. “Staand beleid”, terwijl daar in de praktijk dus niets van terecht is gekomen. Een brief van zo’n mishandelde reiziger mag gewoon niet zoek worden gemaakt. Nooit! De opvang van het slachtoffer door de politie was slecht, het handelen van de conducteur was niet adequaat. Het feit dat de conducteur “in het andere treinstel zat” onderstreept maar weer eens, hoe fout de beslissing van de NS was, de doorloopkoppen van de IC-treinstellen dicht te lassen. Het ging hier weliswaar niet om een trein van dat type, maar juist op lange afstanden zitten reizigers vaak een half uur met elkaar opgescheept. Een conducteur die dan “in het andere treinstel” onbereikbaar zit te zijn, is een slechte zaak. Nogmaals Thijssen. Men moet “de-escaleren”. Alsof er aan twee kwaadwillende dronkelappen überhaupt iets vált te de-escaleren…

Natuurlijk. Zinloos geweld is een maatschappelijk probleem, dat verder reikt dan het OV. Maar dat neemt niet weg, dat de NS qua bereiken van voldoende bescherming van passagiers nog een lange weg te gaan heeft.


2 januari 2012

REIZIGER TE MAKKELIJKE PROOI BIJ ARBEIDSCONFLICTEN

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de aftrap van de werkonderbrekingen in de schoonmaakbranche. De FNV heeft daar het station van Nijmegen voor uitgekozen. Wederom is de reiziger dus de dupe van een arbeidsgeschil waar hij part noch deel aan heeft.

Wanneer schoonmakers vinden dat ze door hun werkgevers slecht worden behandeld, dienen ze actie te voeren bij de kantoren van hun werkgevers, de brancheorganisatie of desnoods op de kantoren van de klanten van hun branche. Dus geen reizigers lastigvallen, maar de directietoiletten van de NS niet langer schoonmaken, vindt Voor Beter OV.

“De FNV afficheert zichzelf graag als bond die (ook) voor het reizigersbelang opkomt,” aldus Rikus Spithorst van Voor Beter OV, “maar door deze misplaatste actie laat de FNV zien, maling te hebben aan de gebruiker van het OV, en deze slechts te zien als een makkelijk hanteerbare kop van jut.”


8 december 2011

NS HEEFT GRAFFITI NIET IN DE HAND

Vandaag zag Voor Beter OV een trein die was bewerkt met graffiti. Reizigers konden letterlijk niet meer naar buiten kijken.

Wat opvallend was, was dat blijkens de sinterklaastekst, de graffiti waarschijnlijk al een kleine week op de trein zat. Voor Beter OV vindt dat deze trein al lang gereinigd had moeten zijn.

Oordeelt u hier zelf.


1 december 2011

STILTEZONE BLIJFT WASSEN NEUS

Voor Beter OV is niet onder de indruk van de aankondiging van de NS, dat er meer zal worden gedaan om de rust in stiltezones te verzekeren. Zolang de conducteur vaker niet dan wel in de trein zichtbaar is, zal er van de stiltezones weinig terechtkomen.

Reeds nu zijn de stiltezones als zodanig zeer duidelijk herkenbaar, dus nóg meer vermeldingen op bij voorbeeld reisinformatieschermen, voegen weinig toe. Daarnaast zullen vooral op drukke trajecten reizigers die wel met elkaar willen babbelen, door plaatsgebrek onvrijwillig in een stiltezone terechtkomen. De handhaving van de rust in een stiltezone is met name een taak van de conducteur. Vaak komt de conducteur niet eens door de trein, en in andere gevallen handhaaft hij de regels in de stiltezones niet.

Voor Beter OV benadrukt, dat een stiltezone een plek is, waar men zich rustig dient te gedragen. Dat is wat anders dan een absoluut spreekverbod. Dus zaken als de vraag aan een reisgenoot of die ook een blikje fris wil, het aannemen van een inkomend mobiel telefoongesprek met de mededeling dat de beller op een later tijdstip wordt teruggebeld, of een uitgaand telefoontje over een wegens treinvertraging gewijzigd plan, mogen geen probleem zijn.


23 september 2011

Gisteren werd de Maatschappij Voor Beter OV benaderd door Omroep WNL. In Rotterdam worden binnenkort grote beeldschermen geplaatst, met daarop afbeeldingen van personen die worden gezocht omdat ze iets op hun kerfstok hebben. Aan Voor Beter OV de vraag, of zoiets ook rond het Openbaar Vervoer zou kunnen worden toegepast.

Voor Beter OV zit beeldschermen, posters en dergelijke niet als middel om daders aan de schandpaal te nagelen. Wél kunnen deze middelen worden gebruikt bij het opsporen van daders of het waarschuwen van reizigers. Twee voorbeelden. In Utrecht wordt op dit moment gezocht naar iemand, die regelmatig buschauffeurs bespuugt. Daar zijn camerabeelden van. Het tonen van de dader op beeldschermen op OV-knooppunten kan helpen bij de opsporing van deze idioot. Tussen Amsterdam en Utrecht wordt door een veelpleger geld opgehaald. Hij beweert, collectant te zijn voor de stichting De Regenboog, die actief is in de hulpverlening aan dakloze drugsgebruikers. In werkelijkheid is deze ‘collectant’ in het geheel niet verbonden aan De Regenboog, en steekt hij de gulle gaven van treinpassagiers in eigen zak. Het tonen van zijn beeltenis op de treinstations in de Randstad kan het publiek waarschuwen.

Voor Beter OV vindt overigens niet, dat verdachten “zomaar” op beeldschermen mogen verschijnen. Toetsing door -bij voorbeeld- een hulpofficier van Justitie is daarvoor wel een vereiste.NAMING AND SHAMING VERSUS PREVENTIE EN OPSPORING


10 september 2011


RET BEPROEFT AUTOMATISCHE GEZICHTSHERKENNING

De RET begint een proef met automatische gezichtsherkenning. De trams op één tramlijn zijn uitgerust met camera's die mensen met een OV-verbod eruit moeten pikken. De proef begint volgende week en duurt een jaar.

In de trams waarin de proef wordt gehouden hangen meerdere camera's. Aan de hand van negentien punten wordt elk gezicht vergeleken met foto's van mensen met een ov-verbod die in een databank zijn opgeslagen. Bij een positieve match krijgt de bestuurder een seintje. De conducteur kan de betreffende persoon vervolgens aanspreken.

De RET wil kijken of het gebruik van gezichtsherkenning kan bijdragen tot een betere handhaving van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De kosten voor de proef bedragen tweehonderdduizend euro. De helft van de kosten voor de proef wordt gedragen door de RET. Het Openbaar Ministerie betaalt de andere helft.

16 mei 2011

Go About lanceert unieke, gratis mobiliteits-tool

Go About lanceert een nieuwe tool ter verbetering van de mobiliteit in Nederland. Een softwareprogramma dat werkt via Outlook en gratis is te downloaden via www.goabout.nl. In juni verschijnt een uitgebreide (betaalde) variant met meer opties. Deze variant, Go About Corporate, wordt bij een aantal pilot partners ingezet, waaronder de Nederlandse Spoorwegen, Arcadis, Conclusion en ALD Automotive.

Wat is Go About?

Flexwerken, Het Nieuwe Werken, slim werken, slim reizen. Werken en reizen veranderen in rap tempo. Het kiezen van je eigen werk- en vertrektijden hoort daarbij. Maar wat is een gunstig tijdstip om te vertrekken? Hoelang doe je erover? En kun je beter met de auto of het OV reizen? Met Go About heb je snel het antwoord op deze vragen.

Go About is een nieuwe service om mobiliteit te verbeteren. Het is bedoeld voor mensen die veel op de weg zitten zoals consultants en accountmanagers. Wanneer je Go About hebt gedownload en een afspraak inplant in Outlook, dan berekent het programma direct je reistijd en zet deze in je agenda voor en na je afspraak. Ook houdt Go About automatisch het aantal afgelegde kilometers en de reiskosten bij. Handig bij het indienen van reiskostendeclaraties.

Slim omgaan met mobiliteit

Voor bedrijven is er een uitgebreide versie beschikbaar: Go About Corporate. Hierin zijn veel extra mogelijkheden opgenomen zoals reistijd op basis van fileverwachting, reisalternatieven met het openbaar vervoer, deelauto's en rapportages over reisgedrag van medewerkers. Hoe kun je als bedrijf slim omgaan met de mobiliteit van medewerkers? Op welke manier kun je besparen door aanpassingen in mobiliteit? Go About Corporate geeft heldere inzichten en praktische oplossingen voor mobiliteitsmanagement.

Pilot partners

Het bedrijfsleven heeft met interesse gereageerd op de lancering van Go About Corporate. Er is veel vraag naar manieren om mobiliteit te verbeteren en reisalternatieven overzichtelijk en laagdrempelig aan te bieden aan medewerkers.

Go About heeft een aantal pilot partners. Dit zijn bedrijven die Go About Corporate inzetten in hun organisatie en meewerken aan verbeteringen van de service.


We noemen er hier vier:

Arcadis: een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Arcadis verbetert mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. Arcadis ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden.

NS: in de rol van klantgerichte mobiliteitspartner en 'deur-tot-deur-dienstverlener' wil NS Zakelijk er alles voor doen om te zorgen dat bedrijven en medewerkers op een flexibele manier mobiel kunnen zijn en blijven. Met integrale mobiliteitsadviezen willen ze inzicht bieden in de concrete voordelen van het Flexreizen: slimmer kiezen en combineren van vervoersvormen. Zodat bedrijven en medewerkers meer tijd en geld besparen en op een duurzame manier kunnen reizen.

Conclusion: is voortdurend op zoek naar slimme oplossingen voor werken en reizen: Conclusion Cares. En dat laten ze zien, samen met collega's, klanten en toeleveranciers. Conclusion ziet de kracht in het positieve van mensen. En helpt ze zelf slimme keuzes te maken, en te groeien langs hun sterke punten. Dat is de voedingsbodem voor specialisten met lef. En voor organisaties die verder willen kijken dan de al betreden paden.

ALD Automotive: internationale leasemaatschappij met een leasevloot van ruim 800.000 voertuigen en vestigingen in 38 landen. ALD ontwikkelt vernieuwende mobiliteitsoplossingen gericht op flexibiliteit, efficiency, kostenbeheersing en duurzaamheid. De leasemaatschappij is voorloper op het gebied van multimobiliteit en wil haar rol als regisseur van mobiliteit de komende jaren steeds verder uitbreiden.


Samenwerkingsverbanden

Go About wordt aangeboden bij SpitsScoren, een mobiliteitsproject in Rotterdam ter bevordering van de doorstroming op de A15. SpitsScoren telt meer dan 1800 deelnemers, die gratis gebruik kunnen maken van Go About.

Samen met het Leefritme Kenniscentrum ondersteund door Vodafone onderzoekt Go About de beleving van reistijd bij mensen. Resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om Go About verder te optimaliseren.


21 januari 2011

LANDELIJKE REGISTRATIE ZWARTRIJDERS GEWENST

Bij een politiecontrole op het Amsterdamse metrostation Reigersbos zijn in korte tijd tientallen zwartrijders bekeurd. Zij liepen als tweede samen met een betalende reiziger door de toegangspoortjes. Voor Beter OV is niet verbaasd dat het zwartrijden nog steeds aan de orde is. Men moet ook niet de illusie hebben, dat je het zwartrijden kunt terugbrengen tot 0 procent. En dat geldt niet alleen voor de Amsterdamse metro, maar voor het gehele OV.

Partner Rikus Spithorst heeft steeds gezegd dat je de chipkaart niet moet overschatten:

Niet qua Sociale Veiligheid: Bij de eerdere afsluiting van de Amsterdamse metro bleken zakkenrollers etc. doodleuk een abonnement te kopen en hun kwalijke activiteiten gewoon voort te zetten. Paar portefeuilles buit en dat abonnement is dik terugverdiend. Ook wangedrag van reizigers onderling gaat natuurlijk gewoon door en hangt niet af van de vraag of ze een papieren kaartje of een chipkaart hebben.

Niet qua zwartrijden: De hierboven beschreven methode (door Spithorst de ‘polonaisetruc’ gedoopt) werkt prima. Met name omdat de wel-betalende reiziger zich geïntimideerd voelt door degene die samen met hem naar binnen loopt. Ga er maar aanstaan om tegen een vervaarlijk uitziende engerd te zeggen dat je het er niet mee eens bent. Bovendien zijn veel sneltramhaltes, alsmede de metrostations Arena, Duivendrecht en Amstel niet voorzien van poortjes, hetgeen het systeem bepaald niet waterdicht maakt. Ook in met name trams is het natuurlijk een koud kunstje om wel in te checken, en vervolgens vele haltes te vroeg weer uit te checken (maar nog niet uit te stappen).

Je kun wel wat tegen de polonaisetruc doen. Dubbele poortjes (een sluis). Kost een paar honderd miljoen, maar dan heb je weer een beetje bijgedragen aan het terugdringen van het zwartrijden. De kosten zijn dan dus een veelvoud hoger dan de opbrengst. Een onzinnige aanpak, dus.

De Maatschappij Voor Beter OV zou graag zien dat zwartrijders landelijk werden geregistreerd, en dat ze bij herhaling niet langer wegkomen met een boete. Meervoudige zwartrijders dienen zich te melden bij de strafrechter, die ze naast een gepaste geld-, taak- of celstraf ook een OV-verbod voor een bepaalde periode op zou moeten leggen.